katechein
 

Świat widzialny i niewidzialny - konspekt 2015

Home Konspekty i scenariusze 09.09.2015 6596 drukuj
 

Temat: Świat widzialny i niewidzialny

Klasa: 3GP

Cele:

  • Uświadomienie istnienia dualizmu dobra i zła
  • Uświadomienie, że zło to brak dobra
  • Uświadomienie, że istnieje świat materii i ducha

Pytania:

  • Czy czasem masz wrażenie, że istnieje coś więcej niż to co widać?
  • Czy doświadczasz czasem zła, którego nie da się wytłumaczyć racjonalnie?
  • Czego szukasz w swoim życiu?
  • Czy uważasz, że rzeczy materialne i przyjemności dadzą ci szczęście?
  • Czy masz czasem poczucie pustki w swoim życiu?
  • Czy ludzie, którzy poświęcili swoje życie dla większych wartości są głupi?
  • Co dałoby ci wolność? Kiedy czułbyś się wolny?

Odpowiedź Boga

Świat stworzony przez Boga jest dobry

Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. (…) A widział Bóg, że były dobre. (Rdz 1,1-18)

Napięcie pomiędzy ciałem i duchem

Teraz (…) dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia. Albowiem prawo Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci. Co bowiem było niemożliwe dla Prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, [tego dokonał Bóg]. On to zesłał Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla [usunięcia] grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech, aby to, co nakazuje Prawo, wypełniło się w nas, o ile postępujemy nie według ciała, ale według Ducha.

Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało; ci zaś, którzy żyją według Ducha - do tego, czego chce Duch. Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś Ducha - do życia i pokoju. A to dlatego, że dążność ciała wroga jest Bogu, nie podporządkowuje się bowiem Prawu Bożemu, ani nawet nie jest do tego zdolna. A ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Jeżeli natomiast Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na [skutki] grzechu duch jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha.

Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie popędy ciała - będziecie żyli. (Rz 8,1-13)

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę. (1Kor 6,12)

Refleksja

Wolność, szczęście, miłość otrzymywana i dawana, to pragnienia wszystkich ludzi. Nie ma człowieka, który by ich nie chciał. Czujemy pustkę, która woła z głębi nas i szuka wypełnienia. Tę pustkę próbujemy wypełniać różnymi wartościami. Ci co nie poznali jeszcze osobiście Boga, szukają w tym co widoczne dla oczu. A ci co z Bogiem się już spotkali szukają wypełnienia swej pustki w Nim.

W dzisiejszym świecie ścierają się materia i duch, wiara w Boga i wiara w to, że Boga nie ma. Nawet ci co twierdzą, że Boga nie ma, szukają Go by zaprzeczyć Jego istnieniu. Najpierw Go poszukują by później powiedzieć Mu, że w Niego nie wierzą, mimo to nadal odczuwają pustkę, którą chcą wypełnić.

Notatka

Każdy człowiek doświadcza tęsknoty za tym czego nie widać lub czego mu brak. Pragnienie szczęścia, dobra i miłości oraz potrzeba wypełnienia pustki, w różnym stopniu dotykają każdego.

Kto wierzy Bogu ma łatwiej, bo ma Kogoś, kto spełnia jego potrzeby i pragnienia. Doświadczamy często zła i niepowodzenia, które są świadectwem istnienia innych sił niż tylko Bóg. Nie są one jednak silniejsze od Boga.