katechein
 

O wypełnianiu dziennika

Home Dokumentacja nauczyciela 16.08.2014 34961 drukuj
 

Dziennik lekcyjny jest podstawowym dokumentem realizacji przez szkołę zadań takich jak: kształcenie, opieka i wychowanie ucznia. Jednym z głównych obowiązków pracowniczych nauczyciela jest prawidłowe, estetyczne, czytelne i zgodne z faktami dokonywanie wymaganych wpisów. Dziennik lekcyjny powinien znajdować się w miejscu niedostępnym dla osób nieupoważnionych (pod opieką nauczyciela, w pokoju nauczycielskim lub w sekretariacie szkoły). Nie należy go wynosić poza teren szkoły ani przekazywać przez uczniów (ze względu na ochronę danych osobistych ucznia).

Dostęp do dziennika lekcyjnego posiadają: dyrektor szkoły, wychowawca klasy, klasowy zespół nauczycieli, przedstawiciele organu nadzoru pedagogicznego oraz, w obecności wychowawcy klasy, dyrektora szkoły lub nauczyciela uczącego w danej klasie, również zainteresowani uczniowie i ich rodzice (lub opiekunowie), nie wolno w dzienniku lekcyjnym dokonywać poprawek polegających na zaklejaniu, wymazywaniu lub zamalowywaniu korektorem błędów. Jedynie dopuszczalne jest przekreślanie błędnych zapisów.

Wpisów należy dokonywać przyborami, które nie "przebijają" na drugą stronę, cienko piszą i nie uszkadzają kartek. Należy używać następujących kolorów:

  • niebieskiego lub czarnego do większości zapisów,
  • czerwonego tylko do: oznaczania ocen ze sprawdzianów i prac klasowych o wadze >5 , niedostatecznych ocen na koniec semestru lub roku szkolnego,
  • zielonego do oznaczania ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w innej szkole (w przypadku zmiany szkoły w trakcie roku szkolnego lub pobytu w sanatorium).

Nie dopuszcza się innych oznaczeń oraz kolorów wpisów. W dzienniku nie stosuje się ozdobników, rysunków itp. W uwagach o zachowaniu nie cytuje się dosłownych wypowiedzi ucznia, które godzą w godność nauczyciela, bądź są uważane za obelżywe, wulgarne itp.

Uwagi szczegółowe

Str Treść Odpowiedzialni Zasady
1 Strona tytułowa Wychowawca Skład samorządu klasowego i rady klasowej rodziców musza być wpisane niezwłocznie po wyborach
3-4 Szkolny zestaw programów nauczania wybranych do realizacji Nauczyciele Wpisy muszą być dokonane w pierwszym tygodniu zajęć
5 Tygodniowy plan zajęć edukacyjnych wychowawca Każda zmiana planu zajęć musi być niezwłocznie odnotowana
6 Hospitacje dyrektor,
wicedyrektor
Zapis dokonywany jest w trakcie hospitacji
6 Wycieczki wychowawca Kierownik lub opiekun wycieczki dokonuje wpisu najpóźniej następnego dnia po wycieczce
7 Ważne wydarzenia z życia klasy wychowawca Wpisy muszą być dokonywane najpóźniej następnego dnia po zaistniałym wydarzeniu
8-9 Dane osobowe uczniów wychowawca Wpisy muszą być dokonane najpóźniej w drugim tygodniu zajęć oraz w ciągu 2 dni od przyjęcia nowego ucznia Przy nazwiskach uczniów przyjętych lub skreślonych w trakcie roku szk. Należy odnotować datę tych faktów
10 Dodatkowe informacje o uczniach wychowawca Wpisy musza być dokonywane niezwłocznie po uzyskaniu odpowiednich informacji
11 Indywidualne kontakty z rodzicami (opiekunami) uczniów wychowawca,
nauczyciele
W dniu, w którym miało miejsce wydarzenie
12 i dalej Wykaz uczęszczania uczniów na zajęcia nauczyciele
wychowawca
dyrektor
Bezwzględnym obowiązkiem prowadzącego zajęcia nauczyciela jest rzetelne dokonywanie zapisów dot. obecności uczniów. Nieobecności zaznaczamy znakiem "I" . Spóźnienie (do 10 minut) zaznaczamy "S". Usprawiedliwienia dokonuje się na podstawie pisemnej prośby rodzica/prawnego opiekuna (zaznaczamy "+") w ciągu 2 tygodni od nieobecności. Uczniom zwolnionym z zajęć (za zgodą dyrektora) wpisujemy "zw". Zapisujemy je tylko w przypadku uczestniczenia ucznia w innych zajęciach (zawody, konkursy, itp.). W innym przypadku (np. pisemne zwolnienie przez rodzica) - wpisujemy "+"
13 i dalej Realizacja programu nauczania nauczyciele,
wychowawca
Nauczyciele nie wpisują planu zajęć, robią to wychowawcy (nauczyciel może użyć ołówka dokonując wpisu ) - w przypadku nieobecności wychowawcy wpisów tych dokona osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły. Wpisy dot. tematów lekcji, nr kolejnego realizowanego tematu (wpisujemy przed tematem) i frekwencji muszą być dokonywane na bieżąco. Brak w/w wpisów po czasie 7 dni traktowany będzie jako poważne uchybienie obowiązkom pracowniczym. Z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem zapisujemy (ołówkiem) planowane prace klasowe.
od 103 Oceny osiągnięć edukacyjnych nauczyciele Wpisów dokonuje się na bieżąco, jawnie (tzn. w obecności ucznia), zgodnie z wso, pso i zgodnie z opracowanym planem wynikowym. Niedopuszczalne jest wystawianie ocen na koniec semestru lub u roku szk. bez wiedzy ucznia!
Stronę z ocenami dzielimy na kolumny zgodne z zapisem w pso. Poniżej kolumny ocen wpisujemy wagę oceny, oceny z zajęć realizowanych w wirtualnych grupach należy wpisywać do dziennika co najmniej raz w miesiącu, przed spotkaniami z rodzicami
  • SYSTEMATYCZNOŚĆ - oceny za: Kartkówki lub odpowiedzi ustne dot. ostatnich lekcji, zadania domowe, wypracowania, przygotowanie do zajęć, notatki z lekcji, prowadzanie zeszytów, terminowość, znajomość lektur, pojęć, dat, definicji, twierdzeń, terminologii, sporządzanie odtwórczych pomocy dydakt.
  • AKTYWNOŚĆ - oceny za: zaangażowanie podczas lekcji, praca w zespole, udział w dyskusji, korzystanie z dodatkowych źródeł informacji, zadania podczas lekcji, kartkówki z materiału bieżącego (na koniec lekcji),twórcze rozwiązania zadań,zadawanie pytań, pogłębianie wiedzy
  • SAMODZIELNOŚĆ - oceny za: osiągnięcia w konkursach pozalekcyjnych, projekty, prezentacje, zorganizowanie i prowadzenie zajęć, osiągnięcia i udział w dodatkowych formach rozwijających umiejętności i wiedzę ponad wymagania, oryginalne rozwiązania złożonych problemów (np. własne metody uczenia się, pomoce dydakt.)
  • TESTY - oceny za: sprawdziany pisemne, ustne i praktyczne obejmujące większe partie programu nauczania i wymagające różnych umiejętności, sprawdziany z rozumienia i analizy tekstu, sprawdziany z rozumienia ze słuchu (jęz. obce), diagnozy złożonych umiejętności
102 Oceny z zachowania wychowawca, nauczyciele Nauczyciele wpisują oceny cząstkowe. Ocena nieodpowiednia i naganna wymaga pisemnego uzasadnienia na str. 130(i dalszych) wraz z czytelnym podpisem wystawiającego ocenę. Wychowawca zapisuje semestralne i końcoworoczne propozycje klasy oraz na końcu ocenę ostateczną.
123-125 Klasyfikacja śródroczna i roczna wychowawca Po zebraniu Klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej
128-129 Zestawienie frekwencji wychowawca Najpóźniej do 10 dnia miesiąca następnego
126 Zestawienie wyników klasyfikacji uczniów wychowawca Najpóźniej w ostatnim dniu przed feriami zimowymi i wakacjami
126 Uczniowie wg stanu z 20 września
Uczniowie wg roku urodzenia
wychowawca Najpóźniej do 25 września w danym roku szkolnym
140 Informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznym nauczyciele
wychowawca
Nauczyciele - na 30 dni przed klasyfikacją. Wychowawca informuje rodziców (opiekunów) osobiście i zbiera ich podpisy
130 Spotkania z rodzicami (opiekunami) uczniów wychowawca Najpóźniej następnego dnia po dacie wydarzenia. Należy zebrać podpisy od obecnych (lista obecności).
130 Notatki-uwagi o zachowaniu uczniów wychowawca
nauczyciele
dyrekcja
Należy wpisywać (niezwłocznie) zarówno naganne jak i wzorowe zachowania ucznia, opisując skrótowo wraz z datą zachowanie ucznia i podpisując się czytelnie. W przypadku uwagi negatywnej wychowawca obok zapisuje podjęte działania.
138 statutowe kary i nagrody wychowawca, dyrektor Niezwłocznie (w ciągu 2 dni) po decyzji przyznania nagrody, stypendium lub ukarania.

Przedmioty wypisujemy wg zestawienia: (wypisujemy tylko przedmioty realizowane w danym roku szkolnym: religia, język polski (2 strony), historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy (4 strony w klasach I), matematyka (2 strony), fizyka i astronomia, chemia, biologia, geografia, plastyka, muzyka, informatyka, wychowanie fizyczne, zajęcia artystyczne (kl. I), zajęcia techniczne (kl. I), wychowanie do życia w rodzinie, dodatkowy język obcy (Kl. II i III)