katechein
 

Przykładowe PSO

Home Dokumenty 05.09.2011 31343 drukuj
 
Witam poniżej zamieszczam przykładowy Przedmiotowy System Oceniania (PSO) z Religii, jaki obowiązuje w naszym Gimnazjum.
Mam nadzieję, że komuś się przyda.

Przedmiotowy System Oceniania z Religii Katolickiej
w Gimnazjum im. A. Fiedlera w Dębnie

1. Wstęp

Przedmiotowy System Oceniania (PSO) z religii uwzględnia zapisy prawa oświatowego oraz rozporządzenie Episkopatu Polski z dnia 25.08.2008, Zasady Oceniania Osiągnięć Edukacyjnych z Religii Rzymsko-Katolickiej w Szkołach (KWEP-C-464/). Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny ze Szkolnym Systemem Oceniania (SSO), został on dostosowany do zmian w przepisach oświatowych 28.08.2010 roku.

Program oraz podręcznik

Zajęcia edukacyjne z religii katolickiej w gimnazjum im. A. Fiedlera oparte są na programie ogólnopolskim nr AZ-3-02/3 z 27 II 2002 pod tytułem: Iść za Jezusem, którego autorem jest ksiądz P. Tomasik. W trakcie zajęć stosowane są podręczniki:

 • Klasa I gimnazjum nr AZ-31-02/3-0, P. Tomasik, Słowo blisko Ciebie, Wyd. Warszawsko-Praskie, Warszawa
 • Klasa II gimnazjum nr AZ-32-02/3-0, P. Tomasik, Dom na skale, Wydawnictwo Warszawsko-Praskie, Warszawa
 • Klasa III gimnazjum nr AZ-33-02/3-0, P. Tomasik, Tak niech świeci wasze światło, Wydawnictwo Warszawsko-Praskie, Warszawa

2. Cel i przedmiot oceny z religii

"Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela religii poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce oraz realizowanego przez nauczyciela programu nauczania, uwzględniającego tę Podstawę.

Ocenianiu nie podlegają praktyki religijne." (Zasady Oceniania Osiągnięć Edukacyjnych z Religii Rzymsko-Katolickiej w Szkołach, § 2. p.2-3)

Ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia z religii ma na celu:

 • Systematyczne informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie
 • Udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu jego rozwoju
 • Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce
 • Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz o specjalnych uzdolnieniach ucznia
 • Umożliwienie nauczycielom religii doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

W przypadku religii ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 • Formułowanie przez nauczycieli religii wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych z tych zajęć
 • Ocenianie bieżące i ustalanie ocen śródrocznych, według skali i w formach przyjętych w danej szkole
 • Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych
 • Ustalanie ocen rocznych, według ustalonej skali
 • Ustalanie warunków i trybu uzyskania oceny rocznej wyższej niż przewidywana
 • Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) in-formacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce, zgodnie ze szczegółowymi warunkami i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego, określonymi w Statucie Szkoły.

3. Wymagania na poszczególne oceny semestralne i roczne

Celująca

 • Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą
 • Wykazuje się wiadomościami i umiejętnościami wykraczającymi poza swój poziom edukacyjny
 • Uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej
 • Jego pilność, systematyczność, zainteresowanie przedmiotem oraz stosunek do przedmiotu są bez zarzutu oraz wzorem dla innych
 • Poznane wiadomości oraz umiejętności stara się wprowadzać w życie
 • Posiada inne indywidualne osiągnięcia promujące go na tę ocenę

Bardzo dobra

 • Uczeń spełnia wymagania na ocenę dobrą
 • Opanował pełny zakres wiedzy oraz przyswoił sobie umiejętności właściwe dla swojego poziomu edukacyjnego
 • Posiada pełną znajomość podstaw katechizmu
 • Wzorowo prowadzi zeszyt z notatkami i zadaniami domowymi
 • Aktywnie uczestniczy w zajęciach
 • Jego postawa i praca na lekcji nie budzi zastrzeżeń

Dobra

 • Uczeń spełnia wymagania na ocenę dostateczną
 • Opanował wiedzę religijną w zakresie swojego poziomu edukacyjnego w stopniu dobrym
 • Wykazuje się dobrą znajomością przekazywanych treści
 • Podczas lekcji posiada podręcznik, zeszyt czy Pismo Święte
 • Systematycznie i aktywnie uczestniczy w zajęciach
 • Jest zainteresowany przedmiotem
 • Jego postawa i praca na lekcji nie budzi zastrzeżeń

Dostateczna

 • Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą
 • Opanował łatwe i całkowicie konieczne wiadomości, postawy oraz umiejętności
 • Wykazuje się dostateczną znajomością katechizmu
 • W zeszycie występują sporadyczne braki notatek lub prac domowych
 • Cechuje się przeciętną aktywnością i systematycznością oraz zainteresowaniem przedmiotem

Dopuszczająca

 • Uczeń opanował podstawowe pojęcia i prawdy wiary
 • Prezentuje mało zadowalający poziom wiedzy i umiejętności
 • Prowadzi zeszyt, w którym często występują braki notatek i prac domowych oraz posiada podręcznik
 • Ma problemy z opanowaniem treści z katechizmu
 • Ma poprawny stosunek do religii

Niedostateczna

 • Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności
 • Nie posiada zeszytu ani podręcznika lub nie przynosi ich na lekcje
 • Okazuje lekceważący stosunek do przekazywanych wartości oraz treści
 • Nieodpowiednio zachowuje się na lekcji wobec swoich kolegów i koleżanek
 • Nieodpowiednio zachowuje się wobec nauczyciela i utrudnia lub uniemożliwia prowadzenie zajęć
 • Celowo opuszcza lekcje religii lub notorycznie się na nie spóźnia

4. Formy oceniania

Każdy uczeń by być klasyfikowany musi otrzymać minimum 6 ocen. Uczeń może być nieklasyfikowany w sytuacji, gdy opuścił ponad 50% godzin edukacyjnych i nie otrzymał 6 ocen.

Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia:

 1. Prace klasowe i sprawdziany – min. 2
 2. Kartkówki - min. 2
 3. Odpowiedzi ustne, interpretacja tekstów źródłowych - min. 2
 4. Zadania domowe, referaty oraz prace długoterminowe - min. 1
 5. Praca ucznia na lekcji - min. 1
 6. Zadania dodatkowe dla uczniów chętnych
 7. Udział uczniów w konkursach tematycznie związanych z religią oraz praca ucznia na rzecz szkoły i środowiska

5. Metody oceniania

Oceny cząstkowe oraz klasyfikacyjne za semestr i roczne ustala się w stopniach wg następującej skali ocen:

Pełne brzmienie

Oznaczenie cyfrowe

Skrót

Celujący

6

cel

Bardzo dobry

5

bdb

Dobry

4

db

Dostateczny

3

dst

Dopuszczający

2

dps

Niedostateczny

1

ndst

W przypadku punktowego oceniania prac pisemnych przyjmuje się następujące kryteria procentowe:

Dla uczniów o obniżonych
wymaganiach edukacyjnych (%)

Ocena cyfrowa

Dla uczniów bez obniżonych wymagań (%)

100

6

100

99 - 85

5

99 - 91

84 - 65

4

90 - 76

64 - 45

3

75 - 51

44 - 25

2

50 - 35

24 - 0

1

34 - 0

Przy ocenach cząstkowych dopuszczalne jest stosowanie znaków: "+", "-".

Ocena za II semestr uwzględnia całoroczną pracę ucznia.

6. "Wagowy" system ocen

Ustalenie oceny semestralnej lub rocznej

Oceny semestralna i roczna nie są średnią arytmetyczną ocen cząstkowych(!). Przy ich wystawianiu brana jest pod uwagę "ważność ocen", wg kolejności: prace klasowe i sprawdziany, kartkówki, interpretacja tekstów źródłowych, odpowiedzi ustne, zadania domowe, praca na lekcji, prace dodatkowe.

Laureaci i finaliści

Uczniom, którzy zostali laureatami lub finalistami konkursów przedmiotowych z religii o zasięgu przynajmniej wojewódzkim, ustala się celującą ocenę semestralną lub roczną.

7. Uwagi końcowe

Prawa ucznia

Jeżeli uczeń nie uzyskał pozytywnej oceny śródrocznej (nie końcoworocznej!), ma możliwość poprawy tej oceny w nieprzekraczalnym terminie dwóch miesięcy od daty klasyfikacji. Poprawa odbywa się przez zaliczenie pisemnych testów podsumowujących dany dział.

Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej ze wszystkich prac pisemnych w terminie dwóch tygodni od dnia uzyskania oceny. Poprawa odbywa się po zakończonych zajęciach lekcyjnych w czasie wyznaczonym przez nauczyciela.

Uczniowie, którzy z przyczyn losowych nie pisali pracy pisemnej (praca klasowa, sprawdzian, kartkówka), powinni napisać tę pracę w ciągu dwóch tygodni od przyjścia do szkoły.

Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności. Kartkówki, sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe. Kartkówki mogą obejmować materiał z trzech ostatnich tematów i nie wymagają zapowiadania.

Nie ocenia się uczniów do trzech dni po dłuższej i usprawiedliwionej nieobecności w szkole (minimum tydzień). Nie ocenia się ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej.

Uczeń, który opuścił więcej niż 50 % lekcji, może nie być klasyfikowany z przedmiotu. Może nie być klasyfikowany również uczeń, który uchyla się od oceniania i nie ma minimalnej liczby ocen (6).

Uczeń ma prawo dwa razy w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do zajęć (nie dotyczy zapowiedzianych prac pisemnych i długoterminowych), nie zwalnia ono jednak z pracy na lekcji.

Uczeń ma prawo skorzystać z przywilejów wypływających z regulaminu "Szczęśliwego numerka" (nie dotyczy zapowiedzianych prac pisemnych oraz prac długoterminowych).

Uczeń ma prawo do aktywnego uczestnictwa w lekcjach. Uczeń ma prawo szanować siebie, swoich kolegów i koleżanki oraz nauczyciela. Uczeń ma prawo opuścić salę lekcyjną jedynie w uzasadnionych przypadkach.

Uczeń uciekający z lekcji oraz nieumiejący wytłumaczyć powodu swojej nieobecności nie może zgłosić nieprzygotowania z zajęć, na których nie był. Po 15 minutach od rozpoczęcia lekcji spóźnionemu uczniowi wpisuje się nieobecność.

Obowiązki ucznia

Uczeń powinien nosić identyfikator, który umożliwia rozpoznanie jego osoby oraz stwierdzenie przynależności do klasy i naszej szkoły.

Uczeń nie może odrabiać na tej lekcji zadań z innych przedmiotów lub przygotowywać się do nich, w takim wypadku nauczyciel zabierze zeszyt, podręcznik lub ćwiczenia i nie odda ich uczniowi, lecz wychowawcy lub rodzicowi.

Na lekcji uczeń powinien unikać:

 • Jedzenia, picia, żucia gumy
 • Wysyłania SMS-ów lub innych zabaw telefonem (telefon zostanie odebrany i oddany, zgodnie ze szkolnymi procedurami, wicedyrektorowi, a odebrać go będą mogli tylko rodzice!)
 • Bezzasadnego poruszania się po klasie oraz przeszkadzania innym
 • Utrudniania prowadzenia zajęć
 • Wyglądania przez okna
 • Głośnego zachowania oraz ubliżania uczniom, nauczycielowi lub osobom postronnym
 • Opuszczania sali lekcyjnej bez wyraźnego pozwolenia nauczyciela

Nauczyciel ma prawo do:

 • Godnych warunków pracy, szacunku i nietykalności osobistej;
 • Ustalenia miejsca siedzenia ucznia
 • Organizacji zajęć według własnego planu
 • (i obowiązek) reagować na jawne łamanie praw i obowiązków wynikających z dokumentów Oświatowych i szkolnych
 • Wymagać od uczniów zachowania warunków niezbędnych do prowadzenia zajęć