katechein
 

Kult Bożego Miłosierdzia - konspekt 2013

Home Konspekty i scenariusze 09.04.2013 39570 drukuj
 

Temat:

Kult Bożego Miłosierdzia

Klasa:

GP

Cele:

 • Uczeń zna przesłanie Miłosierdzia Bożego jakie zostawił Pan Jezus siostrze Faustynie Kowalskiej
 • Uczeń zna formy kultu Bożego Miłosierdzia

Wstęp:

W I niedzielę po Wielkanocy obchodzimy w Kościele święto Miłosierdzia Bożego. Czym jest owo święto? Czym jest Boże Miłosierdzie? Gdzie jest Jego źródło?
Miłosierdzie to najkrócej "miłość ponad sprawiedliwość". Czyli to miłość, która nie należy się nam ze względu na sprawiedliwość. Obok sprawiedliwości, miłosierdzie to druga cecha Boga, którą opiewają Psalmiści ST.
Bóg okazał swoje miłosierdzie już po grzechu pierwszych ludzi, gdy w PROTOEWANGELII zapowiedział zbawienie, którego dokona potomek Niewiasty.

Rozwinięcie:

Bóg posłużył się polską zakonnicą siostrą Faustyną Kowalską by przekazać światu orędzie Bożego miłosierdzia. Ona była "sekretarką miłosierdzia" jak nazywał ją sam pan Jezus w trakcie objawień jakich jej udzielał. W swoim Dzienniczku zapisała s. Faustyna wiele informacji o samym Miłosierdziu jak i o formach jego kultu.
(informacje potrzebne znajdują się w załączniku)

Praca z tekstem źródłowym:

 • Rozdajemy kartki z pytaniami oraz tekst źródłowy
 • Objaśniamy, że praca dzisiejsza polega na wyszukaniu informacji w tekście, które pozwolą odpowiedzieć na zadane pytania.
 • Prosimy uczniów by wykonywali tę prace w skupieniu nie przeszkadzając innym.
 • Dla uczniów z dostosowaniem wymagań podajemy mniejszą liczbę pytań: pyt. 1,3,4,7 i 8
 • Na koniec lekcji sprawdzamy wybrane prace uczniów.

Zakończenie:

Najważniejsze w Kulcie Bożego Miłosierdzia są: ufność w Boże Miłosierdzie oraz czynienie miłosierdzia wobec bliźnich. Czynienie miłosierdzia nie musi być udzielaniem dóbr materialnych, ale może być to także czyn, słowo czy modlitwa.
Formy kultu (czci) Miłosierdzia Bożego to:

 • nabożeństwo do M.B.
 • nowenna do Święta M.B. (rozpoczyna się w Wielki Piątek)
 • święto M.B. (I niedziela po Wielkanocy)
 • koronka do M.B.
 • godzina M.B. (15:00)
 • obraz M.B.
 • szerzenie czci M.B.

Pan Jezus złożył także obietnice tym, którzy będą czcili Jego miłosierdzie:

 • oni sami dostąpią miłosierdzia
 • nie będą sądzeni po śmierci
 • otrzymają wszystkie łaski, o które proszą wytrwale w imię zasług Miłosiernego Boga
 • będą wspierane w walce z przeciwnikami duszy
 • a ci, którzy uczczą święto M.B. przez uczestnictwo we Mszy świętej i Komunii otrzymają całkowite darowanie win i kar za swoje grzechy
 • gdy koronkę będzie się odmawiać przy umierających otrzymają oni łaskę dobrej śmierci

Słowniczek:

Kult religijny – wszelkie zachowania i praktyki religijne czynione wobec istoty bądź przedmiotu kultu. Czynności kultowe mają na celu ułatwienie kontaktu oraz wyjednanie przychylności dla człowieka od istot boskich, sił natury czy duchów przodków.
Jeden z elementów systemu religijnego. Najczęstsze formy kultu stanowią modlitwa, ofiary, rytualne tańce, śpiewy czy inne sposoby wyrażania wiary. Z kultem religijnym nierzadko wiążą się pielgrzymki do miejsc uznawanych za święte (sanktuariów).
Liturgia chrześcijańska – liturgia sprawowana we wspólnotach chrześcijańskich, Officium Divinum - całość publicznych czynności świętych, skodyfikowanych rytów i ceremonii, sprawowanie wszelkich działań kultowych. Czynnościami liturgicznymi zajmuje się specjalny dział teologii –liturgika.
Liturgia chrześcijańska ma na celu uobecnić historię zbawienia, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, oraz budować komunię (wspólnotę) wiernych. Liturgia jest sprawowana przez całe zgromadzenie, choć szczególne role są na ogół zarezerwowane dla osób specjalnie wyświęconych. Istnieją obrządki liturgicznych przygotowane na najważniejsze święta kościelne (rok liturgiczny).

Kult Miłosierdzia Bożego

Św. Siostra Faustyna

Siostra Faustyna urodziła się 25 sierpnia 1905 roku. Jej życie, na pozór bardzo zwyczajne, monotonne i szare, kryło w sobie nadzwyczajną głębię zjednoczenia z Bogiem. Lata jej zakonnego życia obfitowały w nadzwyczajne łaski: objawienia, wizje, ukryte stygmaty, uczestnictwo w męce Pańskiej, dar bilokacji, czytania w duszach Judzkich, proroctwa czy rzadko spotykany dar mistycznych zrękowin i zaślubin. Żywy kontakt z Bogiem, Matką Najświętszą, aniołami, świętymi, duszami czyśćcowymi - cały świat nadprzyrodzony był dla niej nie mniej realny i rzeczywisty niż ten, który dostrzegała zmysłami. Mimo tak wielkiego obdarowania łaskami nadzwyczajnymi wiedziała, że nie one stanowią o istocie świętości.
W Dzienniczku pisała: Ani łaski, ani objawienia, ani zachwyty, ani żadne dary jej [duszy] udzielane nie czynią ją doskonałą, ale wewnętrzne zjednoczenie duszy mojej z Bogiem. Te dary są tylko ozdobą duszy, ale nie stanowią treści ani doskonałości. Świętość i doskonałość moja polega na ścisłym zjednoczeniu woli mojej z wolą Bożą (Dz. 1107)
Sekretarko najgłębszej tajemnicy Mojej - mówił do niej Pan Jezus - twoim zadaniem jest napisać wszystko, co ci daję poznać o Moim miłosierdziu dla pożytku dusz, które czytając te pisma doznają w duszy pocieszenia i nabiorą odwagi zbliżyć się do Mnie (Dz. 1693).
To dzieło w sposób niezwykły przybliża tajemnicę Miłosierdzia Bożego. Zachwyca ono nie tylko ludzi prostych, ale także naukowców, którzy odkrywają w nim dodatkowe źródło dla badań teologicznych. Dzienniczek został przetłumaczony na wiele języków, m. in. angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, francuski, portugalski, arabski, rosyjski, węgierski, czeski i słowacki.
Siostra Faustyna wyniszczona chorobą i różnymi cierpieniami, które znosiła, jako dobrowolną ofiarę za grzeszników, w pełni dojrzała duchowo i mistycznie zjednoczona z Bogiem zmarła w Krakowie 5 października 1938 roku, mając zaledwie 33 lata. Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał aktu jej beatyfikacji, a 30 kwietnia 2000 roku jej kanonizacji.
Jej relikwie spoczywają w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

1. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Posłannictwo św. s. Faustyny przynosi nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w nowych formach. Jego istotą jest postawa ufności wobec Boga i miłosierdzia wobec bliźnich. Ufność w tym nabożeństwie rozumiana jest jako wewnętrzna postawa wobec Boga, która wyraża się w pełnieniu Jego woli. Na taką postawę składa się szereg cnót, z których najważniejsze to: wiara, nadzieja i miłość oraz pokora i skrucha.
Słowa: Jezu, ufam Tobie - umieszczone w podpisie obrazu - są właściwą odpowiedzią człowieka na poznanie tajemnicy miłosierdzia Bożego i doświadczenie jej we własnym życiu.
Bez ufnej postawy nie może być mowy o kulcie Miłosierdzia Bożego, jakiego sobie życzył Pan Jezus. Łaski z Mojego miłosierdzia - powiedział - czerpie się jednym naczyniem, a nim jest ufność. Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma (Dz. 1578) .
Miłosierdzie wobec bliźnich jest - obok ufności - drugim istotnym elementem tego nabożeństwa. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim - przypomina Pan Jezus przez s. Faustynę podstawowy chrześcijański obowiązek - nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić. Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy - czyn, drugi - słowo, trzeci - modlitwa] w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku Mnie. W ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć miłosierdziu Mojemu (Dz. 742).
Pan Jezus pragnie, aby Jego czciciele spełnili w ciągu dnia przynajmniej jeden akt miłosierdzia wobec bliźnich z miłości ku Niemu przez dobry czyn, słowo lub modlitwę. Wyjaśnił też, że większą zasługę ma miłosierdzie wobec duszy i dodał, że na to nie potrzeba zasobów materialnych. Miłosierdzie może i powinien świadczyć każdy człowiek. Jest to wymaganie, jakie przed każdym ochrzczonym stawia Ewangelia. Dzięki niemu nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego nie ma charakteru dewocyjnego, ale jest głęboko przeżytą postacią chrześcijańskiego życia.

2. Obraz Miłosierdzia Bożego

Jego geneza wiąże się z objawieniem, jakie miała s. Faustyna w celi płockiego klasztoru 22 lutego 1931 roku. Wieczorem, kiedy byłam w celi - zanotowała - ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady (... ) Po chwili powiedział mi Jezus: Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: "Jezu , ufam Tobie"(Dz. 47).
Obraz przedstawia Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, który za cenę swej męki przynosi człowiekowi pokój i zbawienie przez odpuszczenie grzechów oraz wszelkie łaski i dary. Charakterystyczne dla tego obrazu są dwa promienie: czerwony i blady. Pan Jezus zapytany o ich znaczenie wyjaśnił: Te dwa promienie oznaczają krew i wodę] blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia dusze; czerwony promień oznacza krew, która jest życiem dusz (Dz. 299).
Te dwa promienie oznaczają więc przede wszystkim sakramenty święte. Szczęśliwy - powiedział Pan Jezus - kto w ich cieniu żyć będzie, bo nie dosięgnie go sprawiedliwa ręka Boga (Dz. 299).
Odpowiedzią na te dary miłosierdzia Bożego ma być postawa ufności, stąd w podpisie obrazu są umieszczone słowa: Jezu, ufam Tobie. Tak więc kult obrazu Jezusa Miłosiernego polega na ufnej modlitwie połączonej z uczynkami miłosierdzia wobec bliźnich.
Dusza, która czcić będzie ten obraz nie zginie (Dz. 48) - powiedział Jezus, a więc dał obietnicę zbawienia, a także obietnicę dużych postępów na drodze do doskonałości chrześcijańskiej - zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi duszy, oraz łaskę szczęśliwej śmierci (Dz.48). Pan Jezus nie ograniczył swej hojności do tych łask szczegółowych skoro powiedział: Podaję ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po łaski do źródła Miłosierdzia. Tym naczyniem jest ten obraz z podpisem: "Jezu, ufam Tobie" (Dz. 327). Przez obraz ten udzielać będę wiele łask dla dusz (Dz. 570).

3. Święto Miłosierdzia Bożego

Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299) - powiedział Pan Jezus do s. Faustyny.
Dusze giną mimo Mojej gorzkiej męki - powiedział Pan Jezus, podając powód dla ustanowienia święta - daję im ostatnią deskę ratunku, to jest święto Miłosierdzia Mojego. Jeżeli nie uwielbią miłosierdzia Mojego, zginą na wieki (Dz.965). Święto ma być dniem szczególnej czci Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia, które jest źródłem i motywem wszystkich dzieł wobec człowieka, a szczególnie dzieła odkupienia. Jest to także - z woli Bożej - dzień szczególnej łaski dla wszystkich dusz, a szczególnie dla grzeszników, którzy najbardziej miłosierdzia Bożego potrzebują. Święto Miłosierdzia - mówił Pan Jezus - wyszło z wnętrzności Moich dla pociechy świata całego (Dz. 1517).
Z tym dniem, a ściślej mówiąc - z Eucharystią przyjętą w tym dniu związana jest największa obietnica: zupełnego odpuszczenia win i kar (Dz. 300).
W przytoczonych zaś obietnicach Chrystus związał odpuszczenie win i kar z Komunią Świętą przyjętą w święto Miłosierdzia. Pan Jezus nie ograniczył swej hojności do tej jednej choć tak wyjątkowej łaski, ale obiecał, że wylewa całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła Miłosierdzia, bo w dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699). Wielkość tego święta polega m.in. na tym , że wszyscy ludzie, nawet ci, którzy dopiero w tym dniu się nawracają mogą uczestniczyć we wszystkich łaskach i doczesnych dobrodziejstwach, jakie Pan Jezus przygotował na to święto. Mogą je otrzymać zarówno poszczególne osoby, jak i wspólnoty ludzkie, byleby tylko z wielką ufnością o nie prosili.
Przygotowaniem do tego święta ma być nowenna, polegająca na odmawianiu przez 9 dni - poczynając od Wielkiego Piątku - koronki do Miłosierdzia Bożego. Jeśli chodzi o sposób obchodzenia święta, to Pan Jezus pragnie, aby w tym dniu obraz Miłosierdzia był publicznie, czyli liturgicznie uczczony i by wszyscy spełniał i akty miłości miłosiernej wobec bliźnich i z ufnością korzystali z sakramentu pojednania i Eucharystii.

4. Koronka do Miłosierdzia Bożego

Na początku

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga

Na dużych
paciorkach
(1 raz)

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych
paciorkach
(10 razy)

Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie
(3 razy)

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Pan Jezus w kilkunastu objawieniach ukazywał wartość i skuteczność tej modlitwy oraz przekazał obietnice, jakie do niej przywiązał.
Przez odmawianie tej koronki podoba Mi się dać wszystko, o co Mnie prosić będą(Dz. 1541) - powiedział do s. Faustyny, dodając: jeżeli to (... ) będzie zgodne z Moją wolą (Dz. 1731). Wola Boża jest dla człowieka samym miłosierdziem. Szczególne obietnice dotyczą godziny śmierci: łaski szczęśliwej i spokojnej śmierci. Otrzymają je nie tylko ci , którzy sami tę koronkę odmawiają, ale także konający, przy, których inni jej słowami modlić się będą. Kapłani - powiedział Pan Jezus - będą [ ją] podawać grzesznikom, jako ostatnią deskę ratunku; chociażby grzesznik był najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia Mojego (Dz. 687).
Odmówi ją chociaż raz, ale w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, a więc w postawie ufności, pokory oraz szczerego i głębokiego żalu za grzechy. Odmawianie koronki, jako zewnętrzny wyraz wewnętrznej postawy powinno odznaczać się wytrwałością, bo Pan Jezus nigdzie nie powiedział - wyjąwszy łaskę dobrej śmierci - że się będzie wysłuchanym po jednorazowym odmówieniu tej modlitwy.

5. Godzina Miłosierdzia

O trzeciej godzinie - powiedział Pan Jezus do s. Faustyny w październiku 1937 roku w Krakowie - błagaj Mojego miłosierdzia szczególnie dla grzeszników i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej męce, szczególnie w Moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego (Dz. 1320) . Godzina Miłosierdzia jest formą kultu, w której czcimy moment konania Jezusa na krzyżu (15:00), kiedy to stała się łaska dla świata całego - Miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość (Dz. 1572). Nie chodzi tutaj o godzinę zegarową - 60 minut modlitwy - ale o modlitwę w momencie, gdy zegar bije trzecią godzinę (Dz. 1572), czyli w chwili konania Jezusa na Kalwarii. Tę formę kultu Miłosierdzia Bożego można praktykować nie tylko w Wielki Piątek, czy w każdy piątek, ale codziennie. Jest to czas uprzywilejowany w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego.
Pan Jezus pragnie, aby w tej godzinie, chociaż przez krótki moment rozważać Jego bolesną mękę, w której w sposób najpełniejszy objawia się tajemnica Jego miłosierdzia. Z modlitwą w godzinie Miłosierdzia związał Pan Jezus obietnice wszelkich łask. W tej godzinie - powiedział - nie odmówię duszy niczego, która Mnie prosi przez mękę Moją (Dz. 1320). W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i dla innych (Dz. 1572). Chrystus postawił więc trzy warunki konieczne dla spełnienia obietnic:

 • Modlitwa ma mieć miejsce o godzinie 3:00 po południu;
 • Ma być skierowana do Pana Jezusa;
 • Winno się w niej odwoływać do wartości i zasług jego męki.

Ponadto trzeba jeszcze zaznaczyć, że przedmiot modlitwy musi być zgodny z wolą Bożą, a sama modlitwa powinna być ufna, wytrwała i połączona z uczynkami miłosierdzia, co jest warunkiem prawdziwego nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus udzielił również wskazówek dotyczących sposobów modlitwy w godzinie Miłosierdzia: Staraj się w tej godzinie - powiedział - odprawiać drogę krzyżową, o ile ci na to obowiązki pozwolą; a jeżeli nie możesz odprawić drogi krzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij Moje Serce, które jest pełne miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie; a jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam, gdzie jesteś, chociaż przez króciutką chwilę(Dz. 1572).

6. Szerzenie czci Miłosierdzia Bożego

Wśród nowych form kultu Miłosierdzia Bożego przekazanych przez s. Faustynę wymienia się także szerzenie czci Miłosierdzia, ponieważ i z tą postacią nabożeństwa związane są obietnice Pana Jezusa skierowane do wszystkich ludzi, którzy podejmują tę praktykę.
Chodzi w nim najpierw o szerzenie czci Miłosierdzia świadectwem życia w duchu całkowitego zawierzenia Bogu, czyli pełnienia Jego woli, i miłosierdzia wobec bliźnich. Nie można się jednak do tego ograniczać, trzeba słowem głosić światu orędzie Miłosierdzia i budzić w ludziach ufność. Pan Jezus wiele razy na kartach Dzienniczka wzywa do głoszenia prawdy o miłości miłosiernej Boga do człowieka, aby każdy mógł skorzystać z czasu i darów miłosierdzia na ziemi i osiągnąć zbawienie.
O, gdyby znali grzesznicy miłosierdzie Moje - zwierzył się Pan Jezus s. Faustynie - nie ginęłaby ich tak wielka liczba. Mów duszom grzesznym, aby się nie lękały zbliżyć do Mnie, mów o Moim wielkim miłosierdziu (Dz. 1396).
Do tego zadania Pan Jezus przywiązuje wielką wagę, skoro związał z nim specjalne obietnice. Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia Mojego, osłaniam przez całe życie jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem (Dz. 1075). Szczególną zachętę kieruje Pan Jezus do kapłanów zapewniając, że zatwardziali grzesznicy kruszyć się będą pod ich słowami, kiedy mówić będą o niezgłębionym miłosierdziu Moim, o litości, jaką mam dla nich w swoim Sercu (Dz. 1521).

Pytania dla czuniów

Temat: Kult miłosierdzia Bożego

Korzystając z tekstu źródłowego, odpowiedz na pytania:

 • Jakie formy kultu Miłosierdzia Bożego ustanowił Jezus i przekazał siostrze Faustynie Kowalskiej?
 • Dlaczego Jezus nazywa Faustynę sekretarką Bożego Miłosierdzia?
 • Jakie dwa elementy musi zawierać prawdziwy kult Bożego Miłosierdzia?
 • Kto wg Jezusa powinien pełnić uczynki miłosierdzia?
 • Dlaczego godzina 15:00 ma szczególne miejsce w kulcie Bożego Miłosierdzia?
 • Jakie warunki musi spełnić modlitwa do Bożego Miłosierdzia by została wysłuchana?
 • Jak odmawia się Koronkę do Bożego Miłosierdzia?
 • Jakie obietnice przekazał Jezus siostrze Faustynie dla tych, którzy będą czcili Boże Miłosierdzie?
 • O co chodzi w szerzeniu kultu Miłosierdzia Bożego?

Po ukończonej pracy postaraj się zdobyć obrazek Bożego Miłosierdzia i wklej go pod dzisiejszym tematem, jeżeli nie masz go – to go narysuj(!) J

Temat: Kult miłosierdzia Bożego

Korzystając z tekstu źródłowego, odpowiedz na pytania:

 • Jakie formy kultu Miłosierdzia Bożego ustanowił Jezus i przekazał siostrze Faustynie Kowalskiej?
 • Dlaczego Jezus nazywa Faustynę sekretarką Bożego Miłosierdzia?
 • Jakie dwa elementy musi zawierać prawdziwy kult Bożego Miłosierdzia?
 • Kto wg Jezusa powinien pełnić uczynki miłosierdzia?
 • Dlaczego godzina 15:00 ma szczególne miejsce w kulcie Bożego Miłosierdzia?
 • Jakie warunki musi spełnić modlitwa do Bożego Miłosierdzia by została wysłuchana?
 • Jak odmawia się Koronkę do Bożego Miłosierdzia?
 • Jakie obietnice przekazał Jezus siostrze Faustynie dla tych, którzy będą czcili Boże Miłosierdzie?
 • O co chodzi w szerzeniu kultu Miłosierdzia Bożego?

Po ukończonej pracy postaraj się zdobyć obrazek Bożego Miłosierdzia i wklej go pod dzisiejszym tematem, jeżeli nie masz go – to go narysuj(!) J

Temat: Kult miłosierdzia Bożego

Korzystając z tekstu źródłowego, odpowiedz na pytania:

 • Jakie formy kultu Miłosierdzia Bożego ustanowił Jezus i przekazał siostrze Faustynie Kowalskiej?
 • Dlaczego Jezus nazywa Faustynę sekretarką Bożego Miłosierdzia?
 • Jakie dwa elementy musi zawierać prawdziwy kult Bożego Miłosierdzia?
 • Kto wg Jezusa powinien pełnić uczynki miłosierdzia?
 • Dlaczego godzina 15:00 ma szczególne miejsce w kulcie Bożego Miłosierdzia?
 • Jakie warunki musi spełnić modlitwa do Bożego Miłosierdzia by została wysłuchana?
 • Jak odmawia się Koronkę do Bożego Miłosierdzia?
 • Jakie obietnice przekazał Jezus siostrze Faustynie dla tych, którzy będą czcili Boże Miłosierdzie?
 • O co chodzi w szerzeniu kultu Miłosierdzia Bożego?

Po ukończonej pracy postaraj się zdobyć obrazek Bożego Miłosierdzia i wklej go pod dzisiejszym tematem, jeżeli nie masz go – to go narysuj(!) J

Temat: Kult miłosierdzia Bożego

Korzystając z tekstu źródłowego, odpowiedz na pytania:

 • Jakie formy kultu Miłosierdzia Bożego ustanowił Jezus i przekazał siostrze Faustynie Kowalskiej?
 • Dlaczego Jezus nazywa Faustynę sekretarką Bożego Miłosierdzia?
 • Jakie dwa elementy musi zawierać prawdziwy kult Bożego Miłosierdzia?
 • Kto wg Jezusa powinien pełnić uczynki miłosierdzia?
 • Dlaczego godzina 15:00 ma szczególne miejsce w kulcie Bożego Miłosierdzia?
 • Jakie warunki musi spełnić modlitwa do Bożego Miłosierdzia by została wysłuchana?
 • Jak odmawia się Koronkę do Bożego Miłosierdzia?
 • Jakie obietnice przekazał Jezus siostrze Faustynie dla tych, którzy będą czcili Boże Miłosierdzie?
 • O co chodzi w szerzeniu kultu Miłosierdzia Bożego?

Po ukończonej pracy postaraj się zdobyć obrazek Bożego Miłosierdzia i wklej go pod dzisiejszym tematem, jeżeli nie masz go – to go narysuj(!) J

Temat: Kult miłosierdzia Bożego

Korzystając z tekstu źródłowego, odpowiedz na pytania:

 • Jakie formy kultu Miłosierdzia Bożego ustanowił Jezus i przekazał siostrze Faustynie Kowalskiej?
 • Dlaczego Jezus nazywa Faustynę sekretarką Bożego Miłosierdzia?
 • Jakie dwa elementy musi zawierać prawdziwy kult Bożego Miłosierdzia?
 • Kto wg Jezusa powinien pełnić uczynki miłosierdzia?
 • Dlaczego godzina 15:00 ma szczególne miejsce w kulcie Bożego Miłosierdzia?
 • Jakie warunki musi spełnić modlitwa do Bożego Miłosierdzia by została wysłuchana?
 • Jak odmawia się Koronkę do Bożego Miłosierdzia?
 • Jakie obietnice przekazał Jezus siostrze Faustynie dla tych, którzy będą czcili Boże Miłosierdzie?
 • O co chodzi w szerzeniu kultu Miłosierdzia Bożego?

Po ukończonej pracy postaraj się zdobyć obrazek Bożego Miłosierdzia i wklej go pod dzisiejszym tematem, jeżeli nie masz go – to go narysuj(!) J

Temat: Kult miłosierdzia Bożego

Korzystając z tekstu źródłowego, odpowiedz na pytania:

 • Jakie formy kultu Miłosierdzia Bożego ustanowił Jezus i przekazał siostrze Faustynie Kowalskiej?
 • Dlaczego Jezus nazywa Faustynę sekretarką Bożego Miłosierdzia?
 • Jakie dwa elementy musi zawierać prawdziwy kult Bożego Miłosierdzia?
 • Kto wg Jezusa powinien pełnić uczynki miłosierdzia?
 • Dlaczego godzina 15:00 ma szczególne miejsce w kulcie Bożego Miłosierdzia?
 • Jakie warunki musi spełnić modlitwa do Bożego Miłosierdzia by została wysłuchana?
 • Jak odmawia się Koronkę do Bożego Miłosierdzia?
 • Jakie obietnice przekazał Jezus siostrze Faustynie dla tych, którzy będą czcili Boże Miłosierdzie?
 • O co chodzi w szerzeniu kultu Miłosierdzia Bożego?

Po ukończonej pracy postaraj się zdobyć obrazek Bożego Miłosierdzia i wklej go pod dzisiejszym tematem, jeżeli nie masz go – to go narysuj(!) J