katechein
 

Jezus wspomaga w cierpieniu - konspekt 2016

Home Konspekty i scenariusze 12.01.2016 10400 drukuj
 

Temat: Jezus wspomaga w cierpieniu

Klasa: 2GP

Cele:

 • Zapoznanie z teologią i symboliką sakramentu namaszczenia chorych;
 • wie, że sakrament namaszczenia chorych jest też znakiem nadziei na powrót do zdrowia;
 • wymienia dary, jakich Jezus udziela w sakramencie chorych;
 • uzasadnia, dlaczego sakramentu chorych nie należy nazywać "ostatnim namaszczeniem";
 • wyjaśnia znaczenie obrzędów sakramentu chorych;

Cele (ucznia):

 • będziesz wiedział czym jest sakrament namaszczenia, po co, kiedy i kto go udziela;
 • będziesz potrafił wytłumaczyć, że sakrament namaszczenia to nie "ostatnie namaszczenie"

Plan

 • Cel sakramentów uzdrowienia
 • Cel i przebieg namaszczenia chorych
 • Kto i komu udziela się namaszczenia chorych?
 • Skutki namaszczenia

Wstęp

Gdy Jezus chodził pośród Mu współczesnych jedną z posług jakimi im służył było uzdrawianie. Nie było ono zadaniem związanym tylko z chorobą ciała, ale przede wszystkim znakiem objęcia Bożą opieką całego człowieka z duszą i ciałem. Żydzi wierzyli, że choroba serca - grzech ma swoje odbicie w chorobie ciała, stąd też uzdrowienia dokonywane przez Jezusa i Jego uczniów postrzegane są jako działanie Bożej łaski i odpuszczenia grzechów. Najlepszym tego przykładem jest wydarzenie z paralitykiem opisane w Mt 9,1-8*
Po swoim odejściu pozostawił obietnicę podobnych wydarzeń każdemu kto w Niego będzie wierzył: "Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie»." Mk 16,17nn
Sformalizowaną posługą uzdrawiania w Kościele są sakramenty uzdrowienia wśród, których jest sakrament uzdrowienia chorych.

Rozwinięcie:

Cel sakramentów uzdrowienia

Sakramenty uzdrowienia: spowiedź i namaszczenie chorych są sakramentami pomocy cierpiącym na duszy i ciele. Są prośbą skierowaną do Boga o pomoc i miłosierdzie wobec nieszczęścia i cierpienia z jakimi się człowiek spotyka.
Bóg chce szczęścia człowieka i tego by był zdrowy, cały - na duszy i ciele. W czasie swej ziemskiej wędrówki Jezus wielokrotnie uzdrawiał zdjęty litością nad ludzką niedolą. W ewangeliach znajduje się wiele opisów takich wydarzeń, by wspomnieć tylko paralityka, trędowatych, ślepych i głuchych, kobietę cierpiącą wiele lat na krwotok, czy wreszcie Łazarza, który zachorował i umarł, a Jezus przywrócił go do życia.
Z jednej strony Jezus chce uzdrowić każdego, z drugiej strony namawia nas byśmy nosili swój krzyż, gdyż tylko on nas może doprowadzić do zbawienia. Warto więc zwrócić uwagę, że zdrowie mimo iż jest wartością wysoką, nie jest najważniejszą. Przed zdrowiem ważniejsze jest zbawienie - życie wieczne(!).
Powiedz to tym, którzy cierpią codziennie… nie zawsze Bóg chce takiej ofiary, trzeba się nauczyć prosić Go o pomoc. Co nam więc pozostaje? Namaszczenie!

Cel i przebieg namaszczenia chorych

Namaszczenie chorych w swej formie zbliżone jest do praktyk leczniczych stosowanych w czasach Jezusa. Ranę polewano winem i oliwą oraz bandażowano wspierając chorego modlitwą i opieką. Podobnie i tutaj materią tego sakramentu jest olej chorych, którym namaszcza się godne miejsce na ciele i zanosi się prośbę do Boga o przywrócenie zdrowia.
Doskonale pisze o tym św. Jakub w swoim liście: "Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone" (Jk 5, 14-15).

Kto i komu udziela się namaszczenia chorych?

Każdy sakrament jest darem dla żywych! Nie udziela się żadnego sakramentu umarłym, bo nie jest im już potrzebny. Do niedawna panowało przekonanie, że sakrament namaszczenia to "ostatnie" namaszczenie, przygotowujące na śmierć i udzielane umierającym lub świeżo umarłym. W rzeczywistości udziela się tego sakramentu każdemu, kto jest chory, stary i niedołężny lub przygotowujący się do niebezpiecznych zabiegów. Można go przyjąć tyle razy ile jest potrzeba(!) - nie ma tu ograniczeń.
Ważnie udziela tego sakramentu tylko kapłan (prezbiter lub biskup).

Skutki namaszczenia

Skutkami tego sakramentu są:

 • Łaska umocnienia w znoszeniu swego cierpienia i choroby
 • Odpuszczenie grzechów
 • Głębsze zjednoczenie z ofiarą krzyżową Jezusa Chrystusa
 • Poprzez współudział w męce Chrystusa wysłużenie dóbr duchowych dla Kościoła
 • Powrót sił i zdrowia
 • Przygotowanie na przejście przez śmierć

Zakończenie

Każdy chory może prosić Boga o zdrowie duszy i ciała. W Kościele istnieją sakramenty, które służą temu celowi: spowiedź oraz namaszczenie chorych. Są to sakramenty wielokrotnego użytku (: dostępne za darmo dla potrzebujących. Wierząc, że Bóg nie chce naszego nieszczęścia i zguby mamy nadzieję, że udzieli On nam łaski zdrowia, gdy będziemy Go o to prosili. Szafarzami tych sakramentów są kapłani, bo to oni kontynuują posługę samego Jezusa oraz Jego uczniów.

Pytania kontrolne:

 • Do jakiej grupy sakramentów należy sakrament namaszczenia chorych?
 • Komu udziela się tego sakramentu i w jakim celu?
 • Jakie są skutki namaszczenia chorych?
 • Co jest materią namaszczenia? (czym się dokonuje tego sakramentu?)
 • Kto może udzielać namaszczenia?
 • Ile razy w życiu można przyjąć ten sakrament?
 • Czy namaszcza się dopiero co umarłych?
 • Czy sakrament namaszczenia to inaczej ostatnie namaszczenie?

Pomoce

* (…) oto przynieśli Mu paralityka, leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: «Ufaj, synu! Odpuszczają ci się twoje grzechy». Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w Piśmie: On bluźni. A Jezus, znając ich myśli, rzekł: «Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Cóż bowiem jest łatwiej powiedzieć: "Odpuszczają ci się twoje grzechy", czy też powiedzieć: "Wstań i chodź!" Otóż żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów - rzekł do paralityka: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu!» On wstał i poszedł do domu. A tłumy ogarnął lęk na ten widok, i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom. Mt 9,1-8

KKK o skutkach sakramentu namaszczenia

1520 Szczególny dar Ducha Świętego. Pierwszą łaską sakramentu namaszczenia chorych jest łaska umocnienia, pokoju i odwagi, by przezwyciężyć trudności związane ze stanem ciężkiej choroby lub niedołęstwem starości. Ta łaska jest darem Ducha Świętego, który odnawia ufność i wiarę w Boga oraz umacnia przeciw pokusom złego ducha, przeciw pokusie zniechęcenia i trwogi przed śmiercią 114 . Wsparcie Pana przez moc Jego Ducha ma prowadzić chorego do uzdrowienia duszy, a także do uzdrowienia ciała, jeśli taka jest wola Boża 115 . ponadto, "jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone" (Jk 5,15) 116 .
1521 Zjednoczenie z męką Chrystusa. Przez łaskę tego sakramentu chory otrzymuje siłę i dar głębszego zjednoczenia z męką Chrystusa. Jest on w pewien sposób konsekrowany, by przynosić owoc przez upodobnienie do odkupieńczej śmierci Zbawiciela. Cierpienie - następstwo grzechu pierworodnego - otrzymuje nowe znaczenie: staje się uczestnictwem w zbawczym dziele Jezusa.
1522 Łaska eklezjalna. Chorzy, którzy przyjmują ten sakrament, "łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzają dobra Ludowi Bożemu" 117 . Celebrując ten sakrament, Kościół w komunii świętych wstawia się w intencji chorego. Ze swej strony chory przez łaskę tego sakramentu przyczynia się do uświęcenia Kościoła i do dobra wszystkich ludzi, dla których Kościół cierpi i ofiaruje się przez Chrystusa Bogu Ojcu.
1523 Przygotowanie do ostatniego przejścia. Jeśli sakrament namaszczenia chorych udzielany jest wszystkim, którzy cierpią z powodu ciężkiej choroby i niedołęstwa, to tym bardziej jest on przeznaczony dla tych, którzy zbliżają się do kresu życia 118 , tak że nazywano go również sacramentum exeuntium 119 , "sakramentem odchodzących". Namaszczenie chorych dopełnia rozpoczęte przez chrzest dzieło naszego upodobnienia się do misterium Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Jest ono ostatnie w szeregu świętych namaszczeń, które wyznaczają etapy życia chrześcijanina: namaszczenie przy chrzcie wycisnęło na nas pieczęć nowego życia; namaszczenie przy bierzmowaniu umocniło nas do życiowej walki. To ostatnie namaszczenie otacza koniec naszego ziemskiego życia jakby ochroną, zabezpieczającą nas na ostatnią walkę przed wejściem do domu Ojca 120 .