katechein
 

Czy Bóg narzuca swoją wolę 2012 - konspekt

Home Konspekty i scenariusze 23.10.2012 27144 drukuj
 
Temat:

Czy Bóg narzuca swoją wolę?

Klasa:

2GP

Cele:

 • Uczeń zna przykazania;
 • Wie, że przykazania nie sprzeciwiają się wolności, ale ją chronią.
Wstęp:

Nikt nie lubi gdy narzuca mu się swoją wolę. Każdy z nas będzie niezadowolony jeżeli spotka się z jakimiś ograniczeniami, zakazami i nakazami. My, Polacy, często uważamy, że zasady,przepisy są po to by je łamać. Jednak są pewne "przepisy", które dotyczą nie tylko nas jako nacji, ale obowiązują każdego człowieka. Te "przepisy" to prawo naturalne, które troszczy się o sprawiedliwość i równość wszystkich ludzi. Jako chrześcijanie mamy także inne"ograniczenia" – dekalog. Dlaczego tylu ludzi nie przestrzega przykazań? Co jest przyczyną, że chcą się od nich "uwolnić"? Czy nie są dziś aktualne lub potrzebne? Jak brzmią Boże przykazania - Dekalog? Skąd je znamy? I czy są ważne dla życia duchowego?
Przykazania w Biblii zapisane są w dwóch miejscach: w księdze Wyjścia oraz w księdze Powtórzonego Prawa, także w NT wielokrotnie pojawiają się wersety odnoszące się do przykazań.

Rozwinięcie:

Nie tylko my zadajemy sobie pytania o sens życia oraz znaczenie Dekalogu i Bożej woli. W ewangelii wg. Św. Mateusza opisane jest pewne wydarzenie, które zawiera te same pytania i problemy:
"Bogaty młodzieniec
16 A oto zbliżył się do Niego pewien człowiek i zapytał: «Nauczycielu,co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?» 17 Odpowiedział mu:«Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania». 18 Zapytał Go: «Które?» Jezus odpowiedział:«Oto te: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, 19czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego, jak siebie samego!» 20 Odrzekł Mu młodzieniec: «Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje?»21 Jezus mu odpowiedział: «Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz,i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!» 22 Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości." Mt 19,16-22
Chrystus wskazuje, że dobry jest tylko sam Bóg. Następnie nakazuje dążyć do doskonałości zachowując przykazania,które Bóg dał swojemu ludowi. Przykazania te mają pomóc młodzieńcowi w osiągnięciu życia wiecznego. Pomóc – nie przeszkodzić!
Jezus Chrystus rozpoznaje w Dekalogu mądrość swego Ojca, który nieustannie troszczy się o swoje dzieci. To on dał Przykazania aby człowiek nie zbłądził. Tak brzmią one w wersji katechizmowej:

 • Nie będziesz miał bogów cudzych obok mnie (Byś nie zbłądził i mógł osiągnąć życie wieczne)
 • Nie będziesz wzywał imienia Pana Boga swego do czczych rzeczy (Szanuj swojego Boga)
 • Pamiętaj abyś dzień święty święcił (Boi Bóg odpoczywał po swojej pracy i ty też tego potrzebujesz)
 • Czcij ojca swego i matkę swoją (nie zapominaj o wdzięczności wobec najbliższych)
 • Nie zabijaj (bo życie jest bardzo ważne i abyś nie był mordercą)
 • Nie cudzołóż (byś nie doświadczał zdrady i nie stawał się jej powodem)
 • Nie kradnij (myśl o dobru innych,szanuj ich własność)
 • Nie zeznawaj fałszywie (byś nie był kłamcą i nie oszukiwał innych)
 • Nie pożądaj żony ani innych rzeczy,które nie należą do ciebie (bo nie są twoje, bo pożądanie niszczy twoje serce i zaślepia cię na twoje szczęście)

Zastanówmy się czym są te przykazania? Czy rzeczywiście ograniczają twoją wolność? Bo przecież każdy człowiek ma marzenie by być zabójcą, cudzołożnikiem, kłamcą lub chociażby złodziejem!(?) A może jednak nie? Ale na pewno każdy by chciał zostać co jakiś czas okradziony,okłamany, oszukany lub może choćby lekko – pobity. Prawda? Chyba jednak niema osoby, która by potwierdziła takie pragnienia.
Czy w takim razie Dekalog jest ograniczeniem, mojej lub twojej wolności? A może raczej jest jej zabezpieczeniem? Bo obowiązując nie tylko mnie, ale i moich bliźnich zapewnia równe traktowanie, równe prawa – a więc sprawiedliwość(!).
Wolnością określa się brak zniewolenia, ograniczeń i przymusu (wolność od), ale wolnością także określa się możliwość dokonywania samodzielnych wyborów pośród wielu dostępnych opcji (wolność do). Jaki typ wolności dają nam przykazania? Wolność do bycia dobrym i sprawiedliwym ale i wolność od bycia złym człowiekiem. Czy aby jednak Bóg nie narzuca nam swoich przykazań?
Jako odpowiedź podam dwa cytaty, z Księgi Powtórzonego Prawa oraz 1 listu do Koryntian. Księga Powtórzonego Prawa mówi tak: "15 Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. 16 Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. 17 Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon obcym bogom, służąc im - 18 oświadczam wam dzisiaj,że na pewno zginiecie, niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść,po przejściu Jordanu. 19 Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię,kładąc przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo.Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, 20 miłując Pana,Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie idługie trwanie twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkomtwoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi." Pwt 30,15-20
A drugi z listu św.Pawła: "Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę." 1Kor 6,12
Ćw. Wzorując się na Bożych przykazaniach w zeszycie napisz swoimi słowami wersję Dekalogu, która pasuje do Twojego życia. Jedynym warunkiem jaki musisz spełnić to ujęcie tych przykazań w formie pozytywnych wskazań nie zaś zakazów. Masz na to 5-8 minut.
Można odczytać część napisanych przez uczniów "dekalogów" - nie oceniając ich (!) a jedynie poprawiając dostosowując formę na pozytywną, co sprawia uczniom pewną trudność.

Zakończenie:

Bóg szanuje wolną wolę człowieka. Dając nam swoje Prawo –Dekalog, nie mówi nam - "musisz", ale- "jeśli chcesz". Dziesięć Przykazań jest gwarantem wolności i sprawiedliwości a także równości wszystkich ludzi względem siebie.
Wolność, którą Bóg nam dał jest dwojaka: z jednej strony jest to "wolność od" bycia złym, z drugiej strony jest to "wolność do" bycia dobrym. W swojej dobroci i zaufaniu wobec nas, Bóg dopuszcza byśmy popełniali błędy i ponosili ich konsekwencje. Zawsze jednak szanuje nasz indywidualny wybór ucząc nas, że wraz z wolnością musi iść w parze odpowiedzialność.

Notatka:

Bóg chce szczęścia każdego człowieka. Daje nam Dekalog, jako gwarancję sprawiedliwości i granice naszej wolności. Dając nam Prawo przypomina, że od naszej decyzji zależy nasz los.Jesteśmy wolni i możemy wybrać pomiędzy dobrem a złem. Od naszego wyboru zależą też konsekwencje – życie lub śmierć.


DEKALOG – w Biblii

Księga Wyjścia Księga Powtórzonego Prawa Niektóre przykładowe wersety w NT

Dekalog
20 1 Wtedy mówiłBóg wszystkie te słowa: 2 «Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemiegipskiej, z domu niewoli.
3 Nie będzieszmiał cudzych bogów obok Mnie! 4 Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnegoobrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, anitego, co jest w wodach pod ziemią! 5 Nie będziesz oddawał im pokłonu i niebędziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym,który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względemtych, którzy Mnie nienawidzą. 6 Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokoleniatym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.
7 Nie będzieszwzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawibezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.
8 Pamiętaj odniu szabatu, aby go uświęcić. 9 Sześć dni będziesz pracować i wykonywaćwszystkie twe zajęcia. 10 Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Bogatwego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, anisyn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, anitwoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. 11 W sześciudniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich,w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznałgo za święty.
12 Czcij ojcatwego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.
13 Nie będzieszzabijał.
14 Nie będzieszcudzołożył.
15 Nie będzieszkradł.
16 Nie będzieszmówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.
17 Nie będzieszpożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, anijego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, aniżadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego».
Wj 20,1-17

DziesięcioroPrzykazań
5 1 Mojżeszzwołał całego Izraela i rzekł do niego: Słuchaj, Izraelu, praw i przykazań,które ja dziś mówię do twych uszu, ucz się ich i dbaj o to, aby je wypełniać.2 Pan, Bóg nasz, zawarł z nami przymierze na Horebie. 3 Nie zawarł Pan tegoprzymierza z ojcami naszymi, lecz z nami, którzy tu dzisiaj wszyscy żyjemy. 4Spośród ognia na Górze mówił Pan z wami twarzą w twarz. 5 W tym czasie jastałem między Panem a wami, aby wam oznajmić słowa Pana, gdyście się baliognia i nie weszli na górę. A On mówił: 6 «Jam jest Pan, Bóg twój, który cięwyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. 7 Nie będziesz miał bogów innychoprócz Mnie. 8 Nie uczynisz sobie posągu ani żadnego obrazu tego, co jest naniebie wysoko albo na ziemi nisko, lub w wodzie poniżej ziemi. 9 Nie będzieszoddawał im pokłonu ani służył. Bo Ja jestem Pan, Bóg twój, Bóg zazdrosny, karzącynieprawość ojców na synach w trzecim i w czwartym pokoleniu - tych, którzyMnie nienawidzą, 10 a który okazuje łaskę w tysiącznym pokoleniu tym, którzyMnie miłują i strzegą moich przykazań.
11 Nie będzieszbrał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, bo nie dozwoli Pan, by pozostałbezkarny ten, kto bierze Jego imię do czczych rzeczy.
12 Będzieszzważał na szabat, aby go święcić, jak ci nakazał Pan, Bóg twój. 13 Sześć dnibędziesz pracował i wykonywał wszelką twą pracę, 14 lecz w siódmym dniu jestszabat Pana, Boga twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twójsyn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, anitwój osioł, ani żadne twoje zwierzę, ani obcy, który przebywa w twoich bramach;aby wypoczął twój niewolnik i twoja niewolnica, jak i ty. 15 Pamiętaj, żebyłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził cię stamtąd Pan, Bóg twój,ręką mocną i wyciągniętym ramieniem: przeto ci nakazał Pan, Bóg twój, strzecdnia szabatu.
16 Czcij swegoojca i swoją matkę, jak ci nakazał Pan, Bóg twój, abyś długo żył i aby ci siędobrze powodziło na ziemi, którą ci daje Pan, Bóg twój.
17 Nie będzieszzabijał.
18 Nie będzieszcudzołożył.
19 Nie będzieszkradł.
20 Jako świadeknie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa. 21 Nie będziesz pożądałżony swojego bliźniego. Nie będziesz pragnął domu swojego bliźniego ani jegopola, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła,ani żadnej rzeczy, która należy do twojego bliźniego».
22 Te słowawyrzekł Pan do waszego zgromadzenia na górze spośród ognia, obłoku i ciemnościdonośnym głosem, niczego nie dodając. Napisał je na dwu tablicach kamiennychi dał mi je."
Pwt 5,1-22

1. "Dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec..."(1Kor 8,6).
2. "Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmysądzić, że Bóstwo jest podobne do złota albo do srebra, albo do kamienia, wytworurąk i myśli człowieka." (Dz 17,29) "Wtedy Jezus odpowiedział: Odejdź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Ty będziesz składał hołdy Panu,Bogu twemu, i tylko Jemu będziesz cześć oddawał." (Mt 4,10 tłum. ks. Romaniuka).
3. "Niech się święci imię Twoje!" (Mt 6,9).
4. "A zatem pozostaje odpoczynek szabatu dlaludu Bożego." (Hbr 4,9).
5. "Czcij ojca twego i matkę..." (Ef 6,2).
6. "Każdy, kto nienawidzi swego brata, jestzabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego." (1J 3,15).
7. "We czci niech będzie małżeństwo pod każdymwzględem i łoże nieskalane, gdyż rozpustników i cudzołożników osądzi Bóg." (Hbr 13,4).
8. "Złodzieje... nie odziedziczą KrólestwaBożego." (Łk 12,10).
9. "Dlatego odrzuciwszy kłamstwo: niechkażdy z was mówi prawdę do bliźniego..." (Ef 4,25).
10. "Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemnew /waszych/ członkach: rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy ichciwości, bo ona jest bałwochwalstwem." (Kol 3,5).