katechein
 

Bóg ustala zasady życia człowieka - konspekt 2015

Home Konspekty i scenariusze 02.05.2015 9207 drukuj
 
Temat

Bóg ustala zasady życia człowieka

Klasa

2 GP

Cele

Zapoznanie z "prawem objawionym" oraz jego celem

Na.Co.Be.Z.U

Prawo objawione jako droga do nieba, prawo Boże

Formy i metody pracy

Praca z tekstem źrodłowym

Wstęp

Prawo to system zasad postępowania, uznanych za obwiązujące. Źródłem prawa mogą być: natura, ludzie oraz Bóg. Prawo ukryte w naturze każdego człowieka określamy prawem naturalnym. Jest ono właściwe wszystkim ludziom niezależnie od miejsca pochodzenia, kultury czy wykształcenia. Wynika ono z wnętrza serca człowieka, a jest rozpoznawane przez sumienie, które porusza serce do konieczności moralnej. Jest ona zawarta w stwierdzeniu "czyń dobro a zła unikaj".

Obok prawa wpisanego w naturę obdarzył Bóg ludzi innym prawem, które nazywa się prawem objawionym.

Rozwinięcie

Źródło prawa objawionego
Prawo objawione to takie, które nie została obmyślone przez ludzi, ale zostało nadane im przez Boga. Skróconą formą tego prawa jest Dekalog, nie wyczerpuje on jednak wszystkiego co Bóg objawił jako swe prawo.

Czytamy w liście do Hebrajczyków:
"Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna." Hbr 1,1-2 Najpełniej Bóg objawił swe prawo w Jezusie Chrystusie, swoim Synu, który nas pouczył o prawdzie. Do swoich uczniów mówił przecież, że kto zna Jego, zna również i Ojca, bo On i Ojciec są Jednym.

Cel prawa objawionego
Bóg objawił swoje prawo by dać szansę człowiekowi na odzyskanie tego co stracił. Człowiek przez grzech stracił życie wieczne i szczęście. Skutkiem grzechu jest utrata kontaktu z Bogiem, a więc źródłem prawdy. W wyniku kłamstwa szatana oraz złej decyzji ludzi nie są oni w stanie widzieć rzeczywistości taką jaka jest. Nie dostrzegają miłości Boga do siebie, chowają się w przysłowiowych "krzakach" tak jak Adam w Raju.

Miłość Boga i bliźniego
Tak mówił Jezus o najważniejszym prawie: "Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział: Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Rzekł Mu uczony w Piśmie: Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary." Mk 12,28b-34

Miłować Boga i bliźniego całym sercem i umysłem to wypełnienie prawa. Bo doskonałym wypełnieniem prawa jest miłość. Trzeba jednak pamiętać, że miłość to nie tylko słowa, ale bardziej jeszcze konkretne czyny. Tak pisał w swych listach św. Jan "bracia nie miłujmy tylko słowem i językiem ale czynem i prawdą" albo "jak możesz mówić, że kochasz Boga, którego nie widzisz, kiedy nienawidzisz brata swego, którego widzisz?".

Miłość nieprzyjaciół.
Jezus uczył swoich uczniów by kochali nie tylko tych, którzy im dobrze życzą, ale także swoich nieprzyjaciół. Czy to znaczy, że mamy do nich "czuć miętę"? Chyba nie. Mamy być im życzliwi pomimo krzywd, wciąż otwarci na możliwość wybaczenia, gdy o nie poproszą. Trzeba też pamiętać, że i my sami często jesteśmy nieprzyjaciółmi dla innych. Powinniśmy być pokorni czyli znać prawdę o sobie.

Człowiek pokorny, to ten, kto zna swe ograniczenia i swe mocne strony. Jest wdzięczny za dobro i smuci się ze swych słabości, akceptując w całości jedne i drugie.

Zakończenie

Najdoskonalszym wypełnieniem każdego prawa jest miłość. To ona gwarantuje, że nie skrzywdzimy nikogo, ale przeciwnie będziemy się troszczyć o jego dobro. Bóg przekazuje nam nieustannie te prawdy: że miłość jest najważniejsza, że miłość kosztuje, że nie jest łatwo kochać i że czasem trzeba oddać swoje życie w imię tej miłości.

Notatka

Bóg objawia swe prawo, by ludzie byli szczęśliwi, aby mogli odzyskać co utracili przez swój grzech. Grzech przyniósł człowiekowi kłamstwo, samotność, nieufność, nieszczęścia i śmierć. Doskonałym wypełnieniem tego prawa jest miłość. Im bardziej doskonale kochamy, tym lepiej wypełniamy prawo Boże, które objawił nam przez swego Syna, Jezusa Chrystusa.