katechein
 

Sakrament Eucharystii - konspekt 2013

Home Konspekty i scenariusze 09.04.2013 40750 drukuj
 

Temat:

Sakrament Eucharystii

Klasa:

GP

Cele:

 • Uczeń zna pochodzenie sakramentu Eucharystii
 • Rozumie, jej związek z ofiarą krzyżową Jezusa

Wstęp:

Co niedzielę, a nawet codziennie, poza Wielkim Piątkiem , odprawiana jest w każdym kościele Msza Święta. Ten sakrament to sedno i centrum życia Kościoła. To źródło wszystkich sakramentów. To także uobecnienie wydarzeń z dnia męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Warto wiedzieć więcej o tym sakramencie.
Dzisiejsza lekcja obejmie następujące punkty:

 • Ustanowienie Eucharystii
 • Inne nazwy Eucharystii
 • Istota sakramentu Eucharystii
 • Porządek odprawiania Mszy Świętej
 • Szafarze Eucharystii
 • Formy kultu

Rozwinięcie:

Ustanowienie Eucharystii

Eucharystia została ustanowiona podczas Ostatniej Wieczerzy. To uobecnienie Ofiary złożonej na krzyżu przez Pana Jezusa z Jego własnego życia. Pod postacią Chleba ukrywa się Jego ciało a pod postacią wina Jego krew. Te fakty sprawiały, że przez wiele lat uważano chrześcijan za kanibali, którzy na swoich tajnych spotkaniach spożywają ciało swojego Boga.

Opisy jej ustanowienia znajdują się w ewangeliach i listach św. Pawła:
"Ustanowienie Eucharystii 26 A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje». 27 Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, 28 bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów.29 Lecz powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego».30 Po odśpiewaniu hymnu wyszli ku Górze Oliwnej." Mt 26,26-30

"Ustanowienie Eucharystii 22 A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im mówiąc: «Bierzcie, to jest Ciało moje». 23 Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im, i pili z niego wszyscy. 24 I rzekł do nich: «To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. 25 Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w królestwie Bożym»." Mk 14,22-25

"Ostatnia Pascha14 A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i Apostołowie z Nim. 15 Wtedy rzekł do nich: «Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę cierpiał.16 Albowiem powiadam wam: Już jej spożywać nie będę, aż się spełni w królestwie Bożym».
17 Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie rzekł: «Weźcie go i podzielcie między siebie; 18 albowiem powiadam wam: odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu, aż przyjdzie królestwo Boże».

Ustanowienie Eucharystii 19 Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: «To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!»20 Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: «Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana. "Łk 22,14-20

"23 Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb 24 i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę». 25 Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę». 26 Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie.27 Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej." 1Kor 11,23-27

Inne nazwy Eucharystii

Sakrament Eucharystii ma wiele nazw, w zależności od tego co chce się uwypuklić lub na co zwrócić uwagę.

 • Eucharystia – z gr. εὐχαριστία (eucharistía) dziękczynienie
 • Msza święta – z łac. Ite missa est, posłanie na misję
 • Najświętszy Sakrament
 • Najświętsza ofiara
 • Chleb aniołów
 • Łamanie chleba
 • Święte zgromadzenie
 • Sakrament Ołtarza
 • Liturgia

Sedno i istota sakramentu Eucharystii

Istotą sakramentu Eucharystii jest uobecnienie ofiary Jezusa, którą złożył ze swojego życia na krzyżu. Z tej ofiary wzięły początek wszystkie sakramenty. Wśród nich jest centrum życia chrześcijan – Eucharystia. Pamiątka, ofiara, zgromadzenie i uczta mesjańska. Gromadzi się w czasie liturgii Kościół – wspólnota wierzących w Chrystusa.
W trakcie Mszy Świętej dochodzi do TRANSSUBSTANCJACJI – czyli przeistoczenia chleba w Ciało i wina w Krew Chrystusa. Dzięki temu jest On obecny w Eucharystii w sposób: realny, prawdziwy oraz substancjalny. W ten sposób Eucharystii - jako obecnemu z ludźmi Bogu, należy się najwyższa forma kultu – KLUT LATRIE – adoracja i uwielbienie.

Porządek odprawiania Mszy Świętej

Obrzędy wstępne

 • Akt pokutny
 • Antyfona na wejście
 • Gloria
 • Kolekta
 • Kyrie
 • Obrzędy wstępne
 • Oddanie czci ołtarzowi
 • Pieśń na wejście
 • Pozdrowienie
 • Procesja wejścia
 • Wprowadzenie do liturgii
 • Znak krzyża

Liturgia Słowa

 • Credo
 • Drugie czytanie
 • Ewangelia
 • Homilia lub kazanie
 • Liturgia Słowa
 • Modlitwa wiernych
 • Pierwsze czytanie
 • Psalm responsoryjny
 • Śpiew przed Ewangelią

Liturgia Eucharystyczna

 • Aklamacja po przeistoczeniu
 • Aklamacja Sanctus
 • Anamneza
 • Dialog przed prefacją
 • Doksologia końcowa
 • Embolizm
 • Epikleza komunijna
 • Epikleza konsekracyjna
 • Komunia święta
 • Liturgia eucharystyczna
 • Łamanie Chleba
 • Modlitwa Eucharystyczna
 • Modlitwa nad darami
 • Modlitwa Pańska
 • Modlitwa po Komunii
 • Modlitwy wstawiennicze

Obrzędy Komunii

 • Obrzęd pokoju
 • Obrzędy Komunii
 • Prefacja
 • Przeistoczenie
 • Przygotowanie darów
 • Puryfikacja
 • Wezwanie do modlitwy
 • Wspomnienie tajemnicy dnia

Obrzędy zakończenia

 • Błogosławieństwo i rozesłanie
 • Wyjście

Szafarze Eucharystii

Pierwszym i podstawowym (zwyczajnym) szafarzem najświętszego sakramentu jest biskup, a we wspólnocie z biskupem, prezbiter. Tylko oni mogą dokonywać konsekracji Chleba i Wina.
Udzielać komunii w sposób nadzwyczajny mogą jednak także inni:

 • Akolici
 • Diakoni
 • Diakoni stali
 • Dopuszczalne jest także , że kapłan celebrujący Mszę Świętą ma prawo wyznaczyć jednorazowo, ad casum, wiernego, którego uzna za właściwego do tej funkcji. Udziela mu do tego odpowiedniego błogosławieństwa. Ponadto, jeżeli kapłan, w sytuacjach przewidzianych przez prawo kościelne, chce udzielić Komunii pod dwiema Postaciami przez zanurzenie, wyznacza świeckiego, który będzie w czasie tego obrzędu podtrzymywał mu kielich z Krwią Pańską.

Formy kultu

Obok Mszy świętej – czyli liturgii, która jest zwyczajną formą kultu eucharystycznego istnieją także inne formy kultu:

 • Wystawienie Najświętszego Sakramentu
 • Procesje eucharystyczne (Boże Ciało, Rezurekcja)
 • Kongresy eucharystyczne
 • Błogosławieństwo eucharystyczne

Zakończenie:

W Eucharystii obecny jest w sposób rzeczywisty, realny i substancjalny Bóg – Jezus Chrystus. Z tego powodu należy się jej najwyższy kult właściwy tylko Bogu.
Poprzez konsekrację dokonuje się przeistoczenie chleba w Ciało i wina w Krew Chrystusa, które składa na ołtarzu na przebłaganie za grzechy świata.
Każda z nazw jakie nadaje się sakramentowi Eucharystii odzwierciedla jakiś aspekt jej dotyczący.

Notatka:

Msza święta, Eucharystia, Ofiara, liturgia to tylko niektóre z nazw sakramentu, który jest centrum życia Kościoła. Jest on uobecnieniem, przezywaniem na nowo ofiary Jezusa na krzyżu, którą złożył za grzechy świata.
Konsekracji chleba i wina mogą dokonywać tylko ważnie wyświęceni kapłani (biskup i prezbiterzy). Udzielać komunii mogą także: diakoni, akolici oraz świeccy diakoni stali.
Poprzez przeistoczenie pod postacią Chleba i Wina obecny jest Bóg w swoim Ciele i Krwi, w sposób prawdziwy, realny i substancjalny.
Kult Eucharystii dokonuje się poprzez: Wystawienie Najświętszego Sakramentu, Procesje Eucharystyczne, uroczyste błogosławieństwo oraz kongresy eucharystyczne.