katechein
 

Bóg wprowadza człowieka na drogę szczęścia - konspekt 2015

Home Konspekty i scenariusze 20.09.2015 7030 drukuj
 

Temat: Bóg wprowadza człowieka na drogę szczęścia wiecznego

Klasa: 2GP

Cele

 • wyjaśnia znaczenie sakramentu chrztu
 • wymienia dary otrzymywane w sakramencie chrztu

Plan

 1. Czym jest chrzest?
 2. Jakie są skutki chrztu?
 3. Czy są różne rodzaje chrztu?
 4. Kto może chrztu udzielać, a kto go może przyjąć?

Wstęp

Pierwszym i podstawowym sakramentem jest chrzest. Jest on wynikiem nakazu jaki zostawił swoim uczniom Jezus tuż przed swoim wniebowstąpieniem: "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego." Mt 28,19

Jezus uczynił chrzest i wiarę podstawą naszego zbawienia, co zapisał ewangelista Marek w tych słowach: "Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony." Mk 16,16

Sakrament ten jest pierwszy wśród wszystkich innych, jest dla nich podstawą i początkiem. Jak można zauważyć ze słów ewangelistów wynika, że potrzeba decyzji wynikającej z wiary by można go było przyjąć.

Rozwinięcie

Jak pamiętamy z poprzedniej katechezy siedem sakramentów podzielonych jest na trzy grupy. Pierwszą z nich stanowią sakramenty wtajemniczenia. Należą do nich chrzest, bierzmowanie i eucharystia. Podstawą wszystkich sakramentów jest chrzest.

Czym jest chrzest?

Oto co pisze Biblia na temat chrztu:

Każdy kto przyjmuje chrzest staje się synem umiłowanym Boga

"Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?» Jezus mu odpowiedział: «Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie»." Mt 3,13-17

Chrzest jest zanurzeniem w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa

"Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie - jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca.

Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu." Rz 6,3-7

Chrzest jest wynikiem uwierzenia Bogu

"kiedy uwierzyli Filipowi, który nauczał o królestwie Bożym oraz o imieniu Jezusa Chrystusa, zarówno mężczyźni, jak i kobiety przyjmowali chrzest. Uwierzył również sam Szymon, a kiedy przyjął chrzest, towarzyszył wszędzie Filipowi i zdumiewał się bardzo na widok dokonywanych cudów i znaków." Dz 8,12n

Chrzest jest przyjmowany raz w życiu

"Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i działa] ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich." Ef 4,5b-6

Co podaje nam Katechizm Kościoła Katolickiego o chrzcie?

1275 Wtajemniczenie chrześcijańskie dokonuje się przez trzy sakramenty: chrzest, który jest początkiem nowego życia; bierzmowanie, które jest jego umocnieniem, i Eucharystię, która karmi ucznia Ciałem i Krwią Chrystusa, by przekształcić go w Niego.

1276 "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem" (Mt 28,19-20).

1277 Chrzest jest narodzeniem do nowego życia w Chrystusie. Zgodnie z wolą Pana jest on konieczny do zbawienia, tak jak Kościół, do którego chrzest wprowadza.

1278 Istotny obrzęd chrztu polega na zanurzeniu kandydata w wodzie lub polaniu wodą jego głowy z równoczesnym wezwaniem Trójcy Świętej, to znaczy Ojca, Syna i Ducha Świętego.

1279 Skutek chrztu lub łaski chrzcielnej jest bardzo bogatą rzeczywistością. Obejmuje ona: odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych, narodzenie do nowego życia, przez które człowiek staje się przybranym synem Ojca, członkiem Chrystusa, świątynią Ducha Świętego. Przez fakt przyjęcia tego sakramentu ochrzczony jest włączony w Kościół, Ciało Chrystusa, i staje się uczestnikiem kapłaństwa Chrystusa.

1280 Chrzest wyciska w duszy niezatarte duchowe znamię, "charakter", który konsekruje ochrzczonego do uczestniczenia w chrześcijańskim kulcie religijnym. Z racji "charakteru" chrzest nie może być powtórzony 76 .

1281 Ci, którzy ponoszą śmierć z powodu wiary, katechumeni i wszyscy ludzie, którzy pod wpływem łaski, nie znając Kościoła, szczerze szukają Boga i starają się pełnić Jego wolę, są mogą być zbawieni, chociaż nie przyjęli chrztu 77 .

1282 Od najdawniejszych czasów chrzest jest udzielany dzieciom, ponieważ jest łaską i darem Bożym, które nie zakładają ludzkich zasług. Dzieci są chrzczone w wierze Kościoła. Wejście w życie chrześcijańskie daje dostęp do prawdziwej wolności.

1284 W razie konieczności każda osoba może udzielić chrztu, pod warunkiem że ma intencję uczynienia tego, co czyni Kościół, i poleje wodą głowę kandydata, mówiąc: "Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego".

Jakie są skutki chrztu?

KKK wymienia pięć podstawowych skutków chrztu:

 1. Uwolnienie od grzechu pierworodnego.
 2. Synostwo Boże.
 3. Wszczepienie w Chrystusa.
 4. Wszczepienie w Kościół święty.
 5. Udział w posłannictwie Chrystusa i Kościoła

Chrzest uwalnia od grzechu pierworodnego oraz wszystkich grzechów uczynkowych jakich dopuściła się osoba przed otrzymaniem chrztu. Jak pisze św. Paweł jest on zanurzeniem w śmierć Chrystusa więc jest także chwilą "śmierci dla grzechu". Po chrzcie dusza człowieka jest taka jaką miał człowiek w Raju, niewinna i otwarta na Boga.

Przyjęcie chrztu przyobleka nas w Chrystusa, w ten sposób stajemy się do Niego podobni, a Bóg spoglądając na nas widzi w nas odbicie swego Syna. Jak pisze Paweł Apostoł "Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Nie mogę odrzucić łaski danej przez Boga." Ga 2,20n.

Poprzez chrzest stajemy się członkami Mistycznego Ciała Chrystusa jakim jest Kościół. Tak pisze o tym św. Paweł "Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało(…). Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne [członki]." 1Kor 12,12-14

Jako członkowie Kościoła stajemy się dziedzicami jego zadań oraz przywilejów. Odtąd wraz z Chrystusem możemy składać nasze życie w ofierze na Jego ołtarzu. Wraz z nim możemy głosić dobrą nowinę i mamy nadzieję, że zmartwychwstaniemy tak jak On to uczynił.

Czy są różne rodzaje chrztu?

Wyróżniamy cztery "wersje" chrztu w zależności od możliwości udzielenia go.

 • Wersja "standardowa" czyli normalnie udzielany sakramentalny chrzest dzieci lub dorosłych. Szafarzem tego sakramentu jest kapłan (biskup, prezbiter lub diakon).
 • "Chrzest z wody", którego może udzielić każdy wierny mający odpowiednią intencję i za zgodą osoby otrzymującej ten chrzest. Udziela się go w sytuacji niebezpieczeństwa utraty życia, gdy ktoś pragnie być ochrzczony a nie ma innej możliwości.
 • "Chrzest pragnienia" to stan jakiego dostępują ci, którzy świadomie lub nie pragną zjednoczenia z Bogiem. Żyjąc wg własnego sumienia szukają tego co dobre i takie życie "owocuje" przyjęciem ich do nieba.
 • "Chrzest krwi" to stan tych wszystkich, którzy zanim zostali ochrzczeni uwierzyli w Chrystusa i z Jego powodu oddali swoje życie. To chrzest męczenników.

Kto może chrztu udzielać, a kto go może przyjąć?

Chrztu udziela zwyczajnie każdy kapłan od diakona począwszy a skończywszy na biskupie. W nadzwyczajnych wypadkach może go udzielić każdy ochrzczony o ile ma dobrą intencję oraz decyzję woli osoby przyjmującej chrzest. Polewa wtedy osobę chrzczoną wodą oraz wypowiada formułę "ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego". Osobę udzielająca chrztu nazywa się szafarzem, osobę przyjmującą - katechumenem.

Kto może przyjąć chrzest?

Zdolny do przyjęcia chrztu jest każdy człowiek jeszcze nie ochrzczony. (KKK 1246)

Zakończenie

Chrzest jest pierwszym pośród sakramentów. Jest udzielany indywidualnie ale we wspólnocie. Wymaga on wiary w Boga. Jego skutkami są: uwolnienie od grzechu pierworodnego, synostwo Boże, wszczepienie w Chrystusa, wszczepienie w Kościół święty oraz udział w posłannictwie Chrystusa i Kościoła.

Możemy wyróżnić cztery rodzaje chrztu: sakramentalny, z wody, chrzest krwi oraz pragnienia.

Zwyczajnym szafarzem chrztu jest biskup i prezbiter, a w Kościele łacińskim także diakon. W razie konieczności może ochrzcić każda osoba, nawet nieochrzczona, mająca wymaganą intencję, używając trynitarnej formuły chrzcielnej. Wymagana intencja polega na tym, aby chcieć uczynić to, co czyni Kościół, gdy chrzci. Kościół widzi uzasadnienie tej możliwości w powszechnej woli zbawczej Boga oraz konieczności chrztu do zbawienia.