katechein
 

Karta pracy - Zło w świecie - wieża Babel

Home Konspekty i scenariusze 23.10.2014 22448 drukuj
 

Karta pracy

Temat: Zło w świecie - wieża Babel.

Polecenie: przeczytaj poniższy tekst i wykonaj w zeszycie polecenia z następnej strony.

Co Biblia mówi o wieży Babel?

"Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa. A gdy wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju Szinear i tam zamieszkali.
I mówili jeden do drugiego: «Chodźcie, wyrabiajmy cegłę i wypalmy ją w ogniu». A gdy już mieli cegłę zamiast kamieni i smołę zamiast zaprawy murarskiej, rzekli: «Chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba, i w ten sposób uczynimy sobie znak, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi».

A Pan zstąpił z nieba, by zobaczyć to miasto i wieżę, które budowali ludzie, i rzekł: «Są oni jednym ludem i wszyscy mają jedną mowę, i to jest przyczyną, że zaczęli budować. A zatem w przyszłości nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego!»

W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi, i tak nie dokończyli budowy tego miasta. Dlatego to nazwano je Babel, tam bowiem Pan pomieszał mowę mieszkańców całej ziemi. Stamtąd też Pan rozproszył ich po całej powierzchni ziemi." Rdz 11,1-9

Czy rzeczywiście istniała kraina o nazwie Szinear?

Wielu uważa, że po potopie potomkowie Noego osiedli pomiędzy dwiema wielkimi rzekami Tygrysem i Eufratem i dlatego właśnie tam doszukują się krainy Szinear. Przez długi czas nie było zgodności co do miejsca tej krainy. Trudność polegała na tym, że nie znajdowano w zapiskach z tamtego okresu wzmianek by ziemia Babilonu lub Mezopotamii nosiła tę nazwę. Jednak gdy odnaleziono gliniane tabliczki z pismem Sumerów na wielu z nich pojawia się różnie wymawiana nazwa krainy Szinear, którą określa się Sumer i Akkadię.

Gdzie była ta kraina?

Naukowcy, nie tylko biblijni, ustalili, że Szinear obejmowała tereny Sumeru i Akkadii, czyli późniejszego Babilonu w jego południowej strefie.

Co było takiego szczególnego w tej krainie?

Znajduje się na terenach dzisiejszego Iraku pozostałości po kulturze Sumerów i Babilończyków w postaci monumentalnych ruin zwanych Zigguratami. Były to najczęściej siedmiopiętrowe wieże z wypalanej cegły i łączone zaprawą ze smoły. Naukowcy zajmujący się materiałoznawstwem ustalili, że z takiej cegły można wybudować Zigurrat o wysokości około 3000 metrów (tak, tak, trzy tysiące metrów - 3 kilometry!), który by sięgał nieba.

To jednak nie wszystko. Ludzie tam mieszkający stosowali system pisma co umożliwiało zapisywanie wiedzy, rozwinęli matematykę i astronomię, budowali wspólne składy zapasów, nawadniali pola. To wszystko sprawiało, że stawali się bogaci i mieli poczucie niezwyciężoności.

Przyczyna upadku

Wg Biblii Bóg przechadzając się pośród budowniczych spoglądał na wieżę i szukał zrozumienia powodu jej budowania. Kiedy odkrył, że przyczyną była, ponownie, pycha - chęć dorównania Bogu, postanowił pomieszać im języki. Sprawił, że przestali się ze sobą dogadywać i rozumieć się wzajemnie. Po raz kolejny potwierdza się tu stare przysłowie: "Zgoda buduje, niezgoda rujnuje".

Zadania do wykonania:

 • Przepisz zdania i w miejsca kropek wpisz brakujące wyrazy:

Na początku mieszkańcy całej ziemi mieli jedną …, czyli jednakowe ….. Gdy wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju … i tam zamieszkali. Po pewnym czasie postanowili wybudować … do samego …. Gdy zaciekawiony … przyszedł ją obejrzeć dostrzegł, że ludzie byli pełni …. … ich języki tak, że nie mogli się już porozumieć. Wtedy rozeszli się ludzie po całym ….

 • Odpowiedz w zeszycie i pełnymi zdaniami na pytania:
  • Gdzie leżała ziemia Szinear?
  • Co można uznać za protoplastę wieży Babel?
  • Jakimi osiągnięciami mogli się pochwalić mieszkańcy Szinear?
  • Czy możliwe było wybudowanie w tamtych czasach wieży sięgającej nieba? Jeżeli tak to dzięki czemu?
  • Co było przyczyną pomieszania języków?
 • Przerysuj do zeszytu schemat Zigurratu:

zigurrat

 • Przepisz do zeszytu notatkę:

Po potopie ludzie zebrawszy się w jednym miejscu postanowili wybudować ogromne miasto i wieżę, tak wysoką, by sięgała aż do nieba. Zaczęli wyrabiać cegły z gliny i wypalać je w ogniu. Własnymi siłami wznosili zaplanowaną wieżę i miasto. W tej wspólnej pracy pominęli jednak Boga. Jego reakcją na ich pychę było "pomieszanie języków", czyli brak porozumienia między budowniczymi. Symbolem tego braku jedności stały się różne języki.

Dla nauczyciela.

Uzupełnione zdania:

Na początku mieszkańcy całej ziemi mieli jedną MOWĘ, czyli jednakowe SŁOWA. Gdy wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju SZINEAR i tam zamieszkali. Po pewnym czasie postanowili wybudować WIEŻĘ do samego NIEBA. Gdy zaciekawiony BóG przyszedł ją obejrzeć dostrzegł, że ludzie byli pełni PYCHY. POMIESZAŁ ich języki tak, że nie mogli się już porozumieć. Wtedy rozeszli się ludzie po całym ŚWIECIE.