katechein
 

W służbie Bogu - prorocy - konspekt 2016

Home Konspekty i scenariusze 20.01.2016 9745 drukuj
 

Temat: W służbie Bogu - prorocy

Klasa: 1GP

Cele:

 • wyjaśnia religijne znaczenie pojęcia "prorok";
 • wymienia, do czego wzywa Pan Bóg za pośrednictwem proroków.

Cele(ucznia):

 • dowiesz się kim jest prorok;
 • będziesz wiedział jakie zadania miał prorok w służbie Boga

Plan:

 • Kim jest prorok w Biblii?
 • Jak możemy podzielić proroków biblijnych?
 • Prorocy w NT.
 • Czy dzisiaj w Kościele także są prorocy?

Wstęp

Dzisiaj słowo prorok kojarzy się przede wszystkim z przepowiadaniem przyszłości, przewidywaniem przyszłych wydarzeń, wręcz niebezpiecznie zbliża się do popularnego rozumienia jasnowidztwa czy wróżbiarstwa. W kościele często słyszymy o tych najbardziej znanych prorokach - Ezechielu, Amosie, Jeremiaszu, Joelu, Sofoniaszu i Zachariaszu. Za takich uważamy również Mojżesza i Abrahama, bowiem w Starym Testamencie prorokami byli ci, którzy przemawiali z woli Boga i przekazywali Jego polecenia. Znacznie rzadziej zwracamy uwagę na proroków, którzy z imienia wymienieni są w Nowym Testamencie.

Rozwiniecie

Kim jest prorok w Biblii?

Prorok to człowiek napełniony Duchem Bożym. Przede wszystkim nie mówi w swoim imieniu, a w imieniu Boga. Prorok natchniony mocą Ducha Świętego to tylko, bądź aż..., sługa Słowa.
Prorokiem nie zostaje się z własnego wyboru. Proroka powołuje Bóg, On go wybiera, namaszcza swym Duchem i posyła z zadaniem - misją.
"Prorocy głoszą radykalne odkupienie Ludu Bożego, oczyszczenie ze wszystkich jego niewierności, zbawienie, które obejmuje wszystkie narody" (KKK, nr 64).
Przepowiadanie przyszłości nie jest istotą istnienia proroka, jest jedynie poświadczeniem prawdziwości jego przekazu. Prorok jedynie uczy i wyjaśnia, jak rozumieć Objawienie zapisane w Piśmie, jak realizować zapisane przykazania, jak wypełniać przykazanie miłości, jak reagować na teraźniejsze sytuacje.
Rola biblijnego proroka może być nawet bardziej istotna dla teraźniejszości, niż dla przyszłości. Słuchając proroctw, bardziej powinniśmy się skupić na swoim życiu niż na przyszłych wypadkach. Takie samo przesłanie ma większość objawień prywatnych. Chociaż uchylają często kurtynę tajemniczej przyszłości, to zasadniczo wzywają nas tu i teraz do podjęcia natychmiastowych działań - ostatnio najczęściej do modlitwy i pokuty.
Proroctwo to światło, które ma oświetlać naszą drogę do Zbawienia, a nie rozwikłać zagadkę przyszłości. Prorok to sługa Objawienia, a nie założyciel nowego, własnego Kościoła.

Jak możemy podzielić proroków biblijnych?

Proroków biblijnych możemy podzielić na tzw. większych i mniejszych. Nie ma to nic wspólnego z ich wzrostem, a raczej z wpływem jaki wywarli na losy narodu Izraela i tekstami, które po nich pozostały. Trzeba także pamiętać, że często prorocy sami nie pisali ksiąg o sobie, są to raczej zapiski ich słów i dzieł dokonane przez potomnych lub ich uczniów.


Prorocy w Biblii

Żydowski "ojciec wszystkich proroków" oraz jedyny prorok samarytanizmu - Mojżesz

Prorocy więksi

Mniejsi prorocy

Izajasz
Jeremiasz
Ezechiel
Daniel

Ozeasz
Joel
Amos
Abdiasz
Jonasz
Micheasz

Nahum
Habakuk
Sofoniasz
Aggeusz
Zachariasz
Malachiasz

Pozostali prorocy(?): Baruch, Eliasz, Elizeusz, Enoch (Henoch), Hiob, Natan, Gad, Samuel

Prorocy w NT.

W nowym Testamencie także pojawiają się ludzie pełniący rolę proroków, są to mi.in. Łukasz Cyrenejczyk, Szaweł, Juda, cztery córki Filipa czy Szymon. Święty Paweł wspomina o posłudze prorockiej w pierwszych gminach chrześcijańskich. Przedstawia ich jako ludzi pełnych Ducha, którzy przemawiają dla dobra Kościoła, by go budować i upominać. Czasem zapowiadają oni rzeczy przyszłe, częściej jednak upominają słuchaczy by żyli dobrze i godnie, naśladując Chrystusa.

Czy dzisiaj w Kościele także są prorocy?

Dziś każdy ochrzczony bierze udział w potrójnej misji Kościoła, jako członek Ciała Chrystusa: jest królem, prorokiem i kapłanem. Każdy może dziś mówić słowo Boga, wpierw do siebie, później do innych. Dlaczego? Bo przez chrzest każdy z nas jest wybrany i posłany, by głosić dobrą nowinę o zbawieniu dokonanym przez Syna Bożego.
W sposób szczególny wezwani do posługi słowa są dziś: biskupi, kapłani, diakoni, zakonnicy, katechiści, katecheci, członkowie wspólnot oraz … wszyscy wierni. Wypełniać tę rolę można dziś przez: głoszenie słowa, modlitwę, a przede wszystkim przez świadectwo swego życia. Przyznanie się do Chrystusa często urasta dziś do rangi męczeństwa bo czasy obecne nie lubią ludzi wierzących.

Zakończenie

Ludzie wybrani i powołani przez Boga by głosić Jego słowo to prorocy. Od wieków wybierał Bóg takich ludzi by wykonywali Jego polecenia i kierowali powierzonym im ludem. W czasach Nowego Testamentu, gdy Duch Święty ogarnął wszystkich wierzących, każdy z nich może kontynuować tę tradycję prorocką i dzisiaj.

Pytania kontrolne:

 • Kim jest biblijny prorok i jakie jest jego zadanie?
 • Kto powoływał proroka i komu on służył?
 • Wymień proroków większych i mniejszych
 • Czy w Nowym Testamencie byli prorocy? Podaj ich imiona.
 • Kto w dzisiejszym Kościele pełni rolę proroków?