katechein
 

Prawda o początku - konspekt 2014

Home Konspekty i scenariusze 05.10.2014 21854 drukuj
 

Temat:

Prawda o początku.

Klasa:

1GP

Cele:

  • Uczeń wie, że człowiek na różne sposoby formułuje swoje wyobrażenie o pochodzeniu świata;
  • Rozumie, że nauka i wiara zadają różne pytania odnośnie tego samego świata;
  • Rozumie, że nie ma konfliktu pomiędzy nauką a wiarą, bo dotyczą one innych płaszczyzn i obiektów poznania;

Wstęp:

Człowiek stając wobec świata otwiera usta ze zdziwienia. Jak małe dziecko zadaje mnóstwo pytań dociekliwie szukając odpowiedzi. Jakie to pytania?
Co to jest? Jak to działa? Dlaczego? Po co? W jakim celu? Jak to możliwe? Itp.
Można by się spodziewać, że objawione przez Boga prawdy dadzą pożądane przez człowieka odpowiedzi.
Jak to jest? I tak … i nie! Dlaczego tak się dzieje?

Rozwinięcie:

W czasach nam współczesnych wielu przeciwstawia sobie wiarę i naukę jako wykluczające siebie wzajemnie. Mimo, że pytają o ten sam świat ich odpowiedzi nie zawsze się pokrywają. Dlaczego tak jest?

Przede wszystkim dlatego, że pytając o świat szuka się innych odpowiedzi! I tak naukowiec nie pyta: "po co świat powstał?", ale pyta: "jak powstał?". Wierzący będzie pytał o powód powstania świata i w Bogu szukał jego przyczyny. Naukowiec zaś będzie pytał o mechanizmy kształtujące świat jaki znamy, nie pokusi się jednak o próbę zapytania o sens tego świata. Dlaczego?

Różne pytania - różne odpowiedzi

Jak? (nauka) Po co? Dlaczego? (teologia)

Jak powstał świat?
Jak powstał człowiek?
Jak wyglądała jego ewolucja?
Jak działa komórka?

Dlaczego powstał świat?
W jakim celu, z jakiego powodu, pojawił się człowiek?
Czy Bóg mógł posłużyć się mechanizmem ewolucji?

Każda dziedzina nauki ma swoją metodę badawczą właściwą materii jaką bada. Przyczynowości nie da się jednak naukowo zmierzyć, powąchać i posmakować. Metody "naukowe" nie sprawdzają się w badaniu świata pozamaterialnego. Bo przecież nauka może badać zasadniczo tylko materię w różnych jej przejawach (energia, promieniowanie itd., czyli to co jest mierzalne i możliwe do wielokrotnego odtworzenia).

W ciągu wieków człowiek podejmował wiele prób wyjaśnienia powstania świata. Każda z kultur miała swoją, często mityczną, kosmologię - opis początku wszystkiego. W czasie rozwoju nauki funkcję takiej kosmologii przejęły teorie.

Nie są one pewnikami, ale raczej prawdopodobną naukowo próbą opisania początku wszystkiego. Próbą wyprowadzaną z obserwacji zastanego stanu rzeczy. Przykładami takich teorii są: teoria wielkiego wybuchu oraz teoria ewolucji (patrz krótki opis poniżej).

Teorie te nie wyjaśniają powodu powstania świata, ale w mniej lub bardziej prawdopodobny sposób starają się wyjaśnić jak powstawał.

Wiara i religia także pyta o świat. Swoje odpowiedzi opiera na objawieniu Bożym, tym naturalnym i tym historycznym - spisanym w Biblii. Przykładowo, czytając ewangelię wg. św. Jana możemy znaleźć tam tekst, który mówi, że zanim powstało cokolwiek co możemy zobaczyć, Bóg już był. Bez początku i bez końca. Poza czasem. To w Nim jest wszystko to co istnieje i w Nim ma swój początek i sens. Tak pisze św. Jan:
"Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało." J 1,1nn
Ewangelista ukazuje w tym fragmencie wiarę w prawdę, że Bóg jest sprawcą wszystkiego co jest - Stwórcą. Nie wyjaśnia jednak tego jak świat powstał. Mówi tylko "przez Niego wszystko się stało".

Czy w takim razie istnieje konflikt w tych dwóch spojrzeniach? "Naukowcy" krzyczą, że "tak" ale szukający prawdy i wierzący mówią już, że "nie". Dlaczego tak się dzieje?
Dziś nauka mimo, że do tego nie chce się przyznać, nie ze wszystkim daje sobie radę. Nie potrafi odpowiedzieć na wszystkie pytania. Bo każde nowe odkrycie jakiejś odpowiedzi niesie ze sobą więcej pytań J.
Odpowiedzi dawane im przez wiarę, nie są dla nich możliwe do przyjęcia. Bo nie są "naukowe". Czyli dotyczą tych sfer rzeczywistości, których nauka nie może zbadać, bo wymykają się jej metodom. No bo jak zbadać ile waży dusza? Albo czy w ogóle jest dusza? Albo czy można udowodnić, że istnieje byt, rzecz lub osoba, która nie ma masy lub energii? Czyli czegoś co można zmierzyć. Wg nauki nie można(!) a jak się nie da to … tego nie ma(!?)

Zakończenie:

Od początku swego istnienia ludzkość zadaje sobie trzy pytania: "Kim jestem?", "Skąd pochodzę?" i "Dokąd podążam?". Podejmowano wiele prób odpowiedzi na te pytania, np. przez kosmologię, filozofię, teologię czy naukę.

Nauka bada to, co może zmierzyć. Szuka odpowiedzi na pytania "jak?" i "ile?". Nie może jednak badać tego co zmierzyć się nie da.

Wiara i religia zadają nieco inne pytania "dlaczego?", "w jakim celu?" i szuka na nie odpowiedzi w Bogu i Jego stworzeniach, badając objawienie naturalne i nadprzyrodzone.

Biblia nie jest księgą naukową czy podręcznikiem. Dlatego nie należy w niej szukać odpowiedzi na pytanie jak działa świat. Można w niej jednak znaleźć odpowiedź na pytania o sens stworzenia świata i człowieka. Tym sensem, usprawiedliwieniem, stworzenia jest miłość Boga, który chce się z kimś nią dzielić. Badając ją trzeba korzystać ze zdobyczy nauki, by lepiej zrozumieć jej sens czy dokładniej odczytać historię, którą ukrywa.

Pojęcia:

Kosmologia - nauka o ogólnie pojętym kosmosie, która pyta o pochodzenie, ewolucję i strukturę wszechświata.
Teoria wielkiego wybuchu - teoria mówiąca, że wszechświat powstał w wyniku wielkiego wybuchu punktu o nieskończonej temperaturze i gęstości co zdaje się potwierdzać fakt ekspansji wszechświata we wszystkich kierunkach.
Teoria ewolucji - obecnie żyjące gatunki zwierząt oraz te wymarłe, rozwijały się poprzez przypadkowe mutacje rozciągnięte w czasie milionów lat; przeżywały osobniki lepiej przystosowane do istniejących warunków życia; wszystko to jest dziełem przypadku i wielu chybionych prób natury (przyrody) rozumianej jako bezrozumna.
Teologia - nauka o Bogu starająca się wyjaśnić kim jest Bóg oraz jakie są Jego przymioty na podstawie tego co Bóg o osobie objawił. Najkrócej - to wiara szukająca zrozumienia.