katechein
 

Jakie dobro wybrać? Hierarchia wartości. - konspekt

Home Konspekty i scenariusze 14.10.2012 37258 drukuj
 
Temat

Które dobro wybrać?

Klasa

2 GP

Cele
 • Uczeń potrafi wyjaśnić, co to jest hierarchia wartości,
 • zna chrześcijańską hierarchię wartości oraz jej wagę w życiu człowieka.
Wstęp

Wokół nas jest mnóstwo rzeczy, osób czy innych wartości. Każda z nich jest dla nas ważna. Są jednak rzeczy, które mają dla nas większą wartość od innych. Powoduje to, że często stajemy przed koniecznością wyborów. Musimy wybierać każdego dnia, nie zawsze jednak między dobrem a złem. Czasami także między dobrami.
Pomóc nam w tym wyborze może uporządkowanie dóbr ze względu na ich "wielkość". Takie uporządkowanie nazywamy HIERARCHIĄ WARTOŚCI. W ciągu tysiącleci istnienia cywilizacji pytanie o hierarchię wartości pojawiało się bardzo często, podobnie jak i dzisiaj.

Rozwinięcie

Kolejne wartości zaczęto układać w swoistą piramidę. W zależności, co stawiane było u szczytu tej piramidy, można było powiedzieć o hierarchii materialistycznej lub duchowej. Chrześcijanin jest zawieszony pomiędzy światem materii i ducha. Już duchowy, ale jeszcze cielesny. Z tego powodu hierarchia wartości chrześcijanina uwzględnia różne stopnie dobra.
Ćw. 1 Przypisz dobra do zbioru wartości:

Miłość

Rodzina

Ojczyzna

Zdrowie i życie

Nauka i sztuka

Wypoczynek i zabawa

Praca

Bóg , Kościół, religia

Sprawiedliwość, uczciwość

Jakie wartości podałeś? Jak je nazwałeś i dlaczego? Która z nich wydaje ci się najważniejsza, a które mniej ważne?
Ćw. 2 Uporządkuj podane wartości wg własnego uznania, a następnie porównaj to z hierarchią wartości znajdującą się w podręczniku na str. 52.

 • Zmysłowe (np. zabawa, przyjemność, zadowolenie z życia)
 • Witalne (np. jedzenie, picie, ubranie, dach nad głową, zdrowie)
 • Duchowe (np. patriotyzm, tradycje rodzinne)
 • Moralne (np. sprawiedliwość, pragnienie dobra)
 • Religijne (np. Bóg i człowiek)

Tak prezentuje się chrześcijańska hierarchia wartości.

 1. Religijne (np. Bóg i człowiek)
 2. Moralne (np. sprawiedliwość, pragnienie dobra)
 3. Duchowe (np. patriotyzm, tradycje rodzinne)
 4. Witalne (np. jedzenie, picie, ubranie, dach nad głową, zdrowie)
 5. Zmysłowe (np. zabawa, przyjemność, zadowolenie z życia)
Zakończenie

Jak (w kilku fragmentach) Biblia ukazuje problem hierarchii wartości?
Odszukaj w Biblii następujące fragmenty i zastanów się nad ich treścią.

 • Łk 10, 30b-35; (współczucie, dobroć i miłość bliźniego)
 • Łk 10, 38-42; (wsłuchiwanie się w słowo Boże)
 • Mt 6, 19-21; (dobra ziemskie są mniej warte niż skarb w niebie)
 • Mt 6, 25-33; (troska o zbawienie jest ważniejsza niż troska o życie codzienne)
 • Mt 10, 28-33; (zbawienie ważniejsze od życia, powierzenie się, zdanie się na Boga)
 • 1Kor1,17-31; (mądrość człowieka mniej znaczy niż głupstwo u Boga, inna waga dóbr i wartości w oczach Boga)
Notatka

Wraz z dojrzewaniem w nas człowieczeństwa powinna zmieniać się nasza hierarchia wartości. Właściwa dziecku zabawa powinna zamienić się miejscami z dobrem płynącym z umiłowania Boga i człowieka. Kierując się dobrym sumieniem oraz rozumem powinniśmy wybierać dobro większe, choć często obarczone także większym wysiłkiem i poświęceniem. Ta właśnie umiejętność czyni nas dojrzałymi ludźmi. Kiedy nie wiesz, co wybrać - zawsze wybieraj dobro, które cię więcej kosztuje, bo jest ono zazwyczaj bardziej wartościowe od poprzedniego.

Dodatek dla katechety

Odszukaj w Biblii następujące fragmenty i zastanów się nad ich treścią.

 • Łk 10, 30b-35; (współczucie, dobroć i miłość bliźniego)
 • Łk 10, 38-42; (wsłuchiwanie się w słowo Boże)
 • Mt 6, 19-21; (dobra ziemskie są mniej warte niż skarb w niebie)
 • Mt 6, 25-33; (troska o zbawienie jest ważniejsza niż troska o życie codzienne)
 • Mt 10, 28-33; (zbawienie ważniejsze od życia, powierzenie się, zdanie się na Boga)
 • 1Kor1,17-31; (mądrość człowieka mniej znaczy niż głupstwo u Boga, inna waga dóbr i wartości w oczach Boga)

"Miłosierny Samarytanin
30 Jezus nawiązując do tego, rzekł: «Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. 31 Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. 32 Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. 33 Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: 34 podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. 35 Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: "Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał". 36 Któryż z tych trzech okazał się, według twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?» 37 On odpowiedział: «Ten, który mu okazał miłosierdzie». Jezus mu rzekł: «Idź, i ty czyń podobnie!»" Łk 10, 30b-35;

"Marta i Maria
38 W dalszej ich podróży przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. 39 Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. 40 Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: «Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła». 41 A Pan jej odpowiedział: «Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, 42 a potrzeba

"Dobra trwałe
19 Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się, i kradną. 20 Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się, i nie kradną. 21 Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje." Mt 6, 19-21;

"Zbytnie troski
25 Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? 26 Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? 27 Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? 28 A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. 29 A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. 30 Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej wiary? 31 Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? 32 Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. 33 Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. 34 Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy." Mt 6, 25-33;

"Męstwo w ucisku
28 Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. 29 Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. 30 U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. 31 Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.
32 Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. 33 Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie." Mt 10, 28-33;

"Prawdziwa mądrość zapewni jedność
17 Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża. 18 Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. 19 Napisane jest bowiem: Wytracę mądrość mędrców, a przebiegłość przebiegłych zniweczę.
20 Gdzie jest mędrzec? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego, co doczesne? Czyż nie uczynił Bóg głupstwem mądrości świata?
21 Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących. 22 Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, 23 my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, 24 dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. 25 To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi.
26 Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. 27 Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć; 28 i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to co jest, unicestwić, 29 tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga.
30 Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem, 31 aby, jak to jest napisane, w Panu się chlubił ten, kto się chlubi." 1Kor1,17-31;