katechein
 

Przymierze Boga z ludźmi - konspekt 2014

Home Konspekty i scenariusze 08.01.2014 34203 drukuj
 

Temat

Przymierze Boga z ludźmi - Dekalog

Klasa

1 GP

Cele

 • Uczniowie znają Dekalog oraz okoliczności jego otrzymania
 • Uczniowie rozumieją, że Dekalog jest zbirem zasad Przymierza jakie Bóg zawarł z Izraelem

Wstęp

Co jakiś czas słyszy się, że państwa zawierają pakty i umowy międzynarodowe. Przedsiębiorcy chcąc rozbudować swoje firmy także zawierają różnego rodzaju sojusze. W dziejach ludzkości Bóg także zawierał swoisty "sojusz" z ludźmi, z Ludem Wybranym – Izraelem. Te sojusze nazywamy PRZYMIERZEM.

Przymierze Boga z ludźmi jest sytuacją, gdy Wszechmocny Bóg obiecuje sprzymierzeńcowi - ludziom, dobro i błogosławieństwo jeżeli wypełni on warunki tej umowy. Na kartach Biblii mamy kilka różnych momentów mówiących o przymierzach (tak, tak, było ich więcej!) zawieranych przez Jahwe.

Można wyróżnić np. przymierze z Noem po potopie, którego znakiem miała być tęcza; przymierze z Abrahamem i jego potomkami; przymierze Boga z Dawidem czy wreszcie przymierze z Izraelem zawarte na górze Synaj, którego znakiem były tablice przykazań.

Dla chrześcijan najważniejszym jest przymierze zawarte z ludźmi przez Syna Bożego, który jako ofiarę przebłagalną złożył sam siebie. Mówi ono, że KAŻDY(!), który uwierzy w Syna Bożego i wyzna tę wiarę będzie zbawiony i zmartwychwstanie w Dniu Ostatecznym.

Dzisiaj jednak zajmiemy się przymierzem Boga z Mojżeszem.

Rozwinięcie

Jak Biblia opowiada o tym przymierzu?
"Wrócił Mojżesz i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie Jego zlecenia. Wtedy cały lud odpowiedział jednogłośnie: «Wszystkie słowa, jakie powiedział Pan, wypełnimy». 4 Spisał więc Mojżesz wszystkie słowa Pana. Nazajutrz wcześnie rano zbudował ołtarz u stóp góry i postawił dwanaście stel, stosownie do liczby dwunastu pokoleń Izraela. 5 Potem polecił młodzieńcom izraelskim złożyć Panu ofiarę całopalną i ofiarę biesiadną z cielców. 6 Mojżesz zaś wziął połowę krwi i wylał ją do czar, a drugą połową krwi skropił ołtarz. 7 Wtedy wziął Księgę Przymierza i czytał ją głośno ludowi. I oświadczyli: «Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni». 8 Mojżesz wziął krew i pokropił nią lud, mówiąc: «Oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów». (…)

Tablice przykazań
12 Pan rzekł do Mojżesza: «Wstąp do Mnie na górę i pozostań tam, a dam ci tablice kamienne, Prawo i przykazania, które napisałem, aby ich pouczyć». 13 Wstał więc Mojżesz i Jozue, jego pomocnik, i wstąpił Mojżesz na górę Bożą. 14 Powiedział zaś tak do starszyzny: «Pozostańcie tu, aż wrócimy do was. Oto macie Aarona i Chura. Kto miałby jakąś sprawę do załatwienia, może się zwrócić do nich». 15 Gdy zaś Mojżesz wstąpił na górę, obłok ją zakrył. 16 Chwała Pana spoczęła na górze Synaj, i okrywał ją obłok przez sześć dni. W siódmym dniu [Pan] przywołał Mojżesza z pośrodka obłoku. 17 A wygląd chwały Pana w oczach Izraelitów był jak ogień pożerający na szczycie góry. 18 Mojżesz wszedł w środek obłoku i wstąpił na górę. I pozostał Mojżesz na górze przez czterdzieści dni i przez czterdzieści nocy." Wj 24, 3-18

Co jednak Mojżesz sam mówi o tych tablicach w innym miejscu?
"9 Gdy wchodziłem na górę, by otrzymać kamienne tablice Przymierza, zawartego z wami przez Pana, i czterdzieści dni i czterdzieści nocy przebywałem na górze nie jedząc chleba, nie pijąc wody, 10 dał mi Pan dwie kamienne tablice pisane palcem Bożym. Były na nich wyryte wszystkie słowa, które wyrzekł do was Pan na górze spośród ognia w dniu zgromadzenia. 11 Pod koniec czterdziestu dni i czterdziestu nocy dał mi Pan dwie kamienne tablice - tablice Przymierza. 12 I rzekł do mnie Pan: «Wstań, zejdź stąd prędko, bo niegodziwie postąpił twój lud, który wyprowadziłeś z Egiptu. Szybko zeszli z drogi, którą im zaleciłeś. Uczynili sobie posąg ulany z metalu». 13 I dalej mówił do mnie Pan: «Widzę, że ten naród jest narodem o twardym karku. 14 Pozwól, że ich wytępię, wygładzę ich imię spod nieba, a z ciebie uczynię naród mocniejszy i liczniejszy od nich». 15 Odwróciłem się i zszedłem z góry - a góra płonęła ogniem - trzymając w rękach dwie tablice Przymierza. 16 Ujrzałem wtedy, żeście grzeszyli przeciw Panu, Bogu swojemu, czyniąc sobie cielca ulanego z metalu, tak prędko odstąpiwszy od drogi, którą wyznaczył wam Pan. 17 Wtedy pochwyciłem obie tablice i rzuciłem oburącz, aby je potłuc na waszych oczach. 18 I leżałem przed Panem, jak za pierwszym razem, przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy, nie jedząc chleba, nie pijąc wody za cały ten grzech, któregoście się dopuścili, czyniąc to, co jest złe w oczach Pana, i pobudzając go do gniewu." Pwt 9,9-18

Potężny Bóg, Wybawca Izraelitów z Egiptu, którego cuda i moc mogli oni doświadczyć w czasie swej ucieczki, zawarł z nimi przymierze. Jak podaje księga Wyjścia, każdy Izraelita obiecał Bogu, że dotrzyma warunków umowy. Świadectwem tego przymierza były: ofiara złożona przez Mojżesza, obrzezanie oraz Tablice Przymierza. Co zawierały te tablice?
"Dekalog

1 Wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa: 2 «Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
3 Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! 4 Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! 5 Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. 6 Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.
7 Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy2.
8 Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić3. 9 Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. 10 Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. 11 W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.
12 Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.
13 Nie będziesz zabijał.
14 Nie będziesz cudzołożył.
15 Nie będziesz kradł.
16 Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.
17 Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony4 bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego».
18 Wtedy cały lud, słysząc grzmoty i błyskawice oraz głos trąby i widząc górę dymiącą, przeląkł się i drżał, i stał z daleka. 19 I mówili do Mojżesza: Mów ty z nami, a my będziemy cię słuchać! Ale Bóg niech nie przemawia do nas, abyśmy nie pomarli! 20 Mojżesz rzekł do ludu: «Nie bójcie się! Bóg przybył po to, aby was doświadczyć i pobudzić do bojaźni przed sobą, żebyście nie grzeszyli». 21 Lud stał ciągle z daleka, a Mojżesz zbliżył się do ciemnego obłoku, w którym był Bóg." Wj 20,1-21

W Biblii można znaleźć jeszcze jedno miejsce, gdzie Przykazania są powtórzone, w Księdze Powtórzonego Prawa. W pierwszym i drugim miejscu, tekst przykazań jest podobny, jednak odmienny od tego, który znamy z katechizmu.
Forma katechizmowa jest uproszczona, dostosowana do czasów nam współczesnych z zachowaniem ich myśli i znaczenia. Jak więc brzmi forma katechizmowa Dekalogu?

 • Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną.
 • Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
 • Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
 • Czcij ojca swego i matkę swoją.
 • Nie zabijaj.
 • Nie cudzołóż.
 • Nie kradnij.
 • Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
 • Nie pożądaj żony bliźniego twego,
 • Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Dla wielu dzisiaj przykazania nie są już znakiem przymierza, ale przeszkodą i ograniczeniem w życiu. Wielu ludzi twierdzi, że one zniewalają ich, nie pozwalają im żyć tak jakby chcieli. Trzeba jednak pamiętać o fakcie, że by osiągnąć błogosławieństwo i wypełniła się wobec nas Boża obietnica z czasów zawarcia przymierza i my musimy go przestrzegać.
Wprawdzie Jezus dał nam Nowe Przymierze, ale jak sam powiedział, nie przyszedł znieść Dekalogu ale go wypełnić! Co zresztą zalecał także i innym – ot choćby bogatemu młodzieńcowi (Mt 19,16-22).

Zakończenie

Jakie dla nas płyną wnioski z nauki o Bożych Przymierzach.
1. Pojęcie istoty przymierza, zwłaszcza przymierza z Bogiem, uczy nas szacunku do Nowego Przymierza i weryfikuje nasze podejście do niego. Tak jak w każdym przymierzu musimy dobrze znać obustronne jego warunki, ze szczególnym uwzględnieniem naszych zobowiązań wobec Boga oraz konsekwencjami ich niedotrzymania.
2. Chociaż do zawarcia przymierza nikt nie może zmusić, decydując się na jego zawarcie nie można się już z niego wycofać. Oznacza to, że przymierze Boga z Izraelem nadal jest aktualne, o czym świadczy chociażby fakt istnienia narodu żydowskiego. W przeciwnym wypadku zgodnie z warunkami przymierza, byłby wytępiony zupełnie z powierzchni ziemi (Pwt 6,14-15). Ten natomiast przetrwał wszystkie próby czasu, chociaż jak zapowiedziało Pismo Święte została ocalona jego resztka (2 Krl 19,30, Ezd 6,15, Iz 10,21-22).
3. W trosce o trwałość zawartego Przymierza, Bóg dał obietnicę zawarcia z Izraelem Nowego Przymierza, które będzie włożone w ich serca:
"Oto idą dni - mówi Pan - że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż Ja byłem ich Panem - mówi Pan - lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem." (Jer 31,31-33, por. Hbr 8,8-12)

Notatka

Bóg wielokrotnie zawierał przymierze z ludźmi. Zawarł je m.in. z Noem po potopie, z Abrahamem, Mojżeszem, Dawidem a w ostatnich czasach przez Jezusa Chrystusa z nami. Mojżeszowe przymierze zostało zapisane w formie kamiennych tablic, które zawierały Dekalog – 10 Przykazań. Do ich przestrzegania zobowiązani są wszyscy, którzy oczekują, że Bóg spełni swe obietnice.

Dekalog:

 • Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną.
 • Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
 • Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
 • Czcij ojca swego i matkę swoją.
 • Nie zabijaj.
 • Nie cudzołóż.
 • Nie kradnij.
 • Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
 • Nie pożądaj żony bliźniego twego,
 • Ani żadnej rzeczy, która jego jest.