katechein
 

Klika słów o nowej podstawie programowej z religii

Home Dokumenty 31.01.2010 24984 drukuj
 

Informacja na temat przewidywanych zmian w programach i podręcznikach katechetycznych

W ostatnich miesiącach w polskiej oświacie zostało dokonanych kilka istotnych zmian. Chodzi nie tylko o obniżenie wieku, w którym ma zacząć się realizacja obowiązku szkolnego, o czym szeroko informowały media, ale również o wprowadzenie nowej Podstawy programowej kształcenia ogólnego. Dokument ten został zmieniony i koncepcyjne, i treściowo. W starej Podstawie programowej w ramach każdego przedmiotu wyszczególniano cele, zadania szkoły, treści i osiągnięcia ucznia; w nowej - cele i treści są przedstawione w języku wymagań ucznia. Chodzi bowiem o to, by opisać, jaką wiedzę uczeń powinien przyswoić i jakie posiąść umiejętności. W nowej Podstawie programowej kształcenia ogólnego dokonano dodatkowo radykalnej zmiany podziału przedmiotów, zwłaszcza na poziomie licealnym.

Z kolei tworzeniu Podstawy programowej katechezy (PPK)w roku 2001 przyświecała idea, by dokument ten wyrażał zasadnicze zręby programowe nauczania religii w szkole i duszpasterstwa katechetycznego w parafii (obie te dziedziny od strony treści są w wyłącznej kompetencji Kościoła). Posłużono się językiem zrozumiałym dla czynników oświatowych, analogicznym do tego, jakim posługiwali się twórcy Podstawy programowej kształcenia ogólnego. Zwrócono też uwagę, by w ramach nauczania religii dokonywała się jego korelacja z całością edukacji szkolnej.

Zrozumiałe jest zatem, że bardzo zasadnicza zmiana Podstawy programowej kształcenia ogólnego musi pociągnąć za sobą zmianę Podstawy programowej katechezy. Chodzi o to, by dokument ten zapisać w języku wymagań ucznia, ale także o to, by dostosować go do głębokich zmian w nauczaniu poszczególnych przedmiotów, zwłaszcza na III i IV etapie edukacyjnym. Planowana zmiana PPK pozwoli również na dokonanie niezbędnych korekt, bowiem praktyka katechetyczna i prace związane z opracowaniem standardów maturalnych z religii pokazały, że dokument ten ma usterki, które przy okazji tego rodzaju zmian można usunąć. Wreszcie obniżenie wieku, w którym ma zacząć się realizacja obowiązku szkolnego, oznacza, że za kilka lat uczniowie nie drugiej, ale trzeciej klasy szkoły podstawowej będą przystępować do I Komunii Świętej. Taka zmiana domaga się też koniecznego przeformułowania programów dla I i II etapu edukacyjnego.

Ze względu na te wszystkie okoliczności przy Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski został powołany zespół, którego zadaniem jest nowelizacja zarówno PPK, jak i programu nauczania religii, tzw. zielonego. Harmonogram prac zespołu przewiduje, że już jesienią będzie gotowa odnowiona Podstawa programowa katechezy, a po zatwierdzeniu jej przez Episkopat, w ciągu kilku miesięcy zostanie odnowiony program. Zmiany te pociągną za sobą wymianę podręczników. Jednakże wymiana ta - konieczna i z powodu zmiany czasu I Komunii Świętej, i z powodu zmieniającej się sytuacji społecznej w Polsce - będzie wprowadzana sukcesywnie. Przyjęty harmonogram zakłada wydrukowanie pierwszych podręczników nowych serii dla poszczególnych etapów edukacyjnych na 1 IX 2012 roku. W okresie przejściowym przewiduje się, że będą współistnieć programy i podręczniki katechetyczne stare i nowe.

W roku 2001 opublikowano nowe Dyrektorium i Podstawę programową katechezy. Dokumenty te były tworzone z taką myślą, by je wciąż udoskonalać, zmieniać, dostosowywać do wyzwań, przed którymi staje polska katecheza. Zamiarem twórców ówczesnych regulacji nie było bynajmniej stworzenie nowych programów na kolejne 30 lat, jak to miało miejsce w wypadku Programu ramowego z roku 1971. Teraz nadchodzi czas zmian, nie rewolucyjnych, a ewolucyjnych, podyktowanych nie tylko reformą polskiej oświaty, ale przede wszystkim potrzebami adresatów katechezy.

ks. Piotr Tomasik,
Koordynator Biura Programowania Katechezy
przy Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski