katechein
 

Jezus Chrystus uzdrawia - powtórzenie

Home Konspekty i scenariusze 23.02.2015 13906 drukuj
 
Temat

Jezus Chrystus uzdrawia

Klasa

2GP

Cele
 • Uświadomienie, że Jezus przywraca człowiekowi życie utracone przez grzech
 • (dla ucznia) Czy prawda o nas samych, nas wyzwala?
Na.Co.Be.ZU
 • Grzech niszczy boże życie w człowieku
 • Ofiara Chrystusa gładzi nasze grzechy
 • Sens i istota poszczególnych sakramentów
Formy i metody pracy

Wstęp

Czym jest sakrament?
Sakramenty to szczególne znaki działania niewidzialnej łaski Boga. Ich początkiem jest moment śmierci Jezusa na krzyżu. W tej chwili boża łaska zaczęła rozlewać się po świecie. W Kościele przyjęła ona postać sakramentów. Są one własnością Kościoła - są w Kościele i dla Kościoła. Co oznacza, że Kościół jako wspólnota wierzących i ochrzczonych w imię Chrystusa, otrzymał sakramenty by udzielać ich swoim członkom w celu uświęcenia, uzdrowienia i służby wobec innych. Co ważne sakramenty może przyjmować tylko członek Kościoła, więc ktoś kto jest ochrzczony!

Rozwinięcie

Dla wszystkich ale nie dla każdego!
Sakramenty nie są dla "wszystkich" w sensie kogokolwiek lecz tylko dla "wtajemniczonych". Nie należą się one komukolwiek, ale trzeba spełnić pewne warunki by móc je przyjąć. Te warunki to wiara i przyjęcie sakramentów wtajemniczenia, zasadniczo sakramentu chrztu. Trzeba też pamiętać, że nie każdy i nie zawsze może przyjąć sakramenty(!) bo brak mu pewnych dyspozycji (istnieją przeszkody lub brak jest spełnionych warunków).

Śmierć zamiast życia
Czasem przyjmowane sakramenty zamiast być pomocą w odbudowie życia Bożego w nas, mogą stać się przyczyną jego utraty - dzieje się tak, gdy przyjmujemy sakramenty świętokradzko, niegodnie. Przykładami mogą być: przyjęcie Eucharystii w stanie grzechu ciężkiego lub celowe zatajenie grzechów w spowiedzi albo też brak żalu za grzechy.

Trzy grupy sakramentów
Sakramenty podzielono w Kościele na trzy grupy:

 • s. wtajemniczenia - będące fundamentem oraz źródłem życia chrześcijańskiego (Chrzest, Eucharystia, Bierzmowanie)
 • s. uzdrowienia - mające za zadanie uzdrowienie duszy i ciała, przywrócenie łaski płynącej z więzi z Bogiem (Spowiedź, Namaszczenie chorych, Eucharystia)
 • s. w służbie komunii (wspólnoty) - mają za cel budowanie wspólnoty, przez świadectwo osobiste lub oficjalne nauczanie (Małżeństwo i Kapłaństwo)

Skuteczność sakramentów
Sam fakt udzielania sakramentu już sprawia, że jest on skuteczny w swoim działaniu. Oznacza to, że wykonuje dokładnie to co oznacza. Jego owocność dla przyjmującego zależy jednak od jego osobistej wiary oraz otwarcia się na łaskę sakramentu. Co za tym idzie, by sakrament przynosił dobre owoce trzeba wiary i współpracy z łaską bożą.

Szafarze sakramentów
Zasadniczo szafarzem wszystkich sakramentów jest Kościół(!). Władza udzielania sakramentów została rozdzielona pomiędzy członków Kościoła. Biskupi mogą udzielać sześć z siedmiu sakramentów, prezbiterzy w zwykłych warunkach cztery z siedmiu a świeccy w zwykłych warunkach jeden a w nadzwyczajnych dwa sakramenty.
Pokazuje to poniższa tabela: (+ w warunkach zwykłych, * w szczególnych warunkach)

Kto? CH B E SP N.CH. M K
Biskup + + + + + +
Prezbiter + * + + +
Świecki * +

Grzech - sprawca nieszczęścia
Grzech jako brak dobra i sprzeciw wobec Boga powoduje utratę łaski i jedności z Bogiem oraz ludźmi. Karą za grzech jest śmierć. Grzechy dzielimy na ciężkie - śmiertelne oraz powszednie - lekkie. Ich "waga" zależy od trzech elementów:

 • woli
 • świadomości
 • ciężaru (w odniesieniu do Dekalogu, przykazań kościelnych lub obowiązków stanu)

Grzech śmiertelny - zabija życie boże w człowieku i jest w pełni dobrowolny, w pełni świadomy i dotyczy ważnej materii. Potrzebuje on spowiedzi i pokuty by przywrócić jedność z Bogiem i ludźmi.
Grzech lekki - powoli niszczy życie boże w człowieku i utrudnia działanie łaski, jednak nie zrywa całkowicie jedności z Bogiem i ludźmi. Jest wtedy, gdy nie jest w pełni dobrowolny lub w pełni świadomy albo też nie łamie żadnego z przykazań.

Zadanie sakramentów uzdrowienia
Przywrócić łaskę bożą i wspólnotę życia z Bogiem mogą tylko sakramenty uzdrowienia: spowiedź oraz namaszczenie chorych. Zdarza się, że czasem zalicza się do tych sakramentów także Eucharystię z tego względu, że gładzi grzechy powszednie oraz przywraca zdrowie duszy. Zasadniczo jednak wymienia się te dwa: spowiedź i namaszczenie chorych.

Skutki sakramentów uzdrowienia

Spowiedź

Namaszczenie chorych

Eucharystia

 • przywrócenie łaski uświęcającej
 • przywrócenie życia bożego
 • przywrócenie jedności z Bogiem i Kościołem
 • uzdrowienie duszy
 • umocnienie w dobrym
 • pokój serca
 • darowanie kary wiecznej
 • przynajmniej częściowe darowanie kar doczesnych
 • zjednoczenie chorego z męką Chrystusa dla dobra chorego i całego Kościoła;
 • umocnienie do przyjmowania po chrześcijańsku cierpień związanych z chorobą lub starością;
 • przebaczenie grzechów, jeśli chory nie mógł go otrzymać przez sakrament pokuty;
 • powrót do zdrowia, jeśli to służy dobru duchowemu chorego;
 • przygotowanie na przejście do życia wiecznego.
 • pogłębia zjednoczenie z Nim;
 • gładzi grzechy powszednie i chroni przed ciężkimi;
 • umacnia jedność Kościoła,
 • jest zadatkiem przyszłej chwały.

Zakończenie

Pan Jezus pozostawił nam sakramenty, by leczyć nasze dusze i ciała. Wiedział, że człowiek jest słaby i grzeszny, że upada. Nie pozostawił nas bez pomocy. Dał Kościołowi sakramenty pokuty oraz namaszczenia chorych, by każdy kto tylko może i chce, mógł odzyskać to co zniszczył grzech.
Sakramenty te przywracają życie i łaskę bożą w nas, umacniają duszę w dobrym, uzdatniają do walki z grzechem i wadami, także mogą przywrócić zdrowie ciała. Ich źródłem jest męka Chrystusa, to miejsce spotkania się miłosierdzia Bożego z człowiekiem.