katechein
 

Pragnąć sprawiedliwości - konspekt kl 3 gimnazjum

Home Konspekty i scenariusze 25.01.2010 30227 drukuj
 

Temat:

Pragnąć sprawiedliwości

Cel ogólny:

Ukazanie sprawiedliwości, jako naturalnej potrzeby człowieka i nakazu postępowania chrześcijanina

Cele szczegółowe:

 • Uczeń zna definicje sprawiedliwości i niesprawiedliwości
 • Uczeń wyjaśnia na czym polega związek niesprawiedliwości z łamaniem praw człowieka i łamaniem przykazań
 • Uczeń wykazuje rolę Ducha Świętego w czynieniu sprawiedliwości przez człowieka
 • Uczeń wyjaśnia co jest istotą sakramentu bierzmowania w jaki sposób się go udziela, jakie są jego skutki, kto jest jego szafarzem oraz kto może przyjąć sakrament bierzmowania.

Metody pracy:

pogadanka, praca w grupach, praca z tekstem, mini-wykład

Pomoce:

 • Plansze z pojęciami: sprawiedliwość, niesprawiedliwość
 • Plansze dotyczące praw dziecka, kartki z pytaniami, cukierki

Standardy egzaminacyjne:

1.3, 1.7, 2.2, 2.5

WPROWDZENIE:

Każdy człowiek ma określony zakres praw jako obywatel, uczeń, pracownik, członek rodziny. Bardzo często prawa te zapisane są w formie dokumentów. Jednym z nich jest Konwencja Praw Dziecka uchwalona przez ONZ w 1989 roku. Określa ona, jakie prawa mają dzieci, czyli również wy. Według wymienionej konwencji macie prawo:

Jeden z uczniów odczytuje schemat z tablicy.

Jak nazwalibyście sytuację, w których wszystkie te prawa zostałyby wam odebrane?

Oczekiwana odpowiedź: niesprawiedliwość

Co to jest niesprawiedliwość?

Swobodne wypowiedzi uczniów. Umieszczenie na tablicy planszy z definicją niesprawiedliwości. Odczytanie jej głośno.

ROZWINIĘCIE TEMATU:

Niesprawiedliwość jest wielką krzywdą, którą człowiek może zadać drugiemu człowiekowi. Dlatego Pan Bóg chce by człowiek, który Jemu służy był sprawiedliwy, by nie krzywdził drugiego człowieka. Sam Bóg kieruje się wobec nas sprawiedliwością. Przeczytajmy fragmenty Ewangelii wg. Św. Mateusza i księgi Psalmów, które mówią o sprawiedliwości.

Jeden z uczniów głośno czyta tekst Pisma św. Mt 5, 6; Ps 11, 1-5,7 (Podręcznik s.228) a następnie uczniowie w ciszy szukają odpowiedzi na pytania zapisane na kartkach które otrzymują od nauczyciela

 • Kto zostanie nasycony według tego Błogosławieństwa?
 • Co to znaczy być nasyconym?
 • Czy dla sprawiedliwych ma to być forma nagrody?
 • Jaki jest Bóg według księgi Psalmów?
 • Kto będzie mógł oglądać Boga?

SPRAWIEDLIWI
TO ZNACZY MIEĆ ZASPOKOJONE WSZYSTKIE POTRZEBY
SPRAWIEDLIWY
SPRAWIEDLIWY

Sprawiedliwość jest wartością pożądaną przez Pana Boga i powinna być obecna w życiu każdego człowieka, szczególnie w życiu człowieka wierzącego. Za bycie sprawiedliwym czeka człowieka nagroda.

Co to jest sprawiedliwość?
Zanim odpowiemy na to pytanie wykonajmy pewne ćwiczenie.

Nauczyciel prosi jednego z uczniów o sprawiedliwe podzielenie 6 cukierków pomiędzy 3 osoby a następnie pyta, dlaczego w taki sposób podzielił i czy sprawiedliwie zawsze znaczy równo. Dla przykładu można opisać sytuację, w której wszyscy uczniowie bez względu na stan wiedzy ze sprawdzianu otrzymują tę samą ocenę.
Następnie na tablicy zostaje powieszona plansza z definicją sprawiedliwości. Jeden z uczniów głośno ją odczytuje, pozostali wpisują do zeszytów.

Skąd wiadomo, co się komu należy? Kto określa, co się, komu należy?

Przewidywane odpowiedzi: określają to ludzie ustanawiając pewne zasady i prawa.

Pan Bóg również ustanowił prawo, które zawarł w 10 przykazaniach Bożych. Pracując w grupach określicie, jakich praw ludzkich broni Dekalog.

Uczniowie powinni dojść do następujących wniosków : Dekalog broni prawa do szacunku ,do życia, do godności ludzkiego ciała, do własności ,do dobrego imienia ,do życia w rodzinie

Czy człowiek który postępuje niezgodnie z przykazaniami Dekalogu, człowiek który odbiera innym prawo do szacunku, do życia ,do własności jest sprawiedliwy?

NIE, JEST NIESPRAWIEDLIWY

A zatem możemy wyciągnąć następujący wniosek; ŁAMANIE PRZYKAZAŃ JEST NIE TYLKO GRZECHEM PRZECIWKO BOGU, ALE RóWNIEŻ NIESPRAWIEDLIWOŚCIĄ WOBEC BOGA I CZŁOWIEKA. Człowiek, który chce być sprawiedliwy, powinien przestrzegać przykazań.

Zapis do zeszytu: Przestrzeganie przykazań sprawia, że stajemy się sprawiedliwi

Czy łatwo jest być człowiekiem sprawiedliwym?
Nie jest łatwo być człowiekiem sprawiedliwym, bo nie jest łatwo przestrzegać przykazań Jednak człowiek nie pozostaje sam w tych trudnościach. Pomocy udziela Bóg, który posyła Ducha św. Duch świętego uzdalnia nas do mężnego wyznawania wiary i życia według jej zasad.
Który z sakramentów jest nazywany sakramentem Ducha świętego?
A zatem w sakramencie Bierzmowania Bóg uzdalnia w szczególny sposób do bycia sprawiedliwym. Pracując w grupach dowiedzmy się więcej o tym sakramencie

NIE

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Istota sakramentu bierzmowania Sposób udzielania sakramentu bierzmowania Szafarz bierzmowania Skutki bierzmowania Kto może przyjąć sakrament bierzmowania
 • głębsze zakorzenienie w synostwie Bożym
 • umocnienie więzi z Kościołem
 • nałożenie ręki na głowę kandydata
 • namaszczenie krzyżmem
 • wypowiedzenie słów :przyjmij znamię daru Ducha Świętego
 • w warunkach zwyczajnych - biskup
 • w warunkach nadzwyczajnych - każdy kapłan
 • pełne wylanie Ducha Świętego
 • głębsze zakorzenienie w synostwie Bożym
 • ściślejsze zjednoczenie z Chrystusem
 • pomnożenie darów Ducha Świętego : mądrości, rozumu, umiejętności, rady, męstwa, pobożności i bojaźni Bożej
 • ochrzczony a nie bierzmowany
 • mający wiek rozeznania
 • w stanie łaski uświęcającej

Uczniowie pracując w grupach w oparciu o tekst znajdujący się w podręczniku (s.230) odpowiadają na pytania :

 • Co jest istotą sakramentu Bierzmowania?
 • W jaki sposób udzielany jest sakrament Bierzmowania?
 • Kto udziela sakramentu Bierzmowania?
 • Jakie są skutki sakramentu Bierzmowania?
 • Jaki jest związek bycia sprawiedliwym z przyjęciem sakramentu Bierzmowania?
 • Wyniki pracy zostają zapisane w tabeli.
ZAPIS DO ZESZYTU:

Temat: Pragnąć sprawiedliwości

 • Sprawiedliwość to oddane człowiekowi tego, co mu się słusznie należy.
 • Przestrzeganie przykazań sprawia, że stajemy się sprawiedliwymi.
 • Tabela.
 • Duch święty, którego otrzymujemy w sakramencie bierzmowania uzdalnia nas do bycia sprawiedliwymi.

GRUPA 1

Co jest istotą sakramentu Bierzmowania?

GRUPA 2

W jaki sposób udziela się sakramentu Bierzmowania?

GRUPA 3

Kto może udzielić sakramentu Bierzmowania?

GRUPA 4

Jakie są skutki sakramentu Bierzmowania?

GRUPA 5

Jaki jest związek bycia sprawiedliwym z przyjęciem sakramentu Bierzmowania?