katechein
 

Tajemnica Jezusa Chrystusa cz2. – Ewangelie

Home Konspekty i scenariusze 24.02.2015 9873 drukuj
 
Temat

Tajemnica Jezusa Chrystusa cz2. - Ewangelie

Klasa

1GP

Cele
 • zapoznanie ze źródłami chrześcijańskimi mówiącymi o Jezusie Chrystusie
 • (dla ucznia) Ewangelia czy ewangelie? O co chodzi z tą Dobrą Nowiną.
Na.Co.Be.ZU

Ewangelie jako pisma katechetyczne. Ewangelie jako świadectwa chrześcijańskie o Jezusie. Czym jest ewangelia. Etapy powstawania ewangelii.

Formy i metody pracy

Praca z tekstem źródłowym, układanie pytań, szukanie argumentów do postawionych problemów i pytań.

Wstęp

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa historię Jezusa z Nazaretu opowiadali bezpośredni świadkowie tych wydarzeń. Nie było więc potrzeby, by spisywać tę historię dopóki oni żyli. Wraz z ich ubywaniem pojawiła się konieczność spisania ich "zeznań". Te fragmentaryczne opisy nazywamy perykopami.

Same ewangelie powstały po czasie około 30 lat od opisywanych wydarzeń. Obecnie za kanoniczne, czyli uznane za prawdziwe uznaje się tylko cztery: Łukasza, Marka, Mateusza i Jana. W rzeczywistości było ich o wiele więcej, dziś nazywa się je apokryfami. Co zdecydowało, że pewne pisma uznano za kanoniczne a inne nie?

Rozwinięcie

Czym jest Ewangelia a czym ewangelie?
Słowo EWANGELIA oznacza Dobrą Nowinę i jako taka jest JEDNA! To dobra nowina o Jezusie Chrystusie, Synu Boga, który by odpłacić się bożej sprawiedliwości oddał za grzesznych ludzi swoje życie. Po trzech dniach zmartwychwstał i wstąpił do nieba.

Są także 4 ewangelie kanoniczne. Tak określa się pisma katechetyczne Kościoła, które przekazują Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie. Za ich autorów uznaje się: Łukasza, Marka, Mateusza i Jana. Stąd określa się ich pisma wg wzorca: "ewangelia wg świętego Jana." Nie znaczy, że to inna ewangelia, ale że jest to inna wersja tych samych wydarzeń.

Trzy z czterech ewangelii wskazują wspólne źródła, prawdopodobnie związane z bezpośrednim środowiskiem uczniów Jezusa:

 • Mateusz - jeden z Dwunastu, były celnik
 • Marek - uczeń św. Piotra, który miał spisać swoją ewangelię pod dyktando Piotra w Rzymie
 • Łukasz - towarzysz podróży św. Pawła

Odrębną od nich ewangelią jest pismo przypisywane św. Janowi, który był umiłowanym uczniem Jezusa z Nazaretu.

Kiedy powstały ewangelie?
Za najwcześniejsza ewangelię uważa się dzieło Marka. Marek był krewnym Barnaby, który towarzyszył św. Pawłowi w jego wyprawach misyjnych, a który także wg Dz miał kontakt z samymi Apostołami. Jako datę powstania tej ewangelii wskazuje się okres pomiędzy 64 a 70 rokiem. Miejscem powstania jest prawdopodobnie Rzym. Niektórzy datują powstanie tej ewangelii na lata 40 lub 50 n.e.. Źródłem tego pisma prawdopodobnie był Piotr Apostoł. Napisana była w języku greckim z wtrętami łacińskimi co może sugerować Rzym jako miejsce jej powstania.

Ewangelia wg Mateusza powstała przed rokiem 70. Wg niektórych nawet poprzedziła ewangelię wg Marka. Ten brak zgodności nie przeszkadza datować jej przed zakończeniem I w n.e. Najprawdopodobniej spisana była po aramejsku i hebrajsku a potem tłumaczona na grekę.

Ewangelia wg Łukasza - datę powstania umieszcza się zasadniczo pomiędzy rokiem 70 a 85. Autor tej ewangelii wspierał się pismem Marka Ewangelisty oraz innymi źródłami m.in. od naocznych świadków i Sług Słowa. Jest pisana w języku greckim.

Ewangelia wg Świętego Jana. To pismo inne niż pozostałe ewangelie. Jej zadaniem jest jakby dodać to co umknęło synoptykom. Za autora uznaje się Jana Apostoła, a czas powstania umieszcza się pomiędzy 70 a 90 rokiem n.e.. przez pewien czas uważano, że powstała w II w, z powodu podobieństw do prądów gnostyckich. Jak się później okazało gnostycy oraz ich poglądy pojawiały się jeszcze w I w dlatego też odstąpiono od tej daty.

Jak powstawały ewangelie?
Tekst NT nie powstawał od razu i jednolicie. Bardziej przypominało to znany schemat ze ST:

 • Tradycja ustna - przekazywana przez świadków wydarzeń
 • Formowanie się źródeł - spisywanie perykop, przypowieści
 • Ostateczna redakcja tekstu - spisanie w jednej całości jako księgi

Trzeba zwrócić uwagę, na fakt, że wiele fragmentów ewangelii było wielokrotnie przepisywane i zmieniana. Dlatego za tekst podstawowy uważa się ten, który jest najprostszy, gdyż najprawdopodobniej to on służył za podstawę do zmian późniejszych.

Kanoniczność ewangelii
Kanon NT kształtował się przez kilka wieków. Wprawdzie już około 170 r pojawił się katalog ksiąg NT jednak wiek IV uważa się za ostateczne zamknięcie sporów o ten kanon. W 397 roku synod Kartagiński zatwierdził kanon składający się z: 4 Ewangelii, Dziejów oraz Listów Apostolskich i Apokalipsy św. Jana.

Hermeneutyka katolicka
Hermeneutyka to nauka o rozumieniu biblijnych tekstów, zadaje ona pytania co do właściwego sposobu rozumienia Biblii.

Zasady współczesnej hermeneutyki katolickiej określa adhortacja Benedykta XVI Verbum Domini z 2010 (punkty 29-37). Reguły jakie wskazuje to:

 • Uwzględnianie rodzajów literackich
 • Zbadanie zwłaszcza tych okoliczności powstania tekstów Pisma św., które pomagają uściślić ich sens, znaczenie i myśl teologiczną
 • Dokładne zbadanie środowiska pozabiblijnego w czasach powstania tekstu.

Hermeneutyka biblijna ma pomagać w uaktualnieniu słowa Bożego dla każdej generacji i prowadzić do jego realizacji w życiu chrześcijańskim.

Zakończenie

Jedna ewangelia w czterech wersjach. Jedna Dobra Nowina o Jezusie Chrystusie w oczach czterech świadków tych wydarzeń. Wpierw przekazywana ustnie, później spisywana w formie perykop i przypowieści a następnie zapisana w formie księgi.

To dzieło katechetyczne (mające na celu budzenie i rozwój wiary w Chrystusa) Kościoła spisane w trzech językach: aramejskim, greckim i hebrajskim. Skierowane do chrześcijan pochodzenia żydowskiego lub pogan.

Już w IV wieku Hieronim stwierdził fakt, że "nie można poznać Chrystusa nie znając ewangelii". Stąd każdy chrześcijanin ma obowiązek zapoznania się z Dobrą Nowiną o Chrystusie, a samo wysłuchiwanie jej w czasie niedzielnej eucharystii może być zbyt niewystarczające.

By dobrze zrozumieć Ewangelie trzeba posługiwać się hermeneutyką, której zadaniem jest przybliżanie nam Słowa Bożego.

Notatka

Jezus jest postacią historyczną żyjącą w konkretnym czasie i miejscu. To wydarzenie Jezusa opisują ewangeliści: Marek, Mateusz, Łukasz i Jan. Wprawdzie jest jedna ewangelia, ale jej świadków jest czterech. Trzeba poznawać ewangelie by móc poznać Jezusa Chrystusa - Syna Bożego.