katechein
 

Bóg objawia prawo życia - konspekt 2015

Home Konspekty i scenariusze 23.04.2015 10584 drukuj
 

Temat

Bóg objawia prawo życia

Klasa

2GP

Cele

 • Zapoznanie z istotą Dekalogu;
 • Umiejętność przyporządkowania przykazań do przedmiotu ich odniesienia

Na.Co.Be.Z.U

Znajomość dekalogu, rozpoznanie w nim podstawy życia chrześcijańskiego

Formy i metody pracy

Rozsypanka, praca z tekstem źródłowym Pwt 5,6-21

Wstęp

Małe dziecko często słyszy od rodzica "nie rób tego" albo "tak powinieneś to zrobić". Rodzice dają rady dzieciom troszcząc się o ich zdrowie i życie, tak by były bezpieczne i mogły żyć długo. Podobnie i Bóg dał ludziom takie "rady". Noszą one nazwę dekalogu.

Rozwinięcie

Co oznacza słowo Dekalog?
Słowo "dekalog" oznacza z języka greckiego "dziesięć słów". Oczywiście nie ma w nim tylko dziesięciu słów, ale jest w nim dziesięć punktów - Przykazań.

Dekalog (stgr. δεκάλογος dekalogos, dziesięć słów) inaczej Dziesięć przykazań (w tradycji żydowskiej Dziesięć Oświadczeń עשרת הדיברות, Aseret ha-Dibrot) - zbiór podstawowych nakazów moralnych obowiązujących pierwotnie wyznawców judaizmu, a następnie przejęty przez chrześcijan.

Historia nadania dekalogu
Dekalog jest prawem nadanym przez Boga Narodowi Wybranemu w czasie wyjścia z Egiptu. Odebrał je od Boga Mojżesz na górze Horeb (Synaj). Nadanie prawa miało miejsce dwukrotnie. Pierwsze z nich Mojżesz zniszczył w gniewie widząc izraelitów czczących złotego cielca. Drugie nadanie prawa miało miejsce w niedługo potem i zostało przyjęte jednogłośnie.

W Biblii znajdują się dwa teksty dekalogu: w księdze Wyjścia oraz w księdze Powtórzonego Prawa. Różnią się one między sobą nieznacznie. W Kościele Katolickim istnieje także uproszczona wersja przykazań, tzw. "katechizmowa", łatwiejsza do zapamiętania.

Jaki jest cel dekalogu?
Wg tradycji żydowskiej Dekalog to - Dziesięć Oświadczeń. To forma negatywnych przykazań, zakazów, prawa nadanego im przez samego Boga. Obowiązywało ono bezwzględnie każdego Żyda. Było to prawo przymierza Boga z Narodem Wybranym, który gwarantował ludowi błogosławieństwo oraz życie w zamian za przestrzeganie tego prawa. Świadectwem przynależności do Narodu Wybranego było obrzezanie.

Celem Dekalogu nie jest ograniczenie wolności, ale wskazanie właściwej drogi postępowania, w celu uniknięcia katastrofy, którą jest utrata życia wiecznego przez człowieka.

Jak można podzielić dekalog?
Dekalog można podzielić na dwie zasadnicze części:

 • I-III odnoszące się do Boga
 • IV-X dotyczące zasad życia we wspólnocie

Skąd taki podział? Przykazania drugie i trzecie wynikają kolejno z pierwszego, które stwierdza iż nie ma innego Boga. Dotyczą one samej osoby ustawodawcy i na Jego autorytecie opierają następne siedem przykazań.

Można zaproponować uczniom ćwiczenie nr 1.

Treść dekalogu

Dekalog w Pwt 5,6-22 Dekalog katechizmowy

Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

 1. Nie będziesz miał bogów innych oprócz Mnie.
  Nie uczynisz sobie posągu ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko albo na ziemi nisko, lub w wodzie poniżej ziemi.
  Nie będziesz oddawał im pokłonu ani służył. Bo Ja jestem Pan, Bóg twój, Bóg zazdrosny, karzący nieprawość ojców na synach w trzecim i w czwartym pokoleniu - tych, którzy Mnie nienawidzą, a który okazuje łaskę w tysiącznym pokoleniu tym, którzy Mnie miłują i strzegą moich przykazań.
 2. Nie będziesz brał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, bo nie dozwoli Pan, by pozostał bezkarny ten, kto bierze Jego imię do czczych rzeczy.
 3. Będziesz zważał na szabat, aby go święcić, jak ci nakazał Pan, Bóg twój. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką twą pracę, lecz w siódmym dniu jest szabat Pana, Boga twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani żadne twoje zwierzę, ani obcy, który przebywa w twoich bramach; aby wypoczął twój niewolnik i twoja niewolnica, jak i ty. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził cię stamtąd Pan, Bóg twój, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem: przeto ci nakazał Pan, Bóg twój, strzec dnia szabatu.
 4. Czcij swego ojca i swoją matkę, jak ci nakazał Pan, Bóg twój, abyś długo żył i aby ci się dobrze powodziło na ziemi, którą ci daje Pan, Bóg twój.
 5. Nie będziesz zabijał.
 6. Nie będziesz cudzołożył.
 7. Nie będziesz kradł.
 8. Jako świadek nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa.
 9. Nie będziesz pożądał żony swojego bliźniego.
 10. Nie będziesz pragnął domu swojego bliźniego ani jego pola, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twojego bliźniego.

"Jam jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli".

 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
 4. Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył i dobrze ci się powodziło na ziemi.
 5. Nie zabijaj.
 6. Nie cudzołóż.
 7. Nie kradnij.
 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu.
 9. Nie pożądaj żony bliźniego twego.
 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Dekalog pozytywnie.

Dekalog można zapisać w formie pozytywnej i wtedy "oczytane" przykazania ożywają na nowo, np.:

 • Jest tylko Jeden, Jedyny Bóg
 • Szanuj swego Boga, wzywaj Go w ważnych momentach swego życia.
 • Ciesz się ze swoim Bogiem dniem odpoczynku i możliwością spotkania się z Nim.
 • Szanuj swoich rodziców, którzy na ziemi zastępują ci Boga.
 • Szanuj każde życie.
 • Troszcz się o swego męża i swoją żonę, szanujcie się wzajemnie.
 • Szanuj swoją i cudzą własność.
 • Mów tylko prawdę i dbaj o dobre imię swoje i innych.
 • Uszanuj małżeństwo i rodzinę innych ludzi.
 • Ciesz się z tego co masz i co mają inni.

Można zaproponować uczniom ćwiczenie nr 2.

Zakończenie

Dobry Bóg, który chce szczęścia człowieka, jak dobry Ojciec daje nam rady - przykazania, które mają nas uchronić przed nieszczęściem utraty życia wiecznego. Nie ogranicza On naszej wonności przez te przykazania, ale raczej stawia drogowskazy prowadzące nas do celu. Tym celem jest wieczne szczęście w obecności Boga.

Ćwiczenie 1. Potnij tabelę (1 i 2 kolumna razem; trzecia osobno) oddzielając wiersze tak by można było zrobić rozsypankę, którą uczniowie będą musieli złożyć dopasowując treść przykazania do wartości do jakich się odnoszą

1

Nie będziesz miał cudzych bogów przede mną

Bóg, wiara, sprawiedliwość, prawda, bałwochwalstwo,

2

Nie będziesz brał imienia Pana, Boga swego nadaremno

Godność, prawda, szacunek, poważanie, wierność, uczciwość, Bóg,

3

Pamiętaj aby dzień święty święcić

Odpoczynek, wiara, modlitwa, świętowanie, radość, wierność, tradycja, rodzina, Bóg

4

Czcij ojca swego i matkę swoją

Szacunek, starsi, rodzice, dzieci, opieka, wierność, współczucie,

5

Nie zabijaj

Życie, godność, rozwój, zdrowie, środowisko naturalne,

6

Nie cudzołóż

Jedność, wierność, małżeństwo, zdrada, oszustwo,

7

Nie kradnij

Własność, dobra materialne, godność, czas, posiadanie, prawo

8

Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu

Godność, dobre imię, prawda, godność, szacunek,

9

Nie pożądaj żony bliźniego twego

Jedność, nierozerwalność, prawda, szczęście, rodzina, bliźni, mąż, żona,

10

Nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego twego

Szczerość, dobroć, radość, szacunek, bliźni, własność, posiadanie, uczciwość,

Ćwiczenie 2. W tej tabeli uczniowie powinni napisać własną wersję przykazań w formie pozytywne

1

Nie będziesz miał cudzych bogów przede mną

2

Nie będziesz brał imienia Pana, Boga swego nadaremno

3

Pamiętaj aby dzień święty święcić

4

Czcij ojca swego i matkę swoją

5

Nie zabijaj

6

Nie cudzołóż

7

Nie kradnij

8

Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu

9

Nie pożądaj żony bliźniego twego

10

Nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego twego