katechein
 

Bóg pozwala rozpoznawać szczęście wieczne - symbole chrztu

Home Konspekty i scenariusze 29.09.2014 27807 drukuj
 
Temat:

Bóg pozwala rozpoznawać szczęście wieczne - symbole chrztu.

Klasa:

2GP

Cele:
 • Uczeń wymienia symbole i znaki towarzyszące obrzędowi udzielania chrztu świętego;
 • Uczeń wie, że symbole i znaki odsłaniają istotę poszczególnych sakramentów.
Wstęp:

Ostatnio omawialiśmy sakrament chrztu. Powiedziane zostało wtedy, że chrzest jest symbolicznym zanurzeniem w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Wspomniany zwyczaj pierwszych chrześcijan kiedy schodzili do chrzcielnicy po 7 stopniach i po 7 stopniach z niej wychodzili także jest symboliczny. Podobnie jak ich biała szata (alba).
Chrześcijaństwo jest religią symboli, bez ich poznania będzie trudno je zrozumieć a liturgia będzie tylko niezrozumiałym teatrem - nie zaś źródłem życia.

Rozwinięcie:

Czym w takim razie jest symbol?

Symbol (z gr. σύμβολον) - to środek stylistyczny, który ma jedno znaczenie dosłowne i różną liczbę znaczeń ukrytych. Odpowiednik pojęcia postrzegany zmysłowo. Najbardziej ogólnie jest to zastąpienie jednego pojęcia innym, krótszym, bardziej wyrazistym lub najlepiej oddającym jego naturę, albo mniej abstrakcyjnym. Jest to znak odnoszący się do innego systemu znaczeń, niż do tego, do którego bezpośrednio się odnosi.

Przykładowo symbol lwa oznacza nie tylko dany gatunek zwierzęcia, lecz często także siłę lub władzę. Symbole są pewnymi znakami umownymi, które w różnych kulturach mogą mieć różne znaczenia - to odróżnia symbol od jednoznacznej alegorii.

Znaczenia szczególne to między innymi:

 • litery to symbole głosek
 • medal to symbol osiągniętego zwycięstwa
 • symbolami władzy królewskiej w tradycji europejskiej są jabłko, berło, korona, włócznia
 • cyfry stosowane w formie liczb są symbolami ilości i innych wielkości (np. długości, masy)
 • Symbol wiary czyli Chrześcijańskie wyznania wiary.

Jakie symbole i znaki towarzyszą obrzędom chrztu?

W zrozumieniu tajemnic wiary człowiek korzysta z metafor, porównań i skoja­rzeń. Szczególne znaczenie w tych poszukiwaniach spełniają symbole i znaki. W nich doświadczamy Bożego działania, przyjmując sakramenty święte.

 • Znak krzyża, który kapłan, rodzice oraz rodzice chrzestni kreślą na czole dziecka, wyraża ich pragnienie przyłączenia dziecka do Chrystusa i udzielenia mu życia Bożego. Jest to znak ich miłości do Boga i ludzi oraz posłuszeństwa woli Ojca. Znak ten wyraża radość Kościoła, że dziecko zostaje przyłączone do uczniów Chrystusa i staje się dzieckiem Boga. Znak krzyża "wyciska" pieczęć Chrystusa na ochrzczonym, który od tej chwili do Niego należy. Oznacza łaskę odkupienia, jaką Chrystus nabył dla nas przez swój krzyż.
 • Polanie głowy wodą uświadamia, że Bóg oczyszcza człowieka z grzechu pierworodnego i innych popełnionych grzechów. Udziela nowego życia. Jest sposobem do przekazywania łaski Chrystusa.
 • Namaszczenie krzyżmem (olejem) jest symbolem mocy Ducha Świętego. Gest ten oznacza dar Ducha Świętego, który włącza ochrzczonego do wspólnoty ludu Bożego -] Kościoła, oraz jednoczy z Chrystusem, który jest Kapłanem, Prorokiem i Królem. Uświadamia on, że każdy ochrzczony ma udział w kapłańskiej, prorockiej i królewskiej godności Chrystusa. Namaszczenie jest znakiem najwyższego wyróżnienia, jakim Bóg obdarza człowieka.
 • Nałożenie białej szaty symbolizuje chwałę zmartwychwstania i przemianę człowieka. Posiadanie białej (gotowej) szaty daje prawo do uczestnictwa w wiecznym szczęściu życia z Bogiem. Wyraża ono wiarę w to, że ochrzczony "przyoblekł się w Chrystusa" (Ga 3, 27), że rozpoczyna nowe życie - życie Boże.
 • Wręczenie zapalonej od Paschału świecy chrzcielnej wyraża włączenie w tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, który oświeca człowieka i prowadzi go do szczęścia wiecznego. Ochrzczony ma promieniować światłem pochodzącym od Chrystusa i postępować jak "dzieci światłości" (Ef 5, 8), trwając w wierze i gotowości na spotkanie.

Znaczenie tych symboli

Ćwiczenie do wykonania:

 • na tablicy rysujemy tabelę;
 • w 1 kolumnie wypisujemy symbole
 • i prosimy uczniów o podanie znaczenia potocznego i sakramentalnego sanego symbolu.
 • wpisujemy je do tabeli na tablicy
 • i prosimy o przerysowanie tabeli do zeszytu.

Symbol

Znaczenie potoczne

Znaczenie sakramentalne

Znak krzyża

Błogosławieństwo, miłość

Błogosławieństwo, znak przynależności do Chrystusa, symbol zbawienia

Woda

Obmycie, życie, zdrowie

Obmycie z grzechu pierworodnego i innych grzechów

Namaszczenie

Zdrowie,

Symbol Ducha Świętego

Biała szata

Czystość, niewinność

Zmartwychwstanie, czystość, przemiana człowieka

Świeca

Światło, jasność, dzień, bezpieczeństwo

Wiara, oświecenie przez Boga, droga do nieba

Zakończenie:

Znak krzyża na czole, polanie wodą, naznaczenie olejem krzyżma i biała szata są symbolami znakami innej rzeczywistości pomiędzy Bogiem i człowiekiem.

Notatka:

Symbole i znaki przybliżają prawdy wiary i odkrywają tajemnice zbawczego działania Boga. Te symbole i znaki odsłaniają istotę poszczególnych sakramentów.