katechein
 

Karta pracy - powtórzenie wiadomości o Biblii

Home Konspekty i scenariusze 19.09.2014 27845 drukuj
 

Karta pracy
Temat: Wiadomości o Biblii

 1. Uzupełnij zdania:

  ... nie odpowiada na pytania o sposób powstania świata, ale o przyczynę jego powstania, dlatego nie można w niej doszukiwać się odpowiedzi na pytania, które zadają nauki przyrodnicze. Na pewno jest ona swoistym listem ... do człowieka, którego przewodnią myślą jest - "BóG JEST ...".

 2. Przyporządkuj języki do części Biblii i wpisz w odpowiednie kolumny

  ST - Stary Testament

  NT -Nowy Testament

  grecki, łacina, angielski, hebrajski, aramejski, polski

 3. Uporządkuj etapy powstawania Biblii, wpisz kolejne numerki przy poszczególnych etapach:

  …… ostateczna redakcja tekstu
  …… konkretne wydarzenia biblijne
  …… tradycja ustna
  …… formowanie się źródeł

 4. Uzupełnij definicję natchnienia biblijnego:

  To ... , pozytywny i ... wpływ Boga na umysł i ... piszącego, dzięki czemu księga, która powstaje jest dziełem dwóch autorów: ... i człowieka. Natchniona jest cała Biblia.

 5. Odpowiedz na pytanie: "Jakie typy ksiąg zawarte są w Biblii?"

  .........

 6. Rozwiń sigla i napisz w pełnej wersji nazwę księgi, rozdział i wiersze:
  • J 3,1 ...
  • 1Kor 13,1-13 ...
  • Ps 21 ...
  • Pwt 7,1-6 ...
  • Sm 18,19-32 ...
  • Hi 3,1-5 ...
  • Tm 2,22-26 ...
  • Flm 8-22 ...
  • Dz 12,1-4 ...
  • Iz 58,1-14 ...
 7. Kogo uważa się za autorów Biblii? Odpowiedz pełnymi zdaniami :P

  ......

Ściagawka :) Biblia,Boga,miłością,4,1,2,3,bezpośredni,nadprzyrodzony,wolę,Boga,prorockie,dydaktyczne,historyczne, Rdz - Ks. Rodzaju; Wj - Ks. Wyjścia; Kpł - Ks. Kapłańska; Lb - Ks. Liczb; Pwt - Ks. Powtórzonego Prawa; Joz - Ks. Jozuego; Sdz - Ks. Sędziów; Rt - Ks. Rut; 1 Sm - 1 Ks. Samuela; 2 Sm - 2 Ks. Samuela; 1 Krl - 1 Ks. Królewska; 2 Krl - 2 Ks. Królewska; 1 Krn - 1 Ks. Kronik; 2 Krn - 2 Ks. Kronik; Ezd - Ks. Ezdrasza; Ne - Ks. Nehemiasza; Tb - Ks. Tobiasza; Jdt - Ks. Judyty; Est - Ks. Estery; 1 Mch - 1 Ks. Machabejska; 2 Mch - 2 Ks. Machabejska; Hi - Ks. Hioba; Ps - Ks. Psalmów; Prz - Ks. Przysłów; Koh - Ks. Koheleta; Pnp - Pieśń nad Pieśniami; Mdr - Ks. Mądrości; Syr - Mądrość Syracha; Iz - Ks. Izajasza; Jr - Ks. Jeremiasza; Lm - Lamentacje; Ba - Ks. Barucha; Ez - Ks. Ezechiela; Dn - Ks. Daniela; Oz - Ks. Ozeasza; Jl - Ks. Joela; Am - Ks. Amosa; Ab - Ks. Abdiasza; Jon - Ks. Jonasza; Mi - Ks. Micheasza; Na - Ks. Nahuma; Ha - Ks. Habakuka; So - Ks. Sofoniasza; Ag - Ks. Aggeusza; Za - Ks. Zachariasza; Ml - Ks. Malachiasza; Mt - Ew. wg św. Mateusza; Mk - Ew. wg św. Marka; Łk - Ew. wg św. Łukasza; J - Ew. wg św. Jana; Dz - Dzieje Apostolskie; Rz - List do Rzymian; 1 Kor - 1 List do Koryntian; 2 Kor - 2 List do Koryntian; Ga - List do Galatów; Ef - List do Efezjan; Flp - List do Filipian; Kol - List do Kolosan; 1 Tes - 1 List do Tesaloniczan; 2 Tes - 2 List do Tesaloniczan; 1 Tm - 1 List do Tymoteusza; 2 Tm - 2 List do Tymoteusza; Tt - List do Tytusa; Flm - List do Filemona; Hbr - List do Hebrajczyków; Jk - List św. Jakuba; 1 P - 1 List św. Piotra; 2 P - 2 List św. Piotra; 1 J - 1 List św. Jana; 2 J - 2 List św. Jana; 3 J - 3 List św. Jana; Jud - List św. Judy; Ap - Apokalipsa św. Jana; Za autorów Biblii uważa się Boga i ludzi przez Niego natchnionych