logoRSS
 
 

Pierwsze: zaspokajać potrzeby ucznia

Kategoria: Metodyka, dodał: WK, 04.01.2010, odsłon: 31348, druk

Potrzeby

Potrzeby są czynnikiem dynamizującym aktywność człowieka

Rola nauczyciela dzisiaj nie polega już na wskazywaniu uczniom jedynie słusznej drogi. Nauczyciel powinien umieć rozpoznać potrzeby ucznia i pomóc mu zorganizować tok nauki tak, by zaspokoić te potrzeby, rozwinąć je i ukierunkować.

Nauczyciel powinien być specjalistą w swojej dziedzinie. Dobry specjalista wspierający rozój uczniów, wie że trzeba odpowiadać na potrzeby, zainteresowania i problemy ucznia.

Dlatego też organizując proces nauczania - uczenia się, powinien zwrócić szczególną uwagę na mozliwość zaspokajania przez uczniów potrzeby poznawczej w taki sposób by umożliwić uczniowi przeżywanie sukcesu, nie zaś porażek i frustracji.

Stres sam w sobie, oczywiście na odpowiednim poziomie, jest dobry, gdyż pomaga w organizacji pracy. Jednak zbytni stres powduje stany lękowe i nerwice, prowadzi do dezorganizacji procesu nauki.

Uczeń uzna szkołę za przyjazną, gdy:

PRZYJAZNA SZKOŁA
otrzyma konieczne wsparcie osiąga sukcesy ma poczucie przynależności do grupy
odczuwa satysfakcję ze zdobywania wiedzy przeżywa radość ma dowody uznania i aprobaty
zaspokaja ciekawość UCZEŃ ma prawo do błędu
przeżywa satysfakcję z pełnienia ról darzony jest sympatią i zaufaniem
JEST BEZPIECZNY!

Warunki do aktywności...

Jakie warunki trzeba spełnić, by uczeń był aktywny?

Pierwszą rzeczą jaką musi zrobić nauczyciel to odpowiednio uświadomić i umotywować cel podejmowanego działania.

Uczeń będzie aktywny, gdy:

 • cel działania jest dla niego bliski i wyraźny (ma poczucie sensu tego , co robi)
 • uwzględnia się jego zainteresowania i potrzeby (uznaje zadania za własne)
 • ma poczucie bezpieczeństwa (prawo do błędu, otrzyma konieczne wsparcie i informację zwrotną)
 • działaniom towarzyszą odczucia i emocje
 • bierze udział w planowaniu i podejmowaniu decyzji
 • odczuwa satysfakcję
 • ma poczucie własnej wartości
 • dostrzega się jego wkład pracy, a nie tylko efekt
 • kiedy ma możliwość realizowania własnych pomysłów

Aktywizacja

To ogół poczynań nauczyciela i uczniów zapewniających im czynny udział w realizacji zadań. Podczas tej aktywności uczniowie uczą się najlepiej i najwięcej, w sposób trwały i przyjemny.

W planowaniu aktywności uczniów trzeba pamiętać, że różni uczniowie posługują się różnymi sposobami zapamiętywania informacji. są tacy uczniowie, których mozna okreslić mianem: 'słuchowcy', 'ruchowcy' czy 'wzrokowcy'.

Przeciętny uczeń zapamiętuje:

 • ok. 10% tego, co słyszy
 • ok 20% tego, co widzi
 • ok. 40% tego, o czym rozmawia
 • ok. 90% tego, co robi

  Dlatego też należy:

 • ograniczyć stosowanie metod podających
 • stosować techniki i metody aktywizujące
 • organizować pracę uczniów tak, by mogli zaspokoić swoje potrzeby
 • uatrakcyjniać zajęcia przez wprowadzenie elementu zaskoczenia,zabawy, nowości, zaciekawienia
 • wykorzystywać na zajęciach odpowiednio dobrane środki dydaktyczne
 • tworzyć małe grupy, który wymuszają aktywność wszystkich jej członków
 • tworzyć sytuacje wspierające eksperymenty i odkrycia uczniów
 • zadbać o odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni sali i zgromadzenie bogatego warsztatu dla ucznia

Organizacja pracy

Wyróżniamy trzy formy organizacyjne pracy uczniów:

 • indywidualna: zadanie jest realizowane niezależnie od innych uczniów, a uczeń może liczyc tylko na pomoc od nauczyciela
 • praca indywidualna jednolita (wszyscy robią to samo)
 • praca indywidualna zróżnicowana (każdy robi sobie przeznaczone zadanie)
 • grupowa: odbywa się w zespole złożonym z kilku uczniów, który ma wspólne zadanie
 • praca grupowa jednolita (wszystkie zespoły robią to samo)
 • praca grupowa zróżnicowana (każdy zespół robi sobie przeznaczone zadanie)
 • zbiorowa: to sytuacja, gdy nauczyciel pracuje ze wszystkimi uczniami równocześnie

Jakie są cele organizowania pracy w grupach?

 • zaspokojenie potrzeb poznawczych związanych z aktywnością społeczną, emocjonalną i artystyczną
 • uczenie się od siebie nawzajem
 • uczenie się podejmowania decyzji samodzielnych i uzgodnionych podczas negocjacji
 • rozwijanie umiejętności współpracy i współodpowiedzialności
 • podnoszenie kultury interakcji społecznych
 • przeciwdziałanie izolacji niektórych uczniów
 • stworzenie szansy na pokonanie własnej nieśmiałości
 • aktywizowanie uczniów
 • zachęcanie do twórczego rozwiązywania problemów
 • integrowanie zespołu klasowego

Korzyści dla ucznia płynące z pracy w grupach:

 • zapewnia większe poczucie bezpieczeństwa
 • rozwija wiarę we własne siły
 • sprzyja podejmowaniu nowych zadań
 • umożliwia wzajemne uczenie się od siebie
 • kształci umiejętność komunikowania się i współpracy
 • uczy pełnienia ról
 • uczy tolerancji i życzliwości
 • zwiększa odpowiedzialność za siebie i innych
 • uczy przestrzegania przyjętych zasad

Korzyści dla nauczyciela płynące z pracy w grupach:

 • ułatwia aktywizację uczniów
 • daje możliwość zajęcia się uczniem słabym
 • pozwala dobrze zaplanować i wykorzystać czas na naukę uczniów
 • pozwala zaspokajać i rozwijać wiele potrzeb edukacyjnych uczniów
 • pozwala rozwijać i zaspokajać zainteresowania uczniów
 • daje możliwość lepszego poznania uczniów oraz nawiązania blizszego kontaktu
 • wpływa na integrację zespołu klasowego

Najogólniej można wyróżnić dwa rodzaje potrzeb każdego człowieka, a w szczególności dziecka:

 • potrzeby biologiczne (sen, pożywienie itp.)
 • potrzeby psychiczne:
 • potrzeba bezpieczeństwa
 • potrzeba poznawcza
 • potrzeba aktywności
 • potrzeba samodzielności, rozwoju, osiągnięć
 • potrzeba kontaktu emocjonalnego
 • potrzeba przynależności
 • potrzeba akceptacji i uznania
 • potrzeba doświadczenia sukcesu
Źródłem tego opracowania jest książka K.Rau i E.Ziętkiewicz pt: "Jak aktywizować uczniów".
 
Autor wyłączył komentowanie tego wpisu
up