katechein
 

Bóg objawia prawo życia - konspekt 2016

Home Konspekty i scenariusze 21.02.2016 9555 drukuj
 

Temat: Bóg objawia prawo życia

Klasa: 2GP

Cele:

 • wyjaśnia pochodzenie słowa "Dekalog";
 • przyporządkowuje przykazania Dekalogu do przedmiotu ich odniesienia;

Cele(ucznia):

 • dowiesz się jak dzielą się prawa;
 • będziesz wiedział co oznaczają poszczególne przykazania;

Plan:

 • Trzy typy prawa.
 • Które z praw jest najważniejsze?
 • Jak brzmią przykazania Boże?
 • Co oznaczają dla naszego życia Boże przykazania?

Wstęp

Nasze postępowanie i wolność ograniczone są różnymi prawami. Prawa te ustalają nasze obowiązki ale i to co nam wolno, nasze przywileje. Gdyby nie było tych regulacji nasze życie byłoby chaotyczne i niezwykle niebezpieczne. Dobrym przykładem jest np. sytuacja gdy nie ma żadnych zasad zachowania się na drodze. To byłoby wielkie pasmo wypadków i nieszczęść.
Prawo zawsze towarzyszyło człowiekowi, wpierw było to prawo zwyczajowe, religijne później państwowe. Jak to wygląda w sytuacji Ludu Bożego?

Rozwiniecie

Warto się zastanowić jakie prawa są wokół nas. Czy prawo - to tylko prawo do czegoś, a może także jakieś obowiązki? Na czym opierają się te zasady zwane prawem?

Ćwiczenie 1 (czas ok 3-5 min).
Burza mózgów, gdzie uczniowie poszukują różnych przykładów zasad i praw w swoim życiu.

Ćwiczenie 2 (w parach, czas ok. 3min)
Pracując w parach napiszcie w zeszytach jakie zasady już znacie i jakie prawa was dotyczą?

Jak można by te prawa podzielić? Wg jakiego kryterium? Co dają nam te zasady? Czym są w rzeczywistości i skąd się biorą?

Trzy typy prawa.

Możemy wyróżnić trzy podstawowe typy prawa:

 • Prawo naturalne;
 • Objawione prawo Boże;
 • Prawo stanowione ludzkie;

Prawo naturalne jest właściwe każdemu człowiekowi i jest ukryte w nim samym. Rozpoznaje je on przy pomocy rozumu i sumienia. Po prostu wie sam z siebie, że coś jest dobre lub nie. To prawo stawało się często przyczynkiem do powstania zasad życia małych społeczności.

Prawo ustanowione przez Boga jest darem jaki daje On człowiekowi. Jest ono prawem objawionym w sposób nadprzyrodzony. Przykładem takiego prawa jest Dekalog o którym wspomina Biblia w trakcie historii wyjścia Izraelitów z Egiptu po czterystu latach niewoli. Oto jak brzmią te przykazania:

"Wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa: "Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.
Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.
Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.
Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie. Nie będziesz zabijał. Nie będziesz cudzołożył. Nie będziesz kradł. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.
Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego"." Wj 20,1-17
Tak ustalone prawa organizowały całe życie Ludu Wybranego i tych, którzy kontynuują jego tradycje.

Wraz z mijającym czasem i rozwojem kultur pojawiają się prawa ustanawiane przez ludzi, które regulują coraz więcej dziedzin wspólnego życia. Noszą one nazwę prawa stanowionego ludzkiego, są to :prawa zwyczajowe, prawo karne, handlowe, itp..

Każde prawo musi być sprawiedliwe by było dobre i mogło obowiązywać.

Które z praw jest najważniejsze?

Mamy różne prawa, które z nich jest jednak najważniejsze? Nadrzędne w stosunku do innych?
Podstawą każdego innego prawa jest prawo Boże. Najprostsze jest to prawo naturalne ukryte przez Boga w sercach ludzi. Najważniejsze jest jednak to prawo objawione - Dekalog. Ono powinno być podstawą i wyznacznikiem sprawiedliwości dla praw ludzkich.
Dlaczego? Ich gwarantem i autorem jest Bóg, w którym nie ma zła, który nie chce zła dla nikogo bo sam jest sprawiedliwy(!).

Jak brzmią przykazania Boże?

Katechizmowa wersja Dekalogu nieco różni się od tych zapisanych w ST i brzmi następująco.

 1. Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną.
 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
 4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
 5. Nie zabijaj.
 6. Nie cudzołóż.
 7. Nie kradnij.
 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
 9. Nie pożądaj żony bliźniego twego,
 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Dlaczego Bóg je dał człowiekowi? Podobnie jak same przykazania także odpowiedź możemy znaleźć w Biblii: "abyś długo żył i dobrze ci się powodziło". Celem przykazań jest szczęśliwe i dobre życie(!). Na pewno nie ograniczanie wolności. Bo jak może ograniczać twoją wolność przykazanie: "nie zabijaj"? Tak bardzo chcesz być zabójcą lub ofiarą?

Co oznaczają dla naszego życia Boże przykazania?

Ćwiczenie 3(ok 5-8 min.) Jakie wynikają z Dekalogu dla nas obowiązki? Jakie dają nam prawa?

Przykazanie

Obowiązki i prawa

Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną.

Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.

Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

Czcij ojca swego i matkę swoją.

Nie zabijaj.

Nie cudzołóż.

Nie kradnij.

Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

Nie pożądaj żony bliźniego twego,

Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Zakończenie

Prawa i zasady służą sprawiedliwości. W zależności od źródła pochodzenia wyróżniamy: prawo naturalne, prawo objawione, prawo ustanawiane. Każde prawo niesie ze sobą prawa - przywileje ale i też obowiązki. Ich gwarantem jest Bóg lub człowiek. Za nie przestrzeganie tych zasad może spotkać nas kara lub ograniczenie naszych praw czy przywilejów.

Pytania kontrolne:

 • Jakie mamy rodzaje prawa?
 • Jak poznajemy prawo naturalne?
 • Co jest celem i zasadą każdego prawa?
 • Jakie inne prawa możne wyróżnić obok naturalnego?
 • Które z tych praw jest najważniejsze w sumieniu?
 • Co oznacza słowo Dekalog?
 • Kto ustanowił i w jakim celu Dziesięć przykazań?
 • Jakie obwiązki nakłada na nas Dekalog?