katechein
 

Prawdziwy post - konspekt

Home Konspekty i scenariusze 16.02.2010 29466 drukuj
 
Temat: Post, ale jaki?
Cele:
 • Uczeń rozumie istotę postu chrześcijańskiego
 • Uczeń zna biblijny obraz postu oraz praktyk pokutnych
Wstęp:

Jak wiecie rozpoczął się Wielki Post. Wstępem do tego okresu liturgicznego była Środa Popielcowa, która swą nazwę wzięła od obrzędu posypania głów popiołem i wezwaniem: " prochu powstałeś i w proch się obrócisz". To była chwila zatrzymania, zastanowienia się nad kierunkiem swojego życia. Uświadomienie sobie celu, do jakiego mamy zmierzać. Przypomnienie sobie, że celem naszym jest Bóg.

Już wiemy, że trzeba nam pokuty i nawrócenia, jednak jak one mają wyglądać? Jak ukazuje te zagadnienia Biblia?

Rozwinięcie:

Następuje rozdanie egzemplarzy Pisma Świętego po jednym na ławkę. Równocześnie na każdą z ławek kładziony jest zestaw pytań do opracowania. Jeżeli nie ma tyle egzemplarzy Biblii można posłużyć się kartą z tekstami z załącznika 1.

Odszukajcie w Biblii następujące fragmenty a następnie odpowiedzcie na poniższe pytania, zapisując wnioski i odpowiedzi w zeszycie:

 • Iz 58,1-11a
  • Dlaczego Izajasz uważa, że Izraelici źle poszczą?
  • Jakie cechy złego postu wymienia prorok?
  • Jakie są cechy właściwego postu?
  • Jakie skutki postu obiecuje Bóg, tym którzy będą pościć według Jego upodobania?
 • Jl 2, 12-18
  • Do czego zachęca prorok Joel? Co mamy rozdzierać w trakcie naszego postu?
  • Jaki jest cel postu i pokuty zalecanego przez Joela?
 • Mt 6, 1-6. 16-18
  • Jaka pokuta podoba się Bogu?
  • Co Jezus mówi o jałmużnie?
  • Do jakiej modlitwy zachęca Jezus swoich uczniów?
  • Jakie są warunki skutecznej pokuty zalecanej przez Syna Bożego?
  • Przedstaw cechy złej pokuty.

Uczniowie korzystając z Biblii odszukują wybrane fragmenty oraz w zespołach dwuosobowych odpowiadają na pytania związane z tekstem. Wnioski zapisują pod zapisanemu wcześniej tematem katechezy.

Zakończenie:

Jakie wnioski płyną z tych fragmentów dla naszego przezywania Wielkiego Postu? Z czego jesteś w stanie zrezygnować ze względu na Jezusa, tak byś mógł podzielić się z innymi tym co ci zostanie. Nie musisz planować wiele, mogą to być małe rzeczy, bylebyś był im wierny. Bo to ta wierność będzie cię więcej kosztować niż wszystkie wyrzeczenia. Pamiętaj! Nie rób nic na pokaz. Bądź szczery w swoich postanowieniach.

Notatka:

Temat: Jak powinien wyglądać prawdziwy post?

Uzupełnij zdania:
Prawdziwy post polega na rozdzieraniu ………, a nie szaty. Jest przeżywany w ………, by Bóg, który widzi w ukryciu oddał Tobie. Post, który podoba się Bogu polega na rozerwaniu kajdan ……, wypuszczeniu ………, dzieleniu się swoim …… z głodnymi, obdarowaniu ……… nagich. Troska o naszych bliźnich nie zostanie bez ……… . Nagrodą tą będzie ………, błogosławieństwo i boża ……… . W trakcie Wielkiego Postu Bóg przypomina, że jest dobry, ……… i ……… . Czyniąc te wszystkie praktyki pokutne ………, dążymy do celu, którym jest ………, czyli powrót na drogę prowadzącą do Boga.

Załącznik 1

"Prawdziwy post
1 Krzycz na całe gardło, nie przestawaj! Podnoś głos twój jak trąba! Wytknij mojemu ludowi jego przestępstwa i domowi Jakuba jego grzechy! 2 Szukają Mnie dzień za dniem, pragną poznać moje drogi, jak naród, który kocha sprawiedliwość i nie opuszcza Prawa swego Boga. Proszą Mnie o sprawiedliwe prawa, pragną bliskości Boga: 3 "Czemu pościliśmy, a Ty nie wejrzałeś? Umartwialiśmy siebie, a Tyś tego nie uznał?" Otóż w dzień waszego postu wy znajdujecie sobie zajęcie i uciskacie wszystkich waszych robotników. 4 Otóż pościcie wśród waśni i sporów, i wśród bicia niegodziwą pięścią. Nie pośćcie tak, jak dziś czynicie, żeby się rozlegał zgiełk wasz na wysokości. 5 Czyż to jest post, jaki Ja uznaję, dzień, w którym się człowiek umartwia? Czy zwieszanie głowy jak sitowie i użycie woru z popiołem za posłanie - czyż to nazwiesz postem i dniem miłym Panu? 6 Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać; 7 dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków. 8 Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pańska iść będzie za tobą. 9 Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On [rzeknie]: "Oto jestem!" Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, 10 jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem. 11 Pan cię zawsze prowadzić będzie, nasyci duszę twoją na pustkowiach.." Iz 58,1-11a


"Warunkiem przebaczenia - pokuta
12 «Przeto i teraz jeszcze - wyrocznia Pana: Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament» . 13 Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana Boga waszego! On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok niedoli . 14 Kto wie? Może znów pożałuje i pozostawi po sobie błogosławieństwo [plonów] na ofiarę z pokarmów i ofiarę płynną dla Pana Boga waszego.

Ponowne wezwanie do pokuty
15 Na Syjonie dmijcie w róg, zarządźcie święty post, ogłoście uroczyste zgromadzenie . 16 Zbierzcie lud, zwołajcie świętą społeczność, zgromadźcie starców, zbierzcie dzieci, i ssących piersi! Niech wyjdzie oblubieniec ze swojej komnaty a oblubienica ze swego pokoju! 17 Między przedsionkiem a ołtarzem niechaj płaczą kapłani, słudzy Pańscy! Niech mówią: «Przepuść, Panie, ludowi Twojemu i nie daj dziedzictwa swego na pohańbienie, aby poganie nie zapanowali nad nami. Czemuż mówić mają między narodami: Gdzież jest ich Bóg?» Odpowiedzią Pana - ustanie plagi szarańczy 18 I Pan zapalił się zazdrosną miłością ku swojej ziemi, i zmiłował się nad swoim ludem.." Jl 2,12-18


"1 Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.

Jałmużna
2 Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. 3 Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, 4 aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Modlitwa
5 Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. 6 Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
7 Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. 8 Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie.
Wy zatem tak się módlcie: 9 Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje! 10 Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. 11 Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; 12 i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; 13 i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego! 14 Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. 15 Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień.

Post
16 Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. 17 Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, 18 aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.." Mt 6,1-18