katechein
 

Czym jest wiara? - konspekt

Home Konspekty i scenariusze 25.01.2015 49833 drukuj
 
Temat:

Człowiek poszukujący Boga?

Klasa:

3 gimnazjum

Cel ogólny:

Zapoznanie z pojęciem religii i jej składnikami.

Cele szczegółowe:
 • Uczeń zna definicję religii
 • Potrafi opisać katolicyzm w oparciu o składniki religii
 • Potrafi wyjaśnić, czym jest objawienie naturalne i nadprzyrodzone
 • Wie, jakie znaczenie mają objawienie naturalne i nadprzyrodzone dla poznania Boga

Metody:
 • Pogadanka
 • Skojarzenia
 • Wykład
 • Praca z tekstem
 • Burza pytań
Pomoce:
 • Podręcznik z fragmentem listu św. Pawła do Rzymian
Wprowadzenie:

Jakie znacie religie?

Obecnie na świecie jest około 4000 wyznań i tylko 14% ogólnej populacji ziemi nie przyznaje się do żadnej wiary czy religii.

Człowiek z natury jest stworzeniem religijnym, wskazują i potwierdzają to badania naukowe. Mówią one, że religijność jest zapisana w mózgu człowieka. Wskazują na to również dzieje ludzkości. Każda ze znanych nam wspólnot, kultur i cywilizacji miały swoją religię. Wpływała ona na życie poszczególnych jednostek jak i całych społeczeństw.

Dlatego warto zastanowić się nad tym: Czym jest religia? Jakie są jej składniki? W jaki sposób powstaje?

Pomoce/ metody

 • Kartki ze słowami:
  • relegere,
  • reeligare,
  • religere
 • Kartki z elementami religii
Rozwinięcie tematu:

Na tablicy zostaje zapisane słowo: RELIGIA, a uczniowie podają skojarzenia związane z tym słowem, jedna osoba zapisuje je na tablicy.

Czy na podstawie tych skojarzeń bylibyście wstanie określić, czym jest religia?

Wypowiedzi uczniów

RELIGIA JEST ŚWIADOMOŚCIĄ ISTNIENIA BOGA
LUB POZAŚWIATOWYCH MOCY, Z KTóRYMI CZŁOWIEK USIŁUJE WEJŚĆ WE WZAJEMNY KONTAKT

Jakie jest pochodzenie słowa RELIGIA? Pochodzi ono od jednego z łacińskich słów:

 • Relegere - odczytywać na nowo (np. świat, swoje życie przez pryzmat wiary)
 • Reeligare -ponownie wybierać (np. odnawiając swoją wiarę )
 • Religere - wiązać, spajać (np. ludzi wokół wspólnej idei, norm, kultu)

Definicja religii wskazuje na istnienie pewnych elementów wspólnych dla wszystkich religii. Są to:

 • Doktryna - prawdy wiary, przykazania i moralne normy postępowania
 • Kult - sposób, forma kontaktowania się z Bogiem
 • Wspólnota - grupa osób wyznających tę samą religię

Na tablicy lub na kartkach wypisane zostają przykłady doktryny, kultu i wspólnoty. Zadaniem uczniów jest przyporządkować te przykłady do poszczególnych elementów religii:

 • Ludzie ochrzczeni
 • Eucharystia
 • Wspólnota eucharystyczna
 • 10 przykazań Bożych
 • Główne prawdy wiary
 • Modlitwa
 • Sakramenty
 • Katechizm Kościoła Katolickiego
 • Tradycja
 • Słuchanie Słowa Bożego w czasie liturgii

Jak wcześniej wspomniałam istnienie religii jest faktem powszechnym, spotykanym nie tylko u ludzi żyjących dzisiaj, ale także u ludów pierwotnych. Jak się kształtowała religia?

Swobodne wypowiedzi uczniów

Ludzie od dawien dawna czuli się bezradni wobec natury. Czcili, więc ją i jej składniki jako bóstwa. Z czasem potrafili wyjaśnić wiele z jej tajemnic i poszukiwali jej przyczyny. Tak doszło do poszukiwania przyczyny pierwszej, podstawowej, nazwanej później Bogiem.

*Jeżeli nie powiedzą tego uczniowie

O tym, że Bóg daje się poznać poprzez świat stworzony mówi św. Paweł w liście do Rzymian:
"Albowiem gniew Boży ujawnia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta. 19 To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił. 20 Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty - wiekuista Jego potęga oraz bóstwo - stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak że nie mogą się wymówić od winy5. 21 Ponieważ, choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce. 22 Podając się za mądrych stali się głupimi. 23 I zamienili chwałę6 niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów."
Rz 1, 18-23

Uczniowie w parach (jak siedzą w ławkach) po odczytaniu fragmentu starają się ułożyć do niego jak największą ilość pytań.
Każda z par wybiera tylko jedno pytanie wg niej najważniejsze, odnoszące się do tematu i podaje do zapisania na tablicy.
Przykład:
Na kogo Bóg się gniewa? Z jakiego powodu się gniewa? Skąd możemy wiedzieć o Bogu? Jak Bóg się objawia? Co można powiedzieć o Bogu dzięki Jego stworzeniom?
W oparciu o te pytania pojawia się przypomnienie informacji o objawieniu naturalnym i nadprzyrodzonym.

Bóg objawia się człowiekowi poprzez to co stworzył. Przez uporządkowany wszechświat ( z gr. Kosmos).dlatego ten rodzaj objawienia nazwa się kosmicznym. Mówi nam ono, że Bóg - stwórca jest.
Posiadamy jednak wiedze o Bogu przekraczającą możliwości objawienia naturalnego. Wiemy o Nim więcej. Skąd czerpiemy tę wiedzę?

Bóg wielokrotnie ingerował w dzieje ludzkości poprzez wydarzenia historyczne. Te szczególne i wyjątkowe wydarzenia zostały opisane w Biblii. Taki rodzaj objawienia nazywamy historycznym lub nadprzyrodzonym. Mówi nam ono już nie tylko o tym, że Bóg jest, ale także jaki jest.

Zakończenie:

Uczniowie w ramach utrwalenia odpowiadają na pytania nauczyciela:

 • Co to jest religia?
 • Jakie są składniki religii?
 • Co to jest kult, doktryna i wspólnota?
 • Co jest kultem, doktryną i wspólnotą w naszym Kościele Katolickim?
 • Co to jest objawienie naturalne i nadprzyrodzone?
 • Jakie znaczenie dla poznania Boga mają objawienie naturalne i nadprzyrodzone?
Notatka:

Temat: Człowiek poszukujący Boga?

 • Definicja religii
 • Składniki religii
 • Zapis:

Bóg objawił się człowiekowi poprzez świat stworzony. Ten rodzaj objawienia nazywamy naturalnym lub kosmicznym. Poucza nas ono o istnieniu Boga.

Bóg objawił się także przez wydarzenia historyczne. Ten rodzaj objawienia nazywamy objawieniem nadprzyrodzonym lub historycznym. Poucza nas ono nie tylko o tym, że Bóg jest, ale mówi nam także jaki On jest.

Uwagi:

Konspekt wykonała mgr E. Kościukiewicz