katechein
 

Plan wynikowy klasa 1 2015-2016

Home Dokumenty 01.09.2015 8951 drukuj
 

2015/2016 Plan wynikowy dla klasy 1 Gimnazjum Publicznego im. A. Fiedlera w Dębnie
Program nauczania religii: "Pójść za Jezusem Chrystusem" nr AZ-3-01/10 z 9.06.2010 r.
Podręcznik: Klasa I gimnazjum, nr AZ-31-01/10-KR-2/12 "Jezus uczy i zbawia", pod red. ks. Z. Marek SJ, WAM

Nr

Temat

Wymagania

Treści Podstawy programowej

[wymagania ogólne i szczegółowe]

podstawowe

Uczeń:

ponadpodstawowe

Uczeń:

Rozdział I. BóG NA LUDZKICH DROGACH

1

Lekcja organizacyjna

- uczeń zna PSO z religii

- wymagania na poszczególne oceny

- oraz sposób podniesienia przewidywanej oceny

2

Na dobry początek

(Ukazanie znaczenia słowa Bożego w życiu człowieka)

- definiuje pojęcie homo viator;

- wyjaśnia potrzebę autorytetu w osiąganiu dojrzałości.

- uzasadnia, że słowo Boże jest "przewodnikiem"

w procesie dorastania;

- interpretuje biblijne opowiadanie z Emaus (Łk 24, 13-35) w kontekście

rozpoczynania nowego etapu życia.

- dokonuje interpretacji literackiej i religijnej wybranych fragmentów biblijnych;

- charakteryzuje rolę pokory i pychy w odniesieniu do relacji Bóg - człowiek.

3

Rozterki gimnazjalisty

(Ukazanie pytań egzystencjalnych jako fundamentalnych dla człowieka)

- wie, że najważniejszym pragnieniem człowieka jest wiedzieć, kim jest, po co żyje i dokąd zmierza;

- uzasadnia, że sensu życia nie może ograniczać do doczesności.

- wyjaśnia, na czym polega według Pana Jezusa sens ludzkiego życia; - wyjaśnia, dlaczego chrześcijanin zaprasza Pana Jezusa do swojego życia.

- dba o poprawność wypowiedzi własnych, a ich formę kształtuje odpowiednio do celu wypowiedzi;

- charakteryzuje rolę pokory i pychy w odniesieniu do relacji Bóg- człowiek.

4

Drogi i bezdroża (Ukazanie, że bez Boga człowiek nie może osiągnąć pełni szczęścia)

- charakteryzuje pojęcie szczęścia w rozumieniu Ewangelii; - rozróżnia szczęście naturalne i szczęście zaproponowane przez Jezusa.

- wie jaką receptę na szczęście proponują człowiekowi filozofowie; - uzasadnia, że prawdziwie szczęśliwym można być tylko z Jezusem.

- charakteryzuje relację Bóg - człowiek - przedstawia związek wiary chrześcijańskiej z wyjaśnieniem sensu życia człowieka; - charakteryzuje rolę pokory i pychy w odniesieniu do relacji Bóg- człowiek.

5

Boże podpowiedzi (Ukazanie, że treści zawarte w Piśmie Świętym mogą być odpowiedzią na pytania o sens życia)

- wie, że Biblia jest dla chrześcijan księgą świętą;

- interpretuje biblijne znaczenie pojęć "Alfa i Omega".

- wyjaśnić, na jakiego rodzaju pytania człowiek może znaleźć odpowiedź w Biblii; - uzasadnia, że objawiony

w Biblii sens ludzkiego życia jest ściśle związany z osobą Jezusa Chrystusa.

- ukazuje trudności w wierze oraz sposoby ich przezwyciężania;

- charakteryzuje rolę pokory i pychy w odniesieniu do relacji Bóg - człowiek.

6

Odczytywanie sensu Biblii

(Zapoznanie z Biblią jako księgą Bożego objawienia)

- wie, gdzie i kiedy spotykamy się z Biblią;

- wie w jaki sposób traktować tę Księgę;

- definiuje pojęcie "natchnienia Bożego".

- uzasadnia, że Biblia jest księgą świętą; - rozróżnia treść Biblii i formę jej przekazu; - uzasadnia dlaczego Biblii nie można wyjaśniać "literalnie".

- opisuje proces formowania się ksiąg biblijnych;

- uzasadnia konieczność określenia gatunków literackich dla właściwej interpretacji tekstów biblijnych.

7

Biblia na polskiej ziemi

(Zapoznanie

z tłumaczeniami Biblii)

- wymienia najbardziej znane przekłady Pisma Świętego na język polski;

- interpretuje sentencję świętego Hieronima: "Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa".

- wyjaśnia, dlaczego wierzący powinien czytać Pismo Święte; - uzasadnia, dlaczego Kościół troszczy się o rozpowszechnianie Biblii.

- przedstawia sposoby obecności Chrystusa w liturgii;

- uzasadniania wartość modlitewnej i samodzielnej lektury Biblii.

8

Życie słowem Bożym

(Zapoznanie ze znaczeniem słowa Bożego w życiu chrześcijanina)

- uzasadnia, że słowo Boże jest drogowskazem w życiu ludzi;

- wyjaśnia znaczenie słowa Bożego w osiąganiu dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej.

- ilustruje przykładami z życia św. Stanisława Kostki twierdzenie, że słowo Boże przemienia ludzkie myślenie i działanie;

- uzasadnia jak rozumienie Pisma Świętego może służyć w rozwiązywaniu konfliktów gimnazjalisty z rodzicami.

- uzasadnia wartość modlitewnej i samodzielnej lektury Biblii;

- uzasadnia znaczenie wiary i jej przymiotów

w życiu człowieka;

- charakteryzuje istotę kultu świętych.

9

Powtórzenie wiadomości

10

Sprawdzian wiadomości

Rozdział II. SŁOWO BOGA DO CZŁOWIEKA

11

Przed początkiem świata

(Zapoznanie z tajemnicą wiary

o pierwszeństwie Jezusa Chrystusa

w odniesieniu do świata i Kościoła)

- potrafi interpretować ilustracje z podręcznika dotyczące wszechświata; - wyjaśnia rolę Jezusa Chrystusa w Bożym dziele stworzenia.

- interpretuje tekst biblijny Kol 1, 13-20; - uzasadnia, że jednostronne teorie nie zaspokajają potrzeby człowieka dotyczącej poznania początków świata.

- dokonuje interpretacji literackiej i religijnej wybranych fragmentów biblijnych;

- dokonuje aktualizacji faktów związanych z wybranymi postaciami (…) Nowego Testamentu;

- uzasadnia podstawowe implikacje dla życia chrześcijanina wynikające z Wcielenia i Odkupienia.

12

Prawda o początku

(Ukazanie ludzkich poszukiwań dotyczących odpowiedzi na pytanie

o "początki")

- wie, że człowiek na różne sposoby formułuje swoje wyobrażenie o pochodzeniu świata; - potrafi odnaleźć wspólną myśl dotyczącą początków świata łączącą teksty różnych gatunków literackich.

- uzasadnia pierwszeństwo Jezusa w stosunku do świata; - wyjaśnia znaczenie teologii dla poszukiwań odpowiedzi na pytania o początek świata.

- dokonuje interpretacji literackiej i religijnej wybranych fragmentów biblijnych;

- wyjaśnia pozorność konfliktu nauki i wiary;

- charakteryzuje relację Bóg - człowiek;

- charakteryzuje rolę pokory i pychy w odniesieniu do relacji Bóg - człowiek.

13

Bóg o stworzeniu świata

(Zapoznanie z teologią biblijnego opowiadania o stworzeniu świata)

- uzasadnia cel biblijnego opowiadania o stworzeniu świata; - wyjaśnia, dlaczego Boga Stwórcę możemy nazwać "artystą".

- interpretuje biblijne opowiadanie o stworzeniu świata; - opisuje jak wygląda analiza tekstu literackiego.

- wyjaśnia pozorność konfliktu nauki i wiary;

- dokonuje interpretacji literackiej i religijnej wybranych fragmentów biblijnych;

- uzasadnia konieczność określenia gatunków literackich dla właściwej interpretacji tekstów biblijnych;

- charakteryzuje relację Bóg - człowiek.

14

Bóg o stworzeniu człowieka

(Zapoznanie z teologią biblijnych opowiadań o stworzeniu człowieka)

- wie, że mityczne przekazy o pochodzeniu człowieka wyjaśniają, że jest on ze swej natury zły;

- wyjaśnia, co znaczy, że człowiek został stworzony na Boży obraz

i podobieństwo.

- wyjaśnia różnicę

w postrzeganiu człowieka przez mity i opowiadania

biblijne; - interpretuje biblijne obrazy stworzenia człowieka.

- dokonuje interpretacji literackiej i religijnej wybranych fragmentów biblijnych;

- charakteryzuje relację Bóg - człowiek;

- charakteryzuje rolę pokory i pychy w odniesieniu do relacji Bóg-człowiek;

- uzasadnia świętość życia ludzkiego.

15

Człowiek wobec Boga

(Zapoznanie z prawdą o grzechu pierworodnym)

- wyjaśnia istotę grzechu pierworodnego; - wymienia skutki grzechu pierworodnego;

- wyjaśnia znaczenie chrztu dla człowieka dotkniętego grzechem pierworodnym; - interpretuje biblijne obrazy wyjaśniające istotę grzechu pierworodnego.

- dokonuje interpretacji literackiej i religijnej wybranych fragmentów biblijnych;

- przedstawia argumenty, które pomagają człowiekowi wytrwać w wierze i przezwyciężać trudności z nią związane;

- dokonuje aktualizacji faktów związanych z wybranymi postaciami Starego i Nowego Testamentu.

16 -17

Zło w świecie

(Ukazanie, że każde zło jest skutkiem grzechu)

- uzasadnia, że grzech ma nie tylko charakter indywidualny, ale i społeczny; - wie, że utracone na skutek grzechu szczęście Pan Bóg przywrócił ludziom w przymierzu zawartym przez Jezusa Chrystusa na krzyżu.

- wyjaśnia, dlaczego Pan Bóg zawierał z ludźmi przymierza; - ilustruje społeczny charakter grzechu, korzystając z przesłania opowiadań biblijnych.

- charakteryzuje relację Bóg - człowiek;

- charakteryzuje rolę pokory i pychy w odniesieniu do relacji Bóg - człowiek;

- uzasadnia świętość życia ludzkiego;

- interpretuje rozumienie pojęcia prawdziwej miłości w różnych aspektach życia ludzkiego;

- dokonuje aktualizacji faktów związanych z wybranymi postaciami Starego […] Testamentu.

18

Utracona szansa

(Zapoznanie ze skutkami nadużycia wolności)

- wie czym jest wolność i po co jest potrzebna człowiekowi; - wymienia skutki odwrócenia się człowieka od Boga.

- uzasadnia potrzebę respektowania Bożego daru wolności; - wyjaśnia, dlaczego Pan Bóg nie ustrzegł człowieka przed grzechem.

- charakteryzuje rolę pokory i pychy w odniesieniu do relacji Bóg - człowiek;

- dokonuje aktualizacji faktów związanych z wybranymi postaciami Starego […] Testamentu.

19

Boża obietnica

(Zapoznanie z treścią protoewangelii)

- wie, że Pan Bóg nie pozostawia człowieka w sytuacji grzechu; - wyjaśnia, dlaczego tekst Rdz 3,15 nazywany jest przez chrześcijan protoewangelią.

- interpretuje symbole występujące w protoewangelii; - interpretuje treść protoewangelii w kontekście życia gimnazjalisty.

- dokonuje interpretacji literackiej i religijnej wybranych fragmentów biblijnych;

- charakteryzuje rolę pokory i pychy w odniesieniu do relacji Bóg - człowiek;

- dokonuje aktualizacji faktów związanych z wybranymi postaciami Starego i Nowego Testamentu.

20

Stwórca i stworzenie

(Zapoznanie

z chrześcijańskim rozumieniem odpowiedzialności za

świat stworzony przez Boga)

- wymienia sposoby ponoszenia odpowiedzialności za świat wynikające z wiary w Boga Stwórcę;

- uzasadnia słuszność działań ekologicznych.

- wyjaśnia, że życie moralne jest wyrazem odpowiedzialności za świat stworzony przez Boga; - wyjaśnia znaczenie życia religijnego dla rozwoju poczucia odpowiedzialności za świat.

- charakteryzuje rolę pokory i pychy

w odniesieniu do relacji Bóg - człowiek;

- interpretuje rozumienie pojęcia prawdziwej miłości w rożnych aspektach życia ludzkiego;

- dokonuje aktualizacji faktów związanych z wybranymi postaciami Starego […] Testamentu.

21

Podarowana nadzieja

(Zapoznanie z teologią Adwentu)

- wie, że Adwent uświadamia ludziom prawdę, że życie jest czuwaniem, oczekiwaniem na powtórne przyjście na ziemię Pana Jezusa;

- wyjaśnia związek zachodzący pomiędzy stworzeniem, grzechem

pierwszych ludzi, protoewangelią i Adwentem.

- na podstawie tekstu przemówienia Jana Pawła II na Jasnej Górze 14.08.1991 r. wyjaśnia, co to znaczy "czuwać" w jego codziennym życiu;

- interpretuje opowiadania biblijne z Księgi Rodzaju w kontekście przyjścia na ziemię Jezusa Chrystusa.

- charakteryzuje liturgiczne i paraliturgiczne formy świętowania w poszczególnych okresach liturgicznych;

- interpretuje znaki, symbole liturgiczne

oraz postawy występujące podczas liturgii;

- dokonuje aktualizacji faktów związanych z wybranymi postaciami Starego i Nowego Testamentu.

22

Powtórzenie wiadomości

23

Sprawdzian wiadomości

Rozdział III. SŁOWO BOGA PROWADZI DO CZŁOWIEKA

24

Bóg kieruje dziejami świata

(Zapoznanie z tajemnicą wiary o działaniu Pana Boga w dziejach świata i człowieka)

- wymienia, za co człowiek powinien dziękować Panu Bogu; - wyjaśnia, co to znaczy, że wydarzenie Jezusa zmieniło dzieje świata i człowieka.

- wyjaśnia, co to znaczy, że Pan Bóg ma plan zbawienia dla każdego człowieka; - analizuje tekst Ef 1, 3-14.

- dokonuje interpretacji literackiej i religijnej wybranych fragmentów biblijnych;

- dokonuje aktualizacji faktów związanych z wybranymi postaciami (…) Nowego Testamentu;

- uzasadnia podstawowe implikacje dla życia chrześcijanina wynikające z Wcielenia

i Odkupienia;

- charakteryzuje relację Bóg -człowiek;

- charakteryzuje rolę pokory i pychy w odniesieniu do relacji Bóg- człowiek.

25

Owoce posłuszeństwa

(Ukazanie troski Pana Boga o ludzi na przykładzie życia patriarchów)

- wie, że potomków Abrahama nazywamy patriarchami; - wyjaśnia, dlaczego święty Mateusz rozpoczyna rodowód Pana Jezusa od Abrahama.

- opowiada wydarzenia z życia patriarchów świadczące o wierze

i zaufaniu Panu Bogu;

- wymienia znaki wskazujące na obecność i działanie Pana Boga w historii ludzkości.

- posługuje się podstawowymi określeniami historii zbawienia;

- przedstawia podstawowe wydarzenia należące do starotestamentowej historii zbawienia w porządku chronologicznym;

- prezentuje najważniejsze wydarzenia życia wybranych postaci starotestamentowych;

- dokonuje aktualizacji faktów związanych z wybranymi postaciami Starego […] Testamentu;

- charakteryzuje rolę pokory i pychy w odniesieniu do relacji Bóg-człowiek;

- wyjaśnia, jak można naśladować postacie biblijne w wyznawaniu wiary;

- ukazuje trudności w wierze oraz sposoby ich przezwyciężania.

26 - 27

W drodze do wolności

(Ukazanie wyzwalającej obecności Pana Boga w historii ludzi)

- wyjaśnia, że Pan Bóg działa w historii przez ludzi;

- charakteryzuje sposoby działania Pana Boga w historii ludzi.

- wyjaśnia dlaczego synonimem "nawrócenia" jest "wyzwolenie";

- uzasadnia zbawczy wymiar działania Pana Boga w historii ludzi.

- posługuje się podstawowymi określeniami historii zbawienia;

- dokonuje interpretacji literackiej i religijnej wybranych fragmentów biblijnych;

- przedstawia podstawowe wydarzenia należące do starotestamentowej historii zbawienia w porządku chronologicznym;

- prezentuje najważniejsze wydarzenia życia wybranych postaci starotestamentowych;

- dokonuje aktualizacji faktów związanych z wybranymi postaciami Starego […] Testamentu.

28

Obietnica królestwa - Jozue

(Ukazanie idei mesjańskiego królestwa)

- wymienia osoby, przez które Pan Bóg działał w czasach sędziów i królów dla dobra Izraela;

- interpretuje wyrażenie: "Jezus - Syn Dawida".

- uzasadnia, że Boże obietnice ostatecznie spełnią się przy powtórnym przyjściu Mesjasza;

- wyjaśnia znaczenie "czasów królewskich" Izraela dla chrześcijan.

- posługuje się podstawowymi określeniami historii zbawienia;

- przedstawia podstawowe wydarzenia należące do starotestamentowej historii zbawienia w porządku chronologicznym;

- prezentuje najważniejsze wydarzenia życia wybranych postaci starotestamentowych;

- dokonuje aktualizacji faktów związanych z wybranymi postaciami Starego […] Testamentu;

- charakteryzuje rolę pokory i pychy w odniesieniu do relacji Bóg-człowiek.

29

Obietnica królestwa - Dawid

30

Obietnica królestwa - Salomon

31

W służbie Bogu (Zapoznanie

z religijnym posłannictwem starotestamentalnych proroków)

- wyjaśnia religijne znaczenie pojęcia "prorok";

- wymienia, do czego wzywa Pan Bóg za pośrednictwem proroków.

- wyjaśnia na czym może polegać bałwochwalstwo dzisiaj oraz jak Pan Bóg pomaga ludziom ustrzec się przed nim;

- uzasadnia udział ochrzczonych w misji prorockiej.

- posługuje się podstawowymi określeniami historii zbawienia;

- przedstawia podstawowe wydarzenia należące do starotestamentowej historii zbawienia w porządku chronologicznym;

- prezentuje najważniejsze wydarzenia życia wybranych postaci starotestamentowych;

- dokonuje aktualizacji faktów związanych z wybranymi postaciami Starego […] Testamentu;

- opisuje wykroczenia przeciwko poszczególnym przykazaniom Bożym;

- analizuje wpływ zabobonu, bałwochwalstwa; wróżbiarstwa, magii na budowanie właściwych relacji między Bogiem a człowiekiem.

32

Bóg jedyny - niewola babilońska

(Ukazanie prawdy

o Bogu żywym

i jedynym, który domaga się od ludzi wierności)

- wie, że postawa męczenników machabejskich świadczy o wierze w jedynego Boga, którego uznają za swego opiekuna i jedynego sędziego ludzkich grzechów;

- wyjaśnia, dlaczego opowiadanie o męczeństwie Machabeuszy wypełnione jest nadzieją.

- uzasadnia, że Pan Bóg nie skazuje ludzi na śmierć męczeńską, ale domaga

się od nich wierności;

- wyjaśnia, z czego wynika obowiązek dochowania wierności Panu Bogu.

- przedstawia podstawowe wydarzenia należące do starotestamentowej historii zbawienia w porządku chronologicznym;

- prezentuje najważniejsze wydarzenia życia wybranych postaci starotestamentowych;

- dokonuje aktualizacji faktów związanych

z wybranymi postaciami Starego […] Testamentu;

- charakteryzuje relację Bóg -człowiek;

- charakteryzuje rolę pokory i pychy w odniesieniu do relacji Bóg- człowiek.

33

Bóg jedyny - powstanie machabejskie

34

Spełnione obietnice (Zapoznanie

z postacią i posłannictwem Jana Chrzciciela)

- wie, że Pan Bóg przez wydarzenia Starego Testamentu, począwszy od Abrahama, składał ludziom obietnice

i przygotowywał ich na przyjęcie Mesjasza;

- uzasadnia, że wiara jest warunkiem udziału człowieka w mesjańskiej obietnicy Boga.

- interpretuje tekst Mt 11, 11;

- wyjaśnia różnice w wypowiedziach proroków

i Jana Chrzciciela.

- dokonuje aktualizacji faktów związanych

z wybranymi postaciami Starego i Nowego Testamentu;

- dokonuje interpretacji (…) religijnej wybranych fragmentów biblijnych;

- przedstawia podstawowe wydarzenia należące do starotestamentowej historii zbawienia w porządku chronologicznym;

- prezentuje najważniejsze wydarzenia życia wybranych postaci starotestamentowych;

- charakteryzuje relację Bóg -człowiek;

- charakteryzuje rolę pokory i pychy w odniesieniu do relacji Bóg- człowiek.

- uzasadnia znaczenie wiary i jej przymiotów

w życiu człowieka;

- dba o poprawność wypowiedzi własnych, a ich formę kształtuje odpowiednio do celu wypowiedzi.

35

Powtórzenie wiadomości

36

Sprawdzian wiadomości

IV. SŁOWO STAŁO SIĘ CIAŁEM

37

Bóg przemienia historię świata

(Ukazanie prawdy o Wcieleniu Jezusa jako wydarzenia, przez które Pan Bóg najpełniej objawił się ludziom)

- wie, że Jezus przyszedł do ludzi w konkretnym momencie dziejów; - uzasadnia, że przyjście na świat Jezusa jest najpełniejszym sposobem objawienia się ludziom Pana Boga.

- wyjaśnia, że sakramenty Kościoła są znakiem spotykania się człowieka

z Bogiem; - wyjaśnia pojęcia teologiczne występujące w tekście Hbr 1, 1-4.

- uzasadnia podstawowe implikacje dla życia chrześcijanina wynikające z Wcielenia i Odkupienia;

- dokonuje interpretacji (…) religijnej wybranych fragmentów biblijnych;

- charakteryzuje relację Bóg-człowiek;

- charakteryzuje cel poszczególnych sakramentów.

38

Dobra Nowina o zbawieniu

(Ukazanie prawdy o wypełnieniu Bożych obietnic zbawienia w Jezusie Chrystusie)

- wie, że wraz z narodzinami Jezusa Chrystusa nastąpiło spełnienie się Bożej obietnicy zbawienia; - wyjaśnia, że Ewangeliści na cztery różne sposoby przedstawili jedną prawdę

o zbawieniu.

- wyjaśnia różnice pomiędzy pojęciami: "Ewangelia" i "Ewangelie";

- wymienia etapy formowania się Ewangelii.

- prezentuje specyfikę i orędzie poszczególnych Ewangelii;

- posługuje się podstawowymi określeniami historii zbawienia.

39

Tajemnica Jezusa Chrystusa

(Zapoznanie z tajemnicą wiary w bóstwo i człowieczeństwo Jezusa)

- wyjaśnia, że do zrozumienia tajemnicy Jezusa konieczna jest wiara;

- uzasadnia, że Jezus jest prawdziwym Bogiem

i prawdziwym człowiekiem.

- interpretuje wydarzenia

z dzieciństwa Jezusa,

w których tylko dzięki wierze można rozpoznać w Jezusie prawdziwego Boga

i prawdziwego człowieka;

- wymienia pozachrześcijańskie źródła potwierdzające historyczność Jezusa.

- prezentuje starożytne świadectwa biblijne, patrystyczne i pozachrześcijańskie na temat historyczności Jezusa;

- ukazuje związek między chrześcijaństwem

i dziedzictwem świata antycznego;

- przedstawia podstawowe fakty życia i działalności Jezusa Chrystusa w porządku chronologicznym

- dokonuje aktualizacji faktów związanych

z wybranymi postaciami (…) Nowego Testamentu;

- charakteryzuje relację Bóg -człowiek.

40

Posłannictwo Jezusa

(Zapoznanie z posłannictwem Jezusa)

- na podstawie tekstów biblijnych J 1, 26-34 i Mk 1, 4-11 wie jaką wspólną prawdę przekazują oba biblijne opowiadania;

- charakteryzuje posłannictwo Jezusa.

- wyjaśnia, w jaki sposób zostało potwierdzone mesjańskie posłannictwo

Jezusa;

- interpretuje zbawcze posłannictwo Jezusa w kontekście przyjmowanych

sakramentów świętych.

- dokonuje interpretacji (…) religijnej wybranych fragmentów biblijnych;

- przedstawia podstawowe fakty życia i działalności Jezusa Chrystusa w porządku chronologicznym;

- charakteryzuje cel poszczególnych sakramentów.

41

Wierność Ojcu

(Ukazanie posłuszeństwa i wierności Bogu jako drogi wypełniania mesjańskiego posłannictwa Jezusa)

- definiuje pojęcia "pokusa";

- uzasadnia zagrożenia wynikające z ulegania pokusom.

- wyjaśnia, dlaczego posłuszeństwo i wierność Bogu są wyrazem wolności człowieka;

- interpretuje pokusy z biblijnego opowiadania o kuszeniu Jezusa.

- dokonuje interpretacji (…) religijnej wybranych fragmentów biblijnych;

- charakteryzuje rolę pokory i pychy w odniesieniu do relacji Bóg- człowiek;

- przedstawia podstawowe fakty życia i działalności Jezusa Chrystusa w porządku chronologicznym.

42

Spory wokół Jezusa

(Zapoznanie z postawami ludzi wobec Jezusa)

- wie, że posłannictwo Jezusa nie polega na rozwiązywaniu za ludzi codziennych problemów;

- uzasadnia, że jedyną drogą przyjęcia posłannictwa Mesjasza jest wiara.

- wyjaśnia przyczyny przyjęcia bądź odrzucenia posłannictwa Mesjasza; - wyjaśnia, z czego wynika odrzucenie przez ludzi posłannictwa Mesjasza.

- charakteryzuje relację Bóg -człowiek;

- charakteryzuje rolę pokory i pychy w odniesieniu do relacji Bóg- człowiek;

- przedstawia podstawowe fakty życia i działalności Jezusa Chrystusa w porządku chronologicznym;

- uzasadnia znaczenie wiary i jej przymiotów

w życiu człowieka.

43

28. Nauczyciel i uczniowie

(Zapoznanie z celem relacji: Jezus Nauczyciel - uczniowie/wierzący)

- wie, że Jezus zaprasza ludzi do udziału w Jego mesjańskim posłannictwie;

- interpretuje słowa Jezusa: "pójdźcie za Mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi".

- uzasadnia potrzebę powołania do szczególnej służby Jezusowi w Kościele;

- wyjaśnia związki pomiędzy realizacją życiowego powołania a uczestnictwem

w posłannictwie Jezusa.

- dokonuje interpretacji (…) religijnej wybranych fragmentów biblijnych;

- dokonuje aktualizacji faktów związanych

z wybranymi postaciami (…) Nowego Testamentu;

- przedstawia podstawowe fakty życia i działalności Jezusa Chrystusa w porządku chronologicznym;

- charakteryzuje relację Bóg -człowiek.

44

Wiara nade wszystko

(Zapoznanie z warunkami uczestnictwa

w mesjańskim posłannictwie Jezusa)

- wie, że Jezus przez swoje słowa i czyny obwieszcza ludziom nastanie czasów mesjańskich;

- wyjaśnia, że czyny i słowa Jezusa można zrozumieć tylko dzięki wierze.

- wyjaśnia związek wiary

i przyniesionego ludziom przez Jezusa królestwa Bożego;

- uzasadnia potrzebę wiary

w życiu człowieka.

- uzasadnia podstawowe implikacje dla życia chrześcijanina wynikające z Wcielenia i Odkupienia;

- charakteryzuje relację Bóg -człowiek;

- charakteryzuje rolę pokory i pychy w odniesieniu do relacji Bóg- człowiek;

- uzasadnia znaczenie wiary i jej przymiotów

w życiu człowieka.

45

Powtórzenie wiadomości

46

Sprawdzian wiadomości

Rozdział V. WYPEŁNIENIE ZBAWCZYCH OBIETNIC

47

Droga do zwycięstwa

(Zapoznanie z teologią hymnu św. Pawła - Flp 2, 6-11)

- wie, że Święty Paweł chcąc podkreślić wielkość zbawczego dzieła Jezusa Chrystusa, posłużył się formą hymnu (Flp 2, 6-11) ;

- na podstawie Flp 2, 6-11 charakteryzuje Jezusową drogę do zwycięstwa.

- wyjaśnia, dlaczego św. Paweł nazywa Jezusa PANEM ; - uzasadnia, dlaczego św. Paweł charakteryzuje zwycięstwo Jezusa, posługując się przeciwieństwami.

- uzasadnia podstawowe implikacje dla życia chrześcijanina wynikające z Wcielenia i Odkupienia;

- dokonuje interpretacji literackiej i religijnej wybranych fragmentów biblijnych;

- charakteryzuje relację Bóg -człowiek.

48

30. Znak dla wierzących

(Zapoznanie z teologicznym znaczeniem biblijnego opowiadania o przemienieniu

Jezusa na górze)

- wie, że Mojżesz i Eliasz reprezentują obietnice Boga wypełnione przez Jezusa;

- wyjaśnia związek słów Boga wypowiedzianych przy chrzcie Jezusa w Jordanie oraz przy Jego przemienieniu na górze.

- interpretuje znaczenie przemienienia Jezusa na górze; - wyjaśnia związek przemienienia Jezusa i Jego zmartwychwstania.

- uzasadnia podstawowe implikacje dla życia chrześcijanina wynikające z Wcielenia i Odkupienia;

- dokonuje interpretacji (…) religijnej wybranych fragmentów biblijnych;

- przedstawia podstawowe fakty życia i działalności Jezusa Chrystusa w porządku chronologicznym.

49

Warunek zwycięstwa

(Zapoznanie z Jezusowym wyjaśnieniem sensu Jego cierpienia i śmierci na krzyżu)

- wymienia powody, dla których Jezus przyjął cierpienie i śmierć;

- uzasadnia, że męka i śmierć Jezusa na krzyżu są drogą do ostatecznego zwycięstwa nad złem.

- uzasadnia sensowność Jezusowej męki i śmierci krzyżowej;

- opisuje jakie zadania wynikają dla gimnazjalisty

z odkrycia sensu męki

i śmierci Jezusa.

- uzasadnia podstawowe implikacje dla życia chrześcijanina wynikające z Wcielenia i Odkupienia;

- charakteryzuje relację Bóg -człowiek;

- dostrzega związki teraźniejszości z przeszłością.

50

Hosanna! (Zapoznanie

z teologią Niedzieli Palmowej)

- wyjaśnia związki pomiędzy historycznym wjazdem Jezusa do Jerozolimy i obchodami Niedzieli Palmowej;

- uzasadnić konieczność wiary

w odkrywaniu tajemnicy Mesjasza.

- interpretuje symbolikę palmy w perspektywie wiary

w Jezusa zmartwychwstałego;

- opisuje do odnoszenia jakiego zwycięstwa zobowiązuje nas wiara

w Jezusa Zmartwychwstałego.

- charakteryzuje liturgiczne i paraliturgiczne formy świętowania w poszczególnych okresach liturgicznych;

- uzasadnia podstawowe implikacje dla życia chrześcijanina wynikające z Wcielenia i Odkupienia;

- dokonuje interpretacji (…) religijnej wybranych fragmentów biblijnych;

- przedstawia podstawowe fakty życia i działalności Jezusa Chrystusa w porządku chronologicznym;

- charakteryzuje relację Bóg -człowiek.

51

Najważniejsze dni

(Zapoznanie z teologią wydarzeń Wielkiego Tygodnia)

- opowiada najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa (czas Wielkiego Tygodnia);

- wyjaśnia, dlaczego wydarzenia od wjazdu Jezusa do Jerozolimy po Zmartwychwstanie nazywany wydarzeniami Wielkiego Tygodnia.

- charakteryzuje istotę zwycięstwa Jezusa; - uzasadnia potrzebę wiary w rozumieniu zwycięstwa Jezusa.

- uzasadnia podstawowe implikacje dla życia chrześcijanina wynikające z (…) Odkupienia;

- przedstawia podstawowe fakty życia i działalności Jezusa Chrystusa w porządku chronologicznym;

- charakteryzuje relację Bóg -człowiek;

- dostrzega związki teraźniejszości z przeszłością;

- uzasadnia znaczenie wiary i jej przymiotów

w życiu człowieka.

52

Czas zadumy (Zapoznanie z teologią Wielkiego Postu)

- wie, co znaczy obrzęd posypania głów popiołem;

- definiuje pojęcia: modlitwa, post, jałmużna.

- uzasadnia potrzebę praktykowania czynów pokutnych;

- wyjaśnia związek czynów pokutnych z okresem liturgicznym Wielkiego Postu.

- charakteryzuje liturgiczne i paraliturgiczne formy świętowania w poszczególnych okresach liturgicznych;

- interpretuje znaki, symbole liturgiczne oraz postawy występujące podczas liturgii;

- uzasadnia religijny wymiar okresu Wielkiego Postu.

53

Moje rekolekcje…

(Zapoznanie z ideą i celami rekolekcji)

- wie czym są rekolekcje;

- interpretuje Jezusowe zaproszenie: "Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu" (Łk 19,5).

- uzasadnia sensowność udziału w rekolekcjach;

- wyjaśnia znaczenie rekolekcji dla rozwoju osoby.

- uzasadnia podstawowe implikacje dla życia chrześcijanina wynikające z Wcielenia i Odkupienia;

- dokonuje interpretacji (…) religijnej wybranych fragmentów biblijnych;

- charakteryzuje relację Bóg -człowiek.

54

Święto mojego zbawienia

(Ukazanie Triduum Paschalnego jako świętowania najważniejszych wydarzeń

zbawczych)

- wie, że wydarzenia męki, śmierci i zmartwychwstania

Jezusa Kościół świętuje co roku;

- wyjaśnia dlaczego ludzie świętują.

- uzasadnia konieczność uczestniczenia w obchodach liturgii Triduum Paschalnego;

- interpretuje związek wydarzeń z życia Jezusa

i charakterystycznych

akcentów występujących w liturgii Triduum Paschalnego.

- charakteryzuje liturgiczne i paraliturgiczne formy świętowania w poszczególnych okresach liturgicznych;

- formułuje argumenty za uczestnictwem w liturgii;

- przedstawia podstawowe fakty życia i działalności Jezusa Chrystusa w porządku chronologicznym;

- uzasadnia religijny wymiar Wielkanocy.

55

Zwycięstwo

(Zapoznanie z prawdą wiary w zmartwychwstanie)

- wie, co wyrażają symbole - cisza i organy, dzwonki;

- wymienia (2-3) świadectwa potwierdzające zmartwychwstanie Jezusa.

- wyjaśnia, że zmartwychwstanie Jezusa stanowi fundament wiary

w zmartwychwstanie człowieka;

- interpretuje biblijne opowiadania

o zmartwychwstaniu Jezusa.

- przedstawia podstawowe fakty życia i działalności Jezusa Chrystusa w porządku chronologicznym;

- uzasadnia podstawowe implikacje dla życia chrześcijanina wynikające z (…) Odkupienia;

- dokonuje interpretacji literackiej i religijnej wybranych fragmentów biblijnych;

- charakteryzuje liturgiczne i paraliturgiczne formy świętowania w poszczególnych okresach liturgicznych;

- charakteryzuje rolę pokory i pychy w odniesieniu do relacji Bóg- człowiek.

56

Powtórzenie wiadomości

57

Sprawdzian wiadomości

Rozdział VI. SŁOWO BOŻE ROZPRZESTRZENIA SIĘ

58

Zasady życia chrześcijańskiego

(Zapoznanie

z zasadami życia uczniów Jezusa)

- wie, że Pan Jezus troszczy się o wszystkich ludzi;

- wymienia, co powinno wyróżniać życie uczniów Jezusa.

- wyjaśnia, dlaczego jest możliwe życie według zasad podanych przez Jezusa;

- uzasadnia aktualność Jezusowych zasad życia.

- uzasadnia podstawowe implikacje dla życia chrześcijanina wynikające z Wcielenia i Odkupienia;

- dokonuje interpretacji (…) religijnej wybranych fragmentów biblijnych;

- wyjaśnia, jak można naśladować postacie biblijne w wyznawaniu wiary;

- interpretuje rozumienie pojęcia prawdziwej miłości w rożnych aspektach życia ludzkiego.

59

Narodziny Kościoła

(Ukazanie wydarzenia Zesłania Ducha Świętego)

- wie, że Zesłanie Ducha Świętego rozpoczyna działalność Kościoła;

- wyjaśnia znaczenie Kościoła dla ludzi.

- interpretuje symbole Ducha Świętego występujące

w księgach Nowego Testamentu;

- uzasadnia różnicę między Kościołem a innymi wspólnotami i instytucjami.

- opisuje na podstawie tekstów biblijnych etapy powstawania Kościoła;

- określa sposób obecności i działania Ducha Świętego w Kościele.

60

Matka Kościoła

(Ukazanie Maryi jako Matki Kościoła)

- wyjaśnia, czemu służą relacje Maryi z Bogiem i ludźmi;

- wyjaśnia, dlaczego święto Maryi Matki Kościoła obchodzimy

w poniedziałek po niedzieli Zesłania Ducha Świętego.

- wymienia przykłady wezwań z Litanii loretańskiej ilustrujące relacje Maryi

z Bogiem i ludźmi;

- uzasadnia, że Maryję możemy nazywać Matką Kościoła.

- charakteryzuje istotę kultu Maryi.

61

Wspólnota Kościoła

(Zapoznanie ze specyfiką życia wspólnoty Kościoła)

- na podstawie tekstu Dz 2,42-47 wymienia charakterystyczne elementy kształtujące wspólnotę Kościoła;

- uzasadnia konieczność Eucharystii dla budowania wspólnoty Kościoła.

- opisuje związek uczestnictwa w Eucharystii

z pełnieniem czynów miłości;

- wskazuje postaci z historii, które żyły zgodnie z zasadami wspólnoty Kościoła.

- opisuje Kościół poprzez jego przymioty, wykorzystując wiedzę historyczną i opierając się na wybranych tekstach biblijnych;

- uzasadnia, dlaczego Eucharystia jest centrum liturgii i życia chrześcijańskiego;

- tworzy krótkie wypowiedzi o postaci i wydarzeniu

historycznym.

62

Wierni Jezusowi i Kościołowi

(Zapoznanie z ideą męczeństwa)

- wie, że prześladowania chrześcijan są wyrazem przeciwstawiania się ludzi planom Bożym - próbą oddzielenia człowieka od Boga;

- wyjaśnia specyfikę męczeństwa.

- wyjaśnia związek zachodzący pomiędzy pojęciami: męczeństwo, prześladowanie,

świadectwo;

- uzasadnia konieczność stawania w obronie wiary.

- wskazuje źródła odnoszące się do początków chrześcijaństwa oraz starożytnych prześladowań chrześcijan;

- charakteryzuje relację Bóg -człowiek;

- wyjaśnia, jak można naśladować postacie biblijne

w wyznawaniu wiary;

- dostrzega związki teraźniejszości z przeszłością.

63

42. Kryzysy w Kościele

(Zapoznanie z przyczynami rozłamów w Kościele)

- wie, że do pierwszych nieporozumień wśród chrześcijan dochodziło już w czasach apostolskich;

- wymienia źródła rozłamów w Kościele.

- uzasadnia, że osobiste niesnaski między chrześcijanami nie dotyczą samych zainteresowanych;

- wyjaśnia ideę ruchu ekumenicznego.

- prezentuje przyczyny i przebieg schizmy wschodniej;

- tworzy krótkie wypowiedzi o postaci i wydarzeniu

historycznym;

- ocenia na podstawie wybranych tekstów źródłowych oraz współczesnych dokumentów Kościoła okoliczności powstania i działalność Inkwizycji;

- wskazuje perspektywy i granice ekumenizmu.

64

43. Reformy w Kościele

(Zapoznanie z działalnością ludzi okresu średniowiecza na rzecz rozwoju duchowego i materialnego człowieka)

- wie, że średniowiecze jest przykładem ścisłego związku chrześcijaństwa i kultury;

- wymienić kilka postaci średniowiecza, które można nazwać inspiratorami odczytywania posłannictwa Jezusa.

- uzasadnia na przykładzie średniowiecznej działalności reformatorów troskę Kościoła o rozwój duchowy i materialny człowieka;

- wyjaśnia znaczenie harmonii pomiędzy wiarą i rozumem dla rozwoju człowieka.

- charakteryzuje problematykę stosunków państwa

i Kościoła;

- wskazuje aktualność idei benedyktyńskiej

i franciszkańskiej;

- wyjaśnia, jak można naśladować postacie biblijne

w wyznawaniu wiary;

- tworzy krótkie wypowiedzi o postaci i wydarzeniu

historycznym.

- wyjaśnia pozorność konfliktu wiary i nauki;

- wyjaśnia zaangażowanie chrześcijan w tworzenie kultury.

65

44. Kościół w Polsce

(Zapoznanie z udziałem Polaków w kształtowaniu chrześcijańskiej kultury)

- wie, że Kościół w Polsce

w okresie średniowiecza odczytywał posłannictwo Jezusa poprzez działalność władców, królów, świętych, ludzi nauki

i sztuki;

- wymienia kilka postaci polskiego średniowiecza, które można nazwać inspiratorami odczytywania posłannictwa Jezusa.

- uzasadnia na przykładzie średniowiecznej działalności Polaków troskę Kościoła

o rozwój duchowy i materialny człowieka;

- wyjaśnia znaczenie chrześcijaństwa dla kształtowania kultury

w Polsce.

- charakteryzuje problematykę stosunków państwa

i Kościoła;

- wyjaśnia, jak można naśladować postacie biblijne

w wyznawaniu wiary;

- tworzy krótkie wypowiedzi o postaci i wydarzeniu

historycznym.

66

45. Do pełni życia

(Ukazanie konsekwencji zrozumienia/niezrozumienia posłannictwa

Jezusa)

- wie, że ludzie przez wieki

w różny sposób zmagali się z odczytaniem posłannictwa

Jezusa i jego realizacją w życiu.

- wyjaśnia, dlaczego do osiągnięcia ostatecznego celu człowieka konieczne

jest przyjęcie Jezusowego posłannictwa.

- uzasadnia, że niestosowanie Bożych zasad prowadzi ludzi do rozłamu i krzywdy;

- ilustruje realizację Jezusowych błogosławieństw wydarzeniami

z życia Kościoła.

- wykazuje związek między życiem Błogosławieństwami i życiem w łasce Bożej,

- charakteryzuje relację Bóg-człowiek;

- charakteryzuje rolę pokory i pychy w odniesieniu do relacji Bóg- człowiek;

- wyjaśnia, jak można naśladować postacie biblijne

w wyznawaniu wiary;

- tworzy krótkie wypowiedzi o postaci i wydarzeniu

historycznym.

67

Powtórzenie wiadomości

68

Sprawdzian wiadomości