katechein
 

Obietnica królestwa - konspekt 2016

Home Konspekty i scenariusze 06.01.2016 6735 drukuj
 

Temat: Obietnica królestwa

Klasa: 1GP

Cele:

 • Zna postaci biblijne: Jozue, Dawida i Salomona;
 • Rozumie, że poprzez działanie wybranych ludzi Bóg realizuje swoje zamiary;

Cele (ucznia):

 • Będziesz wiedział dlaczego Jezusa nazywa się potomkiem Dawida;
 • Zrozumiesz porzekadła dotyczące Salomona;

Plan

 • Jozue syn Nuna jako wykonawca obietnicy o ziemi obiecanej.
 • Dawid jako wzór postępowania, które podoba się Bogu.
 • Salomon jako symbol mądrości, błogosławieństwa i upadku.

Wstęp

Po wyjściu z Egiptu Izraelici przemierzali pustynię przez 40 lat. Można ją było pokonać w kilka tygodni, im jednak zajęło to całe pokolenie. Oczywiście trzeba pamiętać, że liczba czterdzieści jest liczbą szczególną dla Żydów. Mimo to tak długa podróż musiała mieć jakiś cel. Jaki to był cel? Jak Żydzi otrzymali ziemię Kanaan, którą Bóg obiecał Abrahamowi i jak powstawało królestwo Izraela? To tylko kilka pytań które warto sobie zadać.

Rozwinięcie

Jozue syn Nuna jako wykonawca obietnicy o ziemi obiecanej.

O śmierci Mojżesza, który nie wszedł do Ziemi Obiecanej ludem przewodził Jozue. Od najmłodszych lat służył on Mojżeszowi, przyglądał się jego pracy i słuchał jego słów. On właśnie wprowadził Izraelitów do ziemie Kanaan. Nie można zapomnieć, że były to ziemie już zamieszkałe przez inne narody. Taki stan decydował o tym, że Żydzi musieli walczyć z nimi o obiecaną Abrahamowi krainę.

Wielokrotnie mniejsze siły żydowskie wspierane łaską Boga, zwyciężały z mieszkańcami Kanaanu. Jozue zdobył Jerycho i odbył wiele bitew, zawsze jednak wspierał go Bóg, bo realizował on Jego zamiary. To dobry przykład, że Bóg współdziała z tymi, którzy są Mu posłuszni i często w beznadziejnych sytuacjach pozwala odnieść sukces.

Efektem działań Jozuego było powstanie królestwa, podzielonego pomiędzy dwanaście pokoleń Izraela. Królem im był sam Bóg, a prawem Dekalog i Prawo nadane im przez Niego za pośrednictwem Mojżesza na górze Horeb.

Dawid jako wzór postępowania, które podoba się Bogu.

Dawid nie był pierwszym królem Izraela. Pierwszym był Saul, jednak sprzeniewierzył się on Bogu, który nakazał Samuelowi namaścić Dawida na jego następcę.
Dawid był młodzieńcem wyróżniającym się urodą (był rudy(!)), ale przede wszystkim sercem, które było posłuszne Bogu. Z nim właśnie zawarł Bóg kolejne przymierze, że z jego rodu będzie się wywodził wieczny król Izraela - Mesjasz. Miedzy innymi z tego powodu jest to tak ważna postać.

Czy Dawid był doskonały, święty i bez grzechu? Nie! Najlepszym tego przykładem jest cudzołóstwo i morderstwo jakich się dopuścił. Mimo to jednak potrafił przyznać się do swoich grzechów i pokutować za nie. Po poniesieniu kary za te grzechy Bóg obdarował go synem Salomonem, który uchodzi do dziś za symbol mądrości.

Wielkim pragnieniem Dawida było wybudowanie świątyni dla Boga w Jerozolimie. Niestety nie było mu to dane i dokonał tego dopiero jego syn, Salomon.

Salomon jako symbol mądrości, błogosławieństwa i upadku.

Salomon to drugi syn Dawida i byłej żony Uriasza, zamordowanego przez Dawida. Już od swej młodości charakteryzował się mądrością i rozwagą. Bóg błogosławił mu w sposób szczególny. Dał mu pokój z ludami ościennymi, olbrzymie bogactwo oraz sławę. Można by powiedzieć, że Salomon to taki dzisiejszy celebryta ;). Miał on wszystko co tylko można było sobie zamarzyć.

Spełnił on pragnienie swego ojca i wybudował Bogu w Jerozolimie wspaniałą świątynię ociekającą złotem. Była to jedyna świątynia w Izraelu poświęcona Bogu Jahwe. W niej spoczęły arka przymierza oraz artefakty pozostawione po Mojżeszu i Aaronie.

Sławę Salomonowi przyniosła mądrość i umiejętność rozstrzygania sporów. Jemu, podobnie jak Dawidowi, także przypisuje się autorstwo niektórych ksiąg ST. Ta mądrość nie uchroniła go jednak od popełnienia błędów i grzechów. Salomon miał słabość do kobiet, jak podje tradycja miał około 1000 żon i nałożnic. Wraz z nowymi kobietami, często spoza swego narodu, pojawiała się nowa wiara. Pozwalał on na innowierstwo w Izraelu oraz budowanie świątyń i ołtarzy poświęconych innym bogom. Ten politeizm Salomona stał się przyczyną jego upadku i rozbicia państwa na królestwo północne (Izrael - Samaria) i południowe (Juda - Jerozolima).

Zakończenie

Bóg przez ludzi spełnia swoje zamiary. Wybiera On i posyła ich by działali wspierając ich swoim błogosławieństwem i łaską. Oczywiście ludzi ci muszą chcieć współpracować z Bogiem. Jednak nawet boże błogosławieństwo i szczególna łaska nie staje się gwarantem, że człowiek nie zbłądzi. Ważne jest jednak co zrobi potem, czy jest w stanie się nawrócić i żałować za swoje błędy. Jeśli tak jest zawsze dostanie kolejną szansę.

Pytania kontrolne

 • Kto wprowadził Żydów do ziemi Kanaan?
 • Kto był pierwszym królem Izraela?
 • Czym wyróżniał się Dawid?
 • Dlaczego postać króla Dawida jest tak ważna dla Żydów i chrześcijan?
 • Z czego słynął Salomon?
 • Co stało się przyczyną podziału królestwa Izraela na dwie części?