katechein
 

Słowa przestrogi i pociechy -konspekt 2013

Home Konspekty i scenariusze 13.01.2013 33469 drukuj
 

Temat

Słowa przestrogi i pociechy

Klasa

1 GP

Cele

Cel ogólny:

 • Zapoznanie uczniów z posługą proroków w Starym Testamencie

Cele szczegółowe:

 • Uczeń wie kim jest prorok
 • Uczeń potrafi krótko scharakteryzować księgi proroków: Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela i Daniela
 • Uczeń rozumie, że i dzisiaj Bóg przemawia do nas przez słowa i czyny innych ludzi

Pomoce:

Podręcznik, kartki z pytaniami do pracy w grupach, arkusze A4

Metody:

Wykład, pogadanka, praca w grupach

Z podstawy

Cele katechetyczne:
Wprowadzenie w świat pojęć religijnych przez poznanie języka i orędzia zbawczego Biblii oraz teologii, prawd wiary i zasad moralnych;
Treści:
(7.) Boże objawienie jako pomoc w rozwiązywaniu problemów stojących przed człowiekiem (postaci Starego i Nowego Testamentu);
Osiągnięcia:
(12.) Umiejętność zastosowania ogólnych zasad etycznych w konkretnych sytuacjach życiowych(…)
Czytanie tekstu ze zrozumieniem

Oczekiwane umiejętności

Uczeń:

 • Czyta ze zrozumieniem tekst źródłowy,
 • Wyszukuje w nim informacje,
 • Odpowiada na zadane pytania.

Wstęp

Na tablicy przed lekcją, wypisane zostają imiona proroków Większych i Mniejszych

Na poprzedniej lekcji poznaliśmy historię, w której Bóg przez Eliasza okazał swoją moc. Kim był Eliasz? Jaką rolę pełnił w Narodzie Wybranym? Kim jest prorok?
Eliasz nie był jedynym prorokiem Narodu Wybranego. Przez cały okres ST Bóg posługuje się tymi, którzy mają za zadanie przekazywać Jego wolę. Istnieje cała kategorią ksiąg ST, nosząca nazwę PROROCKICH.
Na księgi te składają się cztery obszerniejsze dzieła. O ich autorach mówimy, że są PROROKAMI WIĘKSZYMI. Są to: Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel i Daniel.

Pozostałe księgi są mniejsze objętościowo, dlatego ich autorów nazywa się PROROKAMI MNIEJSZYMI.
Zaliczamy do nich: Barucha, Ozeasza, Joela, Amosa, Abdiasza, Jonasza, Micheasza, Nahuma, Habakuka, Sofoniasza, Aggeusza, Zachariasza i Malachiasza.

Na dzisiejszej lekcji pracując w grupach zapoznamy się z działalnością proroków większych. Szczególnie skupimy się na tym, co Bóg mówi przez te osoby. Zanim zaczniecie pracę trzeba zwrócić uwagę na kilka ważnych faktów:

 • Prorocy byli ludźmi słowa mówionego, dlatego związanie jakiejś księgi z imieniem proroka nie musi oznaczać, że jest on jej autorem lub że jest tylko jedynym autorem,
 • Trzeba także pamiętać, że w ówczesnych czasach podpisywano dzieła imionami sławnych ludzi, żeby podnieść ich rangę
 • Okres niewoli babilońskiej trwał od 586 do 538 r. przed narodzeniem Chrystusa

Rozwinięcie

Na tablicy zostają umieszczone informacje:

 • Księgi prorockie mogą mieć kilku autorów.
 • Niewola Babilońska lata: 586-538 p. n. Chr.

W miarę prezentacji przez zespoły wyników pracy tabele na tablicy i w zeszycie zostają uzupełniane.

Będziecie dziś pracowali w grupach. Każda z grup otrzyma do przeczytania tekst z podręcznika, na podstawie, którego odpowie na pytania. W wyniku tej pracy każda z grup opracuje notatkę, którą na zakończenie lekcji odczytacie na forum klasy. Część informacji wyszukanych przez was zostanie umieszczona w tabeli, którą przerysujecie do zeszytu.

Imię proroka

Okres działalności

Co głosił?

Przewidywane efekty prac w grupach
Grupa 1.
Izajasz żył w II połowie VIII w p. n. Chr. Był wykształconym, odważnym i stanowczym człowiekiem. Święty Hieronim nazwał go Ewangelista ST, gdyż jest autorem wielu tekstów mesjańskich. Do pierwszej części księgi Izajasza zaliczamy rozdziały: 1-39. Przez proroka Izajasza Bóg piętnuje grzechy swego ludu: pychę, zbytek bogaczy, wyzyskiwanie biednych, wróżbiarstwo, sformalizowanie kultu bożego. Ostrzega przed karą za popełnione zło i obiecuje ocalenie małej cząstki narodu, z której odrodzi się nowy Lud Boży.

Grupa 2.
Autorem drugiej części księgi Izajasza jest tzw. Deutero - Izajasz. W tej części znajdują się rozdziały od: 40 do 55. ta część powstała w drugiej połowie VI w. W czasie niewoli babilońskiej. Bóg przez Deutero - Izajasza zapowiada rychłe wyzwolenie, którego powodem jest miłość Boga do człowieka. Trzecia część księgi Izajasza powstała po niewoli babilońskiej i zawiera rozdziały: 56-66. Autorem tej części jest Tryto - Izajasz. Przez niego Bóg pociesza i umacnia swój Lud.

Grupa 3.
Jeremiasz urodził się w roku 645 p. n. Chr. w Anatot, niedaleko Jerozolimy. Na proroka został powołany jako bardzo młody człowiek. Jego misja prorocka była dla niego źródłem smutku i cierpienia. Prze tego proroka Bóg głosił: Resztę Izraela, która przetrwa okres zagłady i stanie się początkiem nowego Izraela. Nowy Izrael zawrze z Bogiem nowe przymierze.

Grupa 4.
Ezechiel był kapłanem. Jako dziecko został uprowadzony do niewoli babilońskiej. Gdzie pocieszał, zapowiadał, że czas udręki się skończy. Księga Daniela powstawała przez stulecia, przeważa w niej gatunek apokaliptyczny. W tej księdze Bóg jest Panem Wszechświata, nie tylko Izraelitów, ale i wszystkich ludzi. Przez proroka Daniela Bóg zapowiada zmartwychwstanie wszystkich umarłych.

Zakończenie

Przez całą historię Izraela Bóg był ze swoim Narodem. Przemawiał do niego przez proroków. Gdy ludzie grzeszyli upominał i ostrzegał, gdy cierpieli: pocieszał i umacniał. Dzisiaj nie ma proroków w takim znaczeniu jak w ST. Jednak Bóg nadal przemawia do nas. Mówi poprzez słowa i czyny ludzi, których stawia na naszej drodze.
Kto może być dzisiaj takim prorokiem dla was? Czy może: rodzice, członkowie waszych rodzin, nauczyciele, księża, katecheci? W jaki sposób wypełniali by oni wobec was swoją rolę jako "proroka". Jaka powinna być wasza postawa wobec ich "posługi"?

Notatka

Temat: Słowa przestrogi i pociechy

Imię proroka

Okres działalności

Co głosił?

Izajasz (1-39)

2 połowa VIII w. p. n. Chr.

Piętnuje grzechy społeczeństwa, np. Pychę, ostrzega przed karą za popełnione grzechy, obiecuje ocalenie małej cząstki Narodu, której odrodzi się Nowy Lud.

Deutero - Izajasz (40-55)

2 połowa VI w. p. n. Chr. Okres niewoli babilońskiej

Zapowiadał rodakom rychłe wyzwolenie z niewoli, którego powodem jest miłość Boga do człowieka.

Tryto - Izajasz (56-66)

Po niewoli babilońskiej

Pociesza, umacnia ludzi na duchu

Jeremiasz

VII w. p. n. Chr.

Zapowiada resztę Izraela, która przetrwa okres zagłady i stanie się początkiem Nowego Ludu, z którym Bóg zawrze nowe przymierze.

Ezechiel

Czas niewoli babilońskiej

Pociesza, zapowiada, że czas udręki się skończy

Daniel

Brak dokładnych informacji

Bóg jest Panem wszechświata i wszystkich ludzi. Zapowiada zmartwychwstanie wszystkich umarłych.

Polecenia dla poszczególnych grup

Uwaga! Praca w grupach dostosowana jest do podręczników ks. P.Tomasika Słowo blisko ciebie. Klasa 1 gimnazjum.

Grupa 1

W podręczniku strony: 129-130
Na podstawie fragmentu zaczynającego się słowami: "Izajasz działał w" , a kończącego się: "odrodzi się nowy naród", odpowiedzcie na następujące pytania:

 • Kiedy i gdzie żył Izajasz?
 • Jakim człowiekiem był Izajasz?
 • Kto i dlaczego nazwał Izajasza Ewangelistą Starego Testamentu?
 • Jakie rozdziały zaliczają się do pierwszej księgi Izajasza?
 • Co bóg mówi Izraelitom przez proroka Izajasza w tych rozdziałach?

Grupa 2

W podręczniku strony: 131-132
Na podstawie fragmentu zaczynającego się słowami: "Inne jest tło", a kończącego się: "hymny na cześć Pana". Odpowiedzcie na następujące pytania:

 • Kto jest autorem drugiej części księgi Izajasza?
 • Jakie rozdziały znajdują się w drugiej części księgi Izajasza?
 • Kiedy powstała druga część księgi Izajasza?
 • Co Bóg głosi Izraelitom poprzez Deutero - Izajasza?
 • Co jest powodem wyzwolenia człowieka?
 • Kiedy powstała III część księgi Izajasza?
 • Jakie rozdziały zawiera III część tej księgi?
 • Kogo uważa się za autora tej części księgi Izajasza?
 • Jakie przesłanie głosi Bóg poprzez Tryto - Izajasza?

Grupa 3

W podręczniku strony: 133-135
Na podstawie fragmentu zatytułowanego: "Prorok Jeremiasz". Odpowiedzcie na następujące pytania:

 • Gdzie i kiedy urodził się Jeremiasz?
 • Kiedy został powołany na proroka?
 • Jakie uczucia budziła w Jeremiaszu jego misja prorocka?
 • Co Bóg głosi Izraelitom poprzez Jeremiasza?

Grupa 4

W podręczniku strony: 136-137
Na podstawie fragmentu zatytułowanego: "Księga Ezechiela". Odpowiedzcie na następujące pytania:

 • Kim był Ezechiel?
 • Gdzie został uprowadzony jako dziecko?
 • Jaką rolę powierzył Bóg Ezechielowi w czasie pobytu w niewoli babilońskiej (po zburzeniu świątyni)?
 • Co Ezechiel zapowiadał Izraelitom?
 • Jak długo powstawała księga Daniela?
 • Jaki gatunek przeważa w tej księdze?
 • Co Bóg zapowiada Izraelitom poprzez Daniela?
 • Co Daniel mówi o Bogu?