katechein
 

Człowiek pragnie szczęścia - konspekt 2014

Home Konspekty i scenariusze 08.09.2014 29985 drukuj
 
Temat:

Człowiek pragnie szczęścia

Klasa:

2GP

Cele:

Uczeń:

 • Rozumie, że pragnienie szczęścia jest właściwe każdemu człowiekowi
 • Rozumie religijne pojęcie szczęścia
Wstęp:

Św. Augustyn powiedział, że "niespokojne jest serce człowieka póki nie spocznie w Bogu". Każdy człowiek poszukuje szczęścia. Różnie jednak pojmowane jest to szczęście (patrz dodatek). My, chrześcijanie wierzymy, że Bóg jest pełnią szczęścia i tylko przebywanie w Jego obecności może nam dać jego pełnię.
Wszystko dobrze, tylko … no właśnie wcale nie jest tak łatwo się z Bogiem spotkać J. Często jest tak jak pisze św. Paweł "nie rozumiem tego co czynię, bo nie czynię tego co chcę ale to czego nienawidzę". Wiedzieć a robić, nawet rozumieć a żyć tym co się wie - to dwie różne rzeczy!

Rozwinięcie:

Poszukajmy w podręczniku (w Biblii) fragmentu z kazania na górze, Ośmiu błogosławieństw:

"Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie." Mt 5,3-12

Te błogosławieństwa (życzenie szczęścia) obejmują całe życie człowieka, nie tylko życie duchowe. Każda sfera życia człowieka dotknięta jest obecnością Boga:

 • materialna
 • psychiczna
 • społeczna
 • duchowa

Oczywiście nie da się tak spojrzeć na błogosławieństwa bez wiary, bez wiary w zmartwychwstanie Chrystusa. Bo tylko ta nadzieja zmartwychwstania umożliwia nam bycie szczęśliwym. Inaczej można czuć żal, że spotyka nas niesprawiedliwość i nieszczęścia.

Jezus nie powiedział, że będzie łatwo, ale powiedział, że będzie warto! Nie pozostawia nas samych, mówi: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie." Mt 11,28-30
To w Nim mamy szukać pomocy w osiąganiu szczęścia już tu na ziemi. Czy to znaczy, że mamy żyć tylko nadzieją na życie wieczne, a tutaj go nie szukać i nie oczekiwać?
Nie! Każdego spotykają chwile szczęścia, trzeba się z nich cieszyć i Bogu za nie dziękować.

Syn Boży ustala jednak odpowiednio perspektywę naszego życia. Widać to w słowach, które skierował do swoich uczniów: "Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania." Mt 16,24-27 To co się liczy naprawdę to dusza(!) nieśmiertelna. Św. Paweł w Liście do Tesaloniczan mówi tak: "Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła." 1Tes 5,22

Zakończenie:

Wiara jest darem od Boga, nie każdy ją ma, chociaż Bóg chce dać ją każdemu. Niektórzy ludzie zamykają się na Bożą łaskę. Mimo to nadal odbywają swoją podróż. Zmienia się tylko ich nastawienie do życia - ich droga jest bardziej smutna i beznadziejna. Kończy się jednak tak samo!

Notatka:

Człowiek podróżuje (homo viator) przez swoje życie zmierzając na spotkanie z Bogiem. Mimo, że ciało umiera, dusza wciąż żyje i osiąga Boga. Nie zostawia On nas samych ale pomaga dając drogowskazy: dekalog i błogosławieństwa oraz wspiera nas swoją łaską poprzez sakramenty święte.

Zadanie domowe:

Korzystając z Biblii, odszukaj fragment Mt 5,3-11, a następnie przepisz osiem błogosławieństw pod dzisiejszym tematem.

Materiały pomocnicze

Szczęście
Szczęście jest pozytywną emocją, spowodowaną doświadczeniami ocenianymi przez podmiot jako pozytywne. Psychologia wydziela w pojęciu szczęście rozbawienie i zadowolenie.

W rozważaniach o jego naturze szczęście najczęściej określane jest w dwu aspektach:

 • mieć szczęście oznacza:
  • sprzyjający zbieg, splot okoliczności;
  • pomyślny los, fortuna, dola, traf, przypadek;
  • powodzenie w realizacji celów życiowych, korzystny bilans doświadczeń życiowych
 • odczuwać szczęście oznacza:
  • (chwilowe) odczucie bezgranicznej radości, przyjemności, euforii, zadowolenia, upojenia,
  • (trwałe) zadowolenie z życia połączone z pogodą ducha i optymizmem; ocena własnego życia jako udanego, wartościowego, sensownego

Trzeba tu zauważyć, że są to aspekty rozdzielne.

Według niektórych neurologów, szczęście pozostaje w ścisłym związku z poziomem serotoniny w synapsach jąder szwu, a także dopaminy w jądrze półleżącym oraz endorfin. Jako dowód przytacza się odczuwane szczęścia pod wpływem substancji dopaminergicznych, serotoninergicznych oraz agonistów receptora opioidowego.

Poglądy filozoficzne
Filozofowie przynajmniej od czasów Sokratesa dociekają natury szczęścia i jego osiągalności. Obydwa zagadnienia rozważane są w kontekście pytania czy szczęście zależy jedynie od życia filozoficznego, czy też zależy również od okoliczności życiowych. Zwłaszcza w starożytności rozumienie szczęścia było pochodną rozumienia ludzkiej natury. Napotykamy w związku z tym rozmaite stanowiska:

 • Jako pewien ideał (zobacz: eudajmonizm), szczęście w życiu ziemskim jest nieosiągalne. Może ono jednak zostać osiągnięte jako nagroda za sprawowanie w życiu pozagrobowym (raj).
 • Według Arystotelesa szczęście to działanie zgodne z naturą. Ryby są szczęśliwe pływając, a ptaki latając. Ponieważ do natury człowieka należy przede wszystkim myślenie i tworzenie organizacji politycznej, najszczęśliwsze jest życie filozofa lub męża stanu. Arystoteles podkreślał też rolę zaspokojenia potrzeb fizjologicznych (uważał, że by być szczęśliwym trzeba być dobrze odżywionym)
 • Można też osiągnąć szczęście rozumiane jako subiektywnie ocenianą, najlepszą z możliwych sytuację życiową, ocenianą:
  • miarą przyjemności życiowych (na przykład w epikureizmie)
  • siłą charakteru, uniezależniającą człowieka od zmiennych okoliczności (na przykład w stoicyzmie lub buddyzmie)
 • Według chrześcijan absolutnym szczęściem jest bezpośredni kontakt z Bogiem - określany przez Tomasza z Akwinu jako wizja uszczęśliwiająca. Boecjusz pisał że Bóg jest Szczęściem, a ludzie mogą być szczęśliwi dzięki uczestnictwu w szczęściu Boga.
 • Według nauk islamu szczęście jest związane z postępowaniem zgodnym z wolą Allaha - osoby prawe są szczęśliwe, zaś grzesznicy nieszczęśliwi - zarówno w życiu doczesnym jak i pozagrobowym.

Aspekty psychologiczne
Według amerykańskiego psychologa Abrahama Maslowa istotą szczęścia jest zaspokojenie potrzeb. Maslow przyjmuje, iż ludzie posiadają następujące potrzeby:

 • potrzeby fizjologiczne - głód, pragnienie, sen
 • potrzebę bezpieczeństwa
 • potrzebę przynależności i miłości
 • potrzebę szacunku
 • potrzebę samorealizacji

Po zaspokojeniu danej potrzeby dochodzi do głosu potrzeba wyższego rzędu. Osoba szczęśliwa to osoba która zaspokoiła wszystkie potrzeby. Ponieważ najwyższą z nich jest potrzeba samorealizacji, można przyjąć że ludzie szczęśliwi to ludzie samorealizujący się.

Według Masłowa ludzie ci posiadają następujące cechy:

 • realistyczne nastawienie do świata
 • akceptacja samego siebie
 • przyjazny stosunek do otoczenia
 • spontaniczność
 • niezależność
 • niekonwencjonalne podejście do życia (unikanie stereotypów)
 • głęboka duchowość
 • głębokie przeżywanie miłości
 • filozoficzne, niezłośliwe poczucie humoru
 • kreatywność
 • bogata osobowość, odporna na wpływy otoczenia

Współczesna psychologia podkreśla również rolę wewnętrznie motywowanej aktywności. Jeżeli robimy coś dla samej przyjemności i koncentrujemy się wyłącznie na tej czynności, a nie na przyszłych korzyściach z niej. Na przykład sport może przynieść szczęście, jeżeli troska o wyniki nie przesłoni nam samej radości z gry.

Daniel Gilbert, profesor psychologii na Uniwersytecie Harvarda w Stanach Zjednoczonych, uważa że poziom szczęścia danej osoby jest zaprogramowany genetycznie i choć wydarzenia mogą mieć nań wpływ, prędzej czy później wrócimy do stanu wyjściowego.