katechein
 

Obietnica Królestwa - Salomon-konspekt 2014

Home Konspekty i scenariusze 22.01.2014 34564 drukuj
 
Temat

Obietnica Królestwa - Salomon

Klasa

1GP

Cele
  • Uczeń na przykładzie Salomona rozumie pojęcie wierności swojej wierze.
  • Uczeń dostrzega konieczność obrony swojej wiary.
Wstęp

Za jedną z ważniejszych wartości w życiu wielu ludzi uważa mądrość. Przysłowiowym przykładem jest Salomon, mówi się przecież o kimś, że jest "mądry jak Salomon".
Biblia ukazuje nam postać żydowskiego króla Salomona w księdze Królewskiej. Mówi o nim, że ani przed nim ani po nim nie było tak mądrego władcy.
Jak to było z tą mądrością Salomona?

Rozwinięcie

Biblia opisuje otrzymanie mądrości przez Salomona w ten sposób:
"Ukazał się Salomonowi nocą we śnie Jahwe. Wówczas to Bóg tak odezwał się do Salomona: Powiedz, co chcesz, żebym ci dał. A Salomon odpowiedział: Raczyłeś okazać wielką życzliwość słudze Twojemu, ojcu mojemu, Dawidowi, za to, że był Ci wierny i sprawiedliwy w prostocie swego serca. Ponadto wyświadczyłeś mu także tę wielką łaskę, że obdarzyłeś go synem, który obecnie zasiada na jego tronie. To Ty również, Jahwe, Boże mój, władzę po ojcu moim, Dawidzie, przekazałeś mnie, Twojemu słudze. A ja jestem jeszcze całkiem młody i nie bardzo wiem, jak postępować. Żyje Twój sługa wśród ludu, w którym Ty sobie upodobałeś. Jest to naród wielki; nie sposób go ani zliczyć, ani ocenić, tak jest wielki.

Zechciej tedy dać słudze Twemu serce pełne mądrości, aby mógł rozsądzać sprawy Twojego ludu, starannie odróżniając dobro od zła. Jakże tu bowiem rozsądzać sprawy Twojego ludu tak licznego? I podobało się Panu, że Salomon właśnie o to Go prosił.

Powiedział mu tedy Bóg: Ponieważ taką przedstawiłeś Mi prośbę, a nie pragnąłeś ani długiego życia dla siebie, ani żadnych bogactw; nie domagałeś się również zguby twoich nieprzyjaciół, a prosiłeś jedynie o mądrość potrzebną do sprawiedliwego rządzenia, oto czynię zadość twojej prośbie: daję ci serce mądre i przenikliwe, takie, jakiego nie miał jeszcze nikt przed tobą i nikt w przyszłości mieć nie będzie. Co więcej, dam ci także i to, o co Mnie wcale nie prosiłeś: bogactwo i sławę, tak iż wśród obecnie sprawujących władzę nie będziesz miał sobie równego przez cały czas twojego panowania. A jeśli będziesz się trzymał moich dróg, jeśli będziesz przestrzegał moich praw i nakazów, tak jak to czynił ojciec twój, Dawid, to przedłużę również dni twojego życia." 1 Krl 3, 5-14

W innym miejscu zaś:
"Bóg dał Salomonowi mądrość, bystrość umysłu i wiedzę tak rozległą jak zasoby piasku nad brzegiem morza. Swoją mądrością przewyższał Salomon wszystkich synów Wschodu oraz mędrców egipskich. Nikt z ludzi nie dorównywał mu mądrością. Rosła też jego sława wśród wszystkich narodów dokoła. Wszystkie ludy przychodziły, by podziwiać mądrość Salomona. Wszyscy królowie świata słyszeli, jak mówiono o jego mądrości." 1 Krl 5, 9-11. 14

Salomon posiadł legendarną mądrość. Bóg pozwolił mu zbudować świątynię w Jerozolimie (opis i rekonstrukcja w załączniku), której tak bardzo pragnął jego ojciec - Dawid. Była ona wspaniała. W niej złożono arkę przymierza i naczynia świątynne. Mądry król podobał się Bogu.

Z czasem jednak Salomon okazywał Bogu nieposłuszeństwo – pozwolił na bałwochwalstwo w ziemi Izraela. Co jakiś czas Salomon poznawał i sprowadzał na swój dwór kobiety z krajów ościennych. Przybywały one do Izraela ze swoimi bogami, systemem wierzeń i kapłanami. Salomon w swej tolerancji pozwalał na ich kult w swoim kraju – wiązało się to z herezją, dopuszczającą istnienie innych bogów obok JAHWE(!). Stało się to przyczyną upadku jego królestwa.

Po śmierci króla Salomona jego kraj podzielony został na dwie części: północną - Izraela ze stolicą w Samarii i południową – Judę, ze stolicą w Jerozolimie.
Niewierność Bogu stała się przyczyną upadku pomimo mądrości i przepychu jakie towarzyszyły Salomonowi.

Zakończenie

Sama mądrość to niewiele. W tej mądrości potrzeba wierności Bogu. Najlepszym tego przykładem jest król Salomon. Brak wierności Bogu i Jego prawu prowadzi do odstępstwa i upadku nawet najlepszych dzieł. Dlatego trzeba bronić czystości swojej wiary, dbać by być jej wiernym. Poznawać ją i lepiej rozumieć, tak, by nie zamieniać jej na nic innego.

Notatka

Salomon był władcą mądrym, lecz niekiedy uległym. Jego uległość dotyczyła bardzo istotnej sprawy: wierności prawdzie o Bogu jedynym. Biblia poprzez historię Salomona poucza nas, że odstępstwo od prawdziwej wiary jest grzechem, który powoduje rozbicie jedności między ludźmi.

Pojęcia:

Herezja – to nauka niezgodna z głównym nurtem nauczania w danej religii, potępiana przez niego.
Bałwochwalstwo – idolatria, termin wprowadzony do religioznawstwa na określenie bałwochwalstwa, czyli oddawania czci przedmiotom wyobrażającym bóstwa (obrazom, rzeźbom). Jest ono zbliżone do fetyszyzmu, ale w idiolatrii przedmiotowi nie przypisuje się cech naturalnych.

Załącznik

Ukazał się Salomonowi nocą we śnie Jahwe. Wówczas to Bóg tak odezwał się do Salomona: Powiedz, co chcesz, żebym ci dał. A Salomon odpowiedział: Raczyłeś okazać wielką życzliwość słudze Twojemu, ojcu mojemu, Dawidowi, za to, że był Ci wierny i sprawiedliwy w prostocie swego serca. Ponadto wyświadczyłeś mu także tę wielką łaskę, że obdarzyłeś go synem, który obecnie zasiada na jego tronie. To Ty również, Jahwe, Boże mój, władzę po ojcu moim, Dawidzie, przekazałeś mnie, Twojemu słudze. A ja jestem jeszcze całkiem młody i nie bardzo wiem, jak postępować. Żyje Twój sługa wśród ludu, w którym Ty sobie upodobałeś. Jest to naród wielki; nie sposób go ani zliczyć, ani ocenić, tak jest wielki.

Zechciej tedy dać słudze Twemu serce pełne mądrości, aby mógł rozsądzać sprawy Twojego ludu, starannie odróżniając dobro od zła. Jakże tu bowiem rozsądzać sprawy Twojego ludu tak licznego? I podobało się Panu, że Salomon właśnie o to Go prosił.

Powiedział mu tedy Bóg: Ponieważ taką przedstawiłeś Mi prośbę, a nie pragnąłeś ani długiego życia dla siebie, ani żadnych bogactw; nie domagałeś się również zguby twoich nieprzyjaciół, a prosiłeś jedynie o mądrość potrzebną do sprawiedliwego rządzenia, oto czynię zadość twojej prośbie: daję ci serce mądre i przenikliwe, takie, jakiego nie miał jeszcze nikt przed tobą i nikt w przyszłości mieć nie będzie. Co więcej, dam ci także i to, o co Mnie wcale nie prosiłeś: bogactwo i sławę, tak iż wśród obecnie sprawujących władzę nie będziesz miał sobie równego przez cały czas twojego panowania. A jeśli będziesz się trzymał moich dróg, jeśli będziesz przestrzegał moich praw i nakazów, tak jak to czynił ojciec twój, Dawid, to przedłużę również dni twojego życia.
1 Krl 3, 5-14

Bóg dał Salomonowi mądrość, bystrość umysłu i wiedzę tak rozległą jak zasoby piasku nad brzegiem morza. Swoją mądrością przewyższał Salomon wszystkich synów Wschodu oraz mędrców egipskich. Nikt z ludzi nie dorównywał mu mądrością. Rosła też jego sława wśród wszystkich narodów dokoła. Wszystkie ludy przychodziły, by podziwiać mądrość Salomona. Wszyscy królowie świata słyszeli, jak mówiono o jego mądrości.
1 Krl 5, 9-11. 14

Świątynia Salomona

Salomon spełnił marzenie Dawida i zbudował dla Boga na wzgórzu Moria w Jerozolimie Świątynię. Był to budynek bardzo okazały, wykonany z rzadkiego i drogiego drewna cedrowego bogato przyozdobionego złotem. Składał się z przedsionka (dostępnego dla wszystkich wiernych, którzy się oczyścili), miejsca świętego (dostępnego dla kapłanów) i miejsca Świętego Świętych oddzielonego zasłoną i dostępnego dla arcykapłana raz w roku. Za zasłoną, w miejscu Świętym Świętych, ustawiono Arkę Przymierza.
Historia Świątyni była burzliwa, tak jak historia Palestyny. W roku 586 przed Chrystusem wojska króla babilońskiego Nabuchodonozora II zburzyły ją. Po roku 538 przed Chrystusem, a więc po skończeniu niewoli babilońskiej, rozpoczęto budowę II Świątyni, dużo skromniejszej niż Świątynia Salomona. Została ona sprofanowana w roku 169 przed Chrystusem przez pogańskiego władcę Antiocha Epifanesa. Jej oczyszczenia dokonał w roku 164 przywódca powstania machabejskiego, Juda Machabeusz. Prace nad przywróceniem świetności Świątyni trwały za rządów Heroda Wielkiego, w latach bezpośrednio poprzedzających początek ery chrześcijańskiej. W roku 70 po Chrystusie Rzymianie pod wodzą Tytusa rozgromili powstanie żydowskie i zburzyli II Świątynię. Obecnie na miejscu Świątyni Jerozolimskiej znajduje się muzułmański meczet Omara. Fakt, że jest to miejsce święte dla wyznawców islamu, powoduje, że nie można tam prowadzić żadnych prac wykopaliskowych, a więc dokonać dokładnej rekonstrukcji Świątyni żydowskiej.


Swiatynia Salomona