katechein
 

Moja wolność - czy Bóg narzuca swoją wolę? - konspekt

Home Konspekty i scenariusze 14.11.2010 30972 drukuj
 
Temat:

Moja wolność - Czy Bóg narzuca człowiekowi swoją wolę?

Klasa:

2 GP

Cele:
  • Uświadomienie uczniom wartości przykazań jako strażników wolności
  • Przypomnienie, że wolność osobista jest związana z odpowiedzialnością.
Wstęp:

Nikt nie lubi gdy narzuca mu się swoją wolę. Każdy z nas będzie niezadowolony jeżeli spotka się z jakimiś ograniczeniami, zakazami i nakazami. My, Polacy, często uważamy, że zasady, przepisy są po to by je łamać. Jednak są pewne "przepisy", które dotyczą nie tylko nas jako nacji, ale obowiązują każdego człowieka. Te "przepisy" to prawo naturalne, które troszczy się o sprawiedliwość i równość wszystkich ludzi. Jako chrześcijanie mamy także inne "ograniczenia" – dekalog.

Rozwinięcie:

Przypomnijmy sobie Dekalog, przeczytajmy fragment z księgi Wyjścia:
"Dekalog 1 Wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa: 2 «Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. 3 Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! (…) 7 Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy (…) 8 Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. (…) 12 Czcij ojca twego i matkę twoją, (…)13 Nie będziesz zabijał. 14 Nie będziesz cudzołożył. 15 Nie będziesz kradł. 16 Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa (…) 17 Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego»." Wj 20,1-17

Zastanówmy się czym są te przykazania? Czy rzeczywiście ograniczają twoją wolność? Przecież każdy człowiek ma marzenie by być zabójcą, cudzołożnikiem, kłamcą lub chociażby złodziejem!(?) A może jednak nie? Ale na pewno każdy by chciał zostać co jakiś czas okradziony, okłamany, oszukany lub może choć lekko pobity(?). Czy w takim razie Dekalog jest ograniczeniem, mojej wolności? A może raczej jest jej zabezpieczeniem? Bo obowiązując nie tylko mnie ale i moich bliźnich zapewnia równe traktowanie, równe prawa - sprawiedliwość.

Czym jest wolność o której mamy wzmiankę w temacie? Wolnością określa się brak zniewolenia, ograniczeń i przymusu (wolność od), ale wolnością także określa się możliwość dokonywania samodzielnych wyborów pośród wielu dostępnych opcji (wolność do). Jaki typ wolności dają nam przykazania? Wolność do bycia dobrym i sprawiedliwym ale i wolność od bycia złym człowiekiem. Czy jednak Bóg nie narzuca nam swoich przykazań?

Jako odpowiedź podam dwa cytaty, z Księgi Powtórzonego prawa oraz 1 listu do Koryntian. Księga Powtórzonego Prawa mówi tak: "15 Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. 16 Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. 17 Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon obcym bogom, służąc im - 18 oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie, niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść, po przejściu Jordanu. 19 Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładąc przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, 20 miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi." Pwt 30,15-20
A z listu św. Pawła: "Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę." 1Kor 6,12

O czym mówi pierwszy fragment? O tym, że Bóg daje nam możliwość wyboru i poniesienia konsekwencji naszych decyzji. A co oznacza drugi? Mówi, że nie jesteśmy niewolnikami Prawa – tak, nawet 10 przykazań! Jedyne o co prosi nas Bóg jest odwzajemnienie Jego miłości do nas. Czy to znaczy, że mamy odrzucić dekalog? Nie! Mamy pamiętać, że naszym priorytetem jest miłość do Boga i bliźniego. Ta miłość wyrazi się poprzez poszanowanie prawa do wolności drugiej osoby.

Zakończenie:

Bóg szanuje wolną wolę człowieka. Dając nam swoje Prawo – Dekalog, nie mówi nam - "musisz", ale - "jeśli chcesz". Dziesięć Przykazań jest gwarantem wolności i sprawiedliwości a także równości wszystkich ludzi względem siebie.
Wolność, którą Bóg nam dał jest dwojaka: z jednej strony jest to "wolność od" bycia złym, z drugiej strony jest to "wolność do" bycia dobrym. W swojej dobroci i zaufaniu wobec nas, Bóg dopuszcza byśmy popełniali błędy i ponosili ich konsekwencje. Zawsze jednak szanuje nasz indywidualny wybór ucząc nas, że wraz z wolnością musi iść w parze odpowiedzialność.

Notatka:

Bóg chce szczęścia każdego człowieka. Daje nam Dekalog, jako gwarancję sprawiedliwości i granice naszej wolności. Dając nam Prawo przypomina, że od naszej decyzji zależy nasz los. Jesteśmy wolni i możemy wybrać pomiędzy dobrem a złem. Od naszego wyboru zależą też konsekwencje – życie lub śmierć.