katechein
 

Awans zawodowy katechety

Home Awans zawodowy 07.01.2010 35320 drukuj
 

Wymagania kwalifikacyjne i egzaminacyjne

Znowelizowana Karta Nauczyciela wprowadziła nowy sposób awansowania nauczycieli. Wszystkie przepisy zamieszczone w Ustawie, jak również kolejno wydane przepisy wykonawcze do wspomnianej Ustawy, odnoszą się także do katechetów pracujących we wszystkich placówkach oświatowych. Dlatego istnieje konieczność szczegółowego zapoznania się z aktami prawnymi, umożliwiającymi ubieganie się o określony stopień awansu zawodowego.

Znowelizowana Karta Nauczyciela wprowadziła nowy sposób awansowania nauczycieli. Wszystkie przepisy zamieszczone w Ustawie, jak również kolejno wydane przepisy wykonawcze do wspomnianej Ustawy, odnoszą się także do katechetów pracujących we wszystkich placówkach oświatowych. Dlatego istnieje konieczność szczegółowego zapoznania się z aktami prawnymi, umożliwiającymi ubieganie się o określony stopień awansu zawodowego.

Ustalono i wprowadzono cztery stopnie awansu zawodowego nauczycieli: nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany, nauczyciel dyplomowany. 1

Minister Edukacji Narodowej, do ogólnego zapisu umieszczonego w Ustawie Karta Nauczyciela, z dnia 3 sierpnia 2000 roku, wydał rozporządzenie wykonawcze w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.2 Rozporządzenie określa: sposób odbywania stażu, rodzaj dokumentacji załączonej do wniosku nauczyciela o postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne, zakres wymagań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego, z uwzględnieniem zróżnicowania grup nauczycieli, oraz tryb działania komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych.

Poniżej zostaną uwzględnione najistotniejsze wymagania kwalifikacyjne i egzaminacyjne stawiane nauczycielom ubiegającym się o awans zawodowy.

I. NAUCZYCIEL STAŻYSTA

Zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien przede wszystkim:

 1. poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w tym sposób prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji oraz przepisy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa oraz higienicznych warunków nauki i pracy,
 2. uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej dwóch zajęć w miesiącu, i omówić z prowadzącym obserwowane zajęcia,
 3. prowadzić zajęcia z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednego zajęcia w miesiącu,
 4. uczestniczyć w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem specyfiki szkoły, w której odbywa się staż.

Wymagania kwalifikacyjne umożliwiające uzyskanie awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego obejmują w szczególności:

 1. wykazanie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację podstawowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż,
 2. posiadanie wiedzy z zakresu problemów środowiska uczniów, w stopniu umożliwiającym współpracę z tym środowiskiem,
 3. umiejętność omawiania własnych lub obserwowanych zajęć,
 4. znajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

II. NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY

Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:

 1. uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły,
 2. samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe,
 3. poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, z uwzględnieniem specyfiki szkoły, w której odbywa staż.

Wymagania kwalifikacyjne umożliwiające uzyskanie awansu na stopień nauczyciela mianowanego obejmują w szczególności:

 1. umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania stosownych korekt w tym działaniu; wykazywanie umiejętności samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka w szkole oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków,
 2. umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych,
 3. uczestnictwo w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz specyfiki typu i rodzaju szkoły,
 4. umiejętność wykorzystywania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej,
 5. wiedzę z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela,
 6. znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż, oraz umiejętność posługiwania się tymi przepisami.

III. NAUCZYCIEL MIANOWANY

Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:

 1. podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy,
 2. uczestniczyć w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe,
 3. uczestniczyć w różnych formach doskonalenia, służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły.

Wymagania kwalifikacyjne umożliwiające uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego obejmują w szczególności:

 1. opracowywanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły, w tym wykorzystywanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej,
 2. umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły,
 3. realizację co najmniej czterech z następujących zadań:
 • opracowanie i wdrażanie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,
 • opracowanie co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą,
 • prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych lub podejmowanie działań związanych z wewnątrzszkolnym doskonaleniem zawodowym,
 • aktywną i systematyczną współpracę ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
 • wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, podręczników, środków dydaktycznych, programów wychowania przedszkolnego,
 • pełnienie funkcji doradcy metodycznego, uzyskanie kwalifikacji edukatora lub trenera terapeuty,
 • uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z zadaniami szkoły,
 • wykonywanie samodzielnie lub we współpracy z zespołem innych zadań na rzecz edukacji, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich lub uzyskanie znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

IV. DOKUMENTACJA

Postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne jest możliwe wówczas, gdy kandydat ubiegający się o kolejny stopień awansu zawodowego jest w stanie dołączyć pełną dokumentację, określoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.3

Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego powinna obejmować:

 1. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe lub poświadczone kopie tych dokumentów,
 2. zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia (minimum pół etatu) oraz zajmowanym przez niego stanowisku w okresie odbywania stażu,
 3. w przypadku nauczyciela, który w okresie stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze mniejszym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenie ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu, o ile nie jest możliwe udokumentowanie zatrudnienia świadectwami pracy,
 4. zatwierdzony plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji,
 5. ocenę dorobku zawodowego za okres stażu,
 6. dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w § 3-5,
 7. inną dokumentację świadczącą o osiągnięciach zawodowych.

Dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań kwalifikacyjnych może być przedstawiona w różnej formie. W Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej jest mowa o następujących formach dokumentacji:4

 1. materiały potwierdzające realizację zadań określonych w planie rozwoju zawodowego w zależności od obszarów działalności zawodowej, w szczególności w postaci pisemnej, graficznej lub nagrań audio-wideo,
 2. zaświadczenia potwierdzające pełnienie określonej funkcji, prowadzenie działań lub wykonywanie zadań związanych ze spełnieniem wymagań na określony stopień awansu zawodowego,
 3. świadectwa i zaświadczenia potwierdzające udział w kształceniu ustawicznym lub poświadczonych kopii tych dokumentów,
 4. w przypadku nauczyciela mianowanego dodatkowo należy dołączyć:
 • pisemne sprawozdanie nauczyciela z realizacji przynajmniej czterech wybranych zadań (patrz wyżej - punkt III),
 • opis i analizę co najmniej dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony,
 • opis i analizę uczestnictwa w działaniach mających na celu opracowywanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły, w tym wykorzystywanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej oraz opis i analizę umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły.

Złożona przez kandydata dokumentacja jest istotna, gdyż każde postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne rozpoczyna się od dokładnej analizy formalnej dokumentacji.5 W przypadku gdy dokumentacja nie spełnia wymagań formalnych, komisja zwraca wniosek i dokumentację, wskazując braki formalne oraz określa termin ich uzupełnienia. Komisja kontynuuje postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne po przedstawieniu uzupełnionego wniosku i dokumentacji.6

Warto zatem zatroszczyć się o właściwe dokumentowanie podejmowanych działań już od momentu rozpoczęcia ubiegania się o kolejny stopień awansu zawodowego.

 1. Ustawa z dnia 26 września 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst ujednolicony), w: Biblioteczka Reformy. Ministerstwo Edukacji Narodowej o nowelizacji Karty Nauczyciela, Warszawa 2000, art. 9a.
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, w: Dziennik Ustaw nr 70, poz. 825.
 3. Tamże, § 7.
 4. Tamże, § 7, ust. 4.
 5. Tamże, § 8, ust. 5.
 6. Tamże, § 8, ust. 6.

Tekst za: http://www.katecheta.pl/nr/nasze_sprawy/katecheci_pytaja_porady_organizacyjnoprawne/awans_zawodowy_katechety_wymagania.html