katechein
 

Być w Kościele (lokalnym) - katecheza

Home Konspekty i scenariusze 26.09.2010 37596 drukuj
 
Temat:

Być w Kościele lokalnym (lekcja uzupełniająca).

Klasa:

2 GP

Cele:
 • Uczeń zna strukturę i władze lokalnego Kościoła
 • Uczeń wie do jakiej parafii należy i kto w niej pracuje
Wstęp:

Od chwili chrztu jesteśmy włączeni we wspólnotę Kościoła jako Mistycznego Ciała Chrystusa. Nasi rodzice przynosząc nas do tego sakramentu zobowiązali się do wychowania nas po katolicku, w łączności z Kościołem Powszechnym. Ta łączność polega także na zapoznaniu się ze strukturami lokalnego Kościoła. Każdy powinien chociaż znać, np.:

 • Nazwę swojej parafii
 • Nazwisko swego proboszcza
 • Wiedzieć do jakiej diecezji należy i kto stoi na jej czele (biskup lub arcybiskup)

To ważne by móc się identyfikować z Kościołem lokalnym, wtedy stajemy się jego częścią, "duchowym kamieniem", z którego buduję się świątynię Boga w ludzkich sercach i umysłach.

Rozwinięcie:

Na tej lekcji wykorzystane zostaną materiały dodatkowe:

 • Karta pracy ucznia
 • Dodatek 1 z nauką Katechizmu Kościoła Katolickiego na temat Kościoła i Jego cech
 • Dodatek 2 z podziałem diecezji w Polsce oraz informacjami nt. parafii i dekanatu Dębno.

Rozdajemy dzieciom J karty pracy wraz z załącznikami (1 karta pracy na 1 ucznia, 1 komplet dodatków na 2 uczniów – 1 ławkę; to tzw. oszczędności).
Wyjaśniamy im zadania do wykonania:

 • Odszukajcie zadane fragmenty w Biblii i wypiszcie z tych tekstów najważniejsze elementy dotyczące nauki o Kościele.
 • Wybierz odpowiednią definicję Kościoła wypływającą ze znalezionych przed chwilą fragmentów
 • Opisz cechy Kościoła, o których wspomina KKK.
 • Korzystając z dodatku nr 2 opracuj tabelę.
Zakończenie:

Kończąc zapamiętaj(!):

 • Nazwę swojej diecezji i nazwisko swego biskupa
 • Nazwę swojej parafii i nazwisko swego proboszcza
 • Nazwę swego dekanatu i nazwisko swego dziekana

Uczestnicząc w następnej liturgii mszy świętej uświadom sobie znaczenie słów św. Pawła: "Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami" 1Kor 12,27 popatrz na uczestników eucharystycznej wspólnoty jak na rodzinę a przyjmując Komunię podziękuj Jezusowi, że chce być i jest Głową Kościoła. Podziękuj także swoim rodzicom , za to, że włączyli cię przez chrzest w tę wielko wspólnotę Boga z ludźmi.

Uwagi:

Na tej lekcji nie ma notatki, gdyż jej formę zastępuje karta pracy ucznia, można zadanie nr 4 zadać jako pracę domową.

KARTA PRACY UCZNIA

Temat: Być w Kościele

Zadanie 1 - Odszukaj w Biblii podane fragmenty:
(ćwiczenie to ma także na celu utrwalenie twoich umiejętności wyszukiwania tekstów w Biblii)

 • J 15, 4-5
 • J 6, 56
 • Ga 3, 27-28
 • Kol 1, 18
 • 1 Kor 12, 12-31

Po ich odszukaniu w Piśmie św. wypisz z tych tekstów najważniejsze elementy dotyczące nauki o Kościele.

Zadanie 2 - W oparciu o powyższe teksty wybierz najwłaściwszą definicję Kościoła (i podkreśl ją):
(tutaj ćwiczysz analizę oraz syntezę informacji :P)
Kościół to:

 • Wspólnota ludzi na mszy świętej wokół ołtarza.
 • To wspólnota ludu pielgrzymującego.
 • Wspólnota tylko ochrzczonych.
 • To każda rodzina chrześcijańska.
 • Wspólnota wszystkich ochrzczonych.
 • Kościół jest mistycznym Ciałem Chrystusa. Jego Głową jest Chrystus, a członkami ludzie ochrzczeni i wierzący w Niego.

Zadanie 3 - Korzystając z materiałów dodatkowych (dodatek 1) wymień i krótko opisz cechy Kościoła.
(tutaj ćwiczysz wyciąganie wniosków ;P)

 • ………………………………………………………………………………………………………………………
 • ………………………………………………………………………………………………………………………
 • ………………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie 4 – Korzystając z tekstów dodatkowych (dodatek 2) uporządkuj informacje o twoim Kościele lokalnym.
(Jeśli nie zdążysz na lekcji, dokończ w domu, cieszysz się prawda? J)

Struktura organizacyjna Nazwa (imię, wezwanie) Kto jej przewodzi? (funkcja) Imię i nazwisko przewodzącego.
Metropolia
Archidiecezja
Diecezja
Twój Dekanat
Twoja Parafia

*Uwaga! Wytnij po przerywanych liniach, złóż i wklej do zeszytu, a co!?Aha, jak masz problem zgłoś go, to razem go rozwiążemy.

Dodatek 1

Katechizm Kościoła Katolickiego o Kościele

 • JEDEN - Kościół jest jeden ze względu na swoje źródło: "Największym wzorem i zasadą tej tajemnicy jest jedność jednego Boga Ojca i Syna w Duchu Świętym, w Troistości Osób". Kościół jest jeden ze względu na swego Założyciela: "Syn Wcielony, Książę pokoju, pojednał wszystkich ludzi z Bogiem przez krzyż swój, przywracając wszystkim jedność w jednym Ludzie i w jednym Ciele". Kościół jest jeden ze względu na swoją "duszę": "Duch Święty, który mieszka w wierzących i napełnia cały Kościół oraz nim kieruje, jest sprawcą tej dziwnej wspólnoty wiernych i tak dogłębnie wszystkich zespala w Chrystusie, że jest zasadą jedności Kościoła". Jedność należy, więc do istoty Kościoła.
 • Od początku ten jeden Kościół ukazuje się jednak w wielkiej różnorodności, która pochodzi zarówno z rozmaitości darów Bożych, jak i wielości otrzymujących je osób. W jedności Ludu Bożego gromadzi się różnorodność narodów i kultur. Wśród członków Kościoła istnieje różnorodność darów, zadań, sytuacji i sposobów życia: "We wspólnocie kościelnej prawomocnie istnieją partykularne Kościoły, korzystające z własnej tradycji". Wielkie bogactwo tej różnorodności nie sprzeciwia się jedności Kościoła. To grzech i ciężar jego konsekwencji zagraża nieustannie darowi jedności. Apostoł wzywa, więc do zachowania "jedności Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój" (Ef 4, 3).
 • Jakie są więzy jedności Kościoła? "Na to… wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości" (Kol 3, 14). Jedność Kościoła pielgrzymującego jest zapewniana także przez widzialne więzy komunii (co jednoczy Kościół)
  • wyznanie jednej wiary otrzymanej od Apostołów;
  • wspólne celebrowanie kultu Bożego, przede wszystkim sakramentów;
  • sukcesję apostolską za pośrednictwem sakramentu święceń, która to sukcesja strzeże braterskiej zgody rodziny Bożej.
 • "To jest ten jedyny Kościół Chrystusowy..., który Zbawiciel nasz po zmartwychwstaniu swoim powierzył do pasienia Piotrowi, zlecając jemu i pozostałym Apostołom, aby go krzewili i nim kierowali... Kościół ten, ustanowiony i zorganizowany na tym świecie, jako społeczność, trwa w Kościele katolickim, rządzonym przez następcę Piotra oraz biskupów pozostających z nim we wspólnocie (communio)"
 • ŚWIĘTY - "Kościół... uznawany jest przez wiarę za niezachwianie święty. Albowiem Chrystus, Syn Boży, który wraz z Ojcem i Duchem Świętym doznaje czci, jako 'sam jeden Święty', umiłował Kościół, jako oblubienicę swoją, siebie samego zań wydając, aby go uświęcić; złączył go też ze sobą, jako ciało swoje i hojnie obdarzył darem Ducha Świętego na chwałę Bożą". Kościół jest, więc "świętym Ludem Bożym", a jego członkowie są nazywani "świętymi".

Kościół zjednoczony z Chrystusem jest uświęcany przez Niego; przez Niego i w Nim staje się on również uświęcający: "Uświęcenie człowieka w Chrystusie i uwielbienie Boga... jest celem wszystkich innych dzieł Kościoła". "To właśnie w Kościele złożona została pełnia środków zbawienia".

 • Powszechny - Słowo "powszechny" ("katolicki") oznacza "uniwersalny", czyli "cały" lub "zupełny". Kościół jest powszechny w podwójnym znaczeniu:
  • Kościół jest powszechny, ponieważ jest w nim obecny Chrystus. "Tam gdzie jest Jezus Chrystus, tam jest Kościół powszechny". Istnieje w nim pełnia Ciała Chrystusa zjednoczona z Głową, w wyniku, czego Kościół otrzymuje od Niego "pełnię środków zbawienia", której On chciał mu udzielić: poprawne i pełne wyznanie wiary, integralne życie sakramentalne, posługa święceń w sukcesji apostolskiej. W tym podstawowym znaczeniu Kościół był już powszechny w dniu Pięćdziesiątnicy i taki będzie aż do dnia Paruzji.
  • Kościół jest powszechny, ponieważ został posłany przez Chrystusa do całego rodzaju ludzkiego.
 • APOSTOLSKI - Kościół jest apostolski, ponieważ jest zbudowany na Apostołach. Jest on apostolski w potrójnym znaczeniu:
  • był i pozostaje oparty na "fundamencie Apostołów" (Ef 2, 20; Ap 21, 14), świadków wybranych i posłanych przez samego Chrystusa;
  • zachowuje i przekazuje, z pomocą Ducha Świętego, który w nim mieszka, nauczanie, dobry depozyt i zdrowe zasady usłyszane od Apostołów.
  • w dalszym ciągu - aż do powrotu Chrystusa - jest nauczany, uświęcany i prowadzony przez Apostołów dzięki tym, którzy są ich następcami w misji pasterskiej, to znaczy Kolegium Biskupów; są w tym wspomagani "przez kapłanów" w jedności "z następcą Piotra, Najwyższym Pasterzem Kościoła".

Dodatek 2

KOŚCIÓŁ W POLSCE (Kościół partykularny - diecezje)


diecezje w Polsce

NASZ KOŚCIÓŁ LOKALNY

 • Stolica: SZCZECIN - KAMIEŃ
 • Metropolia: szczecińsko-kamieńska
 • Archidiecezja: szczecińsko-kamieńska
 • Arcybiskup Metropolita - Andrzej Dzięga
 • Biskup Pomocniczy - Marian B. Kruszyłowicz
 • Kuria Metropolitalna

ul. Papieża Pawła VI 4, 71-459 Szczecin
Tel.: 0-91/ 454 22 92
Fax: 0-91/ 453 69 08
E-mail: kuria@kuria.pl
Strona WWW: www.kuria.szczecin.pl

Dekanat Dębno

 • Cychry św. Stanisława BM - dziekan Robert Szumowski
 • Dębno MB Fatimskiej
 • Dębno św. Ap. Piotra i Pawła – Jacek Jaszewski
 • Różańsko św. Michała Archanioła
 • Sarbinowo Wniebowzięcia NMP
 • Smolnica Narodzenia NMP