katechein
 

Bóg dzieli się swoim szczęściem - konspekt 2015

Home Konspekty i scenariusze 20.09.2015 8395 drukuj
 

Temat: Bóg dzieli się z człowiekiem swoim szczęściem

Klasa: 2 GP

Cele

  • Zapoznanie uczniów z obecnymi sposobami obecności Boga wśród ludu
  • Utrwalenie wiedzy o sakramentach

Plan

  1. Znaki obecności Boga w Kościele
  2. Czym jest sakrament?
  3. Typy sakramentów
  4. Istota sakramentów

Wstęp

Po swoim wniebowstąpieniu Syn Boży - Jezus Chrystus obiecał nadejście Ducha Świętego. Miał on wszystko uczniom wyjaśnić i przypomnieć Jego słowa. Jest On też sprawcą skutecznych znaków obecności Boga wśród Jego ludu - sakramentów.

Rozwinięcie

Sakramenty ustanowił Jezus w różnych chwilach swego pobytu na ziemi, np. eucharystię w czasie Ostatniej Wieczerzy, spowiedź oraz chrzest tuż przed wniebowstąpieniem, itd.

Każdy z sakramentów ma swój początek w ofierze Chrystusa złożonej na krzyżu.

Czym jest sakrament?

Jest to widzialny znak działania niewidzialnej łaski. W zależności od rodzaju sakramentu może on mieć różne skutki dla przyjmującego. Jedne sakramenty przyjmuje się tylko raz, a inne można powtarzać.

Każdy z sakramentów ma swoją formułę, ryt, obrządek. Ma też swój udział w dziele zbawienia człowieka.

Typy sakramentów

Wszystkie siedem sakramentów możemy podzielić na trzy podstawowe typy.

Wtajemniczenia

Uzdrowienia

W służbie komunii

Chrzest

Bierzmowanie

Eucharystia

Spowiedź

Namaszczenie chorych

(Eucharystia)

Kapłaństwo

Małżeństwo

Sakramenty wtajemniczenia są zaczątkiem i podstawą życia chrześcijanina, budzą i utrwalają życie Bożej łaski w człowieku.

Sakramenty uzdrowienia wspomagają w walce ze złem grzechu lub jego skutków, przywracają jedność z Bogiem i ludźmi.

Sakramenty w służbie komunii, to typ łaski uzdalniający do służby innym, wspólnocie, bądź to w rodzinie lub jako duszpasterz.

Istota sakramentów

Tym co najważniejsze w sakramentach to świadomość, że są one wyrazem Bożej miłości i troski o człowieka. Mają one pomagać w osiągnięciu celu istnienia człowieka - zbawienia i życia wiecznego w szczęściu z Bogiem. Wprawdzie są one skuteczne same z siebie, ale warto z nimi współpracować, by jak pisze św. Paweł "na próżno nie przyjmować łask bożej".

Trzeba z nią współpracować poprzez coraz większe zrozumienie, rozwijanie swej wiary nie tylko w Boga ale przede wszystkim Bogu. Modlitwa i praca nad sobą, wyrażana przez miłość i miłosierdzie wobec siebie i innych, są sposobem współpracy z łaską Boga. Mimo, że sakramenty w większości służą dobru osobistemu przyjmującego je, każdy kto się rozwija dokłada swoje dobro do dobra wspólnoty Kościoła.

Trzeba się otworzyć na sakramenty. Można to porównać do słoika i wody. Jeśli nasze serce to słoik o małym wlocie, mało łaski tam się dostanie, ale jeżeli nasz słoik ma ogromny wlot, woda (łaska) będzie łatwo tam wpadać i rozlewać się szybko poza niego. Częsta spowiedź, komunia święta to takie powiększanie wlotu do naszego serca, usuwają one skamieniały osad i łaska może swobodniej do niego docierać.

Zakończenie

W siedmiu sakramentach pozostawił Bóg ślad swojej obecności wśród ludu. Są to widzialne znaki działania niewidzialnej łaski. Zawsze są skuteczne i wykonują to do czego są przeznaczone. Aby jednak możliwa stała się większa ich skuteczność potrzeba współpracy z bożą łaską.

Notatka

Chrystus ustanowił 7 sakramentów - widzialnych znaków swej obecności pośród swego ludu. Sakramenty dzielimy na trzy grupy: wtajemniczenia, uzdrowienia i w służbie komunii. Każdy z nich jest źródłem łaski dla przyjmującego. Jednak aby były one skuteczne potrzeba odpowiedniego przygotowania i wiary.