katechein
 

Znaki Królestwa Bożego na ziemi - 2015

Home Konspekty i scenariusze 02.03.2015 9270 drukuj
 

Temat

Znaki Królestwa Bożego na ziemi

Klasa

3GP

Cele

  • pokazać uczniom co jest w życiu ważne - pokazanie wartości

Na.Co.Be.Z.U

Zrozumieć czym są: sprawiedliwość, uczciwość, prawda, pokój

Formy i metody pracy

Burza mózgów, dyskusja

Wstęp

Czytając newsy z internetu, słuchając radia czy telewizji, można odnieść wrażenie, że na świecie nie ma nic dobrego, są tylko nieszczęścia i zło. Kiedy się czyta Biblię, a szczególnie NT to trafić można na słowa Jezusa "macie być światłością świata" lub "królestwo Boże pośród was jest" a także "po miłości wszyscy poznają żeście moi". No to gdzie to Królestwo Boże jest!?

Rozwinięcie

Patrząc na dzisiejszych chrześcijan, smutnych, zamkniętych w sobie, bojących się. Można odnieść wrażenie, że nie ma pośród nich Królestwa Bożego. Fakt jest jednak inny. W Kościele są znaki obecności Boga i Jego Królestwa. Jakie to znaki? Poszukajmy ich.

Sakramenty

Sakramenty jako widzialne znaki działania niewidzialnej łaski są momentem spotkania z miłosierdziem wobec sprawiedliwości Boga. To konkretne znaki obecności Boga w Kościele. Nie ma ich poza Kościołem! Są one w Kościele i dla członków Kościoła.

Wartości

Wartości takie jak: miłość, uczciwość, prawda i pokój, są znakami Bożej obecności pośród ludzi. Dlaczego akurat te? Bo nie ma ich bez Boga jako ich źródła. Zobaczmy czym one są:

Miłość - to odbicie Boga w człowieku; każdy chce kochać i być kochany. Trzeba jednak dobrze miłość zrozumieć. Nie jest to tylko uczucie, jakieś ciepełko na sercu; miłości towarzyszą uczucia, sama jest jednak decyzją woli by trwać przy drugiej osobie i troszczyć się o jej dobro. Miłość ma rożne oblicza: macierzyńskie, rodzicielskie, braterskie, oblubieńcze, patriotyzm i in..

Święty Paweł w Liście do Koryntian pięknie tę miłość opisał:

"Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi,

wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje" 1Kor 13,4-7

Uczciwość - to sprawiedliwość wobec siebie i innych. To oddanie każdemu tego co mu się słusznie należy, nawet gdy jest to dla nas nie wygodne lub wiąże się ze stratą. To odpowiedzialność, obowiązkowość, punktualność, sumienność w pracy.

Zaprowadza ona ład między ludźmi i nie pozwala na to, by krzywdzić drugiego. Sprawiedliwość odnosi się najpierw do odniesień pomiędzy osobami. Nakazuje ona odpowiednio wynagradzać za pracę, zachowywać uczciwość w handlu, dotrzymywać umowy.

Każdy z nas jest członkiem wielu społeczności: społeczności narodowej i państwowej, lokalnej, rodzinnej, szkolnej, kościelnej, a w jej ramach — parafialnej. Fakt przynależności do tych społeczności nakłada na nas określone obowiązki, ale też daje nam prawa. Z jednych i z drugich trzeba korzystać sprawiedliwie. Sprawiedliwość czyni, że dobro wspólne społeczności staje się naszym osobistym dobrem.

Prawda

Prawda to wartość podstawowa, dotyczy ona rzeczywistości a właściwie zgodności pomiędzy tym co się mówi a rzeczywistością. W skrócie prawdziwe jest to co jest zgodne z rzeczywistością. Buduje ona właściwe relacje pomiędzy ludźmi, bo pozwala na zaufanie, czyni, że miłość i sprawiedliwość nie stają się pozorem i udawaniem. Prawda pozwala człowiekowi dostrzec własne błędy i zmienić niewłaściwe postępowanie. Dlatego tak istotne jest ćwiczenie się w cnocie prawdomówności.

Pokój

To wartość pochodząca od Chrystusa, który udziela pokoju. Nie jest to tylko brak agresji lecz o wiele głębsze zrozumienie drugiej osoby, wczucie się w jej sytuacje, sprawiedliwość wobec niej wspartej na miłości. Pokój to także gotowość do poświęcenia. Pokój oznacza także zgodę, zgodność, unikanie konfliktów. Jednak nie za wszelką cenę. Bardziej chodzi tu o brak małostkowości, która je powoduje, niż zdolność do obrony rzeczy ważnych.

Wartość ta łączy się także z tolerancją. To dzisiaj takie ulubione słowo, które ma zapewnić pełną dowolność postępowania. W rzeczywistości tolerancja to umiejętność ugięcia się wobec cudzych poglądów, bez odrzucania swoich. To swoiste znoszenie tego z czym się nie zgadzamy. Bóg zachęca nas do tolerancji wobec człowieka, nie zaś wobec zła, które on czyni. Wspomina o tym bardzo mocno w tych słowach "taką miarą, jaką wy mierzycie i wam odmierzą ."

Zakończenie

Jakiekolwiek zmiany trzeba zaczynać od siebie. Łatwo zobaczyć wady drugiej osoby, ale zobaczyć swoje już nie! Mądrość Boga ujawnia się w słowach Jezusa "Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Albo jak możesz mówić swemu bratu: Pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, gdy belka [tkwi] w twoim oku? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata. " Mt7,1-5

Zaczynając od siebie Królestwo Boże będzie możliwe do osiągnięcia.

Notatka

Sprawiedliwość, uczciwość, pokój i prawda — to wszystko są fundamentalne wartości, na których opiera się Królestwo Boga, które chrześcijanie mają budować na ziemi. Muszą oni przede wszystkim zacząć od siebie samych i we własnym otoczeniu. Każdą zmianę należy zaczynać od siebie i stosować tę zasadę "jak chcesz by inni ci czynili i ty czyń wobec nich".