katechein
 

Dokumenty oświatowe cz2

Home Dokumenty 04.01.2010 52739 drukuj
 

Rozporządzenia cd.

Rozporządzenia cd.

Komunikaty i Zarządzenia

Obwieszczenia

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 czerwca 2000r. w sprawie wykazów podręczników szkolnych i książek pomocniczych dopuszczonych lub zalecanych do użytku szkolnego (M.P. z 2000r. Nr 18, poz.39

To oczywiście niewielka cześć przepisów regulujących system oświaty. Na egzaminie nie chodzi jednak o cytowanie paragrafów z pamięci, lecz wykazanie sią umiejętnością praktycznego zastosowania przepisów prawa. Dlatego wiedzę, prawną trzeba uzupełnić o taką, która odpowiada specyfice specjalności reprezentowanej przez kandydata.

Zarządzenia w sprawach oświatowych wydaje takie kurator. W ten sposób, np. zgodnie z ustawą o systemie oświaty i rozporządzeniem ministra o nadzorze pedagogicznym, reguluje system nadzoru pedagogicznego na terenie swojego województwa.

Rady jednostek samorządu terytorialnego podejmują uchwały, które regulują funkcjonowanie placówek oświatowych w terenie. Tak są na przykład wyznaczane obwody rejonowe dla szkół podstawowych i gimnazjów, regulaminy konkursów na dyrektorów, a takie regulaminy płacowe dla uczycieli.

Wreszcie swoje dokumenty wydaje szkoła. Najważniejsze z nich, podejmowane uchwalą rady pedagogicznej, to statut szkoły, szkolny system oceniania, szkolny program wychowawczy, szkolny zestaw programów nauczania.

śródłem opracowania jest: 'Poradnik Gazety Szkolnej,INFOR 2001'