katechein
 

Narodziny Kościoła - 2015

Home Konspekty i scenariusze 23.04.2015 13586 drukuj
 
Temat

Narodziny Kościoła - (Ukazanie wydarzenia Zesłania Ducha Świętego)

Klasa

1GP

Cele
  • Uświadomienie, że chwila zesłania Ducha Świętego rozpoczyna istnienie Kościoła
Na.Co.Be.Z.U

Wskazanie momentu narodzin Kościoła, zrozumienie celu i funkcji Kościoła;
Pojęcia: kerygmat, biskup, diecezja, prezbiter, dekanat, dziekan, Kościół i kościół;

Formy i metody pracy

Praca z tekstem źródłowym, praca w parach,

Wstęp

Idąc w niedzielę lub święta do kościoła lub kaplicy nie zastanawiamy się jak powstał Kościół i jakie jest jego zadanie. Często zniechęceni otoczeniem lub własnymi doświadczeniami mówimy rodzicom, że nie chcemy iść do kościoła bo nam nic nie daje. Czy rzeczywiście? Po co nam Kościół? Co to jest ten "Kościół". Jaki jest jego cel?

Rozwinięcie

Moment powstania
Kościół z łac. Ecclesia - zgromadzenie, powstał w Dniu Pięćdziesiątnicy. Wprawdzie Jezus wybrał swoich apostołów trzy lata wcześniej, jednak bez pomocy Ducha Świętego nie byli oni gotowi na zadania jakie im przygotował.

W pięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu w czasie żydowskiego święta plonów - Pięćdziesiątnicy, na apostołów ukrywających się w Wieczerniku zstąpił Duch Boży:

"Zesłanie Ducha Świętego
Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.
Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. (…) słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże». Zdumiewali się wszyscy i nie wiedzieli, co myśleć: «Co ma znaczyć?» - mówili jeden do drugiego." Dz 2,1-12

Dopiero to wydarzenie wyzwoliło w Apostołach odwagę i moc do wykonania polecenia Jezusa: "idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, chrzcząc w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego".
Tego samego dnia Piotr wygłosił do mieszkańców Jerozolimy i przybyszów pierwszy kerygmat w dziejach Kościoła:

"Jezus z Nazaretu był człowiekiem, którego posłannictwo potwierdził sam Bóg przez to, że za Jego sprawą dokonał na waszych oczach wielu niezwykłych czynów, cudów i znaków, o czym sami dobrze wiecie. Otóż On to właśnie, zgodnie z odwiecznym planem powziętym przez Boga, został wam wydany, a wy, posługując się bezbożnikami, przybiliście Go do krzyża i pozbawiliście życia. Ale Bóg wskrzesił Go z martwych, uwolnił od więzów śmierci, gdyż było nie do pomyślenia, żeby wzięła nad Nim górę. Został On wywyższony [i zasiadł] po prawicy Boga. Otrzymał też od Ojca obietnicę Ducha Świętego i zesłał Go [na nas], jak to sami widzicie i słyszycie.
Niech więc cały naród izraelski trwa w przekonaniu niewzruszonym, że Bóg uczynił i Panem, i Mesjaszem tego właśnie Jezusa, którego wyście ukrzyżowali." Dz 2, 22-24. 33. 3

Cel i zadanie Kościoła
Kościół został ustanowiony w celu głoszenia dobrej nowiny o odkupieniu jakiego dokonał Jezus Chrystus. Ma on za zadanie głosić Ewangelię aż do momentu końca świata i Paruzji. Obok tego celu ma także inne:

  • Liturgiczne współuczestnictwo we wspólnocie Trójcy Świętej, jako Mistyczne Ciało Chrystusa,
  • udzielanie wierzącym pomocy w formie sakramentów,
  • wspólna droga do nieba.

Członkowie Kościoła
Do Kościoła należy każdy, kto został ochrzczony w imię Trójcy Świętej. Chrzest ten dokonał się w wierze Kościoła, którą wyznawali rodzice przy chrzcie dzieci lub sami katechumeni w przypadku chrztu dorosłych.
Tak więc członkiem Kościoła - wspólnoty jednoczącej wierzących w Boga i Bogu oraz oddających Mu cześć w liturgii, jest każdy(!) świecki oraz duchowny. Błędem jest uważanie, że członkami Kościoła są tylko księża, biskupi lub zakonnicy. Fakt, że ze względu na sprawowane funkcje w Kościele bardziej się z nim kojarzą, jednak odpowiedzialność za losy wspólnoty należy do wszystkich.

Struktura Kościoła
Kościół jako wspólnota powstała na fundamencie ustanowionych przez Chrystusa Apostołów, w szczególny sposób posługuje się ich następcami w celu sprawowania władzy. Z tego względu można dokonać podziału Kościoła na trzy zasadnicze grupy, stany:

  • Kler - biskupi, prezbiterzy i diakoni; sprawujący władzę sakramentalną w Kościele;
  • Zakonników - osoby konsekrowane
  • Świeckich - wszyscy ci co nie są zakonnikami lub kapłanami.

Funkcje kierownicze, duszpasterskie i administracyjne pełnią biskupi oraz ich współpracownicy (kler), rzadziej zakonnicy nie będący kapłanami.

Najmniejszą organizacyjną jednostką Kościoła jest parafia. Kieruje nią proboszcz. Pomagają mu: wikariusz, ewentualnie diakon, kościelny i organista. Większe parafie posiadają często specjalnych katechetów do nauczania wiary. Niejednokrotnie też parafie dysponują swoim przedszkolem lub podobną placówką, kierowaną często przez siostry zakonne.

W parafii, gdzie kwitnie życie religijne, oprócz stałych pracowników działają również osoby spełniające swe zadania honorowo. Rada parafialna i komitet kościelny dzielą między siebie rozmaite zadania wewnątrzparafialne, a także służą proboszczowi radą. Widzialnym ośrodkiem parafii jest kościół parafialny z ołtarzem i amboną, tabernakulum, chrzcielnicą i konfesjonałem. Inne budynki i pomieszczenia (dom parafialny, sale katechetyczne, przedszkole) świadczą o tym, że we wspólnocie Jezusa Chrystusa ważne są nie tylko nabożeństwa.

Kilka parafii tworzy dekanat, na czele którego stoi dziekan. Najstarszą i najważniejszą jednostką Kościoła jest biskupstwo (diecezja), kierowane przez biskupa. Biskupim urzędem do kierowania diecezją jest kuria.

Kilka biskupstw tworzy prowincję kościelną, na czele której stoi arcybiskup (metropolita). Biskupi danego kraju tworzą konferencję episkopatu.

Na czele wszystkich biskupów stoi biskup Rzymu, papież. Jest on następcą św. Piotra i widzialną głową Kościoła powszechnego. Wspomaga go Kuria Rzymska, która spełnia wszystkie zadania administracji kościelnej. Mniej więcej co trzy lata zbiera się w Rzymie synod biskupów. Biorą w nim udział przedstawiciele konferencji episkopatów. Synod biskupów służy papieżowi radą w kierowaniu Kościołem.

Specjalne zadania spełniają kardynałowie. Mianuje ich papież. Pomagają mu - o ile są w Rzymie - w kierowaniu Kościołem. Inni kardynałowie są zarazem biskupami w rozmaitych diecezjach świata. Wszyscy razem tworzą oni kolegium kardynalskie. Po śmierci papieża kolegium zbiera się w Rzymie i wybiera jego następcę. Zostało to uregulowane prawem w 1059 r.
(za: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/zarys_wiary/struktura_organizacji_kosciola.html)

Kościół a kościół
Kościół wielką literą dotyczy wspólnoty wierzących i ochrzczonych w imię Trójcy Świętej. Jest to więc wspólnota, komunia ludzi o tych samych wartościach i przekonaniach.
Kościół pisany mała literą oznacza budynek, miejsce liturgii Kościoła, modlitwy oraz sprawowania sakramentów.

Zakończenie

Według św. Pawła Kościół to Mistyczne Ciało Chrystusa, gdzie jest On głową a my członkami. Wraz z Nim uczestniczymy we wspólnocie Trójjedynego Boga oczekując spotkania z Nim "twarzą w twarz" u końca naszego życia. Wg św. Piotra to świątynia Boga, gdzie poszczególnymi kamieniami ją tworzącymi są wszyscy ochrzczeni. Wznoszona jest ona na chwałę Boga, a wypełnia ją Duch Święty.

Notatka

Kościół założony przez Chrystusa rozpoczął swą działalność w dniu Zesłania Ducha Świętego. To On jest niejako "duszą" Mistycznego Ciała Chrystusa, siłą i mocą go poruszającą. Celem Kościoła jest kontynuowanie dzieła Chrystusa, głoszenie zbawienia przez wiarę w Niego, udzielanie sakramentów, które umacniają wierzących w ich drodze do nieba.