katechein
 

Religie monoteistyczne - porównanie

Home Konspekty i scenariusze 07.01.2014 44379 drukuj
 
Temat Religie monoteistyczne - porównanie
Klasa 3GP
Cele
 • Przypomnienie czym jest monoteizm
 • Zapoznanie uczniów z podstawowymi informacjami na temat 3 największych religii monoteistycznych
Wstęp

Monoteizm to określenie religii, które wyznają JEDNEGO i JEDYNEGO Boga. W tych religiach słowo Bóg pisze się wielką literą, gdyż nie ma tu żadnego innego boga. Słowo to więc traktuje się jako jedno z Jego imion - określeń.

W dzisiejszych czasach mamy trzy religie monoteistyczne, które pochodzą z objawienia Bożego: Judaizm, Chrześcijaństwo oraz Islam. Z objawienia - czyli, że Bóg sam siebie objawił poprzez szczególne interwencje w dzieje narodów. Zasadniczo jednego narodu - Izraelitów, żydów. To właśnie ich religia - Judaizm, był pierwszym monoteistycznym wyznaniem. Żydzi są dla chrześcijan "starszymi braćmi w wierze". Ostatnią z trzech religii jest Islam, którego powstanie datuje się na ok VII wieku po Chrystusie.

Mimo, że wyznają one Jednego Boga, nazywają Go i rozumieją nieco odmiennie. Dla Żydów Bóg to JAHWE, "ten który jest" , dla chrześcijan to Jedyny Bóg w Trójcy Świętej, a dla muzułmanów to Allah - Bóg wiekuisty. Można by powiedzieć, że najbardziej różni się chrześcijaństwo pod względem rozumienia Boga (rozróżnienie Osób Boskich, często prowadzące do nieporozumień i skłaniające do błędnego spojrzenia na chrześcijaństwo jak na politeizm).

Zobaczmy czym jednak różnią się te religie, a także co je łączy.

Rozwinięcie
CECHY JUDAIZM CHRZEŚCIJAŃSTWO ISLAM

Święte księgi

Tora (Pięcioksiąg), Talmud

Biblia

Koran (sunna i hadisy)

Twórca założyciel

Mojżesz

Jezus Chrystus

Mahomet

Imię i pojęcie Boga

Bóg - JAHWE - jest jeden i jedyny, wszechmocny, stwórca, dawca prawa i przymierza

Jeden, Jedyny Bóg w trzech osobach - funkcjach:

 • Ojciec – Stwórca
 • Syn – Odkupiciel
 • Duch Święty – Miłość Ojca i Syna

Allah - On jest Bogiem jedynym Bogiem wiekuistym! Nie zrodził nikogo, ani też nie został zrodzony, a nikt nie jest Jemu równy.

Wyznawcy

Żydzi

Chrześcijanie

Muzułmanie

Przyjęcie wiary

Obrzezanie

Chrzest

Wyznanie wiary

Świątynia

Świątynia Salomona – ściana Płaczu, Synagoga

Kościół, kaplica

Meczet

Dzień świąteczny

Sobota – Szabat (dzień odpoczynku Boga po dziele stworzenia)

Niedziela (pierwszy dzień tygodnia, dzień zmartwychwstania Jezusa)

Piątek - Jego znaczenie wywodzi się z południowej modlitwy zgromadzeniowej (Dżuma), w której powinien uczestniczyć każdy muzułmanin, jeśli jest do tego zdolny.

Symbole

MenoraGwiazda Dawida

Krzyż - symbol chrześcijaństwa

Półksiężyc - symbol islamu

Wyznanie wiary

Judaizm nie ma określonych dogmatów ani jednolicie rozwiniętej koncepcji religii, lecz ma zasady oparte na Biblii i Talmudzie, które wyznawcy muszą przyjmować pod groźbą ekskomuniki.
Jedynym "wyznaniem wiary" współczesnego judaizmu jest czternaście artykułów:

 1. istnieje Bóg Stwórca,
 2. Bóg jest jeden,
 3. Bóg jest bezcielesny,
 4. Bóg jest wieczny,
 5. tylko Bóg sam ma prawo do oddawania mu czci i kultu,
 6. prorocy byli wysłannikami Boga i dlatego należy wierzyć ich słowom,
 7. Mojżesz jest największym z wszystkich proroków,
 8. Bóg objawił Prawo Mojżeszowi na Synaju,
 9. Prawo objawione przez Boga nigdy się nie zmieni,
 10. Bóg jest wszechwiedzący,
 11. człowiek otrzyma zapłatę za swe uczynki na tym i na drugim świecie,
 12. należy wierzyć w nadejście Mesjasza,
 13. należy wierzyć w zmartwychwstanie zmarłych.

Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi
i w Jezusa Chrystusa,
Syna Jego Jedynego,
Pana naszego,
który się począł z Ducha Świętego.
Narodził się z Marii Panny,
umęczon pod Ponckim Piłatem,
ukrzyżowan, umarł i pogrzebion,
zstąpił do piekieł,
trzeciego dnia zmartwychwstał,
wstąpił na niebiosa,
siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego,
stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego,
święty Kościół powszechny,
Świętych obcowanie / społeczność Świętych[9][8],
grzechów odpuszczenie,
ciała zmartwychwstanie,
żywot wieczny.
Amen

Kalima: "(Oświadczam, że) nie ma bóstwa prócz Boga (Allaha) i oświadczam, że Mahomet (Muhammad) jest wysłannikiem Boga".

 • Wiara w Jedność Boga
 • Wiara we wszystkie Jego anioły
 • Wiara we wszystkie Jego księgi
 • Wiara we wszystkich Jego proroków
 • Wiara w Dzień Sądu Ostatecznego
 • Wiara w Wyroki Boga

Duchowni

 • Rabini – nauczyciele Tory, kiedyś kapłani i lewici, z powodu braku świątyni nie ma ich już
 • Biskupi,
 • prezbiterzy
 • i diakoni
 • Imam (pol.: przewodnik, szef)
 • Muezzin również nie jest duchownym.

Prawo

 • Tora oraz 613 nakazów
 • Przykazania
 • Szariat (oparte jest na Koranie, Sunnie i hadisach)
 • idżma (wykładnia przyjęta przez społeczność muzułmańską)
 • kijas (wnioskowanie analogiczne).

Święta

 • Nowy Rok – Rosz ha-Szana,
 • Dzień Pojednania – Jom Kippur,
 • Święto Namiotów – Sukkot,
 • Chanuka,
 • Purim,
 • Pascha,
 • Zielone Świątki – Szawuot.
 • Wielkanoc/Pascha
 • Triduum Paschalne
 • Boże Narodzenie
 • Boże Ciało
 • Wszystkich Świętych
 • Święta różnych patronów (np. NMP)
 • Początek roku
 • Aszura
 • Hidżra
 • Noc Poczęcia Proroka
 • Urodziny Proroka
 • Noc Wniebowstąpienia
 • Urodziny Ali ibn Abi Taliba
 • Noc Niewinności
 • Ramadan
 • Noc Mocy (Przeznaczenia)
 • Święto Przerwania Postu
 • Święto Ofiar

Obowiązki wyznawców

Dekalog i Prawo (613 nakazów/ Talmud)
Człowiek chcący wypełnić zadania wyznaczone przez Boga musi się powstrzymać od:

 • bałwochwalstwa;
 • bluźnierstwa;
 • kazirodztwa;
 • zabójstwa;
 • kradzieży;
 • jedzenia mięsa wyrwanego z żywych zwierząt;
 • przestrzegać sprawiedliwości.
 • Dekalog + przykazanie miłości Boga i bliźniego oraz przykazania Kościelne.
 • Przestrzeganie postów i wstrzemięźliwość od mięsa w Wielki piątek i wszystkie piątki roku oraz Środę Popielcową.
 • Uczestnictwo w sakramentach, świątecznej i cotygodniowej eucharystii

Obowiązki islamu
Każdego muzułmanina, czyli wyznawcę islamu obowiązują:

 • szahada (wyznanie wiary),
 • salat (modlitwa),
 • zaka (jałmużna),
 • saum (post),
 • hadżdż (pielgrzymka do Ka'by).

Obowiązki te nazywają się w teologii muzułmańskiej pięcioma filarami islamu. Szerzenie ich, zalecane przez Koran za pomocą oręża, czyli przez świętą wojnę, nazywa się dżihad.

Modlitwa jest odmawiana przez wyznawców islamu: o świcie, po południu, o zachodzie słońca i gdy zapadnie noc. Podczas modlitwy muzułmanin winien być w stanie nakazanej czystości, tj. umyć ręce, twarz i nogi. Stać w miejscu czystym (najczęściej na specjalnym dywaniku), być odwróconym w kierunku Mekki, modlić powinien się tylko w języku proroka, tj. arabskim. Trzonem modlitwy jest pierwsza sura Koranu (fatiha).

Zakończenie Jest jeden Bóg, Jedyny. Miliardy wyznawców Jednego Boga pomimo tak podstawowego podobieństwa są wciąż podzieleni. Wieki tradycji, kształtowania się myśli teologicznej oraz zwyczajów poszczególnych narodów i ludów spowodowały te różnice. Istnienie tych wyznań obok siebie wiąże się z napięciami, ale także z nadzieją, że ten Jedyny Bóg jest spełnieniem nadziei wszystkich w Niego wierzących.