katechein
 

Zasady nauczania

Home Metodyka 04.01.2010 23327 drukuj
 

Zasada nauczania - to ogólne normy postępowania określające jak należy realizować cele kształcenia:

 1. zasada poglądowości
  • bezpośrednie poznawanie rzeczywistości oparte na obserwacji, pomiarze i czynnościach praktycznych powinno być punktem wyjścia (...) w tych przypadkach gdy uczniowie nie dysponują jeszcze zasobami spostrzeżeń i wyobrażeń
  • aby uczeń mógł zdobyć rzetelną, trwałą i operatywna wiedzę w drodze bezpośredniego poznawania (...), należy umiejętnie kierować jego działalnością poznawczą tzn. dostarczać mu odpowiednich wskazówek, zwracać jego uwagę na istotne cechy przedmiotu
 2. zasada przystępności w nauczaniu (stopniowania trudności)
  • wychodzimy od tego co dla ucznia bliskie
  • od tego co jest dla uczniów łatwiejsze do tego co jest trudniejsze
  • od tego co jest uczniom znane do tego co nowe i mało znane
  • w procesie nauczania - uczenia się należy uwzględniać różnice w tempie pracy i stopniu zaawansowania w nauce
 3. zasada świadomego i aktywnego udziału uczniów w procesie nauczania - uczenia się
  • nauczyciel stara się poznać indywidualne zainteresowania uczniów, stawiać uczniów w sytuacjach wymagających dostrzegania i wyjaśniania niezgodności między obserwowanymi faktami, a posiadaną wiedzą oraz stwarzać warunki dla grupowych form pracy
 4. zasada systematyczności
  • warunkiem jest określenie stanu wiedzy wyjściowej uczniów oraz systematyczne nawiązywanie do niej
  • ustalanie tzw. merytorycznego stanu wiedzy wyjściowej uczniów oraz eksponowanie na jego tle i w powiązaniu z nimi wiadomości i umiejętności co wymaga na ogół podzielenia tematu na punkty i podpunkty
  • streszczenia i systematyzujące powtórzenia powinny być stosowane nie tylko na początku lekcji, gdy zazwyczaj dotyczą materiału zrealizowanego dawniej, ale także na końcu lekcji - dla utrwalenia (...) i po jego zakończeniu tematów cząstkowych
  • wdrażanie uczniów do pracy samodzielnej i systematycznej
 5. zasada trwałości wiedzy uczniów
  • nowy materiał musi być ukierunkowany na zainteresowania uczniów i wytworzyć pozytywne motywy uczenia się
  • ćwiczenia mające na celu utrwalenie przerobionego materiału stosujemy po sprawdzeniu czy wszyscy uczniowie dobrze zrozumieli ów materiał
  • systematyczna kontrola wyników nauczania połączona z uzasadnioną i komunikowaną uczniom ocena ich pracy, wpływa korzystnie na trwałość wiedzy
 6. zasada operatywności wiedzy
  • zasada ta akcentuje potrzebę wdrażania dzieci do dostrzegania i samodzielnego rozwiązywania określonych problemów teoretycznych i praktycznych
 7. zasada wiązania teorii z praktyką
  • najogólniej zdobyta wiedzą uczeń powinien posługiwać się w różnorakich sytuacjach praktycznych

tekst za: http://www.oligo.webd.pl/download/MNP.doc.