katechein
 

Co sądzić o postępie technicznym? - konspekt 2013

Home Konspekty i scenariusze 10.09.2013 38862 drukuj
 
Temat:

Co sądzić o postępie technicznym?

Klasa:

3 GP

Cele:
 • Zapoznanie uczniów z nauką Kościoła na temat postępu.
 • Uczeń wie, co to jest postęp; umie przedstawić ambiwalentność postępu; potrafi uchwycić ludzki i religijny wymiar postępu.
Wstęp:

Pogadanka na temat osiągnięć dzisiejszej cywilizacji.
Pytanie do dyskusji: Czym różni się życie współczesnych ludzi od życia ludzi żyjących 100 czy 200 lat temu? Czym spowodowane są tak duże zmiany?
Po swobodnych wypowiedziach, stawiamy pytania problemowe na które uczniowie będą poszukiwać odpowiedzi w czasie lekcji.

 • Jaka jest wartość postępu?
 • Czy można połączyć postęp z nauką Kościoła?
 • Czy postęp zagraża człowiekowi?
Rozwinięcie:

Sobór Watykański II podjął problemy dotyczące postępu. Zostały one omówione w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym "Gaudium et spes", którą zatwierdzono w 1965. Stanowisko Kościoła dotyczące postępu zawarte w wymienionej konstytucji brzmi: "Człowiek bowiem otrzymał zlecenia, aby rządził światem w sprawiedliwości i świętości, podporządkowując sobie ziemię ze wszystkim co w niej jest" Również Bóg mówi przy stworzeniu świata "bądźcie płodni i rozmnażajcie się , abyście zaludnili ziemię i uczynili ja sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi."
Na podstawie przytoczonych słów powiedzie jaki jest stosunek Kościoła do postępu?
Należy jednak pamiętać, że postęp ma dwie strony. Alfred Nobel powiedział: "postęp ma dwa oblicza". (uczniowie przerysowują schemat z tablicy)

postęp techniczny

Osiągnięcia naukowe i techniczne to część wspólna rozwoju i zagłady cywilizacji. Poszukajcie pozytywnych i negatywnych skutków postępu.(praca wykonywana samodzielnie w zeszytach ucznia)

Pozytywne skutki postępu Negatywne skutki postępu

leki

telefon komórkowy

samochód

kosmetyki

W oparciu o pracę uczniów stwierdzamy, że postęp służy człowiekowi, ale nie zawsze jest dla człowieka dobry. Często człowiek sam decyduje czy postęp wykorzystać w dobry lub zły sposób.
Kiedy możemy powiedzieć, że ta sama rzecz została wykorzystana dobrze lub źle?
Pracując w grupach poszukamy odpowiedzi na pytanie: Co człowiek powinien zrobić żeby korzystając z postępu współdziałał z Bogiem?

Zakończenie:

Zajęcia kończymy omówieniem pracy zespołowej. Przedstawiciele poszczególnych grup podają wyniki, które zostaną zapisane w zeszytach i na tablicy.

 • Warunki postępu
 • Znaki prawdziwego postępu
 • Zadania człowieka wobec ziemi
 • Przyczyna zagrożeń
 • Zadania postępu według nauki Kościoła
 • solidarność, sprawiedliwość społeczna
 • ludzkie warunki życia, współdziałanie dla wspólnego dobra, uznanie najwyższych wartości i Boga.
 • szacunek wszystkich stworzeń, każdego bytu.
 • egoizm człowieka zbiorowy i indywidualny.
 • ukierunkowanie na przyszłość, szacunek dla życia, przedsmak uczty niebieskiej.

Notatka:

Jako notatka może być zapis wniosków płynących z pracy w grupach.

Załącznik

Dla nauczyciela:

Stawiamy problem: Jeżeli postęp jest współdziałaniem z Bogiem, dlaczego zagraża człowiekowi? Poszczególne grupy otrzymują treść wybranych dokumentów do analizy i pytanie, na które udzielają odpowiedzi.

Grupa I

 • Jakie warunki - według nauki Kościoła - potrzebne są do zaistnienia prawdziwego postępu?
 • Odpowiedź: solidarność, sprawiedliwość społeczna.

Redemptor hominis

"Czy ów postęp, którego autorem i sprawcą jest człowiek, czyni życie ludzkie na ziemi pod każdym względem «bardziej ludzkim», «bardziej godnym człowieka»"? (...) Czy człowiek jako człowiek (...) również rozwija się i postępuje naprzód, czy też cofa i degeneruje w swym społeczeństwie".
* Jakie warunki, według nauki Kościoła, potrzebne są do zaistnienia prawdziwego postępu?

Grupa II

 • Kiedy, według nauki Kościoła, mamy do czynienia z prawidłowym rozumieniem postępu?
 • Odpowiedź: ludzkie warunki życia; poszanowanie godności innych, wspólne dobro, uznawanie najwyższych wartości i samego Boga.

Populorum progressio nr 20-21

"(...) będzie mógł w pełni dokonać się prawdziwy rozwój, polegający na tym, że zarówno jednostki, jak i ogół ludzi, przechodzą z mniej ludzkich warunków życia do warunków bardziej godnych człowieka (...) dość wyraźnym znakiem osiągnięcia bardziej ludzkich warunków życia są: najpierw przejście od nędzy do posiadania dóbr niezbędnych, przezwyciężanie klęsk społecznych, rozszerzanie się oświaty, zdobywanie kultury; następnie wzrost poszanowania godności drugich, nastawienie w duchu ubóstwa, współdziałanie dla dobra wspólnego, wola pokoju; uznanie przez człowieka najwyższych wartości i samego Boga jako ich twórcy i celu; na koniec i szczególnie, wiara, dar Boży, przyjęty przez ludzi dobrej woli oraz jedność wszystkich w miłości Chrystusa, który nas wzywa; abyśmy po synowsku uczestniczyli w życiu Boga żywego, Ojca wszystkich ludzi".
* Kiedy, według nauki Kościoła, mamy do czynienia z prawidłowym rozumieniem postępu?

Grupa III

 • W jaki sposób człowiek powinien czynić sobie ziemię poddaną?
 • Odpowiedź: szacunek dla wszystkich stworzeń, bo każda rzecz i stworzenie posiada swoją wartość, ochrona środowiska naturalnego.

Pokój ze stworzeniem

Dekalog Świętego Franciszka z Asyżu, oparty na jego pismach i wczesnych źródłach franciszkańskich

 • Bądź człowiekiem wśród stworzeń, bratem między braćmi.
 • Traktuj wszystkie byty stworzone z miłością.
 • Tobie została powierzona ziemia jak ogród, rządź nią z mądrością.
 • Troszcz się o człowieka, o zwierzę, o zioło, o wodę i powietrze, aby ziemia nie została ich zupełnie pozbawiona.
 • Używaj rzeczy z umiarem, gdyż rozrzutność nie ma przyszłości.
 • Tobie jest zadana misja odkrycia misterium posiłku, aby życie napełniło się życiem.
 • Przerwij węzeł przemocy, aby zrozumieć, jakie są prawa istnienia.
 • Pamiętaj, że świat nie jest jedynie odbiciem twego obrazu, lecz nosi w sobie wyobrażenie Boga Najwyższego.
 • Kiedy ścinasz drzewo, zostaw choć jeden pęd, aby jego życie nie zostało przerwane.
 • Stąpaj z szacunkiem po kamieniach, gdyż każda rzecz posiada swoją wartość.

* W jaki sposób człowiek powinien czynić ziemię sobie poddaną?

Grupa IV

 • Na jakie źródła zagrożenia wskazuje Kościół?
 • Odpowiedź: człowiek - egoizm grupowy lub indywidualny.

Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym KDK 37

"Pismo święte, z którym zgadza się doświadczenie wieków, poucza rodzinę ludzką, że postęp ludzki, będący wielkim dobrodziejstwem dla człowieka, przywodzi jednak z sobą niemałą pokusę: jeżeli bowiem zburzy się hierarchię wartości i pomiesza dobro ze złem, poszczególni ludzie i ich grupy zwrócą uwagę na własne sprawy, a nie na sprawy innych. Na skutek tego świat już nie przedstawia pola prawdziwego braterstwa, skoro wzmożona potęga człowieka grozi zagładą samemu rodzajowi ludzkiemu".
* Na jakie źródła zagrożenia wskazuje Kościół?

Grupa V

 • Z jaką rzeczywistością religijną łączy się postęp w Kościele?
 • Odpowiedź: życie wieczne z Bogiem.

Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym KDK 38

"Chrystus (...) działa w sercach ludzi mocą Ducha swojego, nie tylko budząc pragnienia przyszłego wieku, lecz tym samym też ożywiając, oczyszczając i umacniając te szlachetne pragnienia, dzięki którym rodzina ludzka zabiega o uczynienie własnego życia bardziej ludzkim i o poddanie całej ziemi temu celowi. (...) Wyzwala jednak wszystkich, żeby wyrzekłszy się miłości własnej i wprzęgnąwszy wszystkie siły ziemskie dla życia ludzkiego, nastawiali się na przyszłość, kiedy to ludzkość sama stanie się ofiarą Bogu miłą.
Zadatek tej nadziei i pożywienie na drogę zostawił Bóg swoim w tym sakramencie wiary, w którym składniki przyrody, wyhodowane przez ludzi, przemieniają się w Ciało i Krew chwalebną podczas wieczerzy braterskiego zespolenia i przedsmaku uczty niebiańskiej."
* Z jaką rzeczywistością religijną łączy się postęp w nauce Kościoła?