katechein
 

Powtórzenie – Człowiek szukający Boga

Home Konspekty i scenariusze 23.01.2014 40683 drukuj
 
Temat

Powtórzenie – Człowiek szukający Boga

Klasa

3GP

Cele
 • Przypomnienie wiadomości o religii oraz wierze;
 • Przypomnienie prawdy, że modlitwa jest drogą chrześcijanina;
 • Przypomnienie uczniom motywów wiary chrześcijańskiej
 • Ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, wyszukiwania i organizowania informacji
Podstawa programowa religii
 • Wprowadzenie w świat pojęć religijnych przez poznanie języka i orędzia zbawczego Biblii oraz teologii, prawd wiary i zasad moralnych;
 • Przygotowanie do umiejętnego wyboru dobra w konkretnych sytuacjach życiowych;
 • Odniesienie działań człowieka do woli Boga;
Podstawa programowa
 • Czytanie ze zrozumieniem
 • Wyszukiwanie i organizowanie informacji
Metody
 • Praca z podręcznikiem i kartą pracy
 • Wyszukiwanie informacji w podręczniku i zeszycie
 • Mapa myśli jako sposób organizacji i zapisu informacji
Pomoce
 • Karta pracy
 • Podręcznik
 • Zeszyt
 • Opis metody mapy myśli
Wstęp

Przez ostatnich kilka katechez zajmowaliśmy się zagadnieniem relacji człowieka i Boga. Opisując te relacje poznaliśmy pojęcia religii, cechy i istotę wiary, a także jeden ze sposobów odpowiedzi na Boże wezwanie – modlitwę.
Zanim sprawdzimy waszą wiedzę w postaci sprawdzianu, przypomnijmy sobie i uporządkujmy te wiadomości.

Rozwinięcie

Powtórka ma formę pracy z kartą, na której znajdują się poszczególne zadania, do rozwiązania których potrzebny będzie podręcznik i zeszyt. Wszystkie zadania wykonujemy w swoim zeszycie.

Przyjrzyjmy się tym zadaniom:

 • W tym zadaniu trzeba wybrać i przepisać odpowiednią definicję religii.
 • Należy dokonać porównania trzech religii, tak jak robiliśmy to już na lekcji o religiach monoteistycznych, wg określonych kryteriów: Imienia Boga, nazwy wyznawców, założyciela, księgi świętej, świątyni, duchownych, najważniejszych świąt.
 • Należy przepisać zdania prawdziwe.
 • Zadanie polega na odszukaniu w podręczniku definicji wiary i przepisanie jej do zeszytu.
 • Nadal korzystając z podręcznika trzeba wyjaśnić poszczególne cechy wiary.
 • To zadanie polega na napisaniu, krótkich modlitw z zachowaniem ich charakteru jako: dziękczynienia, prośby i uwielbienia.
 • Zadanie to ma na celu uporządkowanie chronologiczne 3 religii monoteistycznych.
 • W tym zadaniu trzeba znów skorzystać z podręcznika, odszukać temat dotyczący religii oraz jej składników: doktryny, wspólnoty i kultu oraz wyjaśnić czym one są.
 • To zadanie polega na uporządkowaniu wiadomości o modlitwie w formie mapy myśli. Niezbędne jest tutaj zrozumienie czym jest ta metoda i jak się konstruuje taką mapę.
 • Zadanie ma na celu sprawdzenie znajomości pojęć związanych z religią. Należy tu przyporządkować nazwę i wyjaśnienie pojęcia.

Jak stworzyć dobrą mapę myśli?

 • Zawsze zaczynaj od obrazka tematu na środku kartki. Użyj do jego namalowania przynajmniej 3 kolorów.
 • Używaj obrazków, symboli, kodów i skalowania do wyrażania pojęć.
 • Nadawaj wartość słowom, zapisując je dużymi lub małymi literami.
 • Na jednej linii tylko jedno słowo/grafika.
 • Linie muszą wychodzić ze środkowego obrazka i być ze sobą połączone. Im dalej od centrum, tym cieńsze linie ponieważ im dalej od centrum, tym bardziej szczegółowe zagadnienia.
 • Rysuj linie tej samej długości co słowo/grafika.
 • Używaj kolorów - według własnego uznania.
 • Wykreuj swój własny styl tworzenia Map Myśli.
 • Wyróżniaj i zaznaczaj asocjacje jednego elementu z drugim.
 • Aby Twoje Mapy Myśli były przejrzyste, używaj promienistej hierarchii, numeruj.
Zakończenie

Po zakończeniu zadań z karty pracy powtórzyliście informacje o religii, wierze oraz modlitwie chrześcijańskiej. Te same treści będą na następnym sprawdzianie. Powodzenia.


KARTA ZADAŃ DLA UCZNIA

Przeczytaj uważnie i ze zrozumieniem polecenia, a następnie wykonaj w zeszycie kolejne zadania.

1. Wybierz właściwą definicję religii i przepisz ją do zeszytu:

 • Religia to wiara w Boga lub bogów
 • Religia jest to świadomość istnienia Boga, z którym człowiek usiłuje wejść we wzajemny kontakt.
 • Religia to pogląd filozoficzny, który do wyjaśnienia świata używa pojęcia bóstwa

2. W postaci tabelki porównaj 3 religie monoteistyczne wg:

 • Imienia Boga (Jahwe, Trójca Święta, Allah)
 • Nazwy wyznawców (Żydzi, Chrześcijanie, Muzułmanie)
 • Założyciela (Mojżesz, Jezus Chrystus, Mahomet)
 • Księgi świętej (Biblia, Biblia, Koran)
 • Świątyni (Synagoga, Kościół, Meczet)
 • Duchownych (Rabin, Ksiądz - prezbiter, Imam)
 • Najważniejszych świąt (Pascha, Wielkanoc, Hidżra)

3. Spośród poniższych zdań przepisz prawdziwe do zeszytu.

Objawienie naturalne, to takie, gdzie Bóg objawia się poprzez naturę, czyli swoje dzieła. Objawienie nadnaturalne to objawienie się Boga w plamach na drzewach i ścianach. Objawieniem historycznym, nazywamy szczególne interwencje Boga w historię ludzkości, które zapisane zostały w Biblii. Objawienie kosmiczne to ukazanie się Boga w kosmosie.

4. Odszukaj w podręczniku temat: "Człowiek odpowiadający Bogu", a następnie przepisz do zeszytu definicję wiary.

Wiara to świadome, dobrowolne, z pomocą łaski Bożej uznanie za prawdę togo co Bóg o sobie objawił.

5. Wybierz właściwe cechy wiary: nierozumna, nadprzyrodzona, niepewna, rozumna, zabobonna, pewna, wolna, zbawcza, tajemnicza, naturalna, sprawiedliwa

6. Napisz krótkie(!) modlitwy:

 • Dziękczynną – Boże dziękuję Ci za…
 • Uwielbienia – Boże uwielbiam Cię w …
 • Prośby – Boże proszę Cię o …

7. Wymień religie monoteistyczne i uporządkuj je wg czasu powstania.

 • Judaizm
 • Chrześcijaństwo
 • Islam

8. Korzystając z podręcznika (str. 104) odszukaj i przepisz do zeszytu (3) podstawowe składniki religii. Objaśnij także czym one są.

 • Kult – forma kontaktu z Bogiem
 • Wspólnota – ludzie wierzący w to samo
 • Doktryna – zasady moralne, nauczanie danej religii

9. Na podstawie notatki z zeszytu na temat "Modlitwy chrześcijańskiej" stwórz diagram (mapę myśli, jak na ilustracji poniżej, aby dowiedzieć się więcej przeczytaj: "Jak stworzyć dobrą mapę myśli?") dotyczącą modlitwy: czym jest modlitwa, jej podział na typy i rodzaje, owoce oraz warunki skuteczności modlitwy.

mapa mysli

10. Połącz nazwę z definicją w miejsca pomiędzy nawiasami [A] wpisz takie same litery, które połączą pojęcie z objaśnieniem.

[A] deizm, [B] panteizm, [C] politeizm, [D] monoteizm, [E] monolatria, [F] henoteizm, [G] ateizm, [H] agnostycyzm, [I] teizm

[C] pogląd, że istnieje wielu bogów lub bogiń, [I ] wiara w istnienie Boga, bogów lub bogiń, którzy są osobami ingerującymi w losy świata lub jest on ich dziełem, [A] wiara w boga, który nie ingeruje w losy świata, [H] pogląd, że nie można poznać żadnej prawdy o Bogu, [E] wiara w wielu bogów pośród, których czci się tylko jednego, [F] wiara w wielu bogów pośród, których jest jeden najważniejszy, [G] wiara w to, że nie ma żadnego Boga, [D] wiara w jednego i jedynego Boga, [B] wiara, że Bóg jest tożsamy ze światem

Jak stworzyć dobrą mapę myśli?

 • Zawsze zaczynaj od obrazka tematu na środku kartki. Użyj do jego namalowania przynajmniej 3 kolorów.
 • Używaj obrazków, symboli, kodów i skalowania do wyrażania pojęć.
 • Nadawaj wartość słowom, zapisując je dużymi lub małymi literami.
 • Na jednej linii tylko jedno słowo/grafika.
 • Linie muszą wychodzić ze środkowego obrazka i być ze sobą połączone. Im dalej od centrum, tym cieńsze linie ponieważ im dalej od centrum, tym bardziej szczegółowe zagadnienia.
 • Rysuj linie tej samej długości co słowo/grafika. Linie od najgrubszych przy centrum rób coraz cieńsze im dalej od środka.
 • Używaj kolorów - według własnego uznania.
 • Wykreuj swój własny styl tworzenia Map Myśli.
 • Wyróżniaj i zaznaczaj asocjacje jednego elementu z drugim.
 • Aby Twoje Mapy Myśli były przejrzyste, używaj promienistej hierarchii, numeruj.

Sprawdzian wiadomości o religii i wierze – Człowiek poszukujący Boga

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………… klasa 3 ……

Wybierz właściwą definicję religii: 2p

 • Religia to świadomość istnienia, wiara w Boga lub bogów, którym oddaje się cześć.
 • Religia to pogląd filozoficzny, który do wyjaśnienia świata używa pojęcia bóstwa.
 • Religia jest to świadomość istnienia Boga, z którym człowiek usiłuje wejść we wzajemny kontakt.

Jakie 3 warunki (filary) muszą być spełnione, by można było mówić o religii? 3pPołącz nazwę z definicją w miejsca pomiędzy nawiasami [ ] wpisz takie same litery, które połączą pojęcie z objaśnieniem. 9p

[A] deizm, [B] panteizm, [C] politeizm, [D] monoteizm, [E] monolatria, [F] henoteizm, [G] ateizm, [H] agnostycyzm, [I] teizm

 • [ ] pogląd, że istnieje wielu bogów lub bogiń,
 • [ ] wiara w istnienie Boga, bogów lub bogiń, którzy są osobami ingerującymi w losy świata lub jest on ich dziełem,
 • [ ] wiara w boga, który nie ingeruje w losy świata,
 • [ ] pogląd, że nie można poznać żadnej prawdy o Bogu,
 • [ ] wiara w wielu bogów pośród, których czci się tylko jednego,
 • [ ] wiara w wielu bogów pośród, których jest jeden najważniejszy,
 • [ ] wiara w to, że nie ma żadnego Boga,
 • [ ] wiara w jednego i jedynego Boga,
 • [ ] wiara, że Bóg jest tożsamy ze światem

Wyjaśnij czym są: 4p

 • Objawienie naturalne:

 • Objawienie historyczne:


Napisz definicję wiary: 4p

Wiara to:Wybierz i podkreśl właściwe cechy wiary: 6p

nierozumna, nadprzyrodzona, niepewna, rozumna, zabobonna, pewna, wolna, zbawcza, tajemnicza, naturalna, sprawiedliwa

Czym jest modlitwa, zaznacz właściwą odpowiedź: 1p

 • To spotkanie twarzą w twarz z Bogiem
 • To wzniesienie serca ku Bogu
 • To mówienie do Boga
 • To osobista relacja z Bogiem

Jakie warunki musi spełnić modlitwa by była skuteczna? 3pWypisz znane ci typy i rodzaje modlitwy: 10pWymień najważniejsze elementy w 3 religiach monoteistycznych i wpisz je w tabelę poniżej: 8p

Nazwa religii
(wpisz obok chronologicznie co do powstania)

Imię Boga

Księga święta

Imię założyciela

Nazwa wyznawców

Dzień święty

Najważniejsze święto

Nazwa świątyni

Jak nazywają się duchowni

obniżone

PUNKTACJA

norma

50

CEL

50

49.5

42.5

BDB

49.5

45.5

42.5

32.5

DB

45.0

38.0

32.0

22.5

DST

37.5

25.5

22.0

12.5

DPS

25.0

17.5

12.0

0.0

NDST

17.0

0.0

A teraz małym druczkiem ;) Czytaj uważnie, pisz ostrożnie, nie ściągaj (ściągając najpierw oszukujesz siebie, potem twoich bliskich a na końcu mnie :( ).
Uspokój się, Ty to wszystko już wiesz, musisz tylko spokojnie odszukać tę wiedzę w swej głowie i dać szansę sobie i innym na zapisanie jej. Powodzenia!