katechein
 

Nauczyciel i uczniowie - konspekt 2016

Home Konspekty i scenariusze 06.04.2016 6961 drukuj
 

Temat: Nauczyciel i uczniowie

Klasa: GP

Cele:

 • uzasadnia potrzebę powołania do szczególnej służby Jezusowi w Kościele;
 • wyjaśnia związki pomiędzy realizacją życiowego powołania a uczestnictwem w posłannictwie Jezusa.

Cele(ucznia):

 • dowiesz się ilu było apostołów i jakie jest ich zadanie;
 • dowiesz się, czy ty możesz dziś być apostołem.

Plan:

 • Jezus jako Mesjasz i nauczyciel
 • Wybór uczniów- 12 apostołów
 • Rola uczniów
 • My jako następcy apostołów

Wstęp

Jezus wybrał spośród spotkanych na swej drodze ludzi dwunastu apostołów. W Biblii Bóg wybiera - powołuje osoby do szczególnych zadań, by mogli przeprowadzić Jego wolę. Zobaczmy dziś jak wyglądało powołanie i jaki był jego cel wobec apostołów Jezusa.

Rozwiniecie

Jezus jako Mesjasz i nauczyciel

Rolą Jezusa z Nazaretu zwanego Mesjaszem jest odkupienie ludzkości oraz dokończenie objawienia prawdy o Bogu i kondycji człowieka. Wcielenie Boga w człowieka i zapłata własnym życiem za jego grzechy stała się podstawą naszego zbawienia. Dokonał tego Bóg samodzielnie, jednak by wiara w odkupienie mogła trwać i dosięgać wszystkich ludzi, wszystkich pokoleń potrzeba było Mu pomocników - apostołów.
Nie da się zaprzeczyć, że większość ziemskiej działalności Jezusa to nauczanie oraz uzdrawianie ówczesnych Mu ludzi. Jednak nawet On nie mógł być wszędzie równocześnie, przynajmniej nie przed zmartwychwstaniem.
Pomiędzy Nim a Jego towarzyszami utworzyła się szczególna więź: uczeń - nauczyciel (Mistrz). Wiele sytuacji opisanych w NT pokazuje schemat działania Jezusa jako nauczyciela: wpierw naucza wszystkich, a potem osobno, wyjaśnia wszystko swoim uczniom. Pozwala także im w sposób szczególny uczestniczyć w wydarzeniach innym nie dostępnych (np. przemienienie na górze Tabor czy wskrzeszenie córki Jaira).

Wybór uczniów- 12 apostołów

Jezus dobrze wiedział co kryje się w duszy człowieka. Mając tę wiedzę dokonywał wyboru swoich uczniów. Wprawdzie za Nim chodziły tłumy, ale tylko niewielu mogło bezpośrednio słuchać Jego nauki. Oto co pisze ewangelista Mateusz o powołaniu apostołów:
"Powołanie dwunastu apostołów
I przywołał dwunastu uczniów swoich, i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc.
A te są imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, którego zwano Piotrem, i Andrzej, brat jego, i Jakub, syn Zebedeusza, oraz Jan, brat jego, Filip i Bartłomiej, Tomasz i Mateusz, celnik, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Kananejczyk i Judasz Iskariot, ten, który go też wydał."
Jezus bardzo dobrze wiedział co się wydarzy, a także , kto Go wyda. Człowiek jednak to nie kamień i może się zmienić. Po samobójczej śmierci Judasza, grono uczniów zostało uzupełnione o Macieja, tak by liczba dwunastu uczniów była zachowana.

Rola uczniów

Dalej Mateusz pisze tak:
"Tych dwunastu posłał Jezus, rozkazując im i mówiąc: Na drogę pogan nie wkraczajcie i do miasta Samarytan nie wchodźcie. Ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela. A idąc, głoście wieść: Przybliżyło się Królestwo Niebios. Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie; darmo wzięliście, darmo dawajcie.
Nie miejcie w trzosach swoich złota ani srebra, ani miedzi, Ani torby podróżnej, ani dwu sukien, ani sandałów, ani laski; albowiem godzien jest robotnik wyżywienia swego. A do któregokolwiek miasta lub wioski wejdziecie, dowiadujcie się, kto jest w nim godzien, i tam pozostańcie aż do swego odejścia.
A wchodząc w dom, pozdrówcie go! A jeśli to dom godzien, niech zstąpi nań pokój wasz, a gdyby nie był godzien, niech pokój wasz wróci do was. I gdyby kto was nie przyjął i nie słuchał słów waszych, wychodząc z domu lub z miasta onego, strząśnijcie proch z nóg swoich.
Zaprawdę powiadam wam: Lżej będzie w dzień sądu ziemi sodomskiej i gomorskiej niż temu miastu."
Zadaniem uczniów było uzupełnienie misji Chrystusa, mieli dotrzeć tam, gdzie nie mógł dojść w tej chwili ich Mistrz. Tak Jezus przygotowywał ich na późniejsze misje.
Po swoim zmartwychwstaniu wydał On podobne zalecenie dla uczniów, pisze o tym ewangelista Marek:
"I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie»." Mk 16,15-17
Jakże ważne jest zadanie uczniów Jezusa. To od nich zależy czy ktoś będzie zbawiony czy też nie(!). od tego jak wypełniają swoją misję.

My jako następcy apostołów

Dziś nie ma już tamtych apostołów. Ich miejsce zajmują biskupi i kapłani, zakonnicy lub katecheci. Wszyscy ci, którzy w imię Chrystusa zostali posłani do ludzi przez Kościół jako wspólnotę. Brzmią w uszach jeszcze słowa Jezusa zapisane przez Mateusza: "Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał."
Czy jednak Kościół to tylko ci, którzy kontynuują zadania apostołów? A może są też inni? Jakie jest ich zadanie?
Zadaniem każdego ochrzczonego jest dawać świadectwo swej wierze w odkupienie dokonywane przez Jezusa Zmartwychwstałego. Świadectwo to można dawać czynem lub słowem. Samo dobre życie, sprawiedliwe i uporządkowane, jest już świadectwem tego, że Bóg jest i ma dla nas znaczenie. Wystarczy żyć w stałej świadomości obecności Boga, który kocha i odkupuje człowieka. Oczywiście podstawowym warunkiem jest także wiara i słuchanie Jezusa. Możemy to zrobić czytając teksty ST i NT oraz uczestnicząc w liturgii Kościoła lub w katechezie.
My dziś możemy także uzdrawiać jak apostołowie. Wystarczy, że będziemy pocieszać innych, towarzyszyć im w trudnych dla nich chwilach, modlić się za potrzebujących. My też możemy głosić Królestwo Boże, wspominając słowa z Biblii i żyjąc ich znaczeniem na co dzień. Możemy jak apostołowie przybliżać Chrystusa przez swoją obecność i czas poświęcony tym, którzy nie wiedzą co mają ze sobą począć lub jak żyć. Możemy także odpowiedzieć na wezwanie Jezusa skierowane do naszego serca i zostać osobą konsekrowaną (zakonnikiem lub księdzem) lub świadczyć o miłości Boga do ludzi w małżeństwie lub samotności.

Zakończenie

Jezus jest mistrzem i nauczycielem. Jego posługa różni się od postawy innych nauczycieli tym, że przyszedł by służyć i oddać swoje życie za wielu. Przy umywaniu nóg uczniom w czasie ostatniej wieczerzy bardzo dobitnie wskazał, jak mają Go naśladować Jego uczniowie. W pokorze i prostocie serca żyć dla innych, pomimo pełnionych funkcji czy zaszczytów.

Pytania kontrolne:

 • Dlaczego mówimy, że Jezus jest nie tylko Mesjaszem, ale także nauczycielem?
 • Dlaczego Jezus wybrał sobie grono zaufanych uczniów?
 • Jakie było zadanie apostołów?
 • Ilu było apostołów?
 • Wymień imiona apostołów.
 • Kto zajął miejsce Judasza Iskarioty?
 • W jaki sposób dzisiejszym Kościele jest kontynuowane zadanie apostołów?
 • Czy my także możemy nazywać się uczniami Jezusa? Jakie powinniśmy spełnić warunki?