katechein
 

Wiara - jako odpowiedź na Bożą obawienie

Home Konspekty i scenariusze 25.01.2017 2556 drukuj
 

Temat: WIARA

Klasa 1GP

Cele:

  • Poznasz czym jest wiara.
  • Będziesz potrafił wymienić cechy wiary.

Wstęp:

"Jeżeli ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz,
że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia."
Rz 10, 9n

Rozwinięcie:

Definicja wiary

Wiara chrześcijańska jest to świadome, dobrowolne i dokonujące się z pomocą łaski Bożej uznanie za prawdę tego wszystkiego, co Bóg objawił o Sobie.

Cechy wiary.

Wiara jest:

  • Nadprzyrodzona
  • Rozumna
  • Pewna
  • Wiara jest nadprzyrodzona

Wiara jest darem od Boga, który przekracza naszą rzeczywistość. Jest nadprzyrodzony (poza tym, co się tu na ziemi urodziło). Mając nadprzyrodzone źródło wiara także prowadzi nas ku innej, nadprzyrodzonej rzeczywistości do Boga.

Wiara jest rozumna

Nasza wiara potrzebuje naszego rozumu, by pojąc to co ona przedstawia, by poznać Boga i Jego prawa. Prawd wiary trzeba się uczyć. Trzeba także rozwijać umiejętność rozumienia stworzonego świata by nie brać za Boga tego co Nim nie jest!

Wiara jest pewna

Bóg objawia nam siebie, nie znamy Go dobrze i nie możemy "sprawdzić" tego co On o sobie objawia. Wierzymy jednak nie tylko w Niego, ale przede wszystkim Jemu. Oparta na Jego autorytecie prawda nie jest pewna i stała.

Wiara jest zbawcza

Jak pisze św. Paweł przez wiarę jesteśmy zbawieni, nie z uczynków, by się nikt nie chlubił. To wiara w miłość Boga wyrażoną w ofierze Jego Syna daje nam zbawienie. Dlatego można powiedzieć, że jest ona - zbawcza.

Wiara jest wolna

Bóg nie narzuca człowiekowi niczego. Wciąż zwraca się do nas mówiąc "jeśli chcesz…". Możemy z Bogiem żyć w przyjaźni lub nie. To tylko nasz wybór. Nasze też będą konsekwencje tych wyborów.

Wiara jest tajemnicza

Tajemnicą dla nas jest sam Bóg. Jak pisze Izajasz "myśli Boga nie są myślami ludzkimi ani drogi Boże ludzkimi drogami" (por Iz 55,8) Nasza wiara dotyka rzeczywistości tajemniczego Boga, to On nam je objawia, odkrywa.

Wiara jest relacją z Bogiem

Zawsze objawia nam siebie Bóg - jako osoba. To objawienie prowadzi do spotkania dwóch osób i tworzy osobiste relacje - więzi. Już nie tylko wierzymy, że On jest, ale także zaczynamy rozumieć jaki On jest i co Mu się podoba. Każda modlitwa jest dialogiem pomiędzy człowiekiem a Bogiem.

To sprawa osobista czy prywatna?

Wiara jest osobistym doświadczeniem Boga. Ma jednak ona wpływ na nasze poglądy, czyny i słowa, przez co "dotyka" innych ludzi. W ten sposób przestaje być naszą prywatną sprawą co wyznajemy i w co oraz komu wierzymy.

Notatka

Wiara to nie tylko uznanie Boga za istniejącego, ale przede wszystkim uznanie, że to co On mówi (objawia nam) jest prawdą. To zaufanie Mu i podążanie za tym co wskazuje.