katechein
 

Jezus uzdalnia do działania w Jego imieniu - konspekt 2015

Home Konspekty i scenariusze 07.04.2015 12761 drukuj
 
Temat

Jezus uzdalnia do działania w Jego imieniu

Klasa

2Gp

Cele
 • zna stopnie kapłaństwa
 • wie, że kapłaństwo ma służyć wspólnocie
Na.Co.Be.Z.U

Stopnie kapłaństwa, szafarz, istota kapłaństwa

Formy i metody pracy

Wstęp

"Nietoperz", "czarny", "Batman", "facet w sukience" i wiele innych określeń można dziś odnaleźć by nazwać księdza. Kim jednak jest ten o którym dziś tak często się źle mówi? Komu dziś zależy by nim zostać? Jak się zostaje księdzem? Jaka jest jego rola?

Rozwinięcie

"Każdy (…) kapłan z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabości. I ze względu na nią powinien jak za lud, tak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. I nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga" Hbr 5,1-4
W tych paru słowach autor listu do Hebrajczyków opisał istotę kapłaństwa. Przeanalizujmy go:

 • każdy kapłan to człowiek jak każdy inny
 • jego zadaniem jest służba w sprawach Boga, składanie darów i ofiar za grzechy
 • musi składać także ofiarę za swoje grzechy
 • dzięki temu, że jest grzeszny może współczuć innym
 • nie on sam postanawia, że będzie kapłanem ale musi być powołany przez Boga.

Można dokonać pewnego uproszczenia by wskazać tok dzisiejszych zajęć:

 • Kim jest kapłan?
 • Kapłaństwo powszechne
 • Jakie są zadania kapłana?
 • Problem grzeszności kapłana
 • Jak zostać kapłanem?

Kim jest kapłan?
To przede wszystkim człowiek, mężczyzna! Taki sam jak każdy inny! Człowiek, który się gdzieś urodził, do pewnego czasu żył w rodzinie i który zdecydował się by odpowiedzieć Bogu na powołanie.

Czym jest to powołanie? To pragnienie naśladowania Chrystusa w konkretnej funkcji i stanie życia. To podjęcie decyzji o rezygnacji z części możliwości by w pełni służyć Bogu i ludziom.
WARTO PAMIĘTAĆ, ŻE KSIĄDZ TEŻ CZŁOWIEK(!)

Po święceniach kapłan to sługa i naśladowca Chrystusa, który spełnia swe posłannictwo i życie w służbie dla wspólnoty wierzących - Kościoła. Nie może on się ożenić czy mieć dzieci, podlega celibatowi.
Czym jest celibat - to wewnątrzkościelna dyscyplina, którą przyjmują na siebie kandydaci na kapłana by móc bez przeszkód służyć Kościołowi, tam, gdzie będzie taka potrzeba. Celibat pochodzi z ustanowienia Kościoła. Pierwsi chrześcijańscy kapłani mieli żony i dzieci (np. św. Piotr miał teściową a co za tym idzie i żonę!). Jednak później idąc śladem słów Jezusa i św. Pawła o bezżenności wprowadzono ten zwyczaj. (Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to jak się Panu przypodobać. Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać żonie 1Kor 7,32-33)

Kapłaństwo powszechne
To kapłaństwo wynikające ze zjednoczenia z Chrystusem przez chrzest. Każdy ochrzczony pełni funkcję kapłańską - składanie ofiary Bogu ze swego życia oraz uczestnictwa w ofierze Chrystusa (jako członki Jego Ciała). Nie jest ono ani urzędowe ani też sakramentalne, nie upoważnia do sprawowania sakramentów poza chrztem (w sytuacji zagrożenia życia) oraz małżeństwa.

Jakie są zadania kapłana?
Jego podstawowymi zadaniami są:

 • Pośrednictwo pomiędzy Bogiem a ludźmi wypływające z jedności z Chrystusem
 • uobecnianie ofiary Chrystusa,
 • głoszenie Ewangelii,
 • udzielanie sakramentów Kościoła wiernym.

Zadania różnią się w zależności od stopnia kapłaństwa: diakon, prezbiter, biskup.

Zadania Diakon Prezbiter Biskup

Głoszenie Ewangelii

+

+

+

Sprawowanie Eucharystii

+

+

Udzielanie chrztu

+

+

+

Sprawowanie spowiedzi

+

+

Namaszczenie chorych

+

+

Udzielanie Bierzmowania

+

Udzielanie Kapłaństwa

+

Udzielanie małżeństwa

Błogosławieństwo małż.

+

+

+

Prowadzenie pogrzebu

+

+

+

Kapłanem się jest do końca życia. Nawet jeżeli ktoś rezygnuje lub zostaje wydalony lub zwolniony ze stanu kapłańskiego nigdy nie będzie "świeckim". Dzieje się tak dlatego, bo kapłaństwo wyciska niezatarte znamię na duszy człowieka.

Problem grzeszności kapłana
"Komu więcej dano od tego więcej wymagać się będzie" - wg tych słów patrzy się na kapłana. To w części słuszne ale i momentami krzywdzące.

Dlaczego słuszne? Bo każdy kto zdecydował się na przyjęcie święceń kapłańskich przeszedł pewną formację intelektualną i duchową. Pozwoliło mu to na podjęcie właściwych decyzji oraz upoważnia do tego by wymagać od niego więcej.

Dlaczego krzywdzące? Bo często staje się tylko formą wymagania od księdza a odwracania uwagi od swego postępowania. Bo nakłada się na kapłana ciężary, których samemu nie chce się nosić. zapominając przy tym, że jest on człowiekiem takim jak inni.

Cięższa wina.
Grzech kapłana odbija się większym echem we wspólnocie, staje się większym zgorszeniem niż grzechy innych. Dzieje się tak dlatego, że kapłani obarczeni są większą odpowiedzialnością wobec ludzi Boga.

Jak zostać kapłanem?
Kapłaństwo to sakrament święceń - czyli wyjęcia człowieka (poświęcenia go) spośród innych tylko dla Boga, na wyłączną służbę Jemu. Od tej chwili będzie on wykonywał posługę i sprawował władzę w imieniu Boga; stając się jakby drugim Chrystusem (takim widocznym dla nas J).

Jedynym kapłanem jest Chrystus - inni mają tylko udział w Jego posłudze jednania ludzi z Bogiem. CHRYSTUS JEST I KAPŁANEM I OFIARĄ, KTóRĄ SKŁADA OJCU. Wszyscy inni kapłani składają w darze Bogu ofiarę Chrystusa.

Kto może zostać księdzem?

 • Mężczyzna, ochrzczony, nieżonaty, bez innych przeszkód
 • Po odpowiednim czasie przygotowania (sześcioletnie studia i formacja duchowa w seminarium) i potwierdzeniu rozpoznaniu powołania
 • Po przedstawieniu odpowiednich dokumentów (dla prezbiteratu to: świadectwo ukończonych studiów, deklaracja o chęci stałej pracy dla Kościoła)

Stopnie kapłaństwa
Mamy trzy podstawowe stopnie kapłaństwa:

 • Biskupstwo - pełnia święceń kapłańskich
 • Prezbiterat - współudział w części władzy biskupa
 • Diakonat - najniższy stopień święceń; może być także diakonat stały, który mogą przyjąć także żonaci mężczyźni (m.in. po zgodzie ich żon J)

Kto udziela kapłaństwa?
Diakonatu i prezbiteratu oraz biskupstwa udzielają biskupi.

Skutki sakramentu kapłaństwa.

 • Niezatarte znamię
 • Łaska Ducha Świętego
Zakończenie

Patrząc na kolejnego księdza w swojej parafii pomyśl, że to człowiek taki sam jak ty. Nie jest kimś idealnym chociaż "zawodowo" jest zobowiązany by starać się takim być. Nie jest jednak to coś co nie dotyczy także ciebie, prawda?
Tak jak każdy z nas, potrzebuje on modlitwy za siebie. Można się czasem spotkać z takim stwierdzeniem: "spotykasz takich kapłanów za jakich się modlisz ;)".
Zadaniem kapłanów jest służba ludziom, jednak jak mówi ewangelia "godny jest robotnik swojej zapłaty". Inaczej rzecz ujmując za każdą pracę należy się odpłata. Także za pracę księdza. Nie jest to jednak chwila na te rozważanie.

Notatka

W Kościele są trzy stopnie kapłaństwa, sakramentu który ma służyć wspólnocie Kościoła. Są to: diakonat, prezbiterat i biskupstwo, których udzielają biskupi jako następcy Apostołów. Jest to tak zwane kapłaństwo sakramentalne lub urzędowe. Obok niego istnieje także kapłaństwo powszechne, właściwe każdemu ochrzczonemu.

Uwagi