katechein
 

Cel, cele? Prosto do celu!

Home Metodyka 04.01.2010 25579 drukuj
 

Cel: to ostateczny wzór zachowań, postaw, umiejętności i wiadomości, jaki uczeń powinien prezentować po zakończeniu działań dydaktyczno-wychowawczych.

Motywacja

to układ motywów ludzkiego postępowania - przedmiot badań wielu nauk (psychologii, socjologii, nauki o moralności i ogólnie biorąc nauk zajmujących się interpretacją ludzkich zachowań). Odróżnia się trwałą strukturą motywacyjną, która nadaje ogólny kierunek ludzkiemu postępowaniu, od aktualnej motywacji, wywołującej określone zachowanie w danym kontekście sytuacyjnym. Motywacja rozumiana jest jako wewnętrzny mechanizm, który uruchamia i organizuje ludzkie zachowanie oraz kieruje na osiągnięcie celu. Rodzaje motywacji są klasyfikowane wg potrzeb i pragnień ludzkich.

Podział celów

Całkiem jeszcze niedawno uznawany był podział na:
 • cele wychowawcze
 • cele dydaktyczne
 • cele kształcące
Potem zrezygnowano z kształcącego i pozostały:
 • cele wychowawcze
 • cele dydaktyczne

W dobie reformy i przemian zobaczymy jak będą się kształtować poszczególne cele. Dzią coraz większy nacisk próbuje się kłaść na cele wychowawcze kształtujące postawy i zachowania, w skrócie odpowiadające za kulturę osobistą.

 • cele wychowawcze
 • cele dydaktyczne
 • cele szczegółowe/operacyjne

Budzenie motywacji

Motywacja do nauki wiąże się z przekazaniem uczniom informacji o celach lekcji i uświadomieniem sobie przez uczniów jej spodziewanych rezultatów.

Można zaznajomić uczniów z celami:

 • podczas wprowadzenia w nowy temat,
 • w czasie prowadzenia zajęć,
 • uzyskać wyniknięcie celów podczas rozmowy z uczniami

Inne czynniki motywujące

Innymi czynnikami motywującymi są:

 • umożliwienie przeżywania sukcesów,
 • pozytywne opiniowanie postępów i działań ucznia,
 • wzbudzenie zainteresowania tematem, osobą nauczyciela oraz przedmiotem.

Cele kształcenia

Podział:

 • Cele ogólne - wyrażają to, co ma być produktem końcowym szkoły, stąd określenie celów instytucjonalnych
 • Cele pośrednie - otrzymuje się w rezultacie podziału ogólnych celów wyrażonych w kategoriach funkcji na składniki w postaci czynności
 • Cele szczegółowe - charakteryzuje większa precyzja i konkretność. Celom tym nadaje się postać operacyjną - cel operacyjny opisuje pożądany rezultat wyrażony w konkretnym zachowaniu końcowym, w sposób, który umożliwia nauczycielowi ocenienie, czy jego cele zostały osiągnięte. Cele operacyjne wyróżniają się takimi cechami jak:
  • odpowiedzialność
  • jednoznaczność
  • wykonalność
  • logiczność
  • obserwowalność
  • mierzalność

Formułując cel musimy mieć jasność tego, co ma robić uczeń oraz kiedy jego działanie uznamy za osiągnięcie celu.

Do formułowania celów w postaci operacyjnej służą taksonomie (od takis - układ, porządek) W dydaktyce pod pojęciem taksonomii celów operacyjnych rozumie się ich hierarchiczne uporządkowanie, charakteryzujące się:

 • poprawnością terminologii
 • zwięzłością i jasnością haseł
 • jednoznacznym powiązaniem poszczególnych kategorii z czynnościami uczenia się

Beniamin Bloom - autor taksonomii, jako pierwszy zaproponował podział kształcenia na:

 • dziedzinę poznawczą
 • dziedzinę emocjonalną
 • dziedzinę psychomotoryczną

Wszystkie wykorzystane tu materiały w tekstach Dydaktyka cz.1-cz.9 zostały zaczerpnięte ze strony: http://www.e-pedagogika.info/dydaktyka.html