katechein
 

Ocena i ocenianie

Home Metodyka 04.01.2010 25234 drukuj
 

Kto z nas lubi oceniać innych? Kto z nas lubi być ocenianym?

Ta przykra czynność stała się nieodzowną częścią naszej pracy. Czym się kierować? Czy tylko SSO i PSO a może sercem, eeech... Te pytania: czy byłem sprawiedliwy? może go już nie stać na więceją zostawić czy nie na drugi roką

Ocena mimo wymiaru stopnia- zapłaty za wiedzę lub umiejętności ma także funkcję wychowawczą, kształtującą wolę i umysł młodego człowieka. Obok tego ma też funkcję informacyjną tak dla ucznia jak i jego rodziców.

Trzeba pamiętać o pozytywnym wymiarze oceny, która opisuje postępy ucznia, a nie tylko ich brak!!!

O tym, że ocena powinna być jawna i umotywowana na życzenie ucznia i opiekuna nie trzeba przypominać.

Skala ocen w obecnej szkole (oceny cyfrowe)

 1. - niedostateczny (ndst)
 2. - dopuszczający (dps)
 3. - dostateczny (dst)
 4. - dobry (db)
 5. - bardzo dobry (bdb)
 6. - celujący (cel)

napisałem w takiej kolejności bo tak jest łatwiej w HTML-u :-)

Błędy w ocenianiu

Często oceniając ucznia robimy kilka błędów:

 • oceniamy brak wiedzy, a nie jej konkretny zasób
 • sugerujemy się osobistymi sympatiami
 • nie dajemy uczniom słabszym wystarczającej ilości czasu na odpowiedź
 • preferujemy odpowiedzi 'na czas'
 • często oceniamy ucznia w oderwaniu od należnych mu obiektywnych norm systemu oceniania i wymagań edukacyjnych.
 • nie bierzemy pod uwagę zdolności i warunków środowiskowych ucznia
 • przekazujemy naszą ocenę wartościując osobę ucznia, nie zaś jego wiadomości czy umiejetności

Ocenianie

To proces gromadzenia informacji bedący integralną częścią procesu uczenia się służący wspieraniu i motywowaniu uczniów; proces wartościowania osiągnięć uczniów w oparciu o system wymagań edukacyjnych.

Co to znaczy, tak po 'naszemu?' A to, że jest to proces, czyli coś co trwa dłuższy czas i ma na celu motywację ucznia do nowych i lepszych działań.

Wymagania edukacyjne

To jasno sformułowane standarty osiągnięć uczniów. są one opisane szczegółowo według kryteriów lub wskaźników działania, które mogą być ilościowe lub jakościowe.

Cele oceniania

 • zaświadczenie o stopniu opanowania treści,
 • diagnozowanie słabych i mocnych stron ucznia, jego trudności i potrzeb oraz dostosowania poziomu i programu do niego,
 • udoskonalenie nauczania i uczenia się,
 • dostarczenie informacji o tempie postępów w nauce,
 • porównanie uczniów pod względem zdolności, predyspozycji i zaangażowania,
 • motywowanie uczniów i nauczycieli,
 • możliwość ewaluacji podjętych działań, zastosowanych metod i programów nauczania,
 • wsparcie rozwoju ucznia.

Rzetelność i trafność ocen

Rzetelność jest wskaźnikiem konsekwencji w realizacji ujednoliconych standardów i sposobów oceniania. "Sprawiedliwa ocena" oparta jest na jednolitych zasadach oceniania znanych uczniowi, które w sposób jawny, porównywalny, jasny i zrozumiały ustalają zakres i sposób zdobycia oceny.

Gromadzenie danych do oceny

 • pisemne: sprawdziany, testy, kartkówki, referaty, opracowania i in.,
 • samodzielne oceny uczniów:
 • niepisemne: przepytywanie, obserwacja, rozmowy, prezentacja na forum klasy,

Rozpoczynając semestr... powinieneś

 • zapoznać uczniów z PSO - Przedmiotowym Systemem Oceniania,
 • wskazać uczniom na wymagania z twojego przedmiotu: ilość sprawdzianów, testów, zakres materiału, wymagania na poszczególne oceny,
 • zawrzeć z nimi kontrakt regulujacy sposoby współpracy oraz rozwiązywania sporów i sytuacji trudnych,
 • ustalić zasady i terminy oddawania prac, nieprzygotowania do zajęć itp.

Ocena z przedmiotów artystycznych

Oceniając przedmioty artystyczne i wychowanie fizyczne, powinieneś brać pod uwagę

 • zaangażowanie ucznia,
 • wkład pracy i staranność wykonania,
 • zgodność z tematem i zagadnieniem,
 • nowatorskie pomysły ucznia.

Ocena z zachowania

No to już koniec! To chyba najgorsza rzecz jaką można spotkać przy problemie oceny. Tu trzeba rozwagi, dobrej znajomości uwarunkowań społecznych w klasie jak i w domu ucznia. Pomocą jest tu SSO z działem poświęconym wychowaniu. Po ostatnich zmianach możliwe będzie zatrzymanie na dłużej ucznia, który będzie miał najniższe oceny z zachowania przez 2 kolejne lata :).

Dobrą metodą okazuje się stopniowe wystawianie 'ocen z zachowania'. Można to zrobić etapowo (za przykładem mojej szkoły).

 1. samoocena ucznia
 2. opinie zespołu o poszczególnych uczniach
 3. opinie nauczycieli uczących w danej klasie
 4. ocena wychowawcy klasy

koniecznie zachowaj dokumenty ze wszystkich etapów, mogą się przydać do obrony wystawionych ocen!

MY OCENIAMY, ALE I NAS OCENIAJĄ NA KAŻDEJ LEKCJI!!!!