katechein
 

Jezus eawngelii - konspekt 2013

Home Konspekty i scenariusze 13.03.2013 30680 drukuj
 
Temat:

Jezus ewangelii

Klasa:

1GP

Cele:
  • Uczniowie wiedzą, że jest jedna Dobra Nowina
  • Znają imiona czterech ewangelistów
  • Wiedzą, że Ewangelie są pismami katechetycznymi
Wstęp:

Czym jest ewangelia? Dlaczego gdy mówi się o ewangelii nie wspomina się, że są cztery? Dlaczego aż cztery? Nie wystarczy jedna? A może cztery to też za mało?
W rzeczywistości historyczne wydarzenie przyjścia Wcielonego Syna Bożego na świat było jednorazowe – stąd – ewangelia jest tylko JEDNA! Jednak przekazów o tym wydarzeniu, zapisków świadków było i jest więcej. Z pośród wielu Kościół wybrał na podstawie tradycji oraz zgodności z Bożym objawieniem "tylko" cztery. Są to zeznania świadków: Łukasza, Marka, Mateusza i Jana. Dwóch z nich to bezpośredni uczniowie Jezusa (Mateusz i Jan), dwóch pozostałych to uczniowie Piotra(Marek) i Pawła z Tarsu (Łukasz).

Rozwinięcie:

Ewangelie nie są dziełem typowo historycznym, mimo że zawierają takie elementy. To dzieło KATECHETYCZNE, które miało budzić wiarę i pomagać żyć tą wiarą. Stąd też taki jest wybór perykop oraz układ samego pisma. Wszystkie cztery ewangelie były pisane z punktu widzenia wydarzeń Paschalnych, czyli śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Wszystko, co jest napisane w nich od tego punktu wychodzi i do niego prowadzi. Uczniowie przypominają sobie wydarzenia z życia Chrystusa i patrzą na nie z perspektywy zmartwychwstania jakby mówili "ah, to On miał na myśli mówiąc te słowa".
W zależności od adresatów miały ewangelie nieco inną treść. Dlaczego? Bo środowiska życia odbiorców było różne, różne były także ich potrzeby i oczekiwania.

Ewangelia św. Mateusza: Jezus obiecanym Mesjaszem

Ewangelia św. Mateusza adresowana jest do chrześcijan pochodzenia żydowskiego lub nawróconych z judaizmu. Świadczy o tym fakt, że jej autor zakłada u czytelników znajomość zwyczajów żydowskich, których znaczenia z zasady nie wyjaśnia, terminów właściwych dla języka Semitów. Prawdopodobnie oryginał tej Ewangelii powstał w języku aramejskim, a może nawet hebrajskim, niemniej jednak do naszych czasów przechowały się jedynie teksty greckie i one stanowią podstawę wszystkich tłumaczeń.

Św. Mateusz pisząc do Żydów miał na celu wyjaśnienie, że Jezus jest obiecanym Mesjaszem, że na Nim wypełniły się wszystkie proroctwa Starego Testamentu. Ewangelię otwiera rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Św. Mateusz przekazał nam relacje o hołdzie mędrców ze Wschodu, ucieczce św. Rodziny do Egiptu i rzezi niemowląt w Betlejem. W Ewangelii św. Mateusza znajdujemy słynne Kazanie na górze, w którym Jezus przedstawia zręby nowego Prawa. Kazanie to rozpoczyna się od tekstu Ośmiu Błogosławieństw. Jezus czyni cuda, wybiera apostołów, naucza w przypowieściach. Odrzucony przez faryzeuszów i uczonych w Piśmie, znajduje posłuch wśród ludzi prostych i pokornych. Przygotowuje też do dalszej misji wspólnotę uczniów opartą na Piotrze. Wreszcie udaje się do Jerozolimy, gdzie zostaje zabity i zmartwychwstaje. Żegnając się z uczniami w dniu Wniebowstąpienia nakazuje im, by szli i nauczali wszystkie narody.

Ewangelia św. Marka: Jezus Synem Bożym

Św. Marek był uczniem i tłumaczem św. Piotra. Katecheza przekazana w jego Ewangelii jest w istocie nauczaniem św. Piotra. Ewangelia św. Marka powstała najwcześniej i adresowana była do chrześcijan rzymskich. O tych adresatach świadczy fakt, że św. Marek z reguły objaśnia nawet bardzo pospolite zwyczaje żydowskie, określa dokładnie miejscowości, wszelkie wyrażenia aramejskie tłumaczy na język grecki, nie ucieka od wyrażeń łacińskich, a wówczas łacina była jeszcze językiem okolic Rzymu.

Swoje opowiadanie, Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, rozpoczyna Marek od ukazania postaci św. Jana Chrzciciela, chrztu w Jordanie i kuszenia na pustyni. Jezus w Ewangelii św. Marka naucza najpierw i czyni cuda w Galilei. Potem przenosi się do Jerozolimy, zapowiada swoją mękę. W Jerozolimie umiera i zmartwychwstaje. Posyła uczniów, by głosili Dobrą Nowinę i wspomaga ich znakami.

Ewangelia św. Łukasza: Jezus lekarzem duszy i ciała człowieka

Św. Łukasz był Grekiem, z zawodu lekarzem, uczniem św. Pawła, którego nauczanie przekazał. Prawdopodobnie znał Maryję. Swoją Ewangelię, jako jedyny z ewangelistów, zadedykował konkretnemu człowiekowi, dostojnemu Teofilowi. Prawdopodobnie pisze jednak św. Łukasz dla wszystkich chrześcijan nawróconych z pogaństwa i dlatego opuszcza to, co było zrozumiale tylko dla Żydów lub szczególnie przykre dla pogan.

Św. Łukasz przekazuje historię dzieciństwa Jezusa, którego publiczne życie można podzielić na kilka etapów. Najpierw jest to działalność galilejska, gdzie gromadzi wspólnotę uczniów. Potem z uczniami udaje się do Jerozolimy. Droga do Świętego Miasta trwa długo. Jezus w czasie niej opowiada wiele przypowieści, m. in. nieznane w innych Ewangeliach przypowieści o miłosiernym Samarytaninie i o synu marnotrawnym. W Jerozolimie Jezus umiera i zmartwychwstaje. Później ukazuje się uczniom i nakazuje im świadczyć o tym, co widzieli.

Ewangelia św. Jana: Jezus — Słowo Ojca Przedwiecznego

Ewangelia św. Jana powstała najpóźniej, prawdopodobnie pod koniec I wieku. Jest ona medytacją nad dziełem zbawczym Jezusa. Ewangelista, świadom zapewne istnienia innych Ewangelii, jeszcze bardziej niż Mateusz, Marek i Łukasz może odstąpić od ram chronologicznych swojego opowiadania o czynach i słowach Jezusa. Kieruje swoje pouczenie do wszystkich ochrzczonych i świadomie przeżywających swoją wiarę w Chrystusa.

Ewangelia św. Jana rozpoczyna się od prologu — Hymnu o Słowie. Prolog ten ukazuje Jezusa jako Życie i Światłość świata. Warto zwrócić uwagę, że rozpoczyna się od słów podobnych do prologu Księgi Rodzaju: Na początku. Później ewangelista ukazuje Jezusa, który czyni znaki potwierdzające Jego misję. Należy do nich cud w Kanie Galilejskiej, rozmowa z Samarytanką o wodzie żywej, rozmnożenie chleba, uzdrowienie niewidomego od urodzenia i wskrzeszenie Łazarza.

Wyjątkowo wiele słów i gestów Jezusa jest przez św. Jana, umiłowanego ucznia Pana, związanych z Ostatnią Wieczerzą: Jezus umywa uczniom nogi, proklamuje Nowe Przykazanie, ukazuje siebie jako prawdziwy szczep winny, zapowiada swe powtórne przyjście i modlitwy się za uczniów i o jedność swojego Kościoła. Idzie na śmierć jako król, którego Królestwo nie jest z tego świata. Zmartwychwstały spotyka się z uczniami i rozmawia o miłości z Piotrem, na którym zbudował swój Kościół.

Trzy pierwsze ewangelie nazywa się synoptycznymi, ponieważ dokonano miedzy nimi porównania (synopsy). Zestawiono je obok siebie w kolumnach, ukazało to niezwykłą zbieżność wydarzeń w nich umieszczonych.

Zakończenie:

Żadna z czterech ewangelii nie zawiera wszystkich wydarzeń z życia ani słów Chrystusa. Tak właśnie zapisał to bezpośredni świadek życia Zbawiciela, Jan:
"Uczynił Jezus jeszcze wiele innych znaków na oczach swoich uczniów. Nie są one zapisane w tej księdze; te zaś, które są zapisane, znajdują się po to, żebyście uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli w imię Jego życie. J 20, 30–31"

Notatka:

Jest tylko jedna Dobra Nowina o Zbawieniu dokonanym przez Wcielonego Syna Bożego. Relacjonuje ją jednak czterech świadków – ewangelistów. Celem Ewangelii nie było opisanie zdarzeń na sposób kronikarski, ale wiara uczniów, umocnienie ich nadziei, podtrzymanie w miłości.

Ewangelia to dzieło katechetyczne, które, w oparciu o ramy biograficzne, przedstawia zbawczy sens słów i czynów Jezusa Chrystusa.

Zadanie domowe:
Wybierz jedną z czterech ewangelii i opracuj ją wypisując następujące informacje:

  • Autor ewangelii (imię, kim był, kiedy i gdzie żył)
  • Do kogo skierowana jest ewangelia.
  • Jakie główne treści niesie ta ewangelia.

Możesz korzystać ze wstępów do kolejnych ewangelii umieszczonych w Biblii ST i NT lub z innych źródeł, np. internetu. Pamiętaj jednak, by własnoręcznie wpisać je do zeszytu. :)

Karta pracy dla ucznia

Temat: Jezus ewangelii

Na podstawie podręcznika opracuj następującą tabelę:

Ewangelia wg Autor (imię, kim był i gdzie żył) Adresaci Główne treści

Łukasza

Marka

Mateusza

Jana

Odpowiedz na pytania:

Jaki jest charakter ewangelii? (chodzi tu o typ utworu, wiecej na s.182)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Które ewangelie są synoptyczne? Dlaczego się je tak nazywa?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wypisz (po kolei) etapy powstawania ewangelii:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jakie były języki, w których zapisano ewangelie?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

To wersja rozwojowa tego konspektu :)