katechein
 

Przykładowe Plany Wynikowe dla klas 1-3 GP

Home Dokumentacja nauczyciela 05.09.2011 33383 drukuj
 

Zanim pokażę przykłady z naszego podwórka co nieco o samych planach wynikowych:

"Plan wynikowy - to uporządkowany wykaz oczekiwanych wyników uczenia się ucznia – zawiera ich opis i podporządkowany tym efektom zakres materiału nauczania, który jest podrzędny względem przedmiotowego systemu oceniania (przyjętego przez nauczyciela lub grupę nauczycieli uczących danego przedmiotu w danej szkole).

Plan wynikowy jest indywidualnym dokumentem nauczycielskim. Punktem wyjścia do opracowania tego planu powinny być wymagania edukacyjne sprecyzowane na początku etapu kształcenia.

Plan wynikowy musi powstać w szkole i powinien uwzględniać miejscowe uwarunkowania: możliwości uczniów, nauczycieli, a także zasobów materialnych i organizacyjnych.

Dokument ten obecnie zastępuje dotychczas stosowany rozkład materiału nauczania i jest wymaganym przez nadzór pedagogiczny. To co w zasadniczy sposób różni oba te dokumenty to fakt, że rozkład materiału nauczania nastawiony był na pełną realizację materiału nauczania, a plan wynikowy jest nastawiony na wynik efektu kształcenia. Pojęcie planu wynikowego pojawiło się kilka lat temu w publikacjach prof. Bolesława Niemierki".

Tekst za: http://www.wsipnet.pl/oswiata/os_slownik.php?literka=P&haslo=253

Troszkę linków:

  • http://angelus.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2103&Itemid=686
  • http://katecheza.natan.pl/art,id,34.html
  • http://www.modn.elk.edu.pl/publikacje/2002/art22.htm

A teraz nasze "wytwory".


PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 1 GIMNAZJUM PUBLICZNEGO IM.AFIEDLERA W DĘBNIE
Program nauczania religii pt. "Iść za Jezusem", nr AZ-3-02/3 z 27.II.2002
Podręcznik: Klasa i gimnazjum nr AZ-33-02/3-0, "Słowo blisko Ciebie", P. Tomasik
Wydawnictwo Warszawsko-Praskie, Warszawa

Dział programu

Temat lekcji

Numer lekcji

Wymagania

Treści i umiejętności z podstawy programowej

Podstawowe

Ponadpodstawowe

Zapoznanie uczniów z PSO

1

Uczeń zna wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu religia oraz rozumie zasady panujące w ramach tego przedmiotu.

Uczeń kierując się wyznawanymi wartościami moralnymi akceptuje zasady regulujące relacje na katechezie.

Głód słuchania słów Pańskich.

Po co żyć?

2

Uczeń rozumie pojęcie sensu życia.

Uczeń dostrzega potrzebę poszukiwania sensu życia w Chrystusie.

Konsekwencje wiary w jednego Boga oraz trudności wynikające z wyznawania wiary. Uczeń uzasadnia znaczenie wiary i jej przymiotów w życiu człowieka, ukazuje trudności w wierze oraz sposoby ich przezwyciężenia, przedstawia argumenty, które pomagają człowiekowi wytrwać w wierzei przezwyciężać trudności z nią związane.

Kim jest dla mnie Bóg?

3

Uczeń rozumie pojęcie wiary.
Uczeń zna własne wyobrażenie Boga.

Uczeń zadaje sobie pytanie o miejsce Boga w swoim życiu.

Konsekwencje wiary w jednego Boga oraz trudności wynikające z wyznawania wiary. Uczeń uzasadnia znaczenie wiary i jej przymiotów w życiu człowieka, ukazuje trudności w wierze oraz sposoby ich przezwyciężenia, przedstawia argumenty, które pomagają człowiekowi wytrwać w wierzei przezwyciężać trudności z nią związane.

Posłał Słowo, aby ich uleczyć.

Świat mówi o Bogu.

4-5

Uczeń zna i rozumie pojęcie Objawienia naturalnego.

Uczeń dostrzega w pięknie świata jedną z dróg poznania Boga.

Konsekwencje wiary w jednego Boga oraz trudności wynikające z wyznawania wiary. Uczeń uzasadnia znaczenie wiary i jej przymiotów w życiu człowieka, ukazuje trudności w wierze oraz sposoby ich przezwyciężenia, przedstawia argumenty, które pomagają człowiekowi wytrwać w wierzei przezwyciężać trudności z nią związane.

Świat Biblii.

6

Uczeń dostrzega odrębność świata, w którym powstała Biblia.

Uczeń rozumie przyczyny trudności, jakie mogą pojawić się przy czytaniu Biblii.

Uczeń opisuje proces formowania się ksiąg biblijnych.