katechein
 

Życie słowem Bożym - konspekt 2015

Home Konspekty i scenariusze 20.09.2015 6794 drukuj
 

Temat: Życie słowem Bożym

Klasa: 1GP

Cele:

  • znaczenie słowa Bożego w życiu chrześcijanina
  • różne sensy Słowa Bożego

Plan

  1. Biblia jako Słowo Boga do człowieka
  2. Biblia jako zapis wiary wielu pokoleń
  3. Biblia jako drogowskazy dla naszego życia

Wstęp

Pamiętacie, że Biblia jako księga powstawała pomiędzy XIII wiekiem przed Chrystusem a I wiekiem po Chrystusie. Wiemy, że jej autorem jest Bóg oraz ludzie przez Niego natchnieni. Tak długi czas jej powstawania oraz różnorodność autorów powoduje, że jest to dzieło trudne do zrozumienia dla nas. Musimy sobie uświadomić, że nie jest to podręcznik biologii czy historii, choć zawiera treści z nimi związane.

Czym więc ta Biblia jest?

Rozwinięcie

Słowo Boga do człowieka

Pamiętamy o dwóch źródłach objawiania się Boga. Przyroda mówi nam, że jest jakiś Stwórca (objawienie naturalne). Natomiast Jego interwencje w życie ludzi i narodów mówią nam jaki On jest (objawienie historyczne).

Biblia przez wielu teologów i świętych jest nazywana "listem miłości Boga do człowieka". To słowo Boga skierowane do ludzi, w których Bóg przekonuje ich, że nie są sami, że są dla Niego ważni i kochani.

W Biblii znaleźć można wiele wydarzeń zwanych z "przymierzem". Przymierze to szczególna "umowa" pomiędzy Bogiem a wybranymi przez Niego ludźmi lub ludami. Bóg zobowiązuje się im błogosławić a oni w zamian mają Go czcić jako Jedynego Boga. Księgi biblijne opisują te relacje, które można ująć w pewien schemat: zawieranie przymierza, wierność ludu, odejście od Boga, Jego troskę o swój lud i powrót skruszonego Izraela do swego Pana.

Obok doraźnych interwencji w historię Izraela, pojawia się także troska o zbawienie wszystkich ludów wyrażana w zapowiedziach nadejścia Mesjasza oraz powszechnego wybawienia. Wszystkie zapowiedzi mesjańskie zawarte w ST znalazły swoje wypełnienie w wydarzeniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu.

Zapis wiary ludzi

Szczególnie bliskie naszej wierze są księgi NT. Ewangelie, które są zapisem katechetycznym wydarzeń z życia Jezusa, Syna Bożego oraz pisma apostolskie, które są wyjaśnieniem ducha ewangelicznego. Powstawały one wiele lat po wydarzeniach, które opisują. Były pisane w gminach chrześcijańskich o różnym pochodzeniu: dla Żydów, Rzymian czy Greków. Poruszały różne aspekty działalności Jezusa, ale w jednym były zbieżne - Jest On obiecanym Mesjaszem, Zbawicielem, który umarł za ludzi i zmartwychwstał.

Drogowskazy dla nas

Biblia nie straciła na aktualności i dzisiaj. Jej treść - Słowo Boga, jest ponadczasowe i skuteczne oraz przydatne do kształtowania życia chrześcijan.

Tak pisze o tym autor Listu do Hebrajczyków: "Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne, przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek." Hbr 2,12n

W drugim liście do Tymoteusza zaś można przeczytać: "Wszelkie Pismo od Boga natchnione [jest] i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości - aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu." 2Tm 3,16-17

Słowami Pisma Świętego można się modlić, można w nich szukać mądrości lub pocieszenia w ciężkich chwilach. Zawsze jednak pozostaje ono w nas. Pisze o tym prorok Izajasz "(…) podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba

i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa." Iz 55,10n

Zakończenie

Pismo Święte to słowo Boże skierowane do człowieka, które mówi o jego kondycji bez Boga i z Nim. Jest listem, w którym Bóg mówi mu, że go kocha i z tej miłości daje swego Syna by mógł być szczęśliwy. Słowo Boże jest żywe, skuteczne i zawsze aktualne. Każdy kto chce poznać Boga MUSI czytać Biblię, bo ona mówi o tym jaki On jest dla nas.