katechein
 

Lekcja? Ale jaka?!

Home Metodyka 04.01.2010 27783 drukuj
 

Rodzaje lekcji:

Lekcja problemowa - ma na celu rozwiązanie jakiegoś problemu. Część podstawowa:

 • Zetknięcie uczniów z trudnością, jej odczucie i uświadomienie (stworzenie problemu)
 • Określenie trudności i sformułowanie problemów, pytań lub zagadnień (rozwiązywanie problemu)
 • Ustalenie pomysłu rozwiązania, planu wykonania zadania lub hipotez do sprawdzenia (rozwiązywanie problemu)
 • Wykonanie zadania, realizacja pomysłów, weryfikacja hipotez przez dobór i analizę danych, ich interpretację, przemyślenie i ocenę (dawanie i weryfikacja pomysłów)
 • Sprawdzanie poprawności rozwiązania

Lekcja podająca - ma na celu zaznajomienie uczniów z nowymi treściami i dbałość o to, aby te treści były zrozumiane i zapamiętane przez uczniów. Część podstawowa to:

 • Podanie nowych treści
 • Zrozumienie
 • opracowanie i zebranie

Lekcja eksponująca - ma za zadanie rozwijać wyobraźnię i przeżycia estetyczne. Część podstawowa:

 • ekspozycja utworu np. projekcja filmu, nagranie z płyt, magnetofonowe, magnetowidowe, przezrocza, program komputerowy
 • analiza i zrozumienie utworu (rozmowa o utworze) - dyskusja, interpretacja
 • podsumowanie naszych rozważań, rezultatów pracy, korekta błędów
 • ponowna ekspozycja całości lub fragmentu

Lekcja ćwiczeniowa - ma na celu kształtowanie umiejętności i nawyków. Ćwiczenie polega na opanowaniu określonych czynności, które są powtarzane w celu rozwinięcia odpowiedniej sprawności lub umiejętności. Część podstawowa:

 • uświadomienie uczniom zadania i podanie tematu
 • wprowadzenie nowego materiału, omówienie zasad i reguł
 • pokaz czynności z objaśnieniem
 • próbne ćwiczenia uczniów
 • korekta i dodatkowe objaśnienia
 • ćwiczenia wdrażające
 • kontrola i korekta wykonywanych ćwiczeń

Lekcja mieszana - może się składać ze wszystkich rodzajów lekcji. Lekcje te wydają się być najbardziej wartościowe i pozwalają rozwinąć pełny zakres skutecznych metod nauczania i uczenia się.

Rodzaj lekcji to taka jej odmiana, której układ odpowiada ogólnym zasadom systemu dydaktycznego lub określonym przez Okonia strategiom dydaktycznym.

Strategie Okonia:

 • A - podająca
 • P - problemowa
 • E - emocjonalna
 • O - ćwiczeniowa

Typ lekcji to taka jej odmiana, która wynika z realizacji funkcji dydaktycznych w toku procesu nauczania i uczenia się oraz z organizacji pracy na lekcji, zastosowanych metod czy środków dydaktycznych.

Typy lekcji wynikające z realizacji funkcji:

 • lekcje wprowadzające i zaznajamiające uczniów z nowym materiałem
 • lekcje utrwalające - utrwalanie wiadomości, umiejętności i nawyków
 • lekcja służąca opracowaniu poznanego materiału
 • lekcja powtórzeniowo-systematyzująca - powtórzenie, uogólnienie i utrwalenie poznanych wiadomości i umiejętności
 • lekcja korektywno-uzupełniająca - korekta błędów i uzupełnienie braków
 • lekcja zawierająca wszystkie ogniwa procesu nauczania i uczenia się
 • lekcja obejmująca kilka ogniw procesu nauczania i uczenia się
 • lekcja sprawdzająca postępy uczniów
 • lekcja służąca ukształtowaniu pojęć

Typy lekcji wynikające z organizacji pracy na lekcji:

 • lekcja dyskusyjna
 • lekcja wycieczka
 • lekcja z wykorzystaniem komputera
 • lekcja z wykorzystaniem filmu
 • lekcja w laboratorium
 • lekcja pracy zespołowej
 • lekcja uczenia się pod kierunkiem
 • lekcja referatowa
 • lekcja samodzielnej pracy uczniów
 • lekcja w warsztatach szkolnych
 • lekcja łączona

Typy lekcji zazębiają się z rodzajami lekcji np. lekcja dyskusyjna może być lekcją eksponującą lub problemową.

Od czego zależy typ, rodzaj i budowa lekcji:

 • przedmiotu nauczania, czyli treści
 • wieku ucznia, roku nauczania, wykorzystywanego dotychczas poziomu wiedzy
 • systemu dydaktycznego, który przyjął nauczyciel (herbartowski, deweyowski, wielostronnego nauczania wg Okonia, systemu łączenia teorii z praktyką)
 • kolejnego ogniwa (elementu) realizowanego w procesie kształcenia
 • możliwości organizacyjnych
 • środków dydaktycznych, jakimi dysponuje nauczyciel
 • dojrzałości uczniów do samodzielnej realizacji zadań dydaktycznych

Wszystkie wykorzystane tu materiały w tekstach Dydaktyka cz.1-cz.9 zostały zaczerpnięte ze strony: http://www.e-pedagogika.info/dydaktyka.html